Icon Collap

VNTC Leasing Vi峄噒 Nam ghi d岷 岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g cho thu锚

Ng脿y 膽膬ng: 30/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – L脿 膽啤n v峄 m么i gi峄沬 cho thu锚 b岷 膽峄檔g s岷 v脿 膽岷 t瓢 qu岷 l媒 b岷 膽峄檔g s岷, VNTC Leasing Vi峄噒 Nam mang 膽岷縩 c谩c gi岷 ph谩p gi煤p nh脿 膽岷 t瓢 v脿 kh谩ch h脿ng c贸 th峄 k岷縯 n峄慽 v脿 膽岷 b岷 c谩c giao d峄媍h an to脿n.

S峄 s么i 膽峄檔g c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚

B岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚 thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢, b峄焛 t铆nh an to脿n v脿 ti峄乵 n膬ng sinh l峄漣. 膼芒y l脿 h矛nh th峄ヽ ch峄 膽岷 t瓢 d霉ng ch铆nh b岷 膽峄檔g s岷 m矛nh 膽ang s峄 h峄痷 v脿 膽i thu锚 b岷 膽峄檔g s岷 kh谩c, sau 膽贸 cho b锚n kh谩c thu锚 v脿 h瓢峄焠g ph岷 l峄 nhu岷璶 t峄 膽贸. S峄ヽ h煤t c峄 lo岷 h矛nh n脿y ch瓢a bao gi峄 gi岷 nhi峄噒 khi ghi nh岷璶 t峄慶 膽峄 t矛m ki岷縨 v脿 t膬ng tr瓢峄焠g m岷h m岷?

脭ng Nguy峄卬 C么ng Linh – T峄昻g gi谩m 膽峄慶 C么ng ty C峄 ph岷 VNTC Vi峄噒 Nam cho bi岷縯, c谩c lo岷 h矛nh b岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚 t膬ng 14% so v峄沬 c霉ng k峄陈?21. Ri锚ng t岷 H脿 N峄檌, l瓢峄g t矛m ki岷縨 nh脿 m岷穞 ph峄 cho thu锚 t膬ng 97%. C霉ng v峄沬 膽贸, b岷 膽峄檔g s岷 c么ng nghi峄噋 t膬ng 15% so v峄沬 n膬m 2020.

B岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚 膽茫 v脿 膽ang mang 膽岷縩 l峄 nhu岷璶 cho nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 c贸 t岷 nh矛n khi mang l岷 ngu峄搉 thu 瓢峄沜 t铆nh 5-12% m峄梚 n膬m.聽

VNTC Leasing Vi峄噒 Nam ghi d岷 岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g cho thu锚 - 1

脭ng Nguy峄卬 C么ng Linh – T峄昻g gi谩m 膽峄慶 C么ng ty C峄 ph岷 VNTC Vi峄噒 Nam (岷h: Nhaphonet.vn).

T矛m ki岷縨 膽啤n v峄 cung c岷 d峄媍h v峄 cho thu锚 b岷 膽峄檔g s岷 th岷 n脿o?

Cho thu锚 b岷 膽峄檔g s岷 l脿聽 h矛nh th峄ヽ 膽岷 t瓢 c贸 kh岷 n膬ng sinh l峄漣 cao, tuy nhi锚n m峄梚 s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 l岷 c贸 膽岷穋 th霉聽 v脿 膽峄慽 t瓢峄g kh谩ch h脿ng kh谩c nhau, khi岷縩 vi峄嘽 t矛m ki岷縨 v脿 ti岷縫 c岷璶 膽瓢峄 c谩c nh贸m kh谩ch h脿ng ti峄乵 n膬ng s岷 g岷穚 nhi峄乽 kh贸 kh膬n. B岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚 c贸 nh峄痭g 膽岷穋 tr瓢ng ri锚ng khi ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 c谩c v岷 膽峄 v峄 qu岷 l媒, t矛m ki岷縨 ngu峄搉 kh谩ch ng岷痭 h岷, d脿i h岷 v脿 quan tr峄峮g h啤n l脿 c岷 nhanh nh岷 c谩c聽 th么ng tin v峄 th峄 tr瓢峄漬g, c贸 v峄憂 ki岷縩 th峄ヽ v峄 ph谩p l媒 膽峄 gi岷 quy岷縯聽 b岷 膽峄搉g c峄 ng瓢峄漣 thu锚 v脿 ch峄 nh脿.聽

Th峄 tr瓢峄漬g c岷 th锚m 膽啤n v峄 b岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚 uy t铆n v峄沬 quy m么聽l峄沶, chuy锚n nghi峄噋 膽峄 gi岷 quy岷縯 b脿i to谩n v峄 h峄 th峄憂g m岷穞 b岷眓g kinh doanh m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng ti峄噉 l峄 v脿 t峄慽 瓢u chi ph铆.

VNTC Leasing Vi峄噒 Nam tham v峄峮g tr峄 th脿nh nh脿 cung c岷 d峄媍h v峄 cho thu锚 chuy锚n nghi峄噋, uy t铆n h脿ng 膽岷

Th岷 hi峄僽 膽瓢峄 nh峄痭g kh贸 kh膬n 膽贸, VNTC Leasing Vi峄噒 Nam ra 膽峄漣 v峄沬 s峄 m峄噉h l脿 膽啤n v峄 chuy锚n nghi峄噋, 膽em 膽岷縩 gi岷 ph谩p t矛m ki岷縨, ph谩t tri峄僴 h峄 th峄憂g m岷穞 b岷眓g kinh doanh cho c谩c chu峄梚 th瓢啤ng hi峄噓 v峄沬 h峄 th峄憂g s岷 ph岷﹎ 膽a d岷g tr锚n to脿n qu峄慶, gi岷 quy岷縯 b脿i to谩n nh芒n b岷 h峄 th峄憂g m岷穞 b岷眓g kinh doanh m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng, ti峄噉 l峄 v脿 t峄慽 瓢u chi ph铆.

VNTC Vi峄噒 Nam l脿 h峄 th峄憂g cho thu锚 b岷 膽峄檔g s岷 v峄沬 膽a d岷g s岷 ph岷﹎ nh瓢 m岷穞 b岷眓g kinh doanh th瓢啤ng m岷, kho x瓢峄焠g c么ng nghi峄噋, kh谩ch s岷, bi峄噒 th峄?/a> ngh峄 d瓢峄g, b岷 膽峄檔g s岷 c么ng nghi峄噋鈥 tr锚n to脿n qu峄慶 khi ph谩t tri峄僴 h峄 th峄憂g cho thu锚, b谩n ch茅o kh岷痯 63 t峄塶h th脿nh.

脭ng Nguy峄卬 C么ng Linh – T峄昻g gi谩m 膽峄慶 VNTC Vi峄噒 Nam chia s岷? ngo脿i vi峄嘽 cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚, VNTC Leasing Vi峄噒 Nam c貌n h峄 tr峄 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng ph谩t tri峄僴 c谩c d峄媍h v峄 nh瓢峄g quy峄乶 th瓢啤ng hi峄噓 (Franchise) 膽峄 gi煤p cho 膽峄慽 t谩c ph谩t tri峄僴, m峄 r峄檔g v峄 chi nh谩nh 峄 m峄峣 mi峄乶 t峄 qu峄慶, 膽峄搉g h脿nh c霉ng 膽峄慽 t谩c v峄 c岷 m岷穞 truy峄乶 th么ng.

Th谩ng 1, VNTC Leasing Vi峄噒 Nam tr峄 th脿nh 膽峄慽 t谩c 膽峄檆 quy峄乶 khi聽 k媒 k岷縯 h峄 t谩c m峄 r峄檔g h峄 th峄憂g chu峄梚 th峄漣 trang Venus’ Secret – th瓢啤ng hi峄噓 th峄漣 trang cao c岷, v峄沬 m峄 ti锚u m峄 m峄沬 chu峄梚 c峄璦 h脿ng 峄 c谩c v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 tr锚n to脿n qu峄慶.

VNTC Leasing Vi峄噒 Nam c貌n l脿 膽啤n v峄 s峄 d峄g c么ng ngh峄 膽峄 th铆ch nghi v峄沬 th峄漣 膽岷 4.0 b岷眓g vi峄嘽 ch煤 tr峄峮g 谩p d峄g tr铆 tu峄 nh芒n t岷 (AI) v脿 峄﹏g d峄g c么ng ngh峄 t峄 d峄 li峄噓 l峄沶 (big data)聽 trong giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚 online c农ng nh瓢 膽谩nh gi谩 x谩c th峄眂 uy t铆n c峄 c谩c nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷.

Qua s脿n th瓢啤ng m岷 giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 Nhaphonet.vn, h峄 th峄憂g s岷 t峄 膽峄檔g g峄 媒 c谩c s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 sinh ho岷, 膽i峄乽 ki峄噉 kinh t岷? ti峄噉 铆ch 膽i k猫m c霉ng nhi峄乽 b峄 l峄峜 chi ti岷縯, 膽a d岷g cho kh谩ch h脿ng gi煤p ng瓢峄漣 d霉ng c贸 tr岷 nghi峄噈 li峄乶 m岷h, nhanh ch贸ng v脿 ti峄噉 l峄 khi t矛m ki岷縨, 膽膬ng tin s岷 ph岷﹎.

VNTC Leasing Vi峄噒 Nam ghi d岷 岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g cho thu锚 - 2
脭ng Nguy峄卬 C么ng Linh trong bu峄昳 膽脿o t岷 kinh nghi峄噈 b谩n h脿ng (岷h:Nhaphonet.vn).

膼峄搉g h脿nh qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh b岷 膽峄檔g s岷

S峄 t膬ng tr瓢峄焠g m岷h m岷 v脿 ng脿y m峄檛 膽a d岷g c峄 c谩c lo岷 h矛nh b岷 膽峄檔g s岷 d岷玭 膽岷縩 nhu c岷 v峄 vi峄嘽 qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh c农ng t膬ng cao. Nh岷璶 ra 膽岷 t瓢 qu岷 l媒 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 ti峄噉 铆ch kh么ng th峄 thi岷縰 trong t岷 nh矛n d脿i h岷 c峄 m峄峣 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷, 膽啤n v峄 c貌n t岷璸 trung 膽岷 t瓢 v脿 qu岷 l媒, khai th谩c聽 t岷 c岷 c谩c lo岷 h矛nh b岷 膽峄檔g s岷 nh瓢 chung c瓢, kh谩ch s岷, b岷 膽峄檔g s岷 c么ng nghi峄噋,聽 khai th谩c kho x瓢峄焠g, logistic鈥 M峄 膽铆ch ch铆nh l脿 b岷 膽岷 cho b岷 膽峄檔g s岷 膽瓢峄 v岷璶 h脿nh hi峄噓 qu岷 v脿 峄昻 膽峄媙h nh岷, 膽em l岷 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g an to脿n, ti峄噉 nghi, 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 thi岷縯 y岷縰 trong cu峄檆 s峄憂g.

V峄沬 t岷 nh矛n x芒y d峄眓g v脿 ph谩t tri峄僴 h峄 th峄憂g b岷 膽峄檔g s岷 cho thu锚 chuy锚n nghi峄噋 nh岷 t岷 Vi峄噒 Nam, tr岷 kh岷痯 63 t峄塶h th脿nh, 脭ng Nguy峄卬 C么ng Linh cho bi岷縯 s岷 lu么n l岷 kh谩ch h脿ng l脿m聽 trung t芒m, l岷 tr岷 nghi峄噈 c峄 kh谩ch h脿ng l脿 膽峄媙h h瓢峄沶g. M峄 ti锚u c峄 VNTC Leasing Vi峄噒 Nam 膽em l岷聽 s峄 tin c岷瓂, uy t铆n cho kh谩ch h脿ng v峄 mong mu峄憂 thu锚 v脿 cho thu锚, t岷 膽i峄乽 ki峄噉 thu岷璶 l峄 nh岷 cho ng瓢峄漣 mua v脿 ng瓢峄漣 b谩n giao d峄媍h m脿 kh么ng c貌n ph岷 lo l岷痭g v峄 r脿o c岷 chi ph铆, th峄漣 gian, 膽峄媋 l媒.

Theo: Nhaphonet.vn

Exit mobile version