Icon Collap

Viettel t膬ng t峄慶 ph峄 s贸ng di 膽峄檔g to脿n khu Merryland Quy nh啤n v脿 b谩n 膽岷 H岷 Giang

Ng脿y 膽膬ng: 27/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼岷 di峄噉 Viettel cho bi岷縯, s岷 膽岷﹜ m岷h ph峄 s贸ng m岷g di 膽峄檔g t岷 MerryLand Quy Nh啤n v脿 b谩n 膽岷 H岷 Giang, k峄 c岷 tr锚n bi峄僴, 膽峄 膽岷 b岷 k岷縯 n峄慽 th么ng su峄憈 cho ng瓢峄漣 d芒n, du kh谩ch v脿 kh谩ch h脿ng 膽岷縩 v峄沬 d峄 谩n.

V峄玜 qua, 膽岷 di峄噉 l茫nh 膽岷 T岷璸 膽o脿n Viettel 膽茫 c贸 chuy岷縩 th膬m v脿 l脿m vi峄嘽 v峄沬 T岷璸 膽o脿n H瓢ng Th峄媙h t岷 MerryLand Quy Nh啤n c农ng nh瓢 c谩c d峄 谩n m脿 doanh nghi峄噋 膽ang tri峄僴 khai t岷 b谩n 膽岷 H岷 Giang v脿 Khu Kinh t岷 Nh啤n H峄檌 (Quy Nh啤n, B矛nh 膼峄媙h).

Tham d峄 chuy岷縩 tham quan v脿 l脿m vi峄嘽 c贸 Thi岷縰 t瓢峄沶g Nguy峄卬 Thanh Nam – B铆 th瓢 膼岷g 峄, Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 T岷璸 膽o脿n C么ng nghi峄噋 – Vi峄卬 th么ng Qu芒n 膽峄檌 (Viettel) c霉ng t峄昻g gi谩m 膽峄慶 c谩c t峄昻g c么ng ty v脿 c么ng ty th脿nh vi锚n c峄 T岷璸 膽o脿n Viettel.

Viettel t膬ng t峄慶 ph峄 s贸ng di 膽峄檔g to脿n khu Merryland Quy nh啤n v脿 b谩n 膽岷 H岷 Giang - 1
膼岷 di峄噉 l茫nh 膽岷 T岷璸 膽o脿n H瓢ng Th峄媙h v脿 T岷璸 膽o脿n Viettel trong bu峄昳 l脿m vi峄嘽 t岷 Quy Nh啤n, ng脿y 12-13/8 (岷h: H瓢ng Th峄媙h).

Trong chuy岷縩 kh岷 s谩t c么ng tr瓢峄漬g d峄 谩n, l茫nh 膽岷 T岷璸 膽o脿n Viettel b脿y t峄 s峄 岷 t瓢峄g v峄沬 quy m么 v脿 ti峄乵 n膬ng ph谩t tri峄僴 trong t瓢啤ng lai c峄 “th脿nh ph峄 b谩n 膽岷” MerryLand Quy Nh啤n.

D貌ng du kh谩ch, kh谩ch h脿ng nh峄檔 nh峄媝 gh茅 th膬m d峄 谩n v脿 tham quan qu岷g tr瓢峄漬g nh岷 n瓢峄沜 c农ng cho th岷 “s峄ヽ n贸ng” c峄 MerryLand Quy Nh啤n n贸i ri锚ng v脿 th脿nh ph峄 bi峄僴 xinh 膽岷筽 n贸i chung. Quy Nh啤n 膽ang s峄 h峄痷 t岷 v贸c v脿 ti峄乵 n膬ng tr峄 th脿nh m峄檛 膽i峄僲 膽岷縩 m峄沬 c峄 Vi峄噒 Nam v脿 qu峄慶 t岷?

Nh岷眒 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 ph谩t tri峄僴 c峄 du l峄媍h 膽峄媋 ph瓢啤ng v脿 ph峄 v峄 k岷縯 n峄慽 s贸ng di 膽峄檔g cho du kh谩ch, kh谩ch h脿ng 膽岷縩 v峄沬 MerryLand Quy Nh啤n; T岷璸 膽o脿n Viettel c霉ng c谩c c么ng ty th脿nh vi锚n s岷 膽岷﹜ nhanh ti岷縩 膽峄 ph峄 s贸ng di 膽峄檔g 4G to脿n d峄 谩n, 膽峄搉g th峄漣 m峄 r峄檔g ra khu v峄眂 xung quanh tr锚n b谩n 膽岷 H岷 Giang. K峄 c岷 trong khu v峄眂 v霉ng bi峄僴 l芒n c岷璶 MerryLand Quy Nh啤n, nh脿 m岷g n脿y c农ng s岷 膽岷 b岷 ph峄 s贸ng nh岷眒 h峄 tr峄 du kh谩ch, kh谩ch h脿ng v脿 ng瓢峄漣 d芒n duy tr矛 k岷縯 n峄慽 th么ng tin.

Viettel t膬ng t峄慶 ph峄 s贸ng di 膽峄檔g to脿n khu Merryland Quy nh啤n v脿 b谩n 膽岷 H岷 Giang - 2
脭ng Nguy峄卬 膼矛nh Trung – Ch峄 t峄媍h T岷璸 膽o脿n H瓢ng Th峄媙h (b锚n tr谩i) – t岷穘g b峄ヽ tranh 膽谩 “M霉a rong bi峄僴 t岷 H岷 Giang” 膽岷縩 Thi岷縰 t瓢峄沶g Nguy峄卬 Thanh Nam – B铆 th瓢 膼岷g 峄, Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 T岷璸 膽o脿n Viettel (岷h: H瓢ng Th峄媙h).

Th峄漣 gian t峄沬, T岷璸 膽o脿n H瓢ng Th峄媙h v脿 Viettel s岷 ph峄慽 h峄 l岷痯 膽岷穞 c谩c tr岷 ph谩t s贸ng ngay t岷 MerryLand Quy Nh啤n. C谩c 膽啤n v峄 c农ng nghi锚n c峄﹗ tri峄僴 khai c谩c gi岷 ph谩p nh脿 th么ng minh (smart home), 膽么 th峄 th么ng minh (smart city) to脿n khu nh岷眒 t峄慽 膽a h贸a l峄 铆ch c峄 kh谩ch h脿ng khi l峄盿 ch峄峮 MerryLand Quy Nh啤n, 膽峄搉g th峄漣 gia t膬ng gi谩 tr峄 cho d峄 谩n.

D峄 ki岷縩 trong t瓢啤ng lai, Viettel s岷 nghi锚n c峄﹗ ph峄 s贸ng m岷g 5G t岷 Quy Nh啤n. V峄沬 kh岷 n膬ng h峄 tr峄 t峄慶 膽峄 cao v瓢峄 tr峄檌, 膽峄 tr峄 th岷 v脿 m岷璽 膽峄 k岷縯 n峄慽 kh峄昻g l峄 (h脿ng tri峄噓 k岷縯 n峄慽/km2), m岷g di 膽峄檔g th岷 h峄 m峄沬 膽瓢峄 k峄 v峄峮g s岷 t岷 n峄乶 t岷g h岷 t岷g v脿 s峄ヽ b岷璽 m岷h m岷 cho kinh t岷 – x茫 h峄檌 Quy Nh啤n.

Tr锚n c啤 s峄 h峄 t谩c chi岷縩 l瓢峄 gi峄痑 T岷璸 膽o脿n H瓢ng Th峄媙h v脿 T岷璸 膽o脿n Viettel k媒 k岷縯 v脿o ng脿y 25/5/2022, 2 膽啤n v峄 膽ang 膽岷﹜ m岷h c峄 th峄 h贸a c谩c n峄檌 dung h峄 t谩c trong nhi峄乽 l末nh v峄眂. C谩c l末nh v峄眂 bao g峄搈 x芒y d峄眓g h岷 t岷g vi峄卬 th么ng v脿 c么ng ngh峄 smart home, smart city cho MerryLand Quy Nh啤n. 2 doanh nghi峄噋 ti岷縩 t峄沬 m峄 r峄檔g h峄 t谩c cho c谩c l末nh v峄眂 kh谩c m脿 Quy Nh啤n 膽ang s峄 h峄痷 l峄 th岷 l峄沶 膽峄 ph谩t tri峄僴 trong th峄漣 gian t峄沬.

Exit mobile version