Icon Collap

T&T Capella – c膬n h峄 h岷g sang t岷 trung t芒m H脿 N峄檌

Ng脿y 膽膬ng: 23/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – S峄 h峄痷 b岷 膽峄檔g s岷 h岷g sang t岷 c谩c th脿nh ph峄 l峄沶 l脿 xu h瓢峄沶g c峄 gi峄沬 th瓢峄g l瓢u, ch铆nh tr峄 gia, doanh nh芒n th脿nh 膽岷 tr锚n th岷 gi峄沬. T岷 H脿 N峄檌, T&T Capella thu h煤t ng瓢峄漣 mua gi脿u c贸 nh峄 v峄 tr铆 trung t芒m Th峄 膽么 v脿 h峄 ti峄噉 铆ch sang tr峄峮g.

TT Capella - c膬n h峄 h岷g sang t岷 trung t芒m H脿 N峄檌 - 1
Ph峄慽 c岷h T&T Capella (岷h: T&T Capella).

S峄ヽ h煤t c峄 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 khu v峄眂 trung t芒m H脿 N峄檌

L峄 ra qu芒n d峄 谩n T&T Capella v峄玜 di峄卬 ra v峄沬 s峄 tham gia c峄 g岷 600 K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist – chuy锚n gia qu岷 l媒 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷) c峄 T岷璸 膽o脿n Kh岷 Ho脿n Land c霉ng 5 膽岷 l媒 ph芒n ph峄慽 VIVO, T芒n Long, VMF, ABC Vi峄噒 Nam, S- Real. S峄 ki峄噉 cho th岷 s峄ヽ h煤t c峄 b岷 膽峄檔g s岷 h岷g sang t岷 trung t芒m H脿 N峄檌 n贸i chung, T&T Capella – m峄檛 s岷 ph岷﹎ mang th瓢啤ng hi峄噓 T&T Group n贸i ri锚ng.

“D霉 b峄 岷h h瓢峄焠g c峄 d峄媍h b峄噉h Covid-19 li锚n ti岷縫 2 n膬m nh瓢ng h啤n 90% c谩c s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 t岷 3 qu岷璶 trung t芒m H脿 N峄檌 (Ho脿n Ki岷縨, 膼峄憂g 膼a, Hai B脿 Tr瓢ng) 膽瓢峄 ng瓢峄漣 mua 膽贸n nh岷璶 ngay trong 膽峄 ch脿o b谩n 膽岷 ti锚n k峄 t峄 n膬m 2020 膽岷縩 nay”, 么ng Ph岷 Thanh S谩ng – Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 T岷璸 膽o脿n Kh岷 Ho脿n Land – 膽啤n v峄 ti岷縫 th峄 v脿 ph芒n ph峄慽 膽峄檆 quy峄乶 d峄 谩n T&T Capella cho bi岷縯.

TT Capella - c膬n h峄 h岷g sang t岷 trung t芒m H脿 N峄檌 - 2
B岷 膽峄檔g s岷 trung t芒m H脿 N峄檌 ti岷縫 t峄 ch峄﹏g minh s峄ヽ h煤t (岷h: T&T Capella).

Th峄 膽么 H脿 N峄檌 v峄沬 膽峄媙h h瓢峄沶g l脿 th脿nh ph峄 k岷縯 n峄慽 to脿n c岷, c贸 m峄ヽ s峄憂g v脿 ch岷 l瓢峄g cu峄檆 s峄憂g cao; 膽茫 v脿 膽ang thu h煤t 膽么ng 膽岷 ngu峄搉 nh芒n l峄眂 ti峄乵 n膬ng trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜 t矛m 膽岷縩 l脿m vi峄嘽 v脿 sinh s峄憂g l芒u d脿i.

M岷穋 d霉 nhu c岷 nh脿 峄 hi峄噉 r岷 cao nh瓢ng s峄 l瓢峄g s岷 ph岷﹎ c膬n h峄?/a> h岷g sang t岷 trung t芒m H脿 N峄檌 膽瓢峄 ch脿o b谩n ra th峄 tr瓢峄漬g k峄 t峄 n膬m 2020 th岷, kho岷g d瓢峄沬 5% m峄梚 n膬m trong t峄昻g s峄 c膬n h峄 膽瓢峄 ch脿o b谩n ra tr锚n to脿n th峄 tr瓢峄漬g. Qu峄 膽岷 膽ang d岷 khan hi岷縨, s峄 l瓢峄g ch脿o b谩n m峄沬 ng脿y c脿ng gi峄沬 h岷, c谩c c膬n h峄 h岷g sang ngay l玫i Th峄 膽么 膽瓢峄 膽岷 t瓢 ti峄噉 铆ch b脿i b岷 lu么n l脿 ph芒n kh煤c h岷 d岷玭.

Cu峄檆 s峄憂g th瓢峄g l瓢u t峄 v峄 th岷 膽岷痶 gi谩 c峄 T&T Capella

T&T Capella s峄 2 Ph岷 Ng峄峜 Th岷h l脿 d峄 谩n c膬n h峄 h岷g sang t岷 trung t芒m Th峄 膽么 H脿 N峄檌. D峄 谩n s峄 h峄痷 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 hi岷縨 hoi t岷 ng茫 t瓢 Ph岷 Ng峄峜 Th岷h – T么n Th岷 T霉ng, ngay qu峄 膽岷 “v脿ng” c峄 qu岷璶 膼峄憂g 膼a – n啤i t岷璸 trung d芒n c瓢 s岷 u岷, li峄乶 k峄 nhi峄乽 tr峄 s峄 c么ng ty l峄沶, khu v膬n ph貌ng, b峄噉h vi峄噉, tr瓢峄漬g h峄峜, ng芒n h脿ng鈥 c峄 th脿nh ph峄?

T&T Capella t峄峚 l岷 t岷 tuy岷縩 ph峄 Ph岷 Ng峄峜 Th岷h s岷 u岷 v脿 l芒u 膽峄漣 c峄 H脿 Th脿nh – g岷h n峄慽 c峄 h峄 th峄憂g giao th么ng qu岷璶 膼峄憂g 膼a. T峄 膽芒y, c瓢 d芒n thu岷璶 ti峄噉 di chuy峄僴 膽岷縩 c谩c khu v峄眂 thu峄檆 trung t芒m th脿nh ph峄 H脿 N峄檌, 膽峄搉g th峄漣 k岷縯 n峄慽 膽a d岷g ti峄噉 铆ch: 15 ph煤t t峄沬 H峄 Ho脿n Ki岷縨; 8 ph煤t t峄沬 c么ng vi锚n Th峄憂g Nh岷; li峄乶 k峄 Vincom Ph岷 Ng峄峜 Th岷h; g岷 c谩c kh峄慽 tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 l峄沶 nh瓢 B谩ch Khoa H脿 N峄檌, Kinh T岷 Qu峄慶 D芒n, Y H脿 N峄檌, X芒y D峄眓g, H峄峜 vi峄噉 Ng芒n h脿ng鈥 v脿 c谩c kh峄慽 tr瓢峄漬g m岷 non, ti峄僽 h峄峜 qu峄慶 t岷 v脿 c么ng l岷璸 ch岷 l瓢峄g cao nh瓢 H.A.S, TH School, Kim Li锚n, Trung T峄? Kiss Garden鈥?/p>

D峄 谩n c膬n h峄 h岷g sang T&T Capella cung c岷 ra th峄 tr瓢峄漬g s峄 l瓢峄g gi峄沬 h岷 198 c膬n h峄 h岷g sang; thi岷縯 k岷 x芒y d峄眓g tr锚n m峄檛 t貌a th谩p cao 24 t岷g, t铆ch h峄 ti峄噉 铆ch 3 t岷g th瓢啤ng m岷 v脿 5 t岷g h岷 r峄檔g r茫i.

TT Capella - c膬n h峄 h岷g sang t岷 trung t芒m H脿 N峄檌 - 3
T&T Capella t峄峚 l岷 tr锚n tuy岷縩 ph峄 Ph岷 Ng峄峜 Th岷h s岷 u岷 (岷h: T&T Capella).

L岷 c岷 h峄﹏g t峄 phong c谩ch ki岷縩 tr煤c v瓢峄漬 th岷硁g 膽峄﹏g c峄 Singapore c霉ng 媒 t瓢峄焠g “膽瓢a v瓢峄漬 v峄 ph峄?#8221;, T&T Capella t峄慽 瓢u ch岷 s峄憂g ch膬m s贸c s峄ヽ kh峄廵 (wellness) khi s峄 h峄痷 ki岷縩 tr煤c xanh 膽岷穋 s岷痗, k岷縯 h峄 ph岷 m岷穞 ngo脿i l脿 k铆nh Low-E ch岷 l瓢峄g. 膼峄搉g th峄漣 膽岷 t瓢 nhi峄乽 ti峄噉 铆ch n峄檌 khu 膽岷穋 quy峄乶 nh瓢 t峄 h峄 khu vui ch啤i tr岷 em, ph貌ng t岷璸 gym cao c岷, ph貌ng 膽峄峜 s谩ch, khu v峄眂 BBQ v脿 ti峄嘽 ngo脿i tr峄漣鈥 V峄沬 n茅t hi峄噉 膽岷 v脿 膽峄檆 b岷, T&T Capella kh么ng ch峄 mang 膽岷縩 c岷 gi谩c th瓢 th谩i d脿nh cho ch峄 nh芒n khi tr峄 v峄 nh脿 m脿 c貌n l脿 c么ng tr矛nh ki岷縩 tr煤c n峄昳 b岷璽 tr锚n ph峄 Ph岷 Ng峄峜 Th岷h – m峄檛 trong nh峄痭g tuy岷縩 膽瓢峄漬g trung t芒m t岷 H脿 N峄檌

Ngo脿i ra, T&T Capella c貌n mang 膽岷縩 52 m岷玼 layout c膬n h峄 c贸 thi岷縯 k岷 sang tr峄峮g v脿 tinh t岷 v峄沬 di峄噉 t铆ch 膽a d岷g. T岷 c岷 膽峄乽 膽瓢峄 b峄 tr铆 m峄檛 c谩ch th么ng minh v脿 linh ho岷 膽峄 mang 膽岷縩 kh么ng gian sinh ho岷 tho谩ng 膽茫ng, 膽峄搉g th峄漣 t么n tr峄峮g t铆nh c谩 nh芒n h贸a khi cho ph茅p t峄 do l峄盿 ch峄峮 v脿 thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 theo 膽岷硁g c岷 v脿 phong c谩ch c峄 gia ch峄?

L峄盿 ch峄峮 T&T Capella, c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n t瓢啤ng lai v峄玜 c贸 th峄 d峄 d脿ng k岷縯 n峄慽 膽岷縩 nh峄媝 s峄憂g s么i 膽峄檔g c峄 th脿nh ph峄 v峄玜 t岷璶 d峄g t峄慽 膽a th峄漣 gian ri锚ng t瓢 d脿nh cho b岷 th芒n v脿 gia 膽矛nh. V峄沬 t芒m huy岷縯 c峄 ch峄 膽岷 t瓢 v脿 膽啤n v峄 t瓢 v岷 ph谩t tri峄僴, 膽芒y h峄゛ h岷筺 l脿 kh么ng gian 膽谩ng s峄憂g d脿nh cho m峄峣 th岷 h峄? Con tr岷 膽瓢峄 an t芒m h峄峜 t岷璸 v脿 th峄廰 s峄ヽ vui ch啤i, tr岷 nghi峄噈; b峄 m岷 an t芒m c么ng t谩c v脿 th峄廰 m茫n nhu c岷 t岷璶 h瓢峄焠g; 么ng b脿 膽瓢峄 an vui cu峄檆 s峄憂g t岷 nh峄痭g g贸c ph峄 th芒n quen c峄 H脿 N峄檌.

T&T Capella 膽ang trong giai 膽o岷 gi峄沬 thi峄噓 nh峄痭g c膬n h峄 膽岷 ti锚n 膽岷縩 v峄沬 kh谩ch h脿ng. D峄 谩n t瓢 v岷 ph谩t tri峄僴 b峄焛 T&T Homes – th脿nh vi锚n T岷璸 膽o脿n T&T Group, nh脿 ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 v脿 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g t岷璸 膽o脿n kinh t岷 膽a ng脿nh h脿ng 膽岷 t岷 Vi峄噒 Nam. D峄 谩n 膽瓢峄 ti岷縫 th峄 v脿 ph芒n ph峄慽 b峄焛 T岷璸 膽o脿n Kh岷 Ho脿n Land c霉ng c谩c 膽岷 l媒 li锚n k岷縯 VIVO, T芒n Long, VMF, ABC Vi峄噒 Nam, S- Real.

Tham kh岷 th么ng tin chi ti岷縯 t岷 website: https://www.ttcapella.vn

Exit mobile version