Icon Collap

Trung Qu峄慶 “ra tay” c峄﹗ b岷 膽峄檔g s岷, y锚u c岷 ng芒n h脿ng c岷 v峄憂

Ng脿y 膽膬ng: 26/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trung Qu峄慶 y锚u c岷 c谩c ng芒n h脿ng cung c岷 v峄憂 vay cho c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 trong b峄慽 c岷h ng瓢峄漣 mua nh脿 t岷﹜ chay thanh to谩n vay th岷 ch岷 v矛 d峄 谩n ch岷璵 ti岷縩 膽峄?

C啤 quan qu岷 l媒 ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 v峄玜 y锚u c岷 c谩c ng芒n h脿ng cung c岷 t铆n d峄g cho c谩c nh脿 ph谩t tri峄僴 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 膽峄 h峄 ho脿n th脿nh d峄 谩n sau khi ng瓢峄漣 mua nh脿 t岷 铆t nh岷 100 d峄 谩n tr锚n 50 th脿nh ph峄 峄 n瓢峄沜 n脿y t峄 ch峄慽 thanh to谩n th岷 ch岷.

Trung Qu峄慶 ra tay c峄﹗ b岷 膽峄檔g s岷, y锚u c岷 ng芒n h脿ng c岷 v峄憂 - 1

Trung Qu峄慶 y锚u c岷 c谩c ng芒n h脿ng cung c岷 v峄憂 vay cho c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 膽峄 膽岷﹜ nhanh vi峄嘽 b脿n giao nh脿 cho ng瓢峄漣 mua (岷h: Bloomberg).

H瓢峄沶g d岷玭 c峄 峄 ban 膼i峄乽 ti岷縯 Ng芒n h脿ng v脿 B岷 hi峄僲 Trung Qu峄慶 膽瓢峄 膽瓢a ra nh岷眒 ph岷 峄﹏g v峄沬 phong tr脿o t岷﹜ chay thanh to谩n vay th岷 ch岷 c峄 ng瓢峄漣 mua nh脿 n瓢峄沜 n脿y v脿 th煤c 膽岷﹜ nhanh vi峄嘽 b脿n giao nh脿 cho ng瓢峄漣 mua, m峄檛 quan ch峄ヽ c岷 cao gi岷 t锚n c峄 c啤 quan n脿y cho hay.

膼峄檔g th谩i n脿y di峄卬 ra sau khi c谩c nh脿 qu岷 l媒 n瓢峄沜 n脿y h峄峱 v峄沬 c谩c ng芒n h脿ng v脿o tu岷 tr瓢峄沜 膽峄 th岷 lu岷璶 v峄 vi峄嘽 ng脿y c脿ng c贸 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng quy岷縯 膽峄媙h kh么ng thanh to谩n c谩c kho岷 vay th岷 ch岷 c峄 h峄? 膼芒y 膽瓢峄 coi l脿 m峄慽 膽e d峄峚 m峄沬 nh岷 膽峄慽 v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 – l末nh v峄眂 ch峄 ch峄憈 c峄 n峄乶 kinh t岷 l峄沶 th峄 2 th岷 gi峄沬, v峄憂 膽ang b峄 kh峄g ho岷g b峄焛 c谩c v峄 v峄 n峄 c峄 c谩c “么ng l峄沶” trong ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶.

Truy峄乶 th么ng nh脿 n瓢峄沜 Trung Qu峄慶 d岷玭 khuy岷縩 c谩o c峄 c谩c chuy锚n gia ph芒n t铆ch cho r岷眓g s峄 峄昻 膽峄媙h c峄 h峄 th峄憂g t脿i ch铆nh c贸 th峄 b峄 t峄昻 h岷 n岷縰 nhi峄乽 ng瓢峄漣 mua nh脿 l脿m theo.

Trong khi 膽贸, b谩o c谩o c峄 t峄 Tin t峄ヽ B岷 hi峄僲 v脿 Ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 c农ng cho bi岷縯 c谩c nh脿 qu岷 l媒 膽ang h峄慽 th煤c c谩c ng芒n h脿ng h峄 tr峄 c谩c nh脿 ph谩t tri峄僴 trong ho岷 膽峄檔g mua b谩n v脿 s谩p nh岷璸 膽峄 gi煤p 峄昻 膽峄媙h th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷. C谩c nh脿 b膬ng c农ng 膽瓢峄 y锚u c岷 c岷 thi峄噉 v岷 膽峄 th么ng tin li锚n l岷 v峄沬 ng瓢峄漣 mua nh脿 v脿 b岷 v峄 quy峄乶 l峄 h峄 ph谩p c峄 h峄?

Trong khi, trong c谩c tuy锚n b峄 c么ng khai, c谩c ng芒n h脿ng th瓢啤ng m岷 膽峄乽 cho r岷眓g t矛nh h矛nh n脿y c贸 th峄 ki峄僲 so谩t 膽瓢峄, th矛 v岷玭 c贸 nh峄痭g lo ng岷 t峄搉 t岷 do t岷 quan tr峄峮g c峄 l末nh v峄眂 n脿y. Ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷, bao g峄搈 c岷 x芒y d峄眓g, b谩n nh脿 v脿 c谩c d峄媍h v峄 li锚n quan, chi岷縨 kho岷g 1/5 GDP c峄 Trung Qu峄慶. 漂峄沜 t铆nh kho岷g 70% t脿i s岷 c峄 t岷g l峄沺 trung l瓢u g岷痭 li峄乶 v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷.

Tr瓢峄沜 膽贸, Bloomberg d岷玭 b谩o c谩o t峄 c谩c nh脿 ph芒n t铆ch c峄 Citigroup cho hay, ng瓢峄漣 mua nh脿 t岷 35 d峄 谩n tr锚n kh岷痯 22 th脿nh ph峄 峄 Trung Qu峄慶 膽茫 quy岷縯 膽峄媙h ng峄玭g thanh to谩n c谩c kho岷 th岷 ch岷 k峄 t峄 ng脿y 12/6 do c谩c d峄 谩n ch岷璵 ti岷縩 膽峄 v脿 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 lao d峄慶.

Vi峄嘽 t峄 ch峄慽 thanh to谩n n脿y cho th岷 cu峄檆 kh峄g ho岷g trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶 膽ang 岷h h瓢峄焠g ra sao 膽岷縩 t岷g l峄沺 trung l瓢u 峄 n瓢峄沜 n脿y, 膽e d峄峚 膽岷縩 s峄 峄昻 膽峄媙h x茫 h峄檌. Trong khi 膽贸, c谩c ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 c农ng 膽ang ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 nh峄痭g th谩ch th峄ヽ t峄 c膬ng th岷硁g thanh kho岷 gi峄痑 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 khi ph岷 g峄搉g m矛nh tr瓢峄沜 nh峄痭g v峄 v峄 n峄 c峄 ng瓢峄漣 mua nh脿.

脭ng Griffin Chan – tr瓢峄焠g nh贸m nghi锚n c峄﹗ c峄 Citigroup cho r岷眓g, vi峄嘽 ng瓢峄漣 mua nh脿 b峄 c峄峜 c贸 th峄 mang 膽岷縩 s峄 b岷 峄昻 x茫 h峄檌.

C农ng theo b谩o c谩o, gi谩 b谩n b岷 膽峄檔g s岷 trung b矛nh t岷 c谩c d峄 谩n trong n膬m 2022 t岷 Trung Qu峄慶 膽茫 gi岷 m岷h v脿 hi峄噉 th岷 h啤n 15% so v峄沬 gi谩 mua nh脿 trong 3 n膬m qua. T矛nh tr岷g n脿y 膽ang lan sang c谩c ng芒n h脿ng. Theo 么ng Chan, c谩c kho岷 n峄 x岷 do l脿n s贸ng kh么ng thanh to谩n c谩c kho岷 vay th岷 ch岷 c贸 th峄 l锚n 膽岷縩 561 t峄 nh芒n d芒n t峄 (t瓢啤ng 膽瓢啤ng 83 t峄 USD), chi岷縨 1,4% t峄昻g d瓢 n峄 th岷 ch岷.

Trong m峄檛 b谩o c谩o ph谩t h脿nh h么m 16/7, C峄 Th峄憂g k锚 Qu峄慶 gia Trung Qu峄慶 c农ng cho bi岷縯, trong qu媒 II, s岷 l瓢峄g c峄 ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 膽茫 gi岷 7% so v峄沬 n膬m ngo谩i. B岷 膽峄檔g s岷 v岷玭 l脿 r脿o c岷 l峄沶 nh岷 膽峄慽 v峄沬 n峄乶 kinh t岷 Trung Qu峄慶.

Ri锚ng trong th谩ng 6, doanh s峄 b谩n nh脿 c峄 Trung Qu峄慶 膽茫 gi岷 23,4% so v峄沬 m峄檛 n膬m tr瓢峄沜 v脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g c农ng gi岷 9,4%, theo s峄 li峄噓 ch铆nh th峄ヽ.

Exit mobile version