Icon Collap

Trang tr铆 ph貌ng kh谩ch v峄玜 nhanh v峄玜 d峄 v峄沬 c谩c b铆 k铆p d瓢峄沬 膽芒y

Ng脿y 膽膬ng: 05/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trang tr铆 to脿n b峄 ph貌ng kh谩ch l脿 nhi峄噈 v峄 t瓢啤ng 膽峄慽 kh贸 kh膬n. Tuy nhi锚n, v峄沬 nh峄痭g b瓢峄沜 v脿 m岷筼 膽啤n gi岷 n脿y, b岷 s岷 c贸 m峄檛 kh么ng gian m峄沬, s谩ng t岷 ngay t峄ヽ th矛.

Trang tr铆 ph貌ng kh谩ch v峄玜 nhanh v峄玜 d峄 v峄沬 c谩c b铆 k铆p d瓢峄沬 膽芒y - 1

Ph貌ng kh谩ch 膽啤n gi岷 nh瓢ng 岷 t瓢峄g (岷h: House Beautiful).

Khi trang tr铆 nh脿 c峄璦, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ph貌ng kh谩ch hay ph貌ng ng峄? ch煤ng ta th瓢峄漬g t矛m ki岷縨 m峄檛 m贸n 膽峄 n峄檌 th岷 ho岷穋 m峄檛 m贸n gia d峄g ho脿n h岷 膽峄 ho脿n thi峄噉 kh么ng gian. Nh瓢ng v峄沬 m峄檛 c膬n ph貌ng tr峄憂g ch瓢a c贸 g矛 c岷 th矛 c谩c b瓢峄沜 th峄眂 hi峄噉 ra sao?

Th峄眂 t岷? thi岷縯 k岷 m峄檛 c膬n ph貌ng tr峄憂g kh谩 d峄 d脿ng v脿 kh么ng t峄憂 qu谩 nhi峄乽 s峄ヽ. T峄 vi峄嘽 ch峄峮 gh岷 sofa b峄乶 v脿 kh么ng l峄梚 m峄憈 膽岷縩 l媒 do t岷 sao b岷 n锚n tr岷 th岷, c峄檔g v峄沬 m峄檛 s峄 th峄 thu岷璽 thi岷縯 k岷 phong c谩ch ti峄噉 l峄 trong 60 gi芒y, 膽芒y l脿 nh峄痭g 膽i峄乽 b岷 c岷 bi岷縯 v峄 vi峄嘽 t岷 m峄檛 ph貌ng kh谩ch trong m啤.

B岷痶 膽岷 v峄沬 nh峄痭g 膽峄 v岷璽 ch铆nh

Khi thi岷縯 k岷 ph貌ng kh谩ch, b岷 n锚n b岷痶 膽岷 v峄沬 nh峄痭g 膽峄 d霉ng ch铆nh trong c膬n ph貌ng nh瓢 gh岷 sofa, b脿n v脿 th岷. H茫y 膽o k铆ch th瓢峄沜 c峄 kh么ng gian v脿 c谩c m贸n 膽峄 n峄檌 th岷 b岷 th铆ch tr瓢峄沜 khi mua.

N岷縰 b岷 ph芒n v芒n ch瓢a bi岷縯 ch峄峮 phong c谩ch n脿o cho ph貌ng kh谩ch, h茫y ch峄峮 nh峄痭g 膽峄 n峄檌 th岷 c贸 m脿u s岷痗 trung t铆nh v脿 h矛nh d谩ng c峄 膽i峄僴.

Trang tr铆 ph貌ng kh谩ch v峄玜 nhanh v峄玜 d峄 v峄沬 c谩c b铆 k铆p d瓢峄沬 膽芒y - 2

M峄檛 chi岷縞 sofa c峄 膽i峄僴 ph霉 h峄 m峄峣 phong c谩ch ph貌ng kh谩ch (岷h: Timeless Decor & More).

M谩ch b岷:

膼峄慽 v峄沬 nh峄痭g 膽峄 v岷璽 l峄沶 nh瓢 gh岷 sofa v脿 th岷, b岷 h茫y 膽岷 t瓢 v脿o nh峄痭g thi岷縯 k岷 v瓢峄 th峄漣 gian v矛 ch煤ng ph霉 h峄 v峄沬 b岷 k峄 phong c谩ch n脿o.

T岷 k岷縯 c岷 cho c膬n ph貌ng

Ti岷縫 膽岷縩 l脿 t么 膽i峄僲 b岷眓g c谩ch t岷 k岷縯 c岷 cho c膬n ph貌ng. Kh么ng nh岷 thi岷縯 c谩c 膽峄 n峄檌 th岷 trong kh么ng gian ph貌ng kh谩ch ph岷 ph霉 h峄 v峄沬 nhau, mi峄卬 l脿 ch煤ng c贸 c霉ng t么ng m脿u. B岷 c贸 th峄 s峄 d峄g c谩c ch岷 li峄噓 v岷 v脿 l峄沺 ho脿n thi峄噉 kh谩c nhau.

Trang tr铆 ph貌ng kh谩ch v峄玜 nhanh v峄玜 d峄 v峄沬 c谩c b铆 k铆p d瓢峄沬 膽芒y - 3

C谩c 膽峄 v岷璽 trong ph貌ng kh谩ch c贸 c霉ng t么ng m脿u (岷h: iStock).

H茫y s峄 d峄g 膽峄 v岷璽 v峄沬 nhi峄乽 k铆ch th瓢峄沜 v脿 h矛nh d岷g kh谩c nhau. M峄檛 m岷筼 nh峄 膽峄 t岷 v岷 ngo脿i 膽岷筽 m岷痶 h啤n cho c膬n ph貌ng l脿 b岷 n锚n ch峄峮 g峄慽 cho sofa hay c谩c 膽峄 v岷璽 kh谩c theo s峄 l岷?

Th锚m 谩nh s谩ng

脕nh s谩ng l脿 c谩ch b岷 t岷 ra kh么ng kh铆 cho c膬n ph貌ng. 膼峄 t岷 ra c岷 gi谩c h岷 d岷玭, b岷 n锚n s峄 d峄g 谩nh s谩ng theo l峄沺 膽岷縩 t峄 c谩c g贸c v脿 ngu峄搉 kh谩c nhau nh瓢 膽猫n treo t瓢峄漬g, 膽猫n b脿n v脿 膽猫n tr岷 (c贸 th峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 s谩ng). C农ng gi峄憂g nh瓢 膽峄 trang s峄ヽ, b岷 h茫y ch峄峮 th峄 g矛 膽贸 l脿m n峄昳 b岷璽 c谩i nh矛n t峄昻g th峄 c峄 c岷 c膬n聽ph貌ng.

Trang tr铆 ph貌ng kh谩ch v峄玜 nhanh v峄玜 d峄 v峄沬 c谩c b铆 k铆p d瓢峄沬 膽芒y - 4

S峄 d峄g 谩nh s谩ng theo l峄沺 膽峄 t岷 c岷 gi谩c h岷 d岷玭 cho c膬n ph貌ng (岷h: Homes & Gardens).

M谩ch b岷:

N岷縰 b岷 mu峄憂 m峄檛 t岷 th岷 c贸 hoa v膬n nh瓢ng lo l岷痭g n贸 s岷 l岷 谩t kh么ng gian, h茫y tr岷 n贸 l锚n m峄檛 t岷 th岷 tr啤n l峄沶 h啤n. 膼芒y c农ng l脿 m峄檛 m岷筼 hay n岷縰 t岷 th岷 b岷 y锚u th铆ch kh么ng 膽峄 l峄沶.

Mang c芒y xanh v脿o ph貌ng

Nh峄痭g b么ng hoa, t谩n l谩 v脿 谩nh n岷縩 lung linh s岷 khi岷縩 b岷 k峄 c膬n ph貌ng n脿o tr峄 n锚n s峄憂g 膽峄檔g. Gi峄憂g nh瓢 c谩c ph峄 ki峄噉, b岷 h茫y k岷縯 h峄 c谩c h峄峚 ti岷縯, nh瓢ng tu芒n th峄 theo b岷g m脿u b峄 sung 膽峄 c膬n ph貌ng c贸 m峄檛 di峄噉 m岷 ph霉 h峄.

Trang tr铆 ph貌ng kh谩ch v峄玜 nhanh v峄玜 d峄 v峄沬 c谩c b铆 k铆p d瓢峄沬 膽芒y - 5

Th锚m c芒y xanh 膽峄 l脿m c膬n ph貌ng s峄憂g 膽峄檔g h啤n (岷h: The Spruce).

M峄檛 s峄 m岷筼 trang tr铆 trong 60 gi芒y

S峄 d峄g s谩ch: T岷 chi峄乽 cao cho c谩c l峄 hoa v脿 膽猫n b脿n b岷眓g c谩ch 膽岷穞 m峄檛 ch峄搉g s谩ch 膽岷筽 b锚n d瓢峄沬.

膼岷穞 r锚u 峄 g峄慶 c芒y: H茫y n芒ng c岷 v岷 ngo脿i c峄 c芒y xanh trong c膬n ph貌ng b岷眓g c谩ch 膽岷穞 m峄檛 铆t r锚u ho岷穋 x啤 d峄玜 峄 g峄慶 c芒y.

V岷璽 trang tr铆 nh峄? Qu谩 nhi峄乽 ph峄 ki峄噉 trang tr铆 nh峄 c贸 th峄 khi岷縩 ph貌ng kh谩ch tr么ng l峄檔 x峄檔. H茫y 膽峄 t岷 c岷 nh峄痭g 膽峄 v岷璽 膽贸 l锚n tr锚n m峄檛 chi岷縞 khay聽ho岷穋 m峄檛 cu峄憂 s谩ch tr锚n b脿n c脿 ph锚, bi岷縩 ch煤ng th脿nh m峄檛 kho岷h kh岷痗 trang tr铆 膽峄檆 膽谩o.

T谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽: L岷 m峄檛 ho岷穋 hai t谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽 nh峄 ra kh峄廼 t瓢峄漬g v脿 膽岷穞 ch煤ng c霉ng v峄沬 b矛nh hoa, n岷縩 ho岷穋 c谩c 膽峄 d霉ng gia 膽矛nh kh谩c tr锚n b脿n ho岷穋 k峄?

Trang tr铆 v峄沬 tr谩i c芒y: B脿y tr谩i c芒y trong m峄檛 chi岷縞 b矛nh trang tr铆 nh瓢 m峄檛 chi岷縞 b谩t c贸 ch芒n.

Exit mobile version