Icon Collap

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Qu岷g Nam

Ng脿y 膽膬ng: 21/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Sau 2 n膬m 岷 膽岷, khi du l峄媍h m峄 c峄璦, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膼脿 N岷祅g – Qu岷g Nam nhanh ch贸ng “th峄ヽ gi岷” nh峄 h岷 t岷g ph谩t tri峄僴, v岷 膽峄 ph谩p l媒 膽ang 膽瓢峄 t岷 膽i峄乽 ki峄噉 th谩o g峄?

Du l峄媍h 膼脿 N岷祅g – Qu岷g Nam ph峄 h峄搃

2 n膬m 膽岷 d峄媍h Covid-19 l脿m cho ng脿nh du l峄媍h to脿n c岷 r啤i v脿o kh峄g ho岷g, th矛 t峄 膽岷 n膬m 膽岷縩 nay du l峄媍h 膼脿 N岷祅g – Qu岷g Nam 膽茫 ph峄 h峄搃 tr峄 l岷. S峄 h峄痷 “duy锚n ng岷”, 膼脿 N岷祅g – H峄檌 An thu h煤t h脿ng ch峄 tri峄噓 l瓢峄 kh谩ch n峄檌 膽峄媋 v脿 qu峄慶 t岷 m峄梚 n膬m, th岷璵 ch铆, nhi峄乽 kh谩ch du l峄媍h 膽茫 quay l岷 nhi峄乽 l岷.

D峄 li峄噓 t峄 c么ng c峄 theo d玫i xu h瓢峄沶g th峄 tr瓢峄漬g c峄 Google cho th岷, l瓢峄g t矛m ki岷縨 qu峄慶 t岷 v峄 du l峄媍h Vi峄噒 Nam 膽ang t膬ng tr瓢峄焠g 50-75%, m峄ヽ t膬ng cao th峄 4 th岷 gi峄沬. Trong 膽贸 膼脿 N岷祅g – H峄檌 An l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄僲 膽岷縩 c峄 Vi峄噒 Nam 膽瓢峄 kh谩ch qu峄慶 t岷 t矛m ki岷縨 nhi峄乽 nh岷.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Qu岷g Nam - 1
Ph峄慽 c岷h t峄昻g th峄 m峄檛 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 t岷 B岷痗 H峄檌 An.

Qu岷g Nam l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄僲 膽岷縩 du l峄媍h h脿ng 膽岷 n膬m 2022 b峄焛 膽瓢峄 thi锚n nhi锚n ban t岷穘g cho nh峄痭g “nguy锚n li峄噓” thi锚n t岷 l岷玭 nh芒n t岷 膽峄 ph谩t tri峄僴 du l峄媍h 膽a ng脿nh nh瓢 du l峄媍h bi峄僴, du l峄媍h sinh th谩i, c谩c xu h瓢峄沶g m峄沬 “h岷璾 covid-19” s岷 c贸 nhu c岷 l峄沶 nh瓢 du l峄媍h s峄ヽ kh峄廵 (wellness), du l峄媍h t岷 ch峄 (staycation)…

Du l峄媍h tr峄 l岷 c农ng ch铆nh l脿 “c谩nh c峄璦 m峄 ra” cho b岷 膽峄檔g s岷 t岷 膽芒y, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g ven bi峄僴. Nhu c岷 t矛m ki岷縨 膽峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g xanh, g岷 g农i v峄沬 thi锚n nhi锚n t峄憈 cho s峄ヽ kh峄廵 v脿 nhu c岷 s峄 h峄痷 ng么i nh脿 th峄 2 c贸 ti峄噉 铆ch cao c岷, kh谩c bi峄噒, c农ng 膽ang tr峄 th脿nh xu h瓢峄沶g v脿 ph谩t tri峄僴 m岷h m岷?

Ch铆nh v矛 v岷瓂, b岷 膽峄檔g s岷 Qu岷g Nam 膽茫 膽贸n nh岷璶 h脿ng lo岷 t铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 t峄 nhu c岷 m峄 r峄檔g 膽么 th峄? nh峄痭g quy ho岷h 膽峄檛 ph谩 hay 膽岷穋 bi峄噒 l脿 h岷 t岷g giao th么ng li锚n khu ph谩t tri峄僴. Theo 膽贸, d峄 谩n kh啤i th么ng s么ng C峄 C貌 v峄沬 t峄昻g chi峄乽 d脿i 28 km 膽瓢峄 2 膽峄媋 ph瓢啤ng 膼脿 N岷祅g v脿 Qu岷g Nam th峄憂g nh岷 tri峄僴 khai; v峄沬 quy ho岷h 15 c芒y c岷. Vi峄嘽 n脿y s岷 gia t膬ng kh岷 n膬ng k岷縯 n峄慽 nh峄痭g 膽i峄僲 du l峄媍h n峄昳 ti岷縩g c峄 2 b锚n, t峄慽 膽a khai th谩c tuy岷縩 du l峄媍h n峄慽 膼脿 N岷祅g v峄沬 膽么 th峄 c峄 H峄檌 An theo tuy岷縩 s么ng C峄 C貌 v脿 tuy岷縩 膼脿 N岷祅g – C霉 Lao Ch脿m.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Qu岷g Nam - 2
Ph峄慽 c岷h minh h峄峚 n峄檌 th岷 m峄檛 c膬n nh脿 ph峄?/a> t岷 La Queenara.

La Queenara – th脿nh ph峄 k岷縯 n峄慽 di s岷 qu峄慶 t岷 H峄檌 An – 膼脿 N岷祅g

膼峄 膽贸n s贸ng du l峄媍h, La Queenara 膽ang l脿 d峄 谩n 膽谩ng 膽瓢峄 mong ch峄 tr锚n cung 膽瓢峄漬g bi峄僴 “t峄 膽么” 膼脿 N岷祅g – H峄檌 An khi th峄玜 h瓢峄焠g v峄 tr铆 膽岷痶 gi谩 “tr瓢峄沜 bi峄僴, sau s么ng, k峄 di s岷, t芒m giao l峄?#8221;. Tuy岷縩 膽瓢峄漬g n脿y c贸 m峄檛 m岷穞 ti岷縫 gi谩p s么ng C峄 C貌 v脿 c谩ch bi峄僴 An B脿ng ch峄 200 m, tr峄 ch铆nh tuy岷縩 膽瓢峄漬g d岷玭 c岷 脭ng 膼i峄乶 (c岷 Nguy峄卬 Huy Hi峄噓) 膽岷縩 ph峄 c峄 H峄檌 An.

T峄 膽芒y, La Queenara tr峄 th脿nh h岷 nh芒n k岷縯 n峄慽 t岷 khu v峄眂 v峄沬 quy m么 tr锚n 200 ha t铆ch h峄 膽a d岷g tr锚n 200 ti峄噉 铆ch cao c岷 nh瓢: B茫i bi峄僴 ri锚ng, b岷縩 du thuy峄乶, s芒n golf, x瓢峄焠g c脿 ph锚 th岷 gi峄沬, trung t芒m th瓢啤ng m岷, nh脿 h脿ng, trung t芒m v膬n h贸a – ngh峄 thu岷璽 – th峄 thao 膽a n膬ng, tr瓢峄漬g li锚n c岷 qu峄慶 t岷? ph貌ng kh谩m 膽a khoa v峄玜 膽谩p 峄﹏g kh么ng gian ngh峄 d瓢峄g, l瓢u tr煤 cho h脿ng tri峄噓 l瓢峄 du kh谩ch 膽岷縩 H峄檌 An, v峄玜 l脿 n啤i sinh s峄憂g ti峄噉 nghi – hi峄噉 膽岷 cho c瓢 d芒n.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Qu岷g Nam - 3
Ph峄慽 c岷h minh h峄峚 khu v峄眂 h峄 b啤i b锚n trong d峄 谩n.

D峄 谩n mang t铆nh k岷縯 n峄慽 di s岷 qu峄慶 t岷 c貌n mang 膽岷縩 cho nh峄痭g ch峄 nh芒n c岷h quan ngh峄 d瓢峄g c霉ng b岷 kh么ng kh铆 膽岷璵 ch岷 ngh峄 thu岷璽. D峄 谩n c贸 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g d瓢峄沬 30% theo ti锚u chu岷﹏ c峄 c谩c resort, t峄 l峄 c芒y xanh/ng瓢峄漣 cao, 100% c谩c c膬n shoptel, shopvilla v脿 mini resort 膽峄乽 c贸 2 m岷穞 ti峄乶, b峄 b啤i, s芒n v瓢峄漬 thi岷縯 k岷 ri锚ng.

La Queenara v峄沬 l峄慽 thi岷縯 k岷 theo xu h瓢峄沶g m峄 (open building) 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 tr瓢峄沜 kinh doanh – sau ngh峄 d瓢峄g. C谩c thi岷縯 k岷 mang h啤i th峄 c峄 ki岷縩 tr煤c Ph谩p v脿 n茅t H峄檌 An x瓢a c霉ng c谩c xu h瓢峄沶g hi峄噉 膽岷, t岷 n锚n d峄 谩n 膽a ch峄ヽ n膬ng, ph谩t huy t峄慽 膽a c么ng n膬ng di峄噉 t铆ch s峄 d峄g, h峄゛ h岷筺 ki岷縩 t岷 n锚n m峄檛 khu 膽么 th峄 膽峄檆 膽谩o v脿 th峄漣 th瓢峄g.

S岷 ph岷﹎ homeliday ph峄ヽ h峄 t岷 La Queenara v峄沬 y岷縰 t峄 s峄 h峄痷 l芒u d脿i, t膬ng kh岷 n膬ng khai th谩c d貌ng ti峄乶. C谩c nh脿 膽岷 t瓢 t岷 La Queenara c贸 th峄 s峄 d峄g 膽a m峄 膽铆ch, v峄玜 膽峄 峄? v峄玜 kinh doanh d峄媍h v峄? cho thu锚 l瓢u tr煤. D峄 谩n h峄゛ h岷筺 thu h煤t d貌ng kh谩ch v峄 H峄檌 An nh峄 h峄 sinh th谩i ti峄噉 铆ch ngh峄 d瓢峄g 膽a d岷g, thi岷縯 k岷 c岷h quan 膽岷穋 s岷痗 v脿 nh峄痭g c么ng tr矛nh 膽i峄僲 膽岷縩 tr锚n m峄檛 di峄噉 t铆ch 膽岷縩 200 ha.

膼啤n v峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n:

C么ng ty C峄 ph岷 膼岷 t瓢 v脿 Ph谩t tri峄僴 B岷 膽峄檔g s岷 PEAKHOMES

Hotline: 1900 099 914

Website:聽www.laqueenara.vn

Exit mobile version