Icon Collap

T芒y Nam B峄 膽瓢峄 膽岷 t瓢 theo h瓢峄沶g xanh, b峄乶 v峄痭g, b岷 膽峄檔g s岷 h瓢峄焠g l峄

Ng脿y 膽膬ng: 07/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – T芒y Nam B峄 膽峄媙h h瓢峄沶g n么ng nghi峄噋 – du l峄媍h l脿m tr峄峮g 膽i峄僲, ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 k岷縯 h峄 m岷g xanh, b峄乶 v峄痭g, d峄 b谩o thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢 c贸 t岷 nh矛n 膽峄 ph峄 v峄 nhu c岷 ph谩t tri峄僴 膽么 th峄? du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g.

膼峄媙h h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 T芒y Nam B峄?/strong>

Ngh峄 quy岷縯 s峄 78/NQ-CP ng脿y 18/6/2022 ban h脿nh Ch瓢啤ng tr矛nh h脿nh 膽峄檔g c峄 Ch铆nh ph峄 th峄眂 hi峄噉 Ngh峄 quy岷縯 s峄 13-NQ/TW ng脿y 2/4/2022 c峄 B峄 Ch铆nh tr峄 v峄 Ph瓢啤ng h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 kinh t岷 – x茫 h峄檌 v霉ng 膽峄搉g b岷眓g s么ng C峄璾 Long 膽岷縩 n膬m 2030, t岷 nh矛n 膽岷縩 n膬m 2045 v峄沬 ch峄 tr瓢啤ng ph谩t tri峄僴 t峄 s岷 xu岷 n么ng nghi峄噋 sang kinh t岷 n么ng nghi峄噋, sinh th谩i, b峄乶 v峄痭g.

M峄檛 s峄 ch峄 ti锚u c峄 th峄 膽岷縩 n膬m 2030 nh瓢 t膬ng tr瓢峄焠g b矛nh qu芒n giai 膽o岷 2021 – 2030 膽岷 kho岷g 6,5 – 7%/n膬m. Quy m么 n峄乶 kinh t岷 膽岷縩 n膬m 2030 g岷 2 – 2,5 l岷 so v峄沬 n膬m 2021. T峄 l峄 膽么 th峄 h贸a 膽岷 42 – 48%.

T芒y Nam B峄 膽瓢峄 膽岷 t瓢 theo h瓢峄沶g xanh, b峄乶 v峄痭g, b岷 膽峄檔g s岷 h瓢峄焠g l峄 - 1
C岷 Th啤 膽瓢峄 l峄盿 ch峄峮 tr峄 th脿nh “tr谩i tim” c峄 膽峄搉g b岷眓g s么ng C峄璾 Long (岷h: Duy Quang ).

T芒y Nam B峄 th峄眂 hi峄噉 膽岷﹜ m岷h c啤 c岷 l岷 kinh t岷 v霉ng theo h瓢峄沶g 膽峄昳 m峄沬, s谩ng t岷, kinh t岷 xanh, kinh t岷 tu岷 ho脿n, kinh t岷 ban 膽锚m d峄盿 tr锚n h峄 sinh th谩i, ph霉 h峄 v峄沬 quy lu岷璽 t峄 nhi锚n, 膽a d岷g sinh h峄峜, v膬n h贸a, con ng瓢峄漣 v霉ng 膽峄搉g b岷眓g s么ng C峄璾 Long (膼BSCL); ph谩t tri峄僴 t峄 s岷 xu岷 n么ng nghi峄噋 sang kinh t岷 n么ng nghi峄噋, sinh th谩i, b峄乶 v峄痭g..

Trong 膽贸, C岷 Th啤 l脿 trung t芒m th瓢啤ng m岷 – d峄媍h v峄 c峄 v霉ng, Ki锚n Giang l脿 trung t芒m kinh t岷 bi峄僴 qu峄慶 gia; H岷璾 Giang, An Giang, 膼峄搉g Th谩p… c农ng 膽瓢峄 ph芒n c么ng chuy锚n canh c芒y tr峄搉g, th峄 h岷 s岷 ph霉 h峄.

T芒y Nam B峄 膽瓢峄 膽岷 t瓢 theo h瓢峄沶g xanh, b峄乶 v峄痭g, b岷 膽峄檔g s岷 h瓢峄焠g l峄 - 2
Nh峄痭g c谩nh 膽峄搉g l煤a tuy峄噒 膽岷筽 t岷 膼BSCL (岷h: Shutterstock).

B锚n c岷h ho脿n th脿nh h峄 th峄憂g 膽瓢峄漬g b峄 cao t峄慶 k岷縯 n峄慽 v霉ng v峄沬 v霉ng 膼么ng Nam B峄 (8 tuy岷縩 cao t峄慶), h峄 th峄憂g c岷g bi峄僴 v脿 c谩c c峄璦 kh岷﹗ qu峄慶 t岷? n芒ng c岷 h峄 th峄憂g qu峄慶 l峄 ch铆nh y岷縰, c谩c c岷; 膽岷 t瓢 h峄 th峄憂g 膽瓢峄漬g ven bi峄僴 qua c谩c t峄塶h Ti峄乶 Giang, B岷縩 Tre, Tr脿 Vinh, S贸c Tr膬ng, B岷 Li锚u, C脿 Mau, Ki锚n Giang… c农ng g岷 r煤t ho脿n thi峄噉.

S峄 quy ho岷h 膽峄搉g b峄 ngay t峄 膽岷 tr锚n quy m么 13 t峄塶h th脿nh, d峄 b谩o T芒y Nam B峄 s岷 s峄沵 tr峄 th脿nh v霉ng kinh t岷 tr峄峮g 膽i峄僲 s么i 膽峄檔g trong v脿i n膬m t峄沬 膽芒y.

Nhi峄乽 c啤 h峄檌 cho nh脿 膽岷 t瓢

V峄沬 m峄 ti锚u ho脿n thi峄噉 h岷 t岷g, l脿m b峄 ph贸ng cho ph谩t tri峄僴 kinh t岷 to脿n v霉ng, nh峄痭g b瓢峄沜 膽i n脿y 膽茫 mang 膽岷縩 l脿n s贸ng 膽岷 t瓢 n么ng nghi峄噋, du l峄媍h.

Ch峄 Minh Thanh – ch峄 doanh nghi峄噋 ch岷 bi岷縩 n么ng s岷 膽茫 l锚n k岷 ho岷h m峄 r峄檔g s岷 xu岷 t峄 膽岷 n膬m 2022 t岷 V峄 Thanh, H岷璾 Giang chia s岷? khi c谩c tuy岷縩 cao t峄慶 ho脿n th脿nh, vi峄嘽 v岷璶 chuy峄僴 h脿ng h贸a ti岷縯 ki峄噈 nhi峄乽 chi ph铆 v脿 th峄漣 gian, ch岷 l瓢峄g ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng 峄 c谩c t峄塶h 膼BSCL hay TPHCM 膽峄乽 膽瓢峄 n芒ng cao. Vi峄嘽 m峄 r峄檔g s岷 xu岷 kinh doanh c岷 n岷痬 b岷痶 ngay th峄漣 膽i峄僲 n脿y 膽峄 tri峄僴 khai.

T铆nh 膽岷縩 n膬m 2021, 膼峄搉g b岷眓g s么ng C峄璾 Long 膽贸ng g贸p 90% l瓢峄g g岷, 60-70% l瓢峄g th峄 h岷 s岷 c峄 c岷 n瓢峄沜.

T芒y Nam B峄 ch峄峮 n么ng nghi峄噋 v脿 du l峄媍h l脿m 2 l末nh v峄眂 瓢u ti锚n h脿ng 膽岷 kh么ng ch峄 膽啤n thu岷 l脿 ph谩t huy 膽i峄僲 m岷h v峄憂 c贸, m脿 c农ng l脿 quy ho岷h t岷 n锚n v峄 th岷 v峄痭g m岷h cho ph铆a Nam. C峄 th峄? 膼么ng Nam B峄 瓢u ti锚n ph谩t tri峄僴 c么ng nghi峄噋 – d峄媍h v峄 th矛 T芒y Nam B峄 膽瓢峄 膽峄媙h h矛nh n么ng nghi峄噋 – du l峄媍h t岷 n锚n b峄ヽ tranh kinh t岷 ph铆a Nam ho脿n h岷 v脿 b峄乶 v峄痭g.

Ri锚ng v峄沬 th峄 tr瓢峄漬g B膼S, T芒y Nam B峄 膽ang thu h煤t ng脿y c脿ng nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 b峄焛 l峄 th岷 d瓢 膽峄媋 t膬ng gi谩 c貌n kh谩 nhi峄乽.

Anh Tr瓢啤ng S谩u (TPHCM) c贸 k岷 ho岷h v峄 l岷 qu锚 H岷璾 Giang 膽岷 t瓢 khi nh岷璶 th岷 s峄ヽ b岷璽 m岷h m岷 c峄 v霉ng T芒y Nam B峄 n贸i chung, H岷璾 Giang n贸i ri锚ng, cho hay, vi峄嘽 膽岷 t瓢 v岷玭 ph岷 t铆nh tr锚n t峄 su岷 sinh l峄漣, b峄 ra 10 tri峄噓 膽峄搉g, l峄 nhu岷璶 3 tri峄噓 膽峄搉g v岷玭 t峄憈 h啤n b峄 ra 1 t峄 nh瓢ng l峄 nhu岷璶 ch峄 100 tri峄噓 膽峄搉g. Mu峄憂 c贸 t峄 su岷 t峄憈 c岷 c芒n nh岷痗 nh峄痭g n啤i d芒n c瓢 hi峄噉 h峄痷 nh瓢ng gi谩 膽岷 v岷玭 c貌n m峄乵 ho岷穋 nh峄痭g d峄 谩n 膽瓢峄 quy ho岷h b脿i b岷 nhi峄乽 ti峄噉 铆ch, ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 tr峄 s岷 cao h啤n.

L峄盿 ch峄峮 c谩c d峄 谩n quy ho岷h b脿i b岷 v岷玭 l脿 瓢u ti锚n v矛 n岷縰 ch瓢a b谩n, gia 膽矛nh anh c贸 th峄 峄 ho岷穋 cho thu锚 峄 m峄ヽ gi谩 cao h啤n c谩c n啤i kh谩c. Hi峄噉 anh 膽ang tham kh岷 khu bi峄噒 th峄 v脿 nh脿 ph峄?/a> view s么ng c峄 m峄檛 d峄 谩n t岷 V峄 Thanh 膽瓢峄 x芒y d峄眓g theo phong c谩ch 脻 v峄沬 3 m岷穞 “c岷璶 th峄”.

T芒y Nam B峄 膽瓢峄 膽岷 t瓢 theo h瓢峄沶g xanh, b峄乶 v峄痭g, b岷 膽峄檔g s岷 h瓢峄焠g l峄 - 3
C谩c d峄 谩n 膽瓢峄 膽岷 t瓢 b脿i b岷 c贸 d峄 膽峄媋 t膬ng gi谩 cao h啤n c谩c s岷 ph岷﹎ B膼S kh谩c c霉ng khu v峄眂. 岷h ph峄慽 c岷h d峄 谩n khu 膽么 th峄 The Venice City v峄沬 3 m岷穞 “c岷璶 th峄” t岷 V峄 Thanh, H岷璾 Giang (岷h: The Venice City ).

Theo 么ng Phan Ho脿i Nam – tr瓢峄焠g b峄 ph岷璶 nghi锚n c峄﹗ th峄 tr瓢峄漬g m峄檛 doanh nghi峄噋 B膼S t岷 TPHCM nh岷璶 x茅t, v峄沬 膽峄媙h h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 khu T芒y Nam B峄 m峄檛 c谩ch quy岷縯 li峄噒 v脿 nhanh ch贸ng nh瓢 hi峄噉 t岷, c贸 th峄 d峄 b谩o t瓢啤ng lai v峄 l脿n s贸ng di c瓢 t峄 ph铆a T芒y l锚n 膼么ng Nam B峄 s岷 gi岷 d岷, quay 膽岷 l峄盿 ch峄峮 C岷 Th啤 thay v矛 TPHCM. N啤i 膽芒y c贸 th峄 thu h煤t c瓢 d芒n t峄 c谩c t峄塶h th脿nh tr锚n c岷 n瓢峄沜 v峄 膽芒y l岷璸 nghi峄噋. S峄 gia t膬ng d芒n s峄 k茅o theo s峄 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 v脿 nhu c岷 v峄 b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S), k茅o gi谩 B膼S t膬ng theo.

Theo 膽贸, gi谩 膽岷 t岷 c谩c t峄塶h T芒y Nam B峄 t膬ng t峄 5-10% so v峄沬 膽岷 n膬m 2022. Tuy nhi锚n, nh矛n chung m峄ヽ gi谩 hi峄噉 t岷 峄 m峄檛 s峄 v岷玭 c貌n ph霉 h峄 cho ng瓢峄漣 d芒n v脿 nh脿 膽岷 t瓢.

Exit mobile version