Icon Collap

T岷璸 膽o脿n NewstarGroup khai tr瓢啤ng v膬n ph貌ng tr峄 s峄 m峄沬

Ng脿y 膽膬ng: 28/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – S谩ng 22/6 膽谩nh d岷 b瓢峄沜 ngo岷穞 c峄 NewstarGroup b岷眓g vi峄嘽 t峄 ch峄ヽ bu峄昳 l峄 khai tr瓢啤ng tr峄 s峄 v膬n ph貌ng m峄沬 nh岷眒 hi峄噉 th峄眂 h贸a m峄 ti锚u chi岷縩 l瓢峄 ph谩t tri峄僴 trong n膬m 2022.

Bu峄昳 l峄 khai tr瓢啤ng c贸 s峄 tham gia c峄 ban l茫nh 膽岷, qu岷 l媒 c岷 cao c峄 NewstarGroup, NewstarLand, NewstarHomes, to脿n th峄 c谩n b峄 nh芒n vi锚n trong t岷璸 膽o脿n v脿 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 ch煤c m峄玭g c峄 c谩c 膽峄慽 t谩c th芒n t铆n.

T岷璸 膽o脿n NewstarGroup khai tr瓢啤ng v膬n ph貌ng tr峄 s峄 m峄沬 - 1

Kh么ng kh铆 t瓢ng b峄玭g trong bu峄昳 c岷痶 b膬ng khai tr瓢啤ng v膬n ph貌ng tr峄 s峄 NewstarGroup.

Khu v膬n ph貌ng ph峄ヽ h峄 c峄 t岷璸 膽o脿n NewstarGroup t峄峚 l岷 t岷 t岷g 1 t貌a nh脿 CT1 Ecogreen, 286 Nguy峄卬 Xi峄僴 (Thanh Xu芒n – H脿 N峄檌), r峄檔g h啤n 1.000m2. B锚n c岷h c谩c khu v峄眂 ch铆nh l脿 khu l脿m vi峄嘽 c峄 c谩c ph貌ng ban thu峄檆 NewstarHomes v脿 NewstarGroup. C贸 5 ph貌ng h峄峱 v脿 ph貌ng h峄檌 th岷 膽瓢峄 膽岷 t瓢 trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷, sang tr峄峮g 膽谩p 峄﹏g theo t峄玭g nhu c岷 c峄 th峄? C霉ng v峄沬 膽贸 l脿 c谩c ph貌ng ch峄ヽ n膬ng nh瓢: Ph貌ng kh谩nh ti岷縯, ph貌ng ti峄嘽, ph貌ng b岷縫, pantry,鈥?/p>

Tr岷 qua h啤n 9 n膬m h矛nh th脿nh v脿 ph谩t tri峄僴, NewstarGroup kh么ng ng峄玭g l峄沶 m岷h, kh岷硁g 膽峄媙h uy t铆n v脿 v峄 th岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷. Tr锚n ch岷穘g 膽瓢峄漬g g岷 1 th岷璸 k峄 岷, NewstarGroup cho bi岷縯 lu么n l岷 con ng瓢峄漣 l脿m tr峄峮g t芒m cho s峄 ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g. Vi峄嘽 khai tr瓢啤ng v膬n ph貌ng m峄沬 hi峄噉 膽岷 n岷眒 trong chi岷縩 l瓢峄 ph谩t tri峄僴 v脿 m峄 r峄檔g quy m么, 膽岷穞 n峄乶 m贸ng cho s峄 b峄﹖ ph谩 c峄 NewstarGroup trong n膬m 2022 nh岷眒 ki岷縩 t岷 m么i tr瓢峄漬g l脿m vi峄嘽 m峄? hi峄噉 膽岷 v脿 n膬ng 膽峄檔g. Qua 膽贸 t岷 膽i峄乽 ki峄噉 cho c谩n b峄 nh芒n vi锚n ph谩t huy m峄峣 kh岷 n膬ng v脿 g岷痭 k岷縯 c霉ng nhau chinh ph峄 m峄 ti锚u ki岷縩 t岷 n锚n nh峄痭g d貌ng s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 th岷 h峄 m峄沬.

T岷璸 膽o脿n NewstarGroup khai tr瓢啤ng v膬n ph貌ng tr峄 s峄 m峄沬 - 2

Kh么ng gian sang tr峄峮g, hi峄噉 膽岷, th峄 hi峄噉 t岷 v贸c c峄 doanh nghi峄噋 khi ti岷縫 kh谩ch ho岷穋 膽峄慽 t谩c t峄沬 l脿m vi峄嘽 t岷 c么ng ty.

Ph谩t bi峄僽 t岷 bu峄昳 l峄 khai tr瓢啤ng, b脿 Nguy峄卬 Th峄 Thu Huy峄乶 – Th脿nh vi锚n H膼QT, T峄昻g gi谩m 膽峄慶 t岷璸 膽o脿n NewstarGroup 膽茫 c贸 ph岷 ph谩t bi峄僽 v峄 ch岷穘g 膽瓢峄漬g ph谩t tri峄僴 c峄 c么ng ty v脿 nh峄痭g chia s岷? c岷 ngh末 ri锚ng trong d峄媝 膽岷穋 bi峄噒 n脿y: “Sau g岷 10 n膬m t铆ch l农y c岷 v峄 kinh nghi峄噈, t脿i ch铆nh, NewstarGroup 膽茫 s岷祅 s脿ng cho nh峄痭g b瓢峄沜 nh岷 v峄峵 s岷痯 t峄沬. Di峄噉 m岷 m峄沬 c峄 v膬n ph貌ng tr峄 s峄 c峄 NewstarGroup c农ng l脿 t芒m th岷 m峄沬 c峄 doanh nghi峄噋 trong t瓢啤ng lai kh么ng xa. Ban l茫nh 膽岷 lu么n mu峄憂 t岷 ra m峄檛 m么i tr瓢峄漬g l脿m vi峄嘽 t峄憈 nh岷 cho c谩n b峄 nh芒n vi锚n l脿m vi峄嘽 t岷 c么ng ty v脿 c农ng mong mu峄憂 kh谩ch h脿ng, 膽峄慽 t谩c khi 膽岷縩 l脿m vi峄嘽 t岷 NewstarGroup c贸 膽瓢峄 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 v峄 kh么ng gian v脿 d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷”.

T岷璸 膽o脿n NewstarGroup khai tr瓢啤ng v膬n ph貌ng tr峄 s峄 m峄沬 - 3

V膬n ph貌ng l脿m vi峄嘽 c贸 thi岷縯 k岷 m峄? th么ng tho谩ng gi煤p nh芒n vi锚n d峄 d脿ng t瓢啤ng t谩c, ph峄慽 h峄 trong c么ng vi峄嘽.

T岷璸 膽o脿n NewstarGroup v峄沬 h峄 sinh th谩i b岷 膽峄檔g s岷 ho脿n thi峄噉 v峄沬 c谩c th瓢啤ng hi峄噓: NewstarGroup – nh脿 ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷, NewstarHomes – 膼啤n v峄 t瓢 v岷 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n, NewstarLand – 膼啤n v峄 ph芒n ph峄慽 b岷 膽峄檔g s岷 h脿ng 膽岷 t岷 Vi峄噒 Nam. Vi峄嘽 m峄 r峄檔g ph岷 vi l末nh v峄眂 ho岷 膽峄檔g n岷眒 trong ti岷縩 tr矛nh ph谩t tri峄僴 c峄 NewstarGroup, kh么ng ngo脿i m峄 ti锚u t峄慽 瓢u h贸a hi峄噓 qu岷 d峄媍h v峄 v脿 gi谩 tr峄 l峄 铆ch mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng, 膽峄慽 t谩c. V峄沬 b峄 d脿y kinh nghi峄噈 v脿 am hi峄僽 th峄 tr瓢峄漬g, 膽峄搉g th峄漣 ph谩t huy nh峄痭g th岷 m岷h v峄 v峄 th岷 c峄 t峄玭g th瓢啤ng hi峄噓, NewstarGroup 膽茫 s岷祅 s脿ng t芒m th岷 m峄沬 膽峄 ra m岷痶 th峄 tr瓢峄漬g nh峄痭g s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 c贸 gi谩 tr峄 膽岷 t瓢 cao, d峄媍h v峄 chuy锚n nghi峄噋, ti岷縫 t峄 n芒ng cao uy t铆n c峄 t岷璸 膽o脿n trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷.

膼瓢峄 th脿nh l岷璸 t峄 n膬m 2013 b峄焛 nh峄痭g nh脿 l茫nh 膽岷 gi脿u nhi峄噒 huy岷縯, khao kh谩t c峄憂g hi岷縩, ngay t峄 nh峄痭g n膬m 膽岷 th脿nh l岷璸, ch峄 sau 8 n膬m, 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n v峄沬 tr矛nh 膽峄 chuy锚n m么n cao c峄 NewstarGroup 膽茫 l锚n 膽岷縩 1.000 nh芒n s峄? Hi峄噉, NewstarGroup c贸 h峄 th峄憂g 15 v膬n ph貌ng giao d峄媍h t岷 nhi峄乽 t峄塶h th脿nh tr锚n c岷 n瓢峄沜.

Exit mobile version