Icon Collap

S峄ヽ h煤t c峄 b岷 膽峄檔g s岷 L峄檆 An, L芒m 膼峄搉g

Ng脿y 膽膬ng: 06/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – S峄 h峄痷 膽i峄乽 ki峄噉 t峄 nhi锚n c霉ng v峄 tr铆 ti峄噈 c岷璶 th脿nh ph峄 膼脿 L岷, L峄檆 An (huy峄噉 B岷 L芒m) g芒y ch煤 媒 gi峄沬 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷, 膽岷穋 bi峄噒 trong b峄慽 c岷h nhi峄乽 ng瓢峄漣 “b峄 ph峄 v峄 v瓢峄漬”.

B峄ヽ tranh b岷 膽峄檔g s岷 L芒m 膼峄搉g n膬m 2021

B岷 ch岷 t谩c 膽峄檔g t峄 Covid-19, b岷 膽峄檔g s岷 L芒m 膼峄搉g n膬m 2021 v岷玭 ch峄﹏g ki岷縩 nhi峄乽 膽峄 s峄憈 膽岷, nh脿 膽岷 t瓢 v峄 膽芒y 膽贸n s贸ng h岷 t岷g.

Theo b谩o c谩o t峄 S峄 X芒y D峄眓g t峄塶h L芒m 膼峄搉g, 2 qu媒 膽岷 n膬m 2021, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 s么i 膽峄檔g, v峄沬 24.531 giao d峄媍h (膽a s峄 l脿 膽岷 n峄乶). Trong 膽贸, qu媒 II c贸 s峄 t膬ng m岷h h啤n so v峄沬 qu媒 I. C峄 th峄? trong khi qu媒 I c贸 12.467 giao d峄媍h, th矛 sang qu媒 II con s峄 岷 膽茫 t膬ng l锚n 19.669.

Tuy nhi锚n, b峄ヽ tranh b岷 膽峄檔g s岷 c贸 ph岷 岷 膽岷 h啤n khi ghi nh岷璶 t峄 qu媒 III v脿 qu媒 IV cho th岷 l瓢峄g giao d峄媍h b岷 ng峄 gi岷 m岷h 膽岷縩 38%, v峄沬 15.101 giao d峄媍h (th么ng qua c么ng ch峄﹏g).

B岷 膽峄檔g s岷 n啤i 膽芒y d岷 s么i 膽峄檔g tr峄 l岷 trong qu媒 膽岷 ti锚n c峄 n膬m 2022. 膼岷 n峄乶 v岷玭 l脿 d貌ng s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 gi峄沬 膽岷 t瓢 quan t芒m.

S峄ヽ h煤t c峄 b岷 膽峄檔g s岷 L峄檆 An, L芒m 膼峄搉g - 1
B岷 膽峄檔g s岷 L芒m 膼峄搉g thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢 (Ngu峄搉: baolamdong.vn).

Tr瓢峄沜 b峄慽 c岷h du l峄媍h 膼脿 L岷 d岷 qu谩 t岷, c峄檔g v峄沬 xu h瓢峄沶g “b峄 ph峄 v峄 v瓢峄漬” v脿 vi峄嘽 s峄 h峄痷 ng么i nh脿 th峄 hai trong gi峄沬 th瓢峄g l瓢u th矛 nh峄痭g v霉ng 膽岷 ti峄噈 c岷璶 th脿nh ph峄 膽瓢峄 quan t芒m, nh瓢 L峄檆 An c霉ng c谩c x茫 trong 膽峄媋 b脿n huy峄噉 B岷 L芒m.

S峄ヽ h煤t c峄 L峄檆 An

Kh么ng ph岷 ng岷玼 nhi锚n m脿 L峄檆 An – m峄檛 m岷h 膽岷 c貌n kh谩 hoang s啤 thu峄檆 膽峄媋 b脿n huy峄噉 B岷 L芒m, t峄塶h L芒m 膼峄搉g l岷 thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢. V霉ng 膽岷 n脿y c贸 nh峄痭g ti峄乵 l峄眂 v峄痭g ch岷痗 sau:

漂u 谩i t峄 thi锚n nhi锚n

N岷眒 tr锚n 膽峄 cao 900m so v峄沬 m峄眂 n瓢峄沜 bi峄僴, x茫 L峄檆 An th峄玜 h瓢峄焠g tr峄峮 v岷筺 kh铆 h岷璾 么n h貌a quanh n膬m c峄 cao nguy锚n Di Linh, th锚m v脿o 膽贸 l脿 thi锚n nhi锚n c贸 ph岷 hoang s啤 v峄沬 nhi峄乽 c岷h quan 膽峄檆 膽谩o, 膽瓢峄 xem l脿 l峄盿 ch峄峮 cho lo岷 h矛nh b岷 膽峄檔g s岷 du l峄媍h v脿 ngh峄 d瓢峄g.

S峄ヽ h煤t c峄 b岷 膽峄檔g s岷 L峄檆 An, L芒m 膼峄搉g - 2
L峄檆 An s峄 h峄痷 c岷h s岷痗 thi锚n nhi锚n h霉ng v末 v脿 kh铆 h岷璾 m谩t m岷? d峄 ch峄媢 (岷h: Fanpage B岷 L芒m, L芒m 膼峄搉g).

膼峄檛 ph谩 nh峄 c啤 s峄 h岷 t岷g

C啤 s峄 h岷 t岷g l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 quan tr峄峮g 膽峄 膽谩nh gi谩 ti峄乵 n膬ng c峄 m峄檛 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷, c岷 2 lu么n c贸 m峄慽 li锚n h峄 m岷璽 thi岷縯 v脿 t瓢啤ng quan thu岷璶 v峄沬 nhau.

B峄焛 v岷瓂 m脿 trong nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y, UBND huy峄噉 B岷 L芒m kh么ng ng峄玭g 膽岷 t瓢 v脿o h岷 t岷g giao th么ng c农ng nh瓢 x芒y d峄眓g c谩c c么ng tr矛nh tr峄峮g 膽i峄僲. Trong 膽贸, c贸 th峄 k峄 膽岷縩 nh瓢:

– D峄 谩n cao t峄慶 D岷 Gi芒y – Li锚n Kh瓢啤ng d脿i 200,3km n峄慽 L芒m 膼峄搉g v峄沬 TPHCM v脿 c谩c t峄塶h mi峄乶 膼么ng Nam B峄?

– Tuy岷縩 li锚n t峄塶h Nha Trang – Phan Thi岷縯 – V农ng T脿u.

– N煤t giao th么ng gi峄痑 D岷 Gi芒y v脿 膼脿 L岷.

– X芒y d峄眓g 膽瓢峄漬g Tr瓢峄漬g S啤n 膼么ng.

– N芒ng c岷 Qu峄慶 l峄 20.

– X芒y d峄眓g qu峄慶 l峄 55 n峄慽 d脿i.

– 膼岷 t瓢 tuy岷縩 膽瓢峄漬g s岷痶 膼岷痥 N么ng – L芒m 膼峄搉g – B矛nh Thu岷璶.

Ngo脿i ra, UBND t峄塶h c农ng 膽ang xem x茅t 膽峄 谩n quy ho岷h chung TP B岷 L峄檆 v脿 v霉ng ph峄 c岷璶, t峄塶h L芒m 膼峄搉g 膽岷縩 n膬m 2040 c峄 S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h L芒m 膼峄搉g. Trong 膽峄 谩n c贸 膽峄 xu岷 s谩p nh岷璸 c谩c x茫 L峄檆 An, L峄檆 T岷, L峄檆 Th脿nh, T芒n L岷 v脿 L峄檆 Nam c峄 huy峄噉 B岷 L芒m v脿o th脿nh ph峄 B岷 L峄檆. 膼芒y l脿 m峄檛 t铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 cho th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 huy峄噉 B岷 L芒m n贸i chung v脿 x茫 L峄檆 An n贸i ri锚ng.

M岷穞 b岷眓g gi谩 c貌n nhi峄乽 ti峄乵 n膬ng

Gi谩 膽岷 m峄檛 s峄 khu v峄眂 t岷 膽芒y 膽ang c贸 ph岷 th岷 h啤n so v峄沬 c谩c khu v峄眂 l芒n c岷璶. Tuy nhi锚n, vi峄嘽 膽贸n 膽岷 xu h瓢峄沶g l脿 c啤 h峄檌 nh瓢ng 膽峄搉g th峄漣 c农ng 岷﹏ ch峄゛ nhi峄乽 r峄 ro. Ch铆nh v矛 v岷瓂, nh脿 膽岷 t瓢 c岷 s谩ng su峄憈 trong vi峄嘽 “ch峄峮 m岷穞 g峄璱 v脿ng” c谩c ch峄 膽岷 t瓢 uy t铆n v峄玜 c贸 th峄 mang gi谩 tr峄 sinh l峄 cao, v峄玜 膽岷 b岷 t铆nh minh b岷h v峄 m岷穞 ph谩p l媒 (s峄 h峄搉g) cho kh谩ch h脿ng.

Exit mobile version