Icon Collap

S岷痯 膽峄媙h 膽o岷 s峄 ph岷璶 nhi峄乽 l么 “膽岷 v脿ng” nh脿 m谩y sau di d峄漣 峄 H脿 N峄檌

Ng脿y 膽膬ng: 30/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – S岷痯 t峄沬, H膼ND TP H脿 N峄檌 s岷 xem x茅t, th么ng qua Ngh峄 quy岷縯 v峄 danh m峄 nh脿, 膽岷 ph岷 di d峄漣 theo quy ho岷h tr锚n 膽峄媋 b脿n th脿nh ph峄? trong 膽贸 c贸 nhi峄乽 c啤 s峄 n岷眒 t岷 v峄 tr铆 “膽岷 v脿ng” n峄檌 膽么.

UBND TP H脿 N峄檌 v峄玜 c贸 t峄 tr矛nh g峄璱 H膼ND th脿nh ph峄 v峄 danh m峄 nh脿, 膽岷 ph岷 di d峄漣 theo quy ho岷h tr锚n 膽峄媋 b脿n th脿nh ph峄 膽峄 1.

C峄 th峄? UBND TP H脿 N峄檌 膽峄 xu岷 di d峄漣 10 c啤 s峄 nh脿 膽岷 do c谩c doanh nghi峄噋 do Nh脿 n瓢峄沜 n岷痬 gi峄 100% v峄憂 膽i峄乽 l峄? c么ng ty c峄 ph岷 v脿 c么ng ty tr谩ch nhi峄噈 h峄痷 h岷 hai th脿nh vi锚n tr峄 l锚n do Nh脿 n瓢峄沜 n岷痬 gi峄 tr锚n 50% v峄憂 膽i峄乽 l峄 膽ang qu岷 l媒, s峄 d峄g ph岷 di d峄漣 theo quy ho岷h (do kh么ng ph霉 h峄 v峄沬 ho岷h x芒y d峄眓g), thu峄檆 tr瓢峄漬g h峄 UBND c岷 t峄塶h ban h脿nh danh m峄 nh脿, 膽岷 ph岷 di d峄漣 theo quy ho岷h sau khi c贸 媒 ki岷縩 c峄 H峄檌 膽峄搉g nh芒n d芒n c霉ng c岷.

Trong s峄 10 c啤 s峄 n脿y, qu岷璶 Ho脿n Ki岷縨 c贸 3 c啤 s峄? 3 c啤 s峄 n脿y bao g峄搈 C么ng ty In b谩o Nh芒n d芒n, 膽峄媋 ch峄 t岷 15 H脿ng Tre, di峄噉 t铆ch h啤n 1.500 m2; t貌a so岷 b谩o Lao 膼峄檔g, 膽峄媋 ch峄 t岷 51 H脿ng B峄? di峄噉 t铆ch 359 m2, hi峄噉 膽贸ng c峄璦 膽峄 kh么ng, kh么ng cho thu锚, kh么ng s岷 xu岷; C么ng ty TNHH MTV In b谩o H脿 N峄檌 M峄沬, 膽峄媋 ch峄 t岷 35 Nh脿 Chung, di峄噉 t铆ch h啤n 1.800 m2, hi峄噉 c贸 nh脿 m谩y in, trong 膽贸 m峄檛 ph岷 di峄噉 t铆ch l脿 nh脿 h脿ng 膬n u峄憂g.聽

Qu岷璶 Ba 膼矛nh c贸 1 c啤 s峄? l脿 nh脿 m谩y bia H脿 N峄檌 (T峄昻g c么ng ty c峄 ph岷 Bia – r瓢峄 – n瓢峄沜 gi岷 kh谩t H脿 N峄檌), 膽峄媋 ch峄 t岷 183 Ho脿ng Hoa Th谩m. C啤 s峄 n脿y c贸 di峄噉 t铆ch h啤n 52.000 m2, v岷玭 膽ang ho岷 膽峄檔g s岷 xu岷 v脿 tr瓢ng b脿y gi峄沬 thi峄噓 s岷 ph岷﹎. 膼谩ng ch煤 媒, theo quy ho岷h ph芒n khu 膽么 th峄 H1-2 膽瓢峄 UBND th脿nh ph峄 ph锚 duy峄噒 th谩ng 3/2021, khu 膽岷 n脿y s岷 tr峄 th脿nh 膽岷 h峄梟 h峄, c么ng c峄檔g, tr瓢峄漬g THPT, c芒y xanh, nh脿 峄? b茫i 膽峄 xe.

Qu岷璶 Thanh Xu芒n c贸 2 c啤 s峄? g峄搈 膽峄媋 ch峄 t岷 235 Nguy峄卬 Tr茫i, di峄噉 t铆ch h啤n 64.000 m2, 膽ang l脿 h峄 th峄憂g nh脿 kho, 膽峄 v岷璽 t瓢 ph峄 v峄 s岷 xu岷 v脿 th脿nh ph岷﹎; nh脿 xe c峄 c谩n b峄 c么ng nh芒n vi锚n 膽峄 膽i xe 膽瓢a 膽贸n 膽岷縩 膽峄媋 膽i峄僲 m峄沬 t岷 C峄 c么ng nghi峄噋 Th岷h Th岷 – Qu峄慶 Oai. Theo quy ho岷h 膽瓢峄 UBND th脿nh ph峄 ph锚 duy峄噒, khu v峄眂 n脿y s岷 l脿 膽岷 c么ng c峄檔g c峄 th脿nh ph峄 v脿 khu v峄眂, h峄梟 h峄 (d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷 v脿 峄?, nh脿 tr岷? tr瓢峄漬g ti峄僽 h峄峜, c芒y xanh.

C么ng ty TNHH MTV In v脿 TM Th么ng t岷 x茫 Vi峄噒 Nam, 膽峄媋 ch峄 t岷 s峄 70/342 Kh瓢啤ng 膼矛nh, ph瓢峄漬g H岷 膼矛nh, di峄噉 t铆ch 5.000 m2, l脿 v膬n ph貌ng v脿 c啤 s峄 s岷 xu岷. Theo quy ho岷h, khu 膽岷 s岷 l脿 膽岷 c么ng c峄檔g khu v峄眂, 膽岷 c芒y xanh, 膽岷 h峄梟 h峄.

S岷痯 膽峄媙h 膽o岷 s峄 ph岷璶 nhi峄乽 l么 膽岷 v脿ng nh脿 m谩y sau di d峄漣 峄 H脿 N峄檌 - 1

Khu “膽岷 v脿ng” nh脿 m谩y thu峄慶 l谩 Th膬ng Long tr锚n 膽瓢峄漬g Nguy峄卬 Tr茫i (Thanh Xu芒n, H脿 N峄檌) (岷h: Tr岷 Kh谩ng).

Qu岷璶 Long Bi锚n c贸 2 c啤 s峄? g峄搈 Nh脿 m谩y xe l峄璦 Gia L芒m – C么ng ty V岷璶 t岷 H脿nh kh谩ch 膽瓢峄漬g s岷痶 H脿 N峄檌, 膽峄媋 ch峄 t岷 s峄 551 Nguy峄卬 V膬n C峄? hi峄噉 l脿 tr峄 s峄 c么ng ty, nh脿 x瓢峄焠g s峄璦 ch峄痑 toa xe. C啤 s峄 th峄 2 l脿 T峄昻g kho x膬ng d岷 膼峄ヽ Giang, 膽峄媋 ch峄 t岷 s峄 26 ph峄 膼峄ヽ Giang, di峄噉 t铆ch h啤n 159.000 m2, 膽ang l脿 b峄 ch峄゛ x膬ng d岷. Theo quy ho岷h, khu 膽岷 s岷 c贸 ch峄ヽ n膬ng 膽岷 h峄梟 h峄, 膽岷 nh贸m nh脿 峄 m峄沬, 膽岷 c芒y xanh, 膽岷 b茫i 膽峄 xe, 膽岷 c么ng c峄檔g v脿 膽瓢峄漬g quy ho岷h.

Qu岷璶 膼峄憂g 膼a c贸 1 c啤 s峄? l脿 C么ng ty TNHH MTV Nh脿 xu岷 b岷 N么ng nghi峄噋, 膽峄媋 ch峄 t岷 s峄 167/6 ph峄 Ph瓢啤ng Mai, di峄噉 t铆ch h啤n 800 m2, hi峄噉 l脿 v膬n ph貌ng l脿m vi峄嘽.

Qu岷璶 B岷痗 T峄 Li锚m c贸 1 c啤 s峄? l脿 Vi峄噉 H贸a h峄峜 c么ng nghi峄噋 Vi峄噒 Nam, 膽峄媋 ch峄 t岷 ph瓢峄漬g Ph煤c Di峄卬, di峄噉 t铆ch h啤n 30.000 m2, hi峄噉 tr岷g m峄檛 ph岷 膽茫 ph芒n cho c谩n b峄 c么ng nh芒n vi锚n, m峄檛 ph岷 ho岷 膽峄檔g nghi锚n c峄﹗ c么ng ngh峄 ng脿nh h贸a ch岷, s岷 xu岷 thu峄慶 tuy峄僴 qu岷穘g. Theo quy ho岷h, v峄 tr铆 n脿y l脿 膽岷 c啤 quan, vi峄噉 nghi锚n c峄﹗.

Theo k岷 ho岷h, Ngh峄 quy岷縯 v峄 danh m峄 nh脿, 膽岷 ph岷 di d峄漣 theo quy ho岷h tr锚n 膽峄媋 b脿n th脿nh ph峄 H脿 N峄檌 s岷 膽瓢峄 xem x茅t t岷 k峄 h峄峱 th峄 7, H膼ND TP H脿 N峄檌 kh贸a XVI.

Vi峄嘽 th么ng qua Ngh峄 quy岷縯 l脿 c膬n c峄 膽峄 c谩c 膽啤n v峄 x芒y d峄眓g ph瓢啤ng 谩n s岷痯 x岷縫 v脿 quy 膽峄媙h k岷 ho岷h di d峄漣; g贸p ph岷 s峄 d峄g 膽岷 c贸 hi峄噓 qu岷 v脿 t岷 膽i峄乽 ki峄噉 cho c谩c c啤 s峄 s岷 xu岷 ph谩t tri峄僴 峄昻 膽峄媙h l芒u d脿i, nh岷眒 n芒ng聽cao hi峄噓 qu岷 s峄 d峄g 膽岷 v脿 t岷 th锚m qu峄 膽岷 cho khu v峄眂 n峄檌 th脿nh x芒y d峄眓g c谩c c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g, 膽岷 b岷 膽i峄乽 ki峄噉 m么i tr瓢峄漬g, t岷 c岷h quan ki岷縩 tr煤c v脿 v膬n minh 膽么 th峄?聽

K岷 ho岷h di d峄漣 l脿 trong v貌ng 5 n膬m k峄 t峄 khi UBND th脿nh ph峄 ph锚 duy峄噒 danh m峄.聽

Exit mobile version