Icon Collap

R煤t kinh nghi峄噈 峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g “nh峄搃” cao 峄慶, quy ho岷h b峄 b膬m n谩t

Ng脿y 膽膬ng: 24/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼岷 r岷珁 vi ph岷 2 b锚n 膽瓢峄漬g “nh峄搃” cao 峄慶: “Ch煤ng t么i r煤t kinh nghi峄噈”; 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h kh么ng “ch岷 theo” l峄 nhu岷璶 c峄 nh脿 膽岷 t瓢… l脿 nh峄痭g th么ng tin b岷 膽峄檔g s岷 n峄昳 b岷璽 tu岷 qua.

B峄 X芒y d峄眓g: Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 m峄檛 s峄 n啤i h岷 nhi峄噒, t膬ng gi谩 ch岷璵 l岷

Tr岷 l峄漣 c芒u h峄廼 c峄 D芒n tr铆 t岷 cu峄檆 h峄峱 b谩o th瓢峄漬g k峄 chi峄乽 13/6, Th峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g L锚 Quang H霉ng nh岷璶 膽峄媙h, t峄慶 膽峄 t膬ng gi谩 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽茫 ch岷璵 l岷 song c贸 “h岷?#8221; hay kh么ng th矛 ch瓢a r玫.

脭ng Nguy峄卬 M岷h Kh峄焛 – Ph贸 C峄 tr瓢峄焠g C峄 qu岷 l媒 nh脿 v脿 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 – cho bi岷縯 th锚m, trong n膬m 2021, B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 b谩o c谩o Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 khi m峄檛 s峄 khu v峄眂, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ph芒n kh煤c 膽岷 n峄乶 t岷 m峄檛 s峄 n啤i l锚n qu岷璶, s谩p nh岷璸 ho岷穋 c贸 h峄 th峄憂g h岷 t岷g giao th么ng ch岷 qua… t膬ng gi谩 r岷 cao. “Th岷璵 ch铆 c贸 ch峄 t膬ng 膽峄檛 bi岷縩, gi谩 nh脿 chung c瓢 t膬ng 5-7%, nh脿 峄 ri锚ng l岷 c贸 n啤i t膬ng 30%”, 么ng Kh峄焛 n贸i.

R煤t kinh nghi峄噈 峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g nh峄搃 cao 峄慶, quy ho岷h b峄 b膬m n谩t - 1

脭ng Nguy峄卬 M岷h Kh峄焛 – Ph贸 C峄 tr瓢峄焠g C峄 qu岷 l媒 nh脿 v脿 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 (岷h: IT).

Theo v峄 n脿y, gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng cao c贸 nhi峄乽 nguy锚n nh芒n, m峄檛 ph岷 do ngu峄搉 cung h岷 ch岷? t铆n d峄g 膽i峄乽 ch峄塶h ch瓢a t峄憈, th么ng tin v峄 th峄 tr瓢峄漬g ch瓢a k峄媝 th峄漣, ch铆nh x谩c, n锚n c贸 hi峄噉 t瓢峄g l峄 d峄g th么ng tin c贸 n芒ng gi谩 th峄昳 gi谩. Tr瓢峄沜 th峄眂 t岷 n锚u tr锚n, 么ng Kh峄焛 cho bi岷縯, B峄 X芒y d峄眓g c贸 nhi峄乽 v膬n b岷 膽么n 膽峄慶, c霉ng v峄沬 膽贸 l脿 s峄 v脿o cu峄檆 c峄 ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽岷縩 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 nay so v峄沬 c霉ng k峄 2021 v脿 cu峄慽 n膬m 2021 膽茫 c贸 nhi峄乽 n啤i 膽茫 h岷 nhi峄噒 m岷穋 d霉 gi谩 v岷玭 c貌n cao.

膼i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h kh么ng “ch岷 theo” l峄 nhu岷璶 c峄 nh脿 膽岷 t瓢

膼峄慽 v峄沬 lo岷 k岷縯 lu岷璶 v峄 quy ho岷h t岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng, trong 膽贸 c贸 k岷縯 lu岷璶 thanh tra khu v峄眂 hai b锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, T峄 H峄痷, Nguy峄卬 Thanh B矛nh, khu 膽么 th峄 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh v峄沬 h脿ng lo岷 vi ph岷 膽瓢峄 ch峄 r玫, Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Ng峄峜 Tu岷 nh岷 m岷h s岷 c贸 nhi峄乽 nh贸m v岷 膽峄 膽瓢峄 r煤t ra, c霉ng v峄沬 nh峄痭g 膽峄 ngh峄? ki岷縩 ngh峄 quan tr峄峮g nh岷眒 ch岷 ch峄塶h c谩c vi ph岷 trong quy ho岷h, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h v脿 gi谩m s谩t th峄眂 hi峄噉 sau quy ho岷h.

R煤t kinh nghi峄噈 峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g nh峄搃 cao 峄慶, quy ho岷h b峄 b膬m n谩t - 2

Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Ng峄峜 Tu岷 (岷h: N.M).

Vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h theo 么ng Tu岷, ph岷 膽岷 b岷 膽煤ng quy tr矛nh, quy 膽峄媙h. V脿 ch峄 th峄眂 hi峄噉 khi xu岷 m峄檛 trong 5 y岷縰 t峄 nh瓢 xu岷 hi峄噉 y岷縰 t峄 sau: Khi c贸 s峄 膽i峄乽 ch峄塶h v峄 chi岷縩 l瓢峄, quy ho岷h t峄昻g th峄 kinh t岷 – x茫 h峄檌, an ninh qu峄慶 ph貌ng; h矛nh th脿nh c谩c d峄 谩n y岷縰 t峄 c贸 tr峄峮g 膽i峄僲 qu峄慶 gia; quy ho岷h kh么ng th峄 th峄眂 hi峄噉 膽瓢峄; s峄 bi岷縩 膽峄檔g v峄 th峄 ch岷, 膽峄媋 v膬n; ph峄 v峄 l峄 铆ch qu峄慶 gia, c峄檔g 膽峄搉g.

脭ng Tu岷 c农ng nh岷 m岷h, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h l脿 kh谩i ni峄噈 r岷 b矛nh th瓢峄漬g n岷縰 膽岷 b岷 c谩c y岷縰 t峄 n锚u tr锚n. V脿 khi 膽i峄乽 ch峄塶h th矛 c岷 ph岷 l脿m g矛, quy tr矛nh ra sao c农ng 膽茫 膽瓢峄 ph谩p lu岷璽 quy 膽峄媙h r玫 r脿ng. Theo 膽贸, vi峄嘽 膽i峄乽 ch峄塶h ph岷 th峄眂 hi峄噉 nghi锚m theo quy 膽峄媙h t岷 膽i峄乽 50, 51 c峄 Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄 2009.

Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g c农ng nh岷痗 膽岷縩 n峄檌 dung r岷 quan tr峄峮g kh谩c sau thanh tra, 膽贸 l脿 vi峄嘽 膽么n 膽峄慶 th峄眂 hi峄噉 c谩c d峄 谩n h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, c芒y xanh鈥 膽峄 ph峄 v峄 膽么ng 膽岷 ng瓢峄漣 d芒n.

膼岷 r岷珁 vi ph岷 2 b锚n 膽瓢峄漬g “nh峄搃” cao 峄慶: “Ch煤ng t么i r煤t kinh nghi峄噈”

Trao 膽峄昳 v峄沬 D芒n tr铆 b锚n h脿nh lang Qu峄慶 h峄檌 v峄 k岷縯 lu岷璶 n锚u tr锚n, 膽岷 bi峄僽 Qu峄慶 h峄檌 Nguy峄卬 Tr煤c Anh – Gi谩m 膽峄慶 S峄 Quy ho岷h Ki岷縩 tr煤c H脿 N峄檌 – cho bi岷縯 c啤 quan n脿y “r煤t kinh nghi峄噈 v脿 giao c谩c ph貌ng r脿 so谩t l岷 v岷 膽峄 n脿y”.

Trong khi 膽贸, ngay sau khi k岷縯 lu岷璶 thanh tra 膽瓢峄 c么ng b峄? nhi峄乽 chuy锚n gia 膽茫 l锚n ti岷縩g ch峄 ra nhi峄乽 b岷 c岷璸. KTS Tr岷 Huy 脕nh nh岷璶 x茅t, nhi峄乽 c谩i sai nh瓢 “nh峄搃” cao 峄慶 sau khi di d峄漣 c啤 quan, kh么ng 瓢u ti锚n x芒y d峄眓g c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g, c芒y xanh, b茫i 膽峄 xe… 膽茫 膽瓢峄 k岷縯 lu岷璶 thanh tra ch峄 ra.

Theo 么ng 脕nh, v峄沬 ng瓢峄漣 d芒n th矛 th峄眂 tr岷g “r峄玭g b锚 t么ng” n脿y kh么ng xa l岷 v矛 n贸 膽茫 t峄搉 t岷 hai ch峄 n膬m nay gi峄痑 Th峄 膽么. “L脿 m峄檛 c么ng d芒n H脿 N峄檌, t么i 膽茫 v脿 膽ang n岷縨 tr岷 c岷h t岷痗 膽瓢峄漬g, kh贸i b峄 m峄梚 khi c贸 vi峄嘽 膽i qua tuy岷縩 膽瓢峄漬g n脿y. C芒u h峄廼 膽岷穞 ra l脿 t岷 sao m岷璽 膽峄 sai s贸t v峄 quy ho岷h v脿 qu岷 l媒 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g l岷 t岷璸 trung cao nh瓢 v岷瓂?”, 么ng 脕nh 膽岷穞 v岷 膽峄?

脭ng B霉i Danh Li锚n, Ph贸 Ch峄 t峄媍h Hi峄噋 h峄檌 v岷璶 t岷 H脿 N峄檌, c农ng ph岷 “th峄憈” l锚n khi m峄檛 膽o岷 膽瓢峄漬g ng岷痭 m脿 c贸 膽岷縩 v脿i ch峄 chung c瓢 cao t岷g ch贸t v贸t m峄峜 l锚n. Theo 么ng Li锚n, vi峄嘽 x芒y d峄眓g nhi峄乽 chung c瓢 khu v峄眂 g岷 n峄檌 th脿nh g芒y 谩p l峄眂 l锚n h峄 th峄憂g giao th么ng, m么i tr瓢峄漬g, gi谩o d峄, an sinh x茫 h峄檌.

Kh么ng nh峄痭g v岷瓂, c谩c chung c瓢, cao 峄慶 hi峄噉 nay 膽峄乽 c贸 xu h瓢峄沶g b谩m m岷穞 膽瓢峄漬g 膽峄 gia t膬ng gi谩 tr峄? 膼i峄乽 n脿y 膽茫 t岷 ra nh峄痭g n煤t th岷痶 khi ph瓢啤ng ti峄噉 膽峄 ra c霉ng m峄檛 l煤c, t岷 th脿nh nh峄痭g 膽i峄僲 ngh岷絥 v峄 giao th么ng. H脿 N峄檌 ch峄 gi岷 quy岷縯 膽瓢峄 nhu c岷 v峄 ch峄 峄 cho ng瓢峄漣 d芒n khi岷縩 c谩c tuy岷縩 膽瓢峄漬g ng脿y c脿ng h岷筽, khu d芒n c瓢 ng脿y c脿ng ch岷璽 ch峄檌. Do v岷瓂, nh峄痭g khu n脿o m峄沬 l岷 ch铆nh l脿 n啤i 霉n t岷痗 nhi峄乽 nh岷.

N峄 r峄 t矛nh tr岷g n煤p b贸ng hi岷縩 膽岷 l脿m 膽瓢峄漬g 膽峄 ph芒n l么 b谩n n峄乶

Th峄漣 gian qua, t岷 nhi峄乽 t峄塶h th脿nh tr锚n c岷 n瓢峄沜, vi峄嘽 c谩 nh芒n, doanh nghi峄噋 nh峄 thu gom 膽岷 峄? 膽岷 v瓢峄漬, 膽岷 tr峄搉g c芒y l芒u n膬m鈥 膽峄 chuy峄僴 膽峄昳 m峄 膽铆ch sang 膽岷 峄? x芒y d峄眓g 膽瓢峄漬g giao th么ng, sau 膽贸 chia t谩ch th峄璦 膽岷 nh岷眒 ph芒n l么 b谩n n峄乶 di峄卬 ra tr脿n lan.

R煤t kinh nghi峄噈 峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g nh峄搃 cao 峄慶, quy ho岷h b峄 b膬m n谩t - 3

Nhi峄乽 l么 膽岷 trong khu d芒n c瓢 th峄 x茫 S啤n T芒y (H脿 N峄檌) 膽瓢峄 t谩ch th峄璦 nh岷眒 m峄 膽铆ch ph芒n l么 b谩n n峄乶 (岷h: H脿 Phong).

Nh峄痭g khu 膽岷 ph芒n l么 b谩n n峄乶 n煤p b贸ng t谩ch th峄璦 th瓢峄漬g 膽瓢峄 ch脿o b谩n v峄沬 gi谩 cao h啤n r岷 nhi峄乽 so v峄沬 膽岷 峄 c峄 ng瓢峄漣 d芒n quanh khu v峄眂, g芒y nhi峄卽 lo岷 th峄 tr瓢峄漬g. 膼i峄乽 膽谩ng n贸i l脿 h岷 h岷縯 khu 膽岷 ph芒n l么 b谩n n峄乶 sau th峄漣 gian 膽瓢峄 mua 膽i b谩n l岷 nh峄檔 nh峄媝 膽峄乽 b峄 b峄 hoang, kh么ng x芒y d峄眓g, kh么ng c贸 ng瓢峄漣 峄?#8230;

膼i峄僴 h矛nh nh瓢 “膽i峄僲 n贸ng” TP B岷 L峄檆, huy峄噉 B岷 L芒m (L芒m 膼峄搉g), t峄 n膬m 2018 膽岷縩 2021 n峄 r峄 t矛nh tr岷g l峄 d峄g vi峄嘽 hi岷縩 膽岷 l脿m 膽瓢峄漬g 膽峄 ph芒n l么 t谩ch th峄璦, mua b谩n tr谩i ph茅p 膽岷 n么ng nghi峄噋, h矛nh th脿nh c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 tr谩i ph谩p lu岷璽.

Ph岷 l峄沶 v峄 tr铆 ng瓢峄漣 d芒n xin hi岷縩 膽岷 l脿m 膽瓢峄漬g sau 膽贸 膽茫 膽瓢峄 t谩ch th脿nh h脿ng tr膬m th峄璦 膽岷 m峄沬, rao b谩n, sang nh瓢峄g nh瓢 m峄檛 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 h峄 ph谩p. H脿ng ch峄 c膬n nh脿 膽茫 h矛nh th脿nh tr锚n nh峄痭g d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 tr谩i ph谩p lu岷璽 n脿y. C谩 bi峄噒, nhi峄乽 tuy岷縩 膽瓢峄漬g 膽瓢峄 ng瓢峄漣 d芒n m峄 v脿 膽峄 b锚 t么ng, th岷 nh峄盿 khi kh么ng 膽瓢峄 c啤 quan ch峄ヽ n膬ng cho ph茅p.

“X岷?#8221; 膽岷 n峄乶, nh脿 膽岷 t瓢 膽峄 x么 “l瓢峄泃 s贸ng” c膬n h峄 v霉ng ven

“Tho谩t” s峄沵 膽瓢峄 2 l么 膽岷 n峄乶 峄 Thanh H贸a, anh Nguy峄卬 V膬n Th岷痭g (峄 H脿 N峄檌) 膽茫 chuy峄僴 h瓢峄沶g sang 膽岷 t瓢 c膬n h峄 chung c瓢. V峄沬 s峄 ti峄乶 kho岷g h啤n 2 t峄 膽峄搉g, s岷 ph岷﹎ c膬n h峄?/a> 膽瓢峄 anh Th岷痭g h瓢峄沶g t峄沬 n岷眒 峄 v霉ng ven trung t芒m, c贸 gi谩 h峄 l媒.

Chia s岷 v峄 l媒 do ch峄峮 c膬n h峄 v霉ng ven, anh Th岷痭g cho r岷眓g s岷 ph岷﹎ n脿y c贸 nhu c岷 th峄眂 cao. B锚n c岷h 膽贸, gi谩 c膬n h峄 li锚n t峄 t膬ng do ngu峄搉 cung khan hi岷縨.

“Gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng trong nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y. Trong 膽贸, gi谩 c膬n h峄 chung c瓢 峄 c谩c huy峄噉 ven trung t芒m nh瓢 Thanh Tr矛, 膼an Ph瓢峄g, Ho脿i 膼峄ヽ鈥 t膬ng nh瓢ng 峄 m峄ヽ ph霉 h峄 v峄沬 t煤i ti峄乶 c峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣, d峄 thanh kho岷. Nh峄痭g y岷縰 t峄 n脿y s岷 l脿 c啤 h峄檌 膽岷 t瓢 ng岷痭 h岷 t峄憈”, anh Th岷痭g n贸i.

膼峄搉g 媒 v峄 c啤 h峄檌 膽岷 t瓢 c膬n h峄 v霉ng ven, ch峄 Nguy峄卬 Th煤y H岷h (峄 H脿 N峄檌) cho r岷眓g, gi谩 c膬n h峄 chung c瓢 t膬ng kh么ng “n贸ng” nh瓢 膽岷 n峄乶, nh瓢ng t膬ng gi谩 峄昻 膽峄媙h h啤n 2 n膬m qua. 膼谩ng ch煤 媒, ngu峄搉 cung c膬n h峄 ph芒n kh煤c b矛nh d芒n thi岷縰 h峄, do 膽贸 gi谩 膽瓢峄 k峄 v峄峮g t膬ng.

Exit mobile version