Icon Collap

Quy岷縯 膽峄媙h 18 v峄 t谩ch th峄璦 膽岷 c峄 B脿 R峄媋-V农ng T脿u

Ng脿y 膽膬ng: 26/08/2020 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

Nhi峄乽 kho岷 trong Quy岷縯 膽峄媙h 18 v峄 t谩ch th峄璦 膽岷 c峄 B脿 R峄媋-V农ng T脿u 膽茫 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳, b茫i b峄 sau khi quy岷縯 膽峄媙h n脿y b峄檆 l峄 nhi峄乽 b岷 c岷璸 v脿 b峄 “tu媒t c貌i”.

M峄沬 膽芒y, UBND t峄塶h B脿 R峄媋-V农ng T脿u 膽茫 h峄峱 nghe S峄 T脿i nguy锚n – M么i tr瓢峄漬g (TN-MT) b谩o c谩o d峄 th岷 v峄 vi峄嘽 s峄璦 膽峄昳, b峄 sung m峄檛 s峄 膽i峄乽 c峄 Quy岷縯 膽峄媙h 18/2019/Q膼-UBND ng脿y 22-7-2019 c峄 UBND t峄塶h n脿y Quy 膽峄媙h v峄伮爐谩ch th峄璦聽膽岷 (g峄峣 l脿 Q膼18).

Q膼 18 tr瓢峄沜 膽芒y 膽瓢峄 UBND t峄塶h B脿 R峄媋-V农ng T脿u s峄璦 膽峄昳 nh岷眒 m峄 膽铆ch qu岷 l媒 ch岷穞 ch岷 h啤n t矛nh tr岷g ph芒n l么 b谩n n峄乶 tr脿n lan, c农ng l脿 膽峄 si岷縯 ch岷穞 l岷 vi峄嘽 qu岷 膽岷 膽ai c峄 t峄塶h. Tuy nhi锚n, quy岷縯 膽inh n脿y sau 膽贸 b峄 C峄 ki峄僲 tra v膬n b岷 quy ph岷 ph谩p lu岷璽 (B峄 T瓢 ph谩p) “tu媒t c貌i”, v矛 m峄檛 s峄 膽i峄僲 l脿m ph谩t sinh th锚m th峄 t峄, t膬ng chi ph铆, g芒y phi峄乶 h脿 cho d芒n v脿 c农ng kh么ng c贸 c啤 s峄 ph谩p l媒.

Theo d峄 th岷 s峄璦 膽峄昳, b峄 sung Quy岷縯 膽峄媙h 18 t谩ch th峄璦 m峄沬 膽芒y, B脿 R峄媋-V农ng T脿u ch峄 y岷縰 s岷 h峄 b峄 m峄檛 s峄 kho岷 kh么ng ph霉 h峄, thay 膽峄昳 m峄檛 s峄 膽i峄僲 nh峄 trong quy岷縯 膽峄媙h. C峄 th峄? d峄 th岷 膽茫 s峄璦 膽峄昳, b峄 sung m峄檛 s峄 膽i峄僲, kho岷 quy 膽峄媙h v峄 膽i峄乽 ki峄噉 膽峄 th峄眂 hi峄噉 t谩ch th峄璦 v峄沬 h峄 gia 膽矛nh, c谩 nh芒n.

C峄 th峄? s岷 b茫i b峄 m峄檛 ph岷 峄 膼i峄僲 膽 Kho岷 2 膼i峄乽 3 v矛 g芒y phi峄乶 h脿 khi quy 膽峄媙h tr瓢峄漬g h峄 h矛nh th脿nh 膽瓢峄漬g giao th么ng m峄沬 khi t谩ch th峄璦 (n岷縰 c贸), ng瓢峄漣 s峄 d峄g 膽岷 ph岷 膽瓢峄 UBND c岷 huy峄噉 ch岷 thu岷璶 b岷 v岷 xin ph茅p h矛nh th脿nh 膽瓢峄漬g giao th么ng; vi峄嘽 c岷 ph茅p h矛nh th脿nh 膽瓢峄漬g giao th么ng, thi c么ng h岷 t岷g k峄 thu岷璽, k岷縯 n峄慽 膽峄搉g b峄 v峄沬 膽瓢峄漬g giao th么ng hi峄噉 h峄痷, nghi峄噈 thu, b脿n giao 膽瓢a v脿o s峄 d峄g 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 tr瓢峄沜 khi l岷璸 th峄 t峄 t谩ch th峄璦

Nh岷眒 “si岷縯” vi峄嘽 qu岷 l媒, t岷 Kho岷 3 膼i峄乽 3 膽i峄乽 ki峄噉 th峄眂 hi峄噉 t谩ch th峄璦 v峄沬 t峄 ch峄ヽ, y锚u c岷 th锚m “H岷 t岷g k峄 thu岷璽 ph岷 膽瓢峄 nghi峄噈 thu, 膽瓢a v脿o s峄 d峄g theo quy 膽峄媙h tr瓢峄沜 khi th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 t谩ch th峄璦”.

D峄 th岷 s峄璦 膽峄昳 n峄檌 dung li锚n quan 膽岷縩 di峄噉 t铆ch t峄慽 thi峄僽 sau khi t谩ch th峄璦 膽峄慽 v峄沬 膽岷 t岷 khu v峄眂 n么ng th么n l脿 80 m2 thay v矛 100 m2 nh瓢 tr瓢峄沜 膽芒y.

T岷 Kho岷 d 膼i峄乽 4, d峄 th岷 c农ng b茫i b峄 quy 膽峄媙h l岷璸 ph瓢啤ng 谩n m岷穞 b岷眓g t谩ch th峄璦 膽瓢峄 UBND huy峄噉 ch岷 thu岷璶 膽峄慽 v峄沬 th峄璦 膽岷 di峄噉 t铆ch t峄 500m2 膽岷縩 2.000m2 峄 V农ng T脿u v脿 1.000m2 膽岷縩 5.000m2 t岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng c貌n l岷. B茫i b峄 y锚u c岷 l岷璸 d峄 谩n 膽岷 t瓢 v峄沬 di峄噉 t铆ch l峄沶 h啤n.

T瓢啤ng t峄? t岷 膼i峄僲 a Kho岷 2 膼i峄乽 4 c农ng s岷 b峄 quy 膽峄媙h ng瓢峄漣 s峄 d峄g 膽岷 ph岷 thi岷縯 k岷 b岷 v岷 ph瓢啤ng 谩n t谩ch th峄璦 v脿 li锚n h峄 膽岷縩 UBND c岷 huy峄噉 膽峄 膽瓢峄 h瓢峄沶g d岷玭 th峄廰 thu岷璶 ph瓢啤ng 谩n m岷穞 b岷眓g t谩ch th峄璦 v峄沬 tr瓢峄漬g h峄 膽岷 n么ng nghi峄噋 膽峄 ngh峄 t谩ch th峄璦 c贸 di峄噉 t铆ch l峄沶 h啤n 2.000m2 t岷 TP V农ng T脿u v脿 l峄沶 h啤n 5.000m2 t岷 c谩c huy峄噉, th峄 x茫 c貌n l岷.

Tuy nhi锚n, t岷 膼i峄僲 b Kho岷 2 膼i峄乽 4 quy 膽峄媙h vi峄嘽 t谩ch th峄璦 膽峄慽 v峄沬 膽岷 n么ng nghi峄噋 thu峄檆 khu v峄眂 quy ho岷h 膽岷 峄? 膽岷 th瓢啤ng m岷 d峄媍h v峄 ho岷穋 膽岷 c啤 s峄 s岷 xu岷 phi n么ng nghi峄噋, tr瓢峄沜 khi t谩ch th峄璦 膽岷 theo quy 膽峄媙h v峄 di峄噉 t铆ch t峄慽 thi峄僽 t岷 kho岷 1 膼i峄乽 4 quy岷縯 膽峄媙h n脿y ph岷 l岷璸 th峄 t峄 chuy峄僴 m峄 膽铆ch s峄 d峄g 膽岷 theo quy 膽峄媙h c峄 Lu岷璽 膼岷 膽ai v脿 c谩c ngh峄 膽峄媙h, th么ng t瓢 h瓢峄沶g d岷玭. C谩c th峄璦 膽岷 sau khi t谩ch c贸 di峄噉 t铆ch ph霉 h峄 v峄沬 膽i峄僲 a kho岷 n脿y th矛 膽瓢峄 ti岷縫 t峄 s峄 d峄g v脿o m峄 膽铆ch s岷 xu岷 n么ng nghi峄噋.

Do 膽茫 b茫i b峄 m峄檛 s峄 quy 膽峄媙h v峄 h矛nh th脿nh 膽瓢峄漬g giao th么ng m峄沬 khi t谩ch th峄璦; t谩ch th峄璦 v峄沬 quy m么 di峄噉 t铆ch 膽岷 l峄沶 nh瓢 n锚u tr锚n n锚n d峄 th岷 c农ng 膽茫 b茫i b峄 m峄檛 s峄 tr谩ch nhi峄噈 c峄 UBND c岷 huy峄噉 v脿 s峄? ng脿nh, c峄 th峄 b峄 膼i峄僲 c Kho岷 2 膼i峄乽 4; Kho岷 2, Kho岷 6 膼i峄乽 7 c峄 Quy岷縯 膽峄媙h 18 t谩ch th峄璦.

Tin, 岷h: Ng峄峜 Giang

Exit mobile version