Icon Collap

Qu岷g Ninh thu h峄搃 240ha 膽岷 膽茫 giao cho HDMon V芒n 膼峄搉

Ng脿y 膽膬ng: 18/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – T峄塶h Qu岷g Ninh quy岷縯 膽峄媙h thu h峄搃 240ha 膽岷 v脿 m岷穞 n瓢峄沜 膽茫 giao cho C么ng ty TNHH HDMon V芒n 膼峄搉 膽峄 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n Qu岷 th峄 s芒n golf, kh谩ch s岷 5 sao, khu ngh峄 d瓢峄g cao c岷 t岷 huy峄噉 V芒n 膼峄搉.

Thu h峄搃 g岷 240ha 膽茫 giao

UBND t峄塶h Qu岷g Ninh v峄玜 c贸 quy岷縯 膽峄媙h thu h峄搃, h峄 b峄 Quy岷縯 膽峄媙h n膬m 2019 c峄 UBND t峄塶h v峄 vi峄嘽 cho C么ng ty TNHH HDMon V芒n 膼峄搉 thu锚 g岷 240ha 膽岷 v脿 膽岷 m岷穞 n瓢峄沜 膽峄 1 theo h矛nh th峄ヽ thu锚 膽岷 tr岷 ti峄乶 m峄檛 l岷 cho c岷 th峄漣 gian thu锚 膽峄 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n Qu岷 th峄 s芒n golf, kh谩ch s岷 5 sao, khu ngh峄 d瓢峄g cao c岷 t岷 khu v峄眂 Ao Ti锚n, huy峄噉 V芒n 膼峄搉.

Qu岷g Ninh thu h峄搃 240ha 膽岷 膽茫 giao cho HDMon V芒n 膼峄搉 - 1

T峄塶h Qu岷g Ninh quy岷縯 膽峄媙h thu h峄搃 240ha 膽岷 v脿 m岷穞 n瓢峄沜 膽茫 giao cho C么ng ty TNHH HDMon V芒n 膼峄搉 (岷h minh h峄峚: H脿 Phong).

Theo UBND t峄塶h n脿y, l媒 do thu h峄搃, h峄 b峄 l脿 C么ng ty TNHH HDMon V芒n 膼峄搉 膽茫 c贸 v膬n b岷 th么ng b谩o ch岷 d峄﹖ ho岷 膽峄檔g 膽岷 t瓢 v脿o th谩ng 2 n膬m nay. 膼峄搉g th峄漣, ng脿y 28/2, UBND t峄塶h Qu岷g Ninh 膽茫 c贸 quy岷縯 膽峄媙h thu h峄搃, h峄 b峄 quy岷縯 膽峄媙h 膽i峄乽 ch峄塶h ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢 d峄 谩n n膬m 2017 v脿 th峄眂 hi峄噉 theo ki岷縩 ngh峄 c峄 Thanh tra t峄塶h Qu岷g Ninh v脿 ch峄 膽岷 c峄 UBND t峄塶h. 聽

C霉ng v峄沬 膽贸, 膽峄 tri峄僴 khai l峄盿 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢, th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n T峄 h峄 du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g – gi岷 tr铆 cao c岷, s芒n golf v脿 khu d芒n c瓢 Monbay V芒n 膼峄搉 t瓢啤ng t谩c ho岷 膽峄檔g du l峄媍h t岷 khu v峄眂 Ao Ti锚n, x茫 H岷 Long, Khu kinh t岷 V芒n 膼峄搉 (huy峄噉 V芒n 膼峄搉), theo quy岷縯 膽峄媙h ch岷 thu岷璶 ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢 s峄 th谩ng 2 n膬m nay c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄? quy岷縯 膽峄媙h ph锚 duy峄噒 k岷 ho岷h l峄盿 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢 th谩ng 5 v峄玜 qua c峄 UBND t峄塶h Qu岷g Ninh.

膼岷 th岷 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢 d峄 谩n 25.000 t峄 膽峄搉g

H峄搃 th谩ng 6 n膬m nay, Trung t芒m D峄媍h v峄 H峄 tr峄 膼岷 t瓢 t峄塶h Qu岷g Ninh th么ng b谩o ph谩t h脿nh h峄 s啤 m峄漣 th岷 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n T峄 h峄 du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g – gi岷 tr铆 cao c岷, s芒n golf v脿 khu d芒n c瓢 Monbay V芒n 膼峄搉 t岷 huy峄噉 V芒n 膼峄搉.

Th峄漣 gian ph谩t h脿nh h峄 s啤 膽岷縩 ng脿y 20/8 v峄玜 qua, th峄眂 hi峄噉 theo h矛nh th峄ヽ 膽岷 th岷 r峄檔g r茫i trong n瓢峄沜. 膼峄媋 膽i峄僲 b谩n h峄 s啤 mi峄卬 ph铆 t岷 khu 5, th峄 tr岷 C谩i R峄搉g, huy峄噉 V芒n 膼峄搉, t峄塶h Qu岷g Ninh.

Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉 h峄 膽峄搉g d峄 谩n l脿 9 n膬m (膽岷縩 qu媒 IV/2030), ph瓢啤ng th峄ヽ l峄盿 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢 l脿 m峄檛 giai 膽o岷 hai t煤i h峄 s啤. S峄 ti峄乶 膽岷 b岷 khi tham gia 膽岷 th岷 l脿 250 t峄 膽峄搉g. Th峄漣 gian c贸 hi峄噓 l峄眂 c峄 b岷 膽岷 d峄 th岷 l脿 210 ng脿y k峄 t峄 ng脿y 20/8.

Li锚n quan t峄沬 膽岷 th岷 d峄 谩n n脿y, th谩ng 4 v峄玜 qua, Ban Qu岷 l媒 khu kinh t岷 V芒n 膼峄搉 (t峄塶h Qu岷g Ninh) 膽茫 c贸 quy岷縯 膽峄媙h ph锚 duy峄噒 danh s谩ch nh脿 膽岷 t瓢 膽谩p 峄﹏g y锚u c岷 s啤 b峄 v峄 n膬ng l峄眂, kinh nghi峄噈 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n Monbay V芒n 膼峄搉.

2 nh脿 膽岷 t瓢 膽谩p 峄﹏g y锚u c岷 s啤 b峄 l脿 C么ng ty c峄 ph岷 膼岷 t瓢 HDMon V芒n 膼峄搉 v脿 li锚n danh C么ng ty c峄 ph岷 膼岷 t瓢 v脿 Ph谩t tri峄僴 V岷 Ph谩t H瓢ng – C么ng ty c峄 ph岷 膼岷 t瓢 x芒y d峄眓g Xu芒n 膼峄塶h.

Tr瓢峄沜 膽贸, theo Quy岷縯 膽峄媙h s峄 208/Q膼-TTg ng脿y 15/2/2022, Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 ch岷 thu岷璶 ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢 d峄 谩n T峄 h峄 du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g – gi岷 tr铆 cao c岷, s芒n golf v脿 khu d芒n c瓢 Monbay V芒n 膼峄搉. D峄 谩n c贸 t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 d峄 ki岷縩 l脿 24.883 t峄 膽峄搉g v脿 膽瓢峄 l峄盿 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢 theo h矛nh th峄ヽ 膽岷 th岷.

D峄 谩n c贸 quy m么 kh谩ch l瓢u tr煤 kho岷g 3.000 ng瓢峄漣/ng脿y v脿 quy m么 d芒n s峄 l脿 9.800 ng瓢峄漣. Di峄噉 t铆ch thu峄檆 ph岷 vi d峄 谩n l脿 g岷 300ha v峄沬 di峄噉 t铆ch 膽岷 li峄乶 l脿 279,54ha, di峄噉 t铆ch khu v峄眂 bi峄僴 kho岷g 20,1ha. C啤 c岷 s岷 ph岷﹎ nh脿 峄 g峄搈: Bi峄噒 th峄? 236 c膬n, nh脿 ph峄? li峄乶 k峄? 257 c膬n, nh脿 峄 chung c瓢 cao t岷g: 2.614 c膬n, nh脿 峄 x茫 h峄檌 606 c膬n.

M峄 ti锚u c峄 d峄 谩n nh岷眒 x芒y d峄眓g m峄沬 膽峄搉g b峄 t峄昻g th峄 h峄 th峄憂g h岷 t岷g k峄 thu岷璽, c么ng tr矛nh T峄 h峄 du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g – vui ch啤i gi岷 tr铆 cao c岷, s芒n golf v脿 khu d芒n c瓢 Monbay V芒n 膼峄搉 t瓢啤ng t谩c ho岷 膽峄檔g du l峄媍h 膽谩p 峄﹏g y锚u c岷 th峄 tr瓢峄漬g trong n瓢峄沜 v脿 qu峄慶 t岷? C峄 th峄 h贸a m峄 ti锚u ph谩t tri峄僴 kinh t岷? x茫 h峄檌, 膽峄媙h h瓢峄沶g chi岷縩 l瓢峄 ph谩t tri峄僴 Khu kinh t岷 V芒n 膼峄搉 n贸i ri锚ng v脿 t峄塶h Qu岷g Ninh n贸i chung.聽

Exit mobile version