Icon Collap

Qu岷g Ng茫i 膽峄檔g vi锚n FLC tr岷 l岷 膽岷 膽瓢峄 c岷 cho d峄 谩n

Ng脿y 膽膬ng: 20/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – H脿ng lo岷 d峄 谩n khu 膽么 th峄? du l峄媍h sinh th谩i c峄 FLC t岷 Qu岷g Ng茫i g岷穚 v瓢峄沶g m岷痗. T峄塶h n脿y 膽ang 膽峄檔g vi锚n FLC ch岷 d峄﹖ d峄 谩n, tr岷 l岷 膽岷 膽茫 膽瓢峄 c岷.

Theo Ban qu岷 l媒 khu kinh t岷 Dung Qu岷 v脿 c谩c khu c么ng nghi峄噋 Qu岷g Ng茫i (Ban qu岷 l媒), giai 膽o岷 2018-2019, Ban 膽茫 c岷 ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢 9 d峄 谩n khu 膽么 th峄? du l峄媍h sinh th谩i cho FLC v脿 6 c么ng ty 膽峄慽 t谩c.

4 d峄 谩n trong s峄 n脿y g峄搈 V岷 T瓢峄漬g 01, V岷 T瓢峄漬g 04, V岷 T瓢峄漬g 07, V岷 T瓢峄漬g 08 l脿 khu 膽么 th峄? C谩c d峄 谩n n脿y c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch l脿 tr锚n 165 hecta, t峄昻g v峄憂 膽膬ng k媒 膽岷 t瓢 g岷 9.200 t峄 膽峄搉g.

Trong s峄 膽贸, d峄 谩n V岷 T瓢峄漬g 04 v脿 V岷 T瓢峄漬g 07 膽茫 chi tr岷 膽瓢峄 60 t峄 膽峄搉g gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g nh瓢ng ch瓢a 膽瓢峄 tri峄僴 khai x芒y d峄眓g. Hai d峄 谩n c貌n l岷 ch瓢a 膽瓢峄 tri峄僴 khai do v瓢峄沶g quy ho岷h 膽岷 qu峄慶 ph貌ng.

膼峄慽 v峄沬 5 d峄 谩n khu 膽么 th峄 du l峄媍h sinh th谩i c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch tr锚n 81 hecta, t峄昻g v峄憂 膽膬ng k媒 膽岷 t瓢 c谩c d峄 谩n n脿y tr锚n 8.900 t峄 膽峄搉g. 膼岷縩 nay, ch峄 膽岷 t瓢 m峄沬 chi tr岷 b峄搃 th瓢峄漬g ch瓢a 膽岷縩 700 tri峄噓 膽峄搉g. Ri锚ng d峄 谩n Khu 膽么 th峄 du l峄媍h sinh th谩i FLC Qu岷g Ng茫i ch瓢a tri峄僴 khai b峄搃 th瓢峄漬g, gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g.

Qu岷g Ng茫i 膽峄檔g vi锚n FLC tr岷 l岷 膽岷 膽瓢峄 c岷 cho d峄 谩n - 1

T岷 c岷 9 d峄 谩n c峄 FLC v脿 c谩c 膽峄慽 t谩c t岷 Qu岷g Ng茫i v岷玭 c貌n l脿 nh峄痭g b茫i 膽岷 hoang h贸a.

Theo Ban qu岷 l媒, 9 d峄 谩n c峄 FLC v脿 c谩c 膽峄慽 t谩c 膽峄乽 ch瓢a 膽瓢峄 tri峄僴 khai x芒y d峄眓g do vi峄嘽 b峄搃 th瓢峄漬g, gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g g岷穚 nhi峄乽 kh贸 kh膬n, 岷h h瓢峄焠g c峄 d峄媍h Covid-19. Hi峄噉 c贸 2 trong s峄 6 nh脿 膽岷 t瓢 膽峄慽 t谩c c峄 FLC 膽茫 b峄 thu h峄搃 gi岷 膽膬ng k媒 doanh nghi峄噋.

Theo quy 膽峄媙h hi峄噉 h脿nh, c谩c d峄 谩n c峄 FLC v脿 c谩c 膽峄慽 t谩c thu峄檆 tr瓢峄漬g h峄 ph岷 thu h峄搃 膽峄 膽岷 th岷 l峄盿 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢. Ban qu岷 l媒 膽ang ph峄慽 h峄 v峄沬 c谩c c啤 quan li锚n quan nh岷眒 c峄g c峄 h峄 s啤 v峄 c谩c nh脿 膽岷 t瓢. Sau 膽贸 Ban s岷 l脿m vi峄嘽, 膽峄檔g vi锚n nh脿 膽岷 t瓢 t峄 ch岷 d峄﹖ ho岷 膽峄檔g c峄 c谩c d峄 谩n v脿 tr岷 l岷 膽岷 膽峄慽 v峄沬 ph岷 di峄噉 t铆ch 膽茫 膽瓢峄 nh脿 n瓢峄沜 giao, cho thu锚 膽峄 l脿m c啤 s峄 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 l峄盿 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢.

Tr瓢峄漬g h峄 nh脿 膽岷 t瓢 kh么ng t峄 ch岷 d峄﹖ ho岷 膽峄檔g c峄 c谩c d峄 谩n v脿 tr岷 l岷 膽岷, Ban qu岷 l媒 s岷 xem x茅t, thu h峄搃 膽岷 v脿 ch岷 d峄﹖ ho岷 膽峄檔g c峄 c谩c d峄 谩n.

Li锚n quan 膽岷縩 c谩c d峄 谩n n脿y, nhi峄乽 ng瓢峄漣 d芒n Qu岷g Ng茫i t峄玭g g峄璱 膽啤n 膽岷縩 c么ng an t峄 c谩o FLC. V矛 tin t瓢峄焠g FLC, nh峄痭g ng瓢峄漣 d芒n n脿y 膽茫 n峄檖 h脿ng tr膬m tri峄噓 膽峄搉g “mua 膽岷 tr锚n gi岷”. Sau nhi峄乽 n膬m n峄檖 ti峄乶 nh瓢ng nh岷璶 th岷 d峄 谩n v岷玭 l脿 b茫i 膽岷 tr峄憂g n锚n nhi峄乽 ng瓢峄漣 y锚u c岷 FLC tr岷 l岷 ti峄乶. Tuy nhi锚n y锚u c岷 n脿y d瓢峄漬g nh瓢 b峄 ph峄泃 l峄 khi岷縩 ng瓢峄漣 d芒n b峄ヽ x煤c.

Exit mobile version