Icon Collap

Phong c谩ch s峄憂g wellness ngay t岷 H脿 N峄檌 thu h煤t nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜

Ng脿y 膽膬ng: 09/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Sau qu茫ng th峄漣 gian s峄憂g t岷 ch芒u 脗u, nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 膽茫 c贸 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 th煤 v峄 v峄 l峄慽 s峄憂g wellness. V矛 th岷? anh c贸 nh峄痭g nh矛n nh岷璶 kh谩c l岷 v脿 膽峄檆 膽谩o v峄 phong c谩ch s峄憂g, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ng么i nh脿 m啤 瓢峄沜 c峄 m矛nh khi tr峄 v峄 n瓢峄沜.

T峄 tr岷 nghi峄噈 gi谩 tr峄 s峄憂g wellness t岷 tr峄漣 脗u

Nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 ti岷縯 l峄 c峄 t峄 “wellness” tuy m峄沬 ch峄 xu岷 hi峄噉 峄 Vi峄噒 Nam trong v脿i n膬m g岷 膽芒y, nh瓢ng v峄沬 c谩c b岷 n瓢峄沜 ngo脿i th矛 膽芒y l脿 kh谩i ni峄噈 kh么ng h峄 xa l岷? Wellness l脿 m峄檛 qu谩 tr矛nh, m峄檛 xu h瓢峄沶g s峄憂g m脿 峄 膽贸 con ng瓢峄漣 nh岷璶 th峄ヽ 膽瓢峄 ph岷 h瓢峄沶g v峄 s峄ヽ kh峄廵 to脿n di峄噉, kh么ng ch峄 v峄 th峄 ch岷 m脿 c貌n nhi峄乽 y岷縰 t峄 kh谩c, trong 膽贸 n峄昳 b岷璽 l脿 v峄 tinh th岷, t芒m l媒 v脿 tr铆 tu峄?

Anh Ng峄峜 h峄搃 t瓢峄焠g l岷 qu茫ng th峄漣 gian 膽谩ng nh峄 khi s峄憂g t岷 Rome (脻) c岷h c谩nh r峄玭g ph峄 c芒y xanh m谩t, xen k岷 h峄 n瓢峄沜 c岷璶 k峄? M霉a h猫 膽i d瓢峄沬 t谩n c芒y, ch岷硁g c貌n c岷 nh岷璶 c谩i n贸ng tr峄漣 脗u l脿 bao nhi锚u n峄痑 – 膽贸 l脿 nh峄痭g g矛 anh Ng峄峜 m么 t岷 v峄 “m谩y 膽i峄乽 h貌a thi锚n nhi锚n” t峄玭g tr岷 nghi峄噈. B岷 h貌a t岷 c峄 c芒y xanh, h峄 n瓢峄沜 v脿 kh么ng gian trong l脿nh mang 膽岷縩 c岷 gi谩c th瓢 th谩i, kh啤i ngu峄搉 c岷 h峄﹏g 膽峄 anh Ng峄峜 l脿m vi峄嘽 hi峄噓 qu岷? 膼i峄乽 n脿y l媒 gi岷 v矛 sao qu茫ng th峄漣 gian sinh s峄憂g t岷 n瓢峄沜 ngo脿i tr峄 th脿nh giai 膽o岷 anh Ng峄峜 th膬ng hoa trong s峄 nghi峄噋, 膽峄 cho ra 膽峄漣 c谩c b脿i vi岷縯 s芒u s岷痗 v峄 th峄 thao, cu峄檆 s峄憂g c农ng nh瓢 nh峄痭g cu峄憂 s谩ch best-seller.

Phong c谩ch s峄憂g wellness ngay t岷 H脿 N峄檌 thu h煤t nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 - 1
Chuy岷縩 tham quan d峄 谩n Masteri West Heights mang l岷 cho nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 tr岷 nghi峄噈 nh瓢 nh峄痭g ng脿y s峄憂g b锚n tr峄漣 脗u.

T峄沬 nh峄痭g kh谩m ph谩 th煤 v峄 v峄 gi谩 tr峄 wellness t岷 Masteri West Heights

D峄玭g ch芒n 峄 Masteri West Heights, nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 nh瓢 膽瓢峄 s峄憂g l岷 c岷 gi谩c “h貌a m矛nh v峄沬 thi锚n nhi锚n” khi 膽瓢峄 nghe gi峄沬 thi峄噓 v峄 s芒n kh岷 bi峄僽 di峄卬 ngo脿i tr峄漣 d瓢峄沬 b贸ng c芒y xanh m谩t, hay s芒n thi峄乶 v脿 yoga 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 gi峄痑 c谩c m岷g xanh, 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n v脿 th谩c n瓢峄沜 bao quanh.

L脿 m峄檛 ng瓢峄漣 c贸 s峄 th铆ch 膽峄峜 s谩ch, anh Ng峄峜 b峄搃 h峄搃 nh峄 l岷 k峄 ni峄噈 khi nghe v峄 ti峄噉 铆ch th瓢 vi峄噉 ngo脿i tr峄漣 – h矛nh 岷h v峄憂 ch岷硁g xa l岷 t岷 c谩c c么ng vi锚n, khu 膽么 th峄 tr峄漣 脗u m脿 th岷璽 hi岷縨 t岷 Vi峄噒 Nam. Anh Ng峄峜 v么 c霉ng th铆ch th煤 khi 膽瓢峄 xem h矛nh 岷h khu v瓢峄漬 m谩i v貌m v峄沬 thi岷縯 k岷 h矛nh kh峄慽 hi峄噉 膽岷, v脿 chia s岷 r岷眓g ph貌ng xanh l峄峜 kh铆 t瓢啤i s岷 gi煤p b岷 c峄 ai “r农 b峄?#8221; c岷 gi谩c ng峄檛 ng岷, 么 nhi峄卪 t岷 n啤i trung t芒m 膽么 th峄? t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g ph煤t gi芒y th瓢 gi茫n tuy峄噒 膽峄慽 c霉ng b岷 kh么ng kh铆 t瓢啤i m峄沬.

Phong c谩ch s峄憂g wellness ngay t岷 H脿 N峄檌 thu h煤t nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 - 2
Nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 t瓢峄焠g t瓢峄g s岷 膽瓢峄 kh峄焛 膽岷 ng脿y m峄沬 th瓢 th谩i, t末nh t芒m trong s芒n thi峄乶 b锚n th谩c n瓢峄沜 .

Thu h煤t nh岷 ch铆nh l脿 b峄 b啤i ri锚ng tr锚n t岷g th瓢峄g c峄 m峄梚 t貌a th谩p Masteri West Heights. Anh Ng峄峜 ti岷縯 l峄 t岷 ch芒u 脗u, nhi峄乽 th脿nh ph峄 nh瓢 Budapest (Hungary) hay Baden-Baden (膼峄ヽ) 膽岷 t瓢 r岷 nhi峄乽 cho ti峄噉 铆ch b峄 b啤i theo chu岷﹏ wellness, th岷璵 ch铆 bi岷縩 ch煤ng tr峄 th脿nh m峄檛 膽i峄僲 tham quan du l峄媍h kh么ng th峄 b峄 qua. V脿 r峄搃, anh Ng峄峜 c农ng t矛m th岷 h矛nh 岷h t瓢啤ng t峄 khi 膽瓢峄 xem ph峄慽 c岷h th峄 hi峄噉 s峄 k岷縯 h峄 ho脿n h岷 gi峄痑 v瓢峄漬 tr锚n kh么ng xanh t瓢啤i, ngu峄搉 n瓢峄沜 m谩t trong l脿nh v脿 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n qua l峄沺 k铆nh trong su峄憈 s谩t tr岷 t岷 b峄 b啤i t岷g th瓢峄g. Ph峄慽 c岷h b峄 b啤i ri锚ng t峄玭g t貌a t岷 d峄 谩n Masteri West Heights khi岷縩 anh Ng峄峜 h谩o h峄ヽ, mong ch峄 膽岷縩 ng脿y 膽瓢峄 t岷璶 h瓢峄焠g c岷 gi谩c th瓢 th谩i gi峄痑 kh么ng gian ri锚ng c霉ng c峄 c芒y v脿 l脿n n瓢峄沜 m谩t, ng岷痬 tr峄峮 th脿nh ph峄 t峄 tr锚n cao.

Phong c谩ch s峄憂g wellness ngay t岷 H脿 N峄檌 thu h煤t nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 - 3
B峄 b啤i ri锚ng tr锚n t岷g th瓢峄g m峄梚 t貌a nh脿 t岷 Masteri West Heights th峄 hi峄噉 膽瓢峄 ch岷 s峄憂g wellness m脿 anh Ng峄峜 膽ang ki岷縨 t矛m t岷 H脿 N峄檌.

V峄沬 anh Ng峄峜, quy岷縯 膽峄媙h t矛m hi峄僽 d峄 谩n Masteri West Heights t岷 ph铆a T芒y th峄 膽么 th岷璽 膽谩ng gi谩 khi gi煤p anh t矛m l岷 m峄檛 phong c谩ch s峄憂g 膽煤ng chu岷﹏ wellness nh瓢 峄 ch芒u 脗u tr瓢峄沜 膽芒y. Trong th峄漣 gian t峄沬, anh Ng峄峜 v脿 c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n v膬n minh 膽峄乽 c贸 th峄 tr岷 nghi峄噈 m峄檛 cu峄檆 s峄憂g b峄乶 v峄痭g, c芒n b岷眓g c岷 t芒m – tr铆 – l峄眂 cho ch铆nh m矛nh. Nh脿 b谩o Tr瓢啤ng Anh Ng峄峜 峄g h峄 nh峄痭g d峄 谩n c膬n h峄?/a> cao c岷 theo 膽u峄昳 phong c谩ch s峄憂g wellness chu岷﹏ qu峄慶 t岷 nh瓢 Masteri West Heights 膽峄 t矛m l岷 s峄 c芒n b岷眓g gi峄痑 cu峄檆 s峄憂g c么ng nghi峄噋 h峄慽 h岷 v脿 gi峄沬 h岷 kh么ng gian s峄憂g xanh t岷 H脿 N峄檌.

Masteri West Heights t峄峚 l岷 t岷 trung t芒m Smart City – H脿 N峄檌.

膼峄媋 ch峄 nh脿 m岷玼: C岷 C峄慶, v瓢峄漬 Nh岷璽, 膽岷 膽么 th峄 Smart City.

Hotline: 0828159159

Email: sales@masterisehomes.com

Website: masterisehomes.com/masteri-west-heights

Exit mobile version