Icon Collap

Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g: C贸 s峄 y岷縰 k茅m, bu么ng l峄弉g v峄 san 膽峄搃 n煤i, ph芒n l么 b谩n n峄乶

Ng脿y 膽膬ng: 29/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Tr岷 l峄漣 ch岷 v岷 v峄 t矛nh tr岷g san 膽峄搃 n煤i, ph芒n l么 b谩n n峄乶, Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g Ph岷 B矛nh Minh cho bi岷縯 c贸 s峄 y岷縰 k茅m, bu么ng l峄弉g qu岷 l媒 c峄 ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng, th峄眂 hi峄噉 quy ho岷h ch瓢a 膽瓢峄 膽煤ng鈥?/h2>

Ch岷 ch峄塶h ph芒n l么 b谩n n峄乶

T岷 phi锚n ch岷 v岷 tr瓢峄沜 Qu峄慶 h峄檌 chi峄乽 nay (9/6), 膽岷 bi峄僽 Ho脿ng Ng峄峜 膼峄媙h (膽o脿n H脿 Giang) cho bi岷縯, t矛nh tr岷g san 峄 膽岷 l芒m nghi峄噋, 膽岷 膽峄搃 n煤i kh么ng ph霉 h峄 v峄沬 quy ho岷h 膽峄 ph芒n l么, sang nh瓢峄g tr谩i ph茅p di峄卬 ra r岷 ph峄ヽ t岷 t岷 nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng.

“膼峄 ngh峄 Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g cho bi岷縯 Ch铆nh ph峄 c贸 gi岷 ph谩p g矛 膽峄 ch岷 ch峄塶h, kh岷痗 ph峄 t矛nh tr岷g tr锚n?”, 膽岷 bi峄僽 ch岷 v岷.

Tr岷 l峄漣 膽岷 bi峄僽, Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g Ph岷 B矛nh Minh th峄玜 nh岷璶 c贸 t矛nh tr岷g n贸i tr锚n t岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng. Vi峄嘽 n脿y, theo l茫nh 膽岷 Ch铆nh ph峄? c贸 nhi峄乽 nguy锚n nh芒n nh瓢 l峄 nhu岷璶 l峄沶 t峄 vi峄嘽 chi岷縨 d峄g 膽岷 膽ai, gi谩 tr峄 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 t膬ng l锚n sau khi chuy峄僴 膽峄昳 m峄 膽铆ch.

Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g: C贸 s峄 y岷縰 k茅m, bu么ng l峄弉g v峄 san 膽峄搃 n煤i, ph芒n l么 b谩n n峄乶 - 1

Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g Ph岷 B矛nh Minh nh岷 m岷h nhi峄噈 v峄 t膬ng c瓢峄漬g ki峄僲 tra, gi谩m s谩t 膽峄慽 v峄沬 c谩c v霉ng, c谩c n啤i c贸 t矛nh tr岷g n脿y x岷 ra ph芒n l么 b谩n n峄乶 kh么ng 膽煤ng (岷h: Qu峄慶 Ch铆nh).

C农ng theo Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g, c贸 s峄 y岷縰 k茅m trong bu么ng l峄弉g qu岷 l媒 c峄 ch铆nh quy峄乶 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng, c么ng t谩c l岷璸 v脿 t峄 ch峄ヽ th峄眂 hi峄噉 quy ho岷h c农ng ch瓢a 膽瓢峄 膽煤ng v脿 ch瓢a 膽瓢峄 ki峄僲 tra, gi谩m s谩t, c谩c quy ho岷h chuy锚n ng脿nh c峄 膽峄媋 ph瓢啤ng c农ng kh么ng li锚n th么ng v脿 th峄憂g nh岷, 膽峄搉g b峄?

Tr瓢峄沜 th峄眂 t岷 n锚u tr锚n, Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g cho bi岷縯 Ch铆nh ph峄 膽茫 膽瓢a ra m峄檛 s峄 ch峄 th峄? ch峄 膽岷. C峄 th峄? t岷 Ngh峄 quy岷縯 63 m峄沬 膽芒y, Ch铆nh ph峄 膽茫 ch峄 膽岷 UBND c谩c t峄塶h th脿nh ph峄 t铆ch c峄眂 ch峄 膽岷, x峄 l媒 nghi锚m c谩c t峄 ch峄ヽ, c谩 nh芒n ph芒n l么 b谩n n峄乶. 膼芒y l脿 Ngh峄 quy岷縯 m峄沬 nh岷 c峄 Ch铆nh ph峄?

Th峄 hai, theo Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g, l脿 Ch峄 th峄 05 ng脿y 18/5/2022 c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄? trong 膽贸 giao t膬ng c瓢峄漬g ki峄僲 tra, x峄 l媒 c谩c h脿nh vi vi ph岷 quy 膽峄媙h v峄 qu岷 l媒 b岷 v峄 r峄玭g. Kh岷﹏ tr瓢啤ng ho脿n thi峄噉 c谩c quy 膽峄媙h qu岷 l媒 膽岷 膽ai, ki峄僲 tra, x峄 l媒 vi ph岷.

C貌n tr瓢峄沜 膽芒y c贸 Ch峄 th峄 22 c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 ng脿y 12/8/2021 c农ng 膽茫 n锚u m岷h c么ng t谩c v峄 quy ho岷h, k岷 ho岷h s峄 d峄g 膽岷 c谩c c岷 v脿 giao cho B峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g l岷璸 膼o脿n ki峄僲 tra 膽i ki峄僲 tra c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng v峄 t矛nh tr岷g n脿y, c农ng 膽茫 y锚u c岷 峄 ban nh芒n d芒n c谩c t峄塶h, th脿nh ph峄 ph锚 duy峄噒 c谩c quy ho岷h t峄塶h v脿 k岷 ho岷h s峄 d峄g 膽岷.

Trong quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 c贸 c谩c quy ho岷h r峄玭g, 膽贸 l脿 nh峄痭g bi峄噉 ph谩p m脿 Ch铆nh ph峄 膽茫 y锚u c岷. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 nh岷 m岷h nhi峄噈 v峄 t膬ng c瓢峄漬g ki峄僲 tra, gi谩m s谩t 膽峄慽 v峄沬 c谩c v霉ng, c谩c n啤i c贸 t矛nh tr岷g n脿y x岷 ra, Ph贸 th峄 t瓢峄沶g cho hay.

Kho岷g 1.000 nh脿 膽岷 c么ng ch瓢a x峄 l媒

Ch岷 v岷 l茫nh 膽岷 Ch铆nh ph峄? 膽岷 bi峄僽 Nguy峄卬 Th峄 H峄搉g H岷h (膼o脿n TPHCM) n锚u t矛nh tr岷g c谩c kho b茫i, c谩c d峄 谩n c峄 c谩c b峄? ng脿nh t岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng b峄 b峄 tr峄憂g, s峄 d峄g kh么ng 膽煤ng m峄 膽铆ch, c贸 tr瓢峄漬g h峄 kh么ng tri峄僴 khai d峄 谩n b峄 b峄 hoang nhi峄乽 n膬m.

Trong khi 膽贸, qu峄 膽岷 t岷 膽峄媋 ph瓢啤ng th矛 h岷 h岷筽, thi岷縰 qu峄 膽岷 膽峄 x芒y d峄眓g tr瓢峄漬g h峄峜 v脿 x芒y d峄眓g c谩c c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g 膽峄 ph峄 v峄 c峄檔g 膽峄搉g, g芒y b峄ヽ x煤c cho nh芒n d芒n v脿 c峄 tri 膽峄媋 ph瓢啤ng.

“Ch铆nh ph峄 膽谩nh gi谩 nh瓢 th岷 n脿o v峄 th峄眂 tr岷g n脿y v脿 c贸 ch峄 膽岷 c么ng t谩c ph峄慽 h峄 gi峄痑 c谩c b峄? ng脿nh 膽峄 gi岷 quy岷縯 t矛nh tr岷g n脿y nh瓢 th岷 n脿o, gi岷 ph谩p trong c么ng t谩c ch峄 膽岷 tri峄僴 khai th峄眂 hi峄噉 v脿 gi岷 ph谩p v峄 ho脿n thi峄噉 th峄 ch岷?”, 膽岷 bi峄僽 膽岷穞 v岷 膽峄?

Tr岷 l峄漣 膽岷 bi峄僽 Nguy峄卬 Th峄 H峄搉g H岷h v峄 qu岷 l媒 s岷痯 x岷縫 t脿i s岷 c么ng, 膽岷穋 bi峄噒 膽岷 b峄 hoang ph铆, Ph贸 th峄 t瓢峄沶g cho bi岷縯, Ch铆nh ph峄 膽茫 c贸 nh峄痭g v膬n b岷 quy 膽峄媙h v峄 v岷 膽峄 n脿y. 膼贸 l脿 Ngh峄 膽峄媙h 67/2021 c峄 ch铆nh ph峄 膽瓢a ra vi峄嘽 r脿 so谩t 膽峄慽 v峄沬 c谩c c啤 s峄 nh脿 膽岷 c峄 c啤 quan, t峄 ch峄ヽ, 膽啤n v峄 doanh nghi峄噋 thu峄檆 Trung 瓢啤ng qu岷 l媒 m脿 kh么ng c贸 nhu c岷 s峄 d峄g. C啤 quan 膽啤n v峄 膽贸 ph岷 l岷璸 h峄 s啤 膽峄 xu岷 ph瓢啤ng 谩n x峄 l媒 v脿 thu h峄搃, 膽i峄乽 chuy峄僴, b谩n t脿i s岷 tr锚n 膽岷, chuy峄僴 nh瓢峄g quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷, chuy峄僴 giao v峄 cho 膽峄媋 ph瓢啤ng qu岷 l媒.

Theo t峄昻g h峄 c峄 9 b峄? c啤 quan trung 瓢啤ng v脿 45 膽峄媋 ph瓢啤ng th矛 ph谩t hi峄噉 t峄昻g s峄 c啤 s峄 nh脿 膽岷 khi th峄眂 hi峄噉 s岷痯 x岷縫 膽啤n v峄 h脿nh ch铆nh l脿 10.289. K岷縯 qu岷 s岷痯 x岷縫, x峄 l媒 c谩c c啤 s峄 nh脿 膽岷 d么i d瓢 l脿 gi峄 l岷, ti岷縫 t峄 s峄 d峄g h啤n 8.125 c啤 s峄? thu h峄搃 117; 膽i峄乽 chuy峄僴 410 c啤 s峄 gi峄痑 b峄? ng脿nh, 膽峄媋 ph瓢啤ng t霉y theo nhu c岷 x峄 l媒 th峄眂 t岷? b谩n t脿i s岷 膽岷, chuy峄僴 nh瓢峄g quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 236; ph瓢啤ng 谩n 302 c啤 s峄 chuy峄僴 giao v峄 cho 膽峄媋 ph瓢啤ng x峄 l媒. Hi峄噉 kho岷g 1.000 c啤 s峄 ch瓢a x峄 l媒.

Gi岷 ph谩p 膽瓢峄 膽瓢a ra theo Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g, 膽贸 l脿 Ch铆nh ph峄 膽茫 giao cho B峄 T脿i ch铆nh ti岷縫 t峄 r脿 so谩t c霉ng c谩c b峄 ng脿nh, 膽峄媋 ph瓢啤ng r脿 so谩t c啤 s峄 nh脿 膽岷, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 khu v峄眂 膽峄 hoang h贸a, kh么ng s峄 d峄g. 膼芒y c农ng l脿 th峄眂 hi峄噉 t峄昻g k岷縯 ngh峄 quy岷縯 19 c峄 trung 瓢啤ng v峄 s峄 d峄g hi峄噓 qu岷 膽岷 膽ai tr锚n c岷 n瓢峄沜, 么ng Minh cho hay.

Ch锚nh s峄 li峄噓 gi岷 ng芒n, 膽岷 bi峄僽 th岷痗 m岷痗

膼岷 bi峄僽 V农 Th峄 L瓢u Mai (膽o脿n H脿 N峄檌) th矛 b膬n kho膬n khi ph谩t bi峄僽 tr瓢峄沜 Qu峄慶 h峄檌, Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g L锚 Minh Kh谩i 膽茫 n贸i “膽岷縩 h岷縯 th谩ng 5 Ch铆nh ph峄 gi岷 ng芒n 膽瓢峄 22.000 t峄 膽峄搉g tr锚n 300.000 t峄 膽峄搉g trong g贸i ph峄 h峄搃 kinh t岷?#8221;.

“Tuy nhi锚n, ng脿y h么m nay, Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g Ph岷 B矛nh Minh 膽茫 n贸i 膽岷縩 h岷縯 th谩ng 5 Ch铆nh ph峄 gi岷 ng芒n 膽瓢峄 33.500 t峄 膽峄搉g. Nh瓢 v岷瓂, c霉ng m峄檛 th峄漣 膽i峄僲 t铆nh to谩n, s峄 li峄噓 gi岷 ng芒n kh谩c nhau l脿 11.500 t峄 膽峄搉g”, b脿 Mai th岷痗 m岷痗.

膼岷 bi峄僽 Mai mu峄憂 bi岷縯 膽芒u l脿 k岷縯 qu岷 ch铆nh x谩c m脿 Ch铆nh ph峄 膽岷 膽瓢峄.

C农ng theo 膽岷 bi峄僽, qua gi岷 tr矛nh c峄 c谩c th脿nh vi锚n Ch铆nh ph峄 t岷 k峄 h峄峱 n脿y cho th岷 th锚m m峄檛 l岷 n峄痑 ph谩p lu岷璽 膽瓢峄 coi l脿 “t峄檌 膽峄?#8221; cho s峄 ch岷璵 tr峄 trong th峄眂 hi峄噉 m峄檛 s峄 g贸i ph峄 h峄搃 kinh t岷 v脿 nhi峄乽 m峄 ti锚u kh谩c.

“L脿 ng瓢峄漣 tr峄眂 ti岷縫 ph峄 tr谩ch c么ng t谩c x芒y d峄眓g th峄 ch岷 theo ph芒n c么ng c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄? k铆nh mong Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g cho bi岷縯 vi峄嘽 ch岷璵 tr峄 c贸 膽煤ng l脿 do r脿o c岷 ph谩p lu岷璽 hay kh么ng? Ph岷 ch膬ng nh峄痭g c啤 ch岷 膽岷穋 th霉 l脿 ch瓢a 膽峄 v脿 n岷縰 膽煤ng l脿 do ph谩p lu岷璽 th矛 xin Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g ch峄 gi煤p 膽贸 l脿 nh峄痭g quy 膽峄媙h n脿o 膽峄 Qu峄慶 h峄檌 膽瓢峄 bi岷縯 v脿 c农ng c贸 c膬n c峄 膽峄 ho脿n thi峄噉 th峄 ch岷?#8221;, 膽岷 bi峄僽 Mai 膽岷穞 v岷 膽峄?

Tr岷 l峄漣 膽岷 bi峄僽, 么ng Ph岷 B矛nh Minh cho bi岷縯, tr瓢峄沜 m岷痶 ch瓢a 膽峄慽 chi岷縰 s峄 li峄噓 v峄沬 Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g L锚 Minh Kh谩i. S峄 li峄噓 th矛 c谩c c啤 quan s岷 ph岷 膽峄慽 chi岷縰 tr峄眂 ti岷縫, 膽贸 l脿 B峄 K岷 ho岷h v脿 膼岷 t瓢 v脿 B峄 T脿i ch铆nh.

“B峄 K岷 ho岷h v脿 膼岷 t瓢, B峄 T脿i ch铆nh t峄昻g h峄 s峄 li峄噓 cu峄慽 c霉ng v峄 v岷 膽峄 gi岷 ng芒n, v矛 v岷 膽峄 gi岷 ng芒n ngu峄搉 v峄憂 膽岷 t瓢 c么ng th矛 b谩o c谩o t峄玭g th峄漣 k峄 c贸 nh峄痭g l煤c kh谩c nhau”, 么ng Minh n贸i.

“C貌n b谩o c谩o c峄 c谩c t峄塶h th脿nh c农ng nh瓢 b谩o c谩o c峄 c谩c d峄 谩n l脿 th峄眂 t岷 th峄眂 hi峄噉 th矛 lu么n lu么n c贸 s峄 ch锚nh l峄嘽h gi峄痑 s峄 li峄噓 n脿y. Tuy nhi锚n, 峄 膽芒y t么i xin ki峄僲 tra l岷, 膽峄慽 chi岷縰 l岷 con s峄 膽峄 s峄 li峄噓 ch铆nh th峄ヽ, ch铆nh x谩c trong b谩o c谩o c峄 Ch铆nh ph峄 tr瓢峄沜 Qu峄慶 h峄檌 v峄 t矛nh h矛nh gi岷 ng芒n ngu峄搉 v峄憂 膽岷 t瓢 c么ng”, Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g cho bi岷縯.

脭ng c农ng n贸i th锚m, v岷 膽峄 g矛 li锚n quan 膽岷縩 lu岷璽 th矛 s岷 t岷璸 h峄, 膽i峄乽 ch峄塶h v脿 b谩o c谩o 膽峄 xu岷. Tr锚n th峄眂 t岷 膽茫 c贸 膽峄 th峄眂 hi峄噉 gi岷 ng芒n ngu峄搉 v峄憂 膽岷 t瓢 c么ng, trong 膽贸 c贸 m峄檛 s峄 li锚n quan 膽岷縩 lu岷璽, nh瓢 Ngh峄 quy岷縯 43 c峄 Qu峄慶 h峄檌 th么ng qua th矛 c贸 m峄檛 s峄 c啤 ch岷?聽

Exit mobile version