Icon Collap

“N贸ng” ph芒n l么, b谩n n峄乶 峄 “V峄媙h H岷 Long c峄 T芒y Nguy锚n”

Ng脿y 膽膬ng: 16/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Thanh tra t峄塶h 膼岷痥 N么ng v峄玜 c贸 k岷縯 lu岷璶 nhi峄乽 h岷 ch岷? khuy岷縯 膽i峄僲 trong c么ng t谩c qu岷 l媒 膽岷 膽ai t岷 n啤i 膽ang “n贸ng” t矛nh tr岷g ph芒n l么, b谩n n峄乶 do c贸 “V峄媙h H岷 Long c峄 T芒y Nguy锚n”.

Ng脿y 11/8, Thanh tra t峄塶h 膼岷痥 N么ng cho bi岷縯 qua thanh tra 膽茫 ph谩t hi峄噉 nhi峄乽 h岷 ch岷? khuy岷縯 膽i峄僲 trong vi峄嘽 l岷璸 quy ho岷h, k岷 ho岷h s峄 d峄g 膽岷 c峄 UBND huy峄噉 膼岷痥 Glong, tr峄峮g t芒m l脿 x茫 膼岷痥 Som – n啤i c贸 h峄 T脿 膼霉ng v峄沬 c岷h quan 膽岷筽 v铆 nh瓢 “V峄媙h H岷 Long c峄 T芒y Nguy锚n”.聽

N峄檌 dung k岷縯 lu岷璶 thanh tra cho th岷, vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 quy ho岷h, k岷 ho岷h s峄 d峄g 膽岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n x茫 膼岷痥 Som c貌n ch瓢a ch岷穞 ch岷 trong vi峄嘽 ph芒n gi峄沬, x谩c 膽峄媙h ranh gi峄沬, di峄噉 t铆ch th峄眂 膽峄媋 c谩c lo岷 膽岷 theo quy ho岷h nh瓢 膽岷 n么ng nghi峄噋, 膽岷 r峄玭g 膽岷穋 d峄g, 膽岷 r峄玭g ph貌ng h峄? 膽岷 r峄玭g s岷 xu岷.

N贸ng ph芒n l么, b谩n n峄乶 峄 V峄媙h H岷 Long c峄 T芒y Nguy锚n - 1

H峄 T脿 膼霉ng t岷 膼岷痥 N么ng 膽瓢峄 v铆 nh瓢 V峄媙h H岷 Long c峄 T芒y Nguy锚n.

N膬m 2020, 2021, khu v峄眂 x茫 膼岷痥 Som c贸 nhi峄乽 c谩 nh芒n l脿 ng瓢峄漣 c贸 h峄 kh岷﹗ ngo脿i t峄塶h 膼岷痥 N么ng xin chuy峄僴 m峄 膽铆ch s峄 d峄g 膽岷 sau khi nh岷璶 chuy峄僴 nh瓢峄g quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 n么ng nghi峄噋. Sau 膽贸, c谩c c谩 nh芒n n脿y t谩ch th峄璦 nh岷眒 m峄 膽铆ch ph芒n l么, b谩n n峄乶, rao b谩n tr锚n m岷g x茫 h峄檌.

膼岷穋 bi峄噒, t岷 膽峄媋 ph瓢啤ng n脿y x岷 ra t矛nh tr岷g kinh doanh 膽岷 膽ai t峄 ph谩t, 膽岷﹜ gi谩 膽岷 th峄眂 t岷 giao d峄媍h trong khu v峄眂 l锚n cao so v峄沬 gi谩 khai th峄眂 hi峄噉 ngh末a v峄 t脿i ch铆nh v峄 膽岷 膽ai, g芒y kh贸 kh膬n trong c么ng t谩c qu岷 l媒 膽岷 膽ai; nhi峄乽 tr瓢峄漬g h峄 x芒y nh脿 tr谩i ph茅p tr锚n 膽岷 n么ng nghi峄噋, l脿m 膽瓢峄漬g tr谩i ph茅p tr锚n 膽岷 quy ho岷h 3 lo岷 r峄玭g.

N贸ng ph芒n l么, b谩n n峄乶 峄 V峄媙h H岷 Long c峄 T芒y Nguy锚n - 2

Nhi峄乽 b岷g b谩n 膽岷 膽瓢峄 treo d峄峜 qu峄慶 l峄 28, ch岷 quanh h峄 T脿 膼霉ng.

B锚n c岷h 膽贸, m峄檛 s峄 c么ng tr矛nh nh岷眒 m峄 膽铆ch kinh doanh du l峄媍h, l瓢u tr煤, homestay, nh脿 h脿ng xung quanh khu v峄眂 H峄 T脿 膼霉ng t峄 n膬m 2018 – 2021 膽瓢峄 x芒y d峄眓g tr锚n 膽岷 n么ng nghi峄噋, ch瓢a chuy峄僴 膽峄昳 m峄 膽铆ch s峄 d峄g, kh么ng c贸 gi岷 ph茅p x芒y d峄眓g.

膼峄 x岷 ra nh峄痭g vi ph岷 tr锚n, Thanh tra t峄塶h 膼岷痥 N么ng cho r岷眓g, UBND huy峄噉 膼岷痥 Glong, UBND x茫 膼岷痥 Som, Ph貌ng T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g th峄眂 hi峄噉 vi峄嘽 qu岷 l媒 膽岷 膽ai, qu岷 l媒 x芒y d峄眓g tr锚n 膽峄媋 b脿n x茫 膼岷痥 Som c貌n h岷 ch岷? ch瓢a ch岷穞 ch岷? c貌n l煤ng t煤ng. Nhi峄乽 tr瓢峄漬g h峄 c谩 nh芒n, h峄 d芒n x芒y d峄眓g c么ng tr矛nh tr谩i ph茅p, s峄 d峄g 膽岷 kh么ng 膽煤ng m峄 膽铆ch, san 峄 膽岷 tr谩i ph茅p nh瓢ng ch瓢a 膽瓢峄 x峄 l媒 k峄媝 th峄漣, nghi锚m minh.

Tr瓢峄沜 膽贸, D芒n tr铆 膽茫 ph岷 谩nh, h峄 T脿 膼霉ng l脿 h峄 n瓢峄沜 ng峄峵, n岷眒 trong V瓢峄漬 Qu峄慶 gia T脿 膼霉ng, t铆ch n瓢峄沜 ph峄 v峄 s岷 xu岷 膽i峄噉 c峄 Th峄 膽i峄噉 膼峄搉g Nai 3. N峄昳 b岷璽 v峄沬 kho岷g 50 h貌n 膽岷 l峄沶 nh峄? h峄 T脿 膼霉ng 膽瓢峄 v铆 nh瓢 “V峄媙h H岷 Long c峄 T芒y Nguy锚n”.

Trong th峄漣 gian qua, khu v峄眂 tr锚n lu么n r啤i v脿o t矛nh tr岷g “s峄憈”, “n贸ng” v峄 vi峄嘽 mua b谩n, sang nh瓢峄g 膽岷 膽ai 膽峄 x芒y d峄眓g c谩c c么ng tr矛nh ph峄 v峄 tham quan, du l峄媍h.

Tr瓢峄沜 t矛nh tr岷g tr锚n, Ch峄 t峄媍h UBND t峄塶h 膼岷痥 N么ng 膽茫 c贸 v膬n b岷 膽峄 ngh峄 ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng t膬ng c瓢峄漬g c么ng t谩c qu岷 l媒 nh脿 n瓢峄沜 v峄 膽岷 膽ai, qu岷 l媒 x芒y d峄眓g, k峄媝 th峄漣 ki峄僲 tra, x峄 l媒 nghi锚m c谩c tr瓢峄漬g h峄 c贸 h脿nh vi vi ph岷 trong qu岷 l媒, s峄 d峄g 膽岷 v脿 qu岷 l媒 x芒y d峄眓g.

Exit mobile version