Icon Collap

Nh峄痭g “th峄 ph峄?#8221; condotel v岷玭 v岷痭g b贸ng ngu峄搉 cung m峄沬

Ng脿y 膽膬ng: 01/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Nh峄痭g khu v峄眂 quen thu峄檆 v脿 ph谩t tri峄僴 m岷h v峄 c膬n h峄 kh谩ch s岷 (condotel) nh瓢 Kh谩nh H貌a, 膼脿 N岷祅g ti岷縫 t峄 v岷痭g b贸ng ngu峄搉 cung m峄沬.

Theo b谩o c谩o c峄 DKRA Vietnam v峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g th谩ng 5, condotel ghi nh岷璶 773 c膬n, ti锚u th峄 389 c膬n, 膽岷 t峄 l峄 50% trong th谩ng 5. Ngu峄搉 cung m岷穋 d霉 t膬ng so v峄沬 th谩ng tr瓢峄沜 song ghi nh岷璶 s峄 s峄 gi岷 so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m tr瓢峄沜 v脿 t岷璸 trung c峄 b峄 t岷 m峄檛 s峄 d峄 谩n 峄 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u v脿 Qu岷g Ninh.聽

S峄ヽ c岷 th峄 tr瓢峄漬g v岷玭 峄 m峄ヽ th岷, c谩c d峄 谩n m峄 b谩n c贸 t矛nh h矛nh b谩n h脿ng kh谩 ch岷璵, th峄漣 gian tri峄僴 khai b谩n h脿ng k茅o d脿i 3 – 4 th谩ng. Nh峄痭g khu v峄眂 quen thu峄檆 v脿 ph谩t tri峄僴 m岷h v峄 condotel nh瓢 Kh谩nh H貌a, 膼脿 N岷祅g鈥 ti岷縫 t峄 v岷痭g b贸ng ngu峄搉 cung m峄沬.

L岷 ph谩t, chi ph铆 nguy锚n v岷璽 li峄噓, nh芒n c么ng t膬ng cao 膽岷﹜ m岷穞 b岷眓g gi谩 b谩n s啤 c岷 t膬ng t峄 5 – 8% so v峄沬 膽峄 m峄 b谩n tr瓢峄沜 膽贸 4 – 5 th谩ng. Tuy nhi锚n, ch峄 膽岷 t瓢 v岷玭 ti岷縫 t峄 谩p d峄g c谩c ch瓢啤ng tr矛nh chi岷縯 kh岷, 瓢u 膽茫i鈥 膽峄 h峄 tr峄 kh谩ch mua.

D峄 ki岷縩 trong nh峄痭g th谩ng ti岷縫 theo khi ng脿nh du l峄媍h d岷 h峄搃 ph峄, ph芒n kh煤c condotel c贸 th峄 ghi nh岷璶 nh峄痭g t铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂, tuy nhi锚n kh么ng c贸 nhi峄乽 膽峄檛 bi岷縩 v脿 t岷璸 trung 峄 nh峄痭g khu v峄眂 nh瓢 膼脿 N岷祅g, Qu岷g Nam, B脿 R峄媋 – V农ng T脿u v脿 B矛nh 膼峄媙h.聽

Nh峄痭g th峄 ph峄 condotel v岷玭 v岷痭g b贸ng ngu峄搉 cung m峄沬 - 1

Condotel 峄 Kh谩nh H貌a v岷痭g b贸ng ngu峄搉 cung m峄沬 (岷h minh h峄峚: H脿 Phong).

B锚n c岷h 膽贸, 膽峄慽 v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g, th峄 tr瓢峄漬g nh脿 ph峄? shophouse ghi nh岷璶 977 c膬n nh脿 ph峄? bi峄噒 th峄 m峄沬 trong th谩ng 5, ti锚u th峄 525 c膬n, 膽岷 t峄 l峄 54%. Khu v峄眂 mi峄乶 Nam chi岷縨 49% s峄 c膬n m峄 b谩n m峄沬 to脿n th峄 tr瓢峄漬g. Trong 膽贸, Ki锚n Giang (Ph煤 Qu峄慶) d岷玭 膽岷, chi岷縨 72% ngu峄搉 cung m峄沬 t岷 khu v峄眂 n脿y. C农ng trong th谩ng qua, Ngh峄 An l岷 膽岷 xu岷 hi峄噉 lo岷 h矛nh shophouse ngh峄 d瓢峄g v峄沬 kho岷g 50 c膬n m峄 b谩n.聽

膼啤n v峄 膽瓢a b谩o c谩o 膽谩nh gi谩, t峄 l峄 ti锚u th峄 kh岷 quan 膽岷 54%. Ri锚ng khu v峄眂 mi峄乶 Nam ti岷縫 t峄 d岷玭 d岷痶 th峄 tr瓢峄漬g v峄沬 t峄昻g giao d峄媍h chi岷縨 63%, ch峄 y岷縰 膽贸ng g贸p t峄 ph芒n khu m峄沬 c峄 m峄檛 d峄 谩n.聽

M岷穞 b岷眓g gi谩 s啤 c岷 nh矛n chung 峄昻 膽峄媙h, kh么ng c贸 nhi峄乽 bi岷縩 膽峄檔g so v峄沬 th谩ng tr瓢峄沜. Tuy nhi锚n, 峄 m峄檛 v脿i d峄 谩n ph峄ヽ h峄 quy m么 l峄沶 c贸 m峄ヽ gi谩 m峄 b谩n c峄 ph芒n khu m峄沬 cao h啤n 膽谩ng k峄 so v峄沬 c谩c ph芒n khu 膽茫 m峄 b谩n t峄 1 – 2 n膬m tr瓢峄沜, m峄ヽ ch锚nh l峄嘽h l锚n 膽岷縩 1,5 – 2 l岷.

Lo岷 h矛nh n脿y 膽瓢峄 d峄 b谩o v岷玭 l脿 膽i峄僲 s谩ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g trong t瓢啤ng lai. M峄檛 s峄 d峄 谩n n峄昳 b岷璽 chu岷﹏ b峄 m峄 b谩n trong th谩ng 6, ch峄 y岷縰 峄 Thanh H贸a v脿 Ki锚n Giang, 膽ang trong giai 膽o岷 膽岷穞 ch峄?

Ngo脿i ra, trong th谩ng 5, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g c岷 n瓢峄沜 ghi nh岷璶 510 c膬n bi峄噒 th峄 m峄沬, 275 c膬n 膽瓢峄 ti锚u th峄? 膽岷 t峄 l峄 54%. Ngu峄搉 cung v脿 s峄ヽ c岷 th峄 tr瓢峄漬g ghi nh岷璶 m峄ヽ t膬ng 膽谩ng k峄 so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m tr瓢峄沜, t岷璸 trung h岷 h岷縯 t岷 khu v峄眂 mi峄乶 B岷痗 v脿 mi峄乶 Nam – chi岷縨 77% t峄昻g ngu峄搉 cung v脿 79% t峄昻g l瓢峄g ti锚u th峄 m峄沬 to脿n th峄 tr瓢峄漬g. Trong 膽贸, B脿 R峄媋 – V农ng T脿u, B矛nh Thu岷璶, Qu岷g Ninh v脿 Ph煤 Th峄 ti岷縫 t峄 l脿 nh峄痭g 膽峄媋 ph瓢啤ng d岷玭 膽岷 v峄 ngu峄搉 cung v脿 l瓢峄g ti锚u th峄 to脿n th峄 tr瓢峄漬g. 聽

Gi谩 b谩n s啤 c岷 ghi nh岷璶 t膬ng kho岷g 1 – 3% so v峄沬 th谩ng tr瓢峄沜. Nh峄痭g d峄 谩n 膽瓢峄 qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh b峄焛 nh峄痭g th瓢啤ng hi峄噓 qu峄慶 t岷 5 sao v脿 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 b峄焛 nh峄痭g ch峄 膽岷 t瓢 uy t铆n ti岷縫 t峄 l脿 膽i峄僲 s谩ng thu h煤t s峄 quan t芒m c峄 th峄 tr瓢峄漬g.

D峄 ki岷縩 trong nh峄痭g th谩ng ti岷縫 theo, ngu峄搉 cung v脿 l瓢峄g ti锚u th峄 ph芒n kh煤c bi峄噒 th峄 bi峄僴 s岷 ti岷縫 t峄 xu h瓢峄沶g t膬ng v脿 t岷璸 trung ph岷 l峄沶 峄 khu v峄眂 c谩c t峄塶h Mi峄乶 B岷痗.

Exit mobile version