Icon Collap

Nhu c岷 gi岷 s芒u m脿 gi谩 膽岷 n峄乶 v岷玭 t膬ng, ng瓢峄漣 trong ngh峄 b贸c t谩ch l媒 do

Ng脿y 膽膬ng: 16/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – M岷穋 d霉 m峄ヽ 膽峄 quan t芒m 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 c贸 d岷 hi峄噓 gi岷 nhi峄噒 t岷 nhi峄乽 t峄塶h th脿nh nh瓢ng trong ng岷痭 h岷 s岷 kh贸 c贸 kh岷 n膬ng gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 gi岷.

B谩o c谩o th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 qu媒 II c峄 Batdongsan.com.vn cho th岷, trong h啤n 2 n膬m, t峄 1/2020 膽岷縩 th谩ng 6 n膬m nay, 膽岷 v脿 nh脿 峄 c贸 ch峄 s峄 t膬ng gi谩 cao nh岷. X岷縫 sau 膽贸 l脿 v脿ng, ch峄﹏g kho谩n v脿 ti峄乶 g峄璱 ti岷縯 ki峄噈.聽

Theo 瓢峄沜 t铆nh c峄 膽啤n v峄 n脿y, trong qu媒 II, m峄ヽ 膽峄 quan t芒m v峄沬 膽岷 n峄乶 t岷 mi峄乶 B岷痗 v脿 mi峄乶 Nam gi岷 l岷 l瓢峄 16% v脿 12% so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m 2021, nh瓢ng m岷穞 b岷眓g gi谩 rao b谩n v岷玭 t膬ng 峄 nhi峄乽 t峄塶h so v峄沬 trung b矛nh gi谩 n膬m 2021.

Nhu c岷 gi岷 s芒u m脿 gi谩 膽岷 n峄乶 v岷玭 t膬ng, ng瓢峄漣 trong ngh峄 b贸c t谩ch l媒 do - 1

Gi谩 膽岷 n峄乶 ven trung t芒m H脿 N峄檌 v岷玭 t膬ng d霉 nhu c岷 gi岷 (岷h: H脿 Phong).

H脿 N峄檌 ch峄﹏g ki岷縩 nhu c岷 t矛m ki岷縨 膽岷 n峄乶 gi岷 膽岷縩 23% nh瓢ng m岷穞 b岷眓g gi谩 rao b谩n 膽岷 峄 nhi峄乽 qu岷璶, huy峄噉 v霉ng ven t膬ng m岷h. Trong 膽贸, 膽岷 n峄乶 huy峄噉 膼么ng Anh, Gia L芒m, Qu峄慶 Oai t膬ng l岷 l瓢峄 t膬ng 31%, 27% v脿 20% so v峄沬 trung b矛nh gi谩 n膬m 2021.

C谩c th峄 tr瓢峄漬g gi谩p ranh H脿 N峄檌 c农ng ghi nh岷璶 k峄媍h b岷 t瓢啤ng t峄? 膼岷 n峄乶 B岷痗 Ninh gi谩 t膬ng 9% nh瓢ng m峄ヽ 膽峄 quan t芒m gi岷 20%, 膽岷 n峄乶 H瓢ng Y锚n gi谩 t膬ng 8% nh瓢ng m峄ヽ 膽峄 quan t芒m gi岷 17%, 膽岷 n峄乶 H瓢ng Y锚n gi谩 t膬ng 8% nh瓢ng m峄ヽ 膽峄 quan t芒m gi岷 17%.

TPHCM ghi nh岷璶 m峄ヽ 膽峄 quan t芒m 膽岷 gi岷 11%. Tuy nhi锚n, gi谩 rao b谩n 膽岷 n峄乶 trong qu媒 II 峄 nhi峄乽 khu v峄眂 c峄 th脿nh ph峄 膽峄乽 t膬ng so v峄沬 trung b矛nh n膬m 2021, nh瓢 qu岷璶 9 t膬ng 11%, C峄 Chi t膬ng 8%, Nh脿 B猫 t膬ng 4%.

Nh岷璶 膽峄媙h v峄 th峄眂 tr岷g n脿y, Ph贸 T峄昻g gi谩m 膽峄慶 Batdongsan.com.vn Nguy峄卬 Qu峄慶 Anh cho bi岷縯, m峄ヽ 膽峄 quan t芒m 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 c贸 d岷 hi峄噓 “gi岷 nhi峄噒” t岷 nhi峄乽 ph芒n kh煤c, nhi峄乽 th峄 tr瓢峄漬g trong qu媒 II. B岷 ch岷 th峄眂 t岷 膽贸, gi谩 b谩n v岷玭 膽峄搉g lo岷 t膬ng cao.

Trong ng岷痭 h岷 s岷 kh贸 c贸 kh岷 n膬ng gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 gi岷. Qua nh峄痭g bi岷縩 膽峄檔g l峄沶 c峄 th峄 tr瓢峄漬g th峄漣 gian qua, nh脿 膽岷 t瓢 膽ang c贸 t芒m l媒 c岷﹏ tr峄峮g h啤n. Nguy锚n nh芒n l脿 b峄焛 b锚n c岷h nhu c岷 mua 膽峄 峄 lu么n hi峄噉 h峄痷, xu h瓢峄沶g 膽岷 t瓢 c峄 th峄 tr瓢峄漬g 膽ang h瓢峄沶g t峄沬 c谩c m峄 膽铆ch d脿i h岷.

V峄沬 chi岷縩 l瓢峄 膽岷 t瓢 d脿i h岷, nh脿 膽岷 t瓢 c贸 t芒m th岷 v峄痭g v脿ng, h峄 kh么ng b峄 nh峄痭g y岷縰 t峄 ng岷痭 h岷 t谩c 膽峄檔g. Gi谩 b谩n do 膽贸 s岷 kh么ng c贸 xu h瓢峄沶g gi岷.

Nh岷璶 膽峄媙h th峄 tr瓢峄漬g t峄 nay 膽岷縩 cu峄慽 n膬m, 么ng n脿y cho r岷眓g聽 么ng Qu峄慶 Anh 膽岷 n峄乶 v岷玭 s岷 l脿 lo岷 h矛nh tri峄僴 v峄峮g nh岷 c峄 th峄 tr瓢峄漬g. 膼芒y l脿 t脿i s岷 膽岷 t瓢 g岷痭 v峄沬 t芒m l媒 “膬n ch岷痗 m岷穋 b峄乶” c峄 ng瓢峄漣 d芒n. 膼岷穋 bi峄噒, ngu峄搉 cung 膽岷 n峄乶 t岷 c谩c th峄 tr瓢峄漬g v霉ng ven v岷玭 d峄搃 d脿o, m峄ヽ gi谩 v岷玭 c貌n th岷 t岷 nhi峄乽 khu v峄眂 n锚n ti峄乵 n膬ng sinh l峄漣 cao.

B锚n c岷h 膽贸, c谩c y岷縰 t峄 h峄 tr峄 th峄 tr瓢峄漬g nh瓢 m峄檛 s峄 膽峄媋 ph瓢啤ng n峄沬 l峄弉g ti锚u ch铆 t谩ch th峄璦 膽岷 v脿 T峄昻g c峄 Thu岷 y锚u c岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng kh么ng tr岷 l岷 h峄 s啤 k锚 khai thu岷柯燾huy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷 s岷 k铆ch th铆ch th峄 tr瓢峄漬g 膽岷 n峄乶 ph谩t tri峄僴.

Exit mobile version