Icon Collap

Nhaphonet.vn t峄 ch峄ヽ ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 d脿nh ri锚ng cho 膽峄慽 t谩c

Ng脿y 膽膬ng: 10/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ng脿y 1/7, ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 膽岷穋 bi峄噒 d脿nh ri锚ng cho t岷 c岷 膽峄慽 t谩c c峄 C么ng ty C峄 ph岷 Nhaphonet 膽茫 di峄卬 ra, nh岷眒 膽脿o t岷 ra nh峄痭g nh脿 m么i gi峄沬 chuy锚n nghi峄噋 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷.

Nhaphonet.vn t峄 ch峄ヽ ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 d脿nh ri锚ng cho 膽峄慽 t谩c - 1

Ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 膽岷穋 bi峄噒 v峄沬 c谩c 膽峄慽 t谩c mi峄乶 B岷痗聽(岷h: Nhaphonet.vn).

Ch瓢啤ng tr矛nh c贸 s峄 tham gia c峄 nhi峄乽 kh谩ch m峄漣 膽茫 c贸 kinh nghi峄噈 trong ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 v脿 nh峄痭g l茫nh 膽岷 c岷 cao c峄 T岷璸 膽o脿n Nh脿 Ph峄?/a> Vi峄噒 Nam v脿 Nhaphonet.vn bao g峄搈: 脭ng Nguy峄卬 Ti岷縩 Hi峄噋 – Ch峄 t峄媍h T岷璸 膽o脿n Nh脿 Ph峄 Vi峄噒 Nam; 脭ng Nguy峄卬 Ch铆nh Ph瓢啤ng – Gi谩m 膽峄慶 膼脿o t岷 T岷璸 膽o脿n Nh脿 Ph峄 Vi峄噒 Nam; 么ng Nghi锚m B峄塶h Thu岷璶 – nguy锚n Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 VTC10, T峄昻g gi谩m 膽峄慶 Venus Group, Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 T岷璸 膽o脿n Vi峄噒 Nam To脿n C岷, Ch峄 t峄媍h Nhaphonet.vn.

膼瓢峄 x芒y d峄眓g v脿 t峄 ch峄ヽ v峄沬 m峄 ti锚u “H峄檌 t峄 – chia s岷 – t岷 gi谩 tr峄?#8221;, ch瓢啤ng tr矛nh h瓢峄沶g 膽岷縩 vi峄嘽 膽脿o t岷 ra nh峄痭g nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 uy t铆n , v峄沬 chuy锚n m么n cao, th煤c 膽岷﹜ v脿 ph谩t tri峄僴 cho th峄 tr瓢峄漬g c农ng nh瓢 d脿nh cho Nhaphonet.vn.聽

Theo 膽岷 di峄噉 Nhaphonet.vn m么i gi峄沬 膽贸ng vai tr貌 quan tr峄峮g trong ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷, l脿 l峄眂 l瓢峄g trung gian k岷縯 n峄慽 th峄眂 hi峄噉 h脿ng tri峄噓 giao d峄媍h m峄梚 n膬m, mang l岷 hi峄噓 qu岷 kinh t岷 t峄慽 瓢u cho ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 v脿 l峄 nhu岷璶 cho m峄梚 c谩 nh芒n, doanh nghi峄噋. Nhaphonet.vn mong mu峄憂 h峄 tr峄 c谩c 膽峄慽 t谩c trong vi峄嘽 x芒y d峄眓g th瓢啤ng hi峄噓 doanh nghi峄噋, 膽峄搉g th峄漣 n芒ng cao k峄 n膬ng t瓢 v岷 “nh脿 tri峄噓 膽么” trong th峄漣 膽岷 s峄?聽

Nhaphonet.vn t峄 ch峄ヽ ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 d脿nh ri锚ng cho 膽峄慽 t谩c - 2

V峄沬 ph瓢啤ng ch芒m “H峄檌 t峄 – chia s岷 – t岷 gi谩 tr峄?#8221;, ch瓢啤ng tr矛nh h瓢峄沶g 膽岷縩 vi峄嘽 膽脿o t岷 ra nh峄痭g nh脿 m么i gi峄沬 uy t铆n (岷h: Nhaphonet.vn).

Nhaphonet 膽瓢峄 膽峄媙h h瓢峄沶g l脿 s脿n giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 膽岷 t瓢, n啤i 膽谩nh gi谩, x岷縫 h岷g nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 uy t铆n, n啤i nh峄痭g giao d峄媍h tr峄 n锚n an to脿n h啤n, ng瓢峄漣 mua v脿 ng瓢峄漣 b谩n d峄 d脿ng g岷穚 g峄 h啤n. V峄沬 m峄 ti锚u m峄 r峄檔g v脿 ph谩t tri峄僴 th峄 tr瓢峄漬g, x芒y d峄眓g, t岷 ra m峄檛 膽峄媋 ch峄 tin c岷瓂 cho c岷 2 b锚n, nhaphonet.vn ti岷縫 t峄 ph谩t tri峄僴 v峄沬 m峄 ti锚u 膽i 膽岷 trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷.聽

C霉ng v峄沬 ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 n脿y, Nhaphonet.vn mong mu峄憂 s岷 x芒y d峄眓g m峄檛 ngu峄搉 l峄眂 m岷h m岷? t岷 ra nhi峄乽 gi谩 tr峄 v峄沬 chuy锚n m么n cao cho 膽峄慽 t谩c. 膼啤n v峄 mong mu峄憂 m峄梚 c谩 nh芒n n脿y s岷 tr峄 th脿nh “膽i峄僲 t峄盿” v峄痭g ch岷痗 v脿 l脿 膽峄慽 t谩c c峄憈 l玫i cho s峄 ph谩t tri峄僴 m岷h m岷 sau n脿y c峄 Nhaphonet.vn.

聽Theo: Nhaphonet.vn

Exit mobile version