Icon Collap

Ng瓢峄漣 mua, s峄璦 nh脿 峄 c农ng ph岷 l岷璸 ph瓢啤ng 谩n khi vay v峄憂: C贸 “l脿m kh贸” B膼S?

Ng脿y 膽膬ng: 07/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trong d峄 th岷 th么ng t瓢 s峄璦 膽峄昳 Th么ng t瓢 39, Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 膽瓢a n峄檌 dung nhu c岷 mua nh脿 峄? x芒y, c岷 t岷 nh脿 峄 c农ng c岷 l岷璸 ph瓢啤ng 谩n, d峄 谩n hay ki峄僲 so谩t kho岷 vay gi谩 tr峄 l峄沶.

Vay mua, x芒y, s峄璦 nh脿 峄 c农ng ph岷 l岷璸 ph瓢啤ng 谩n; ki峄僲 so谩t kho岷 vay gi谩 tr峄 l峄沶…

Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 膽ang l岷 媒 ki岷縩 d峄 th岷 Th么ng t瓢 s峄璦 膽峄昳 Th么ng t瓢 s峄 39 quy 膽峄媙h v峄 ho岷 膽峄檔g cho vay. Tuy nhi锚n, m峄檛 s峄 n峄檌 dung trong d峄 th岷 膽ang khi岷縩 c岷 th峄 tr瓢峄漬g hoang mang, lo ng岷.

D峄 th岷 Th么ng t瓢 s峄璦 膽峄昳 Th么ng t瓢 s峄 39 c贸 nhi峄乽 膽i峄僲 m峄沬 膽谩ng l瓢u 媒, t谩c 膽峄檔g 膽岷縩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷.

Theo b岷 thuy岷縯 minh k猫m d峄 th岷, Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 cho bi岷縯 c贸 s峄璦 膽峄昳, b峄 sung quy 膽峄媙h v峄 vi峄嘽 vay v峄憂 ph峄 v峄 nhu c岷 膽峄漣 s峄憂g 膽峄 mua nh脿 峄? x芒y d峄眓g, c岷 t岷 nh脿 峄? nh岷璶 chuy峄僴 nh瓢峄g quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 膽峄 x芒y nh脿 t岷 膽i峄僲 c kho岷 6 膽i峄乽 2 Th么ng t瓢 39.

Vi峄嘽 s峄璦 膽峄昳, theo Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜, xu岷 ph谩t t峄 th峄眂 tr岷g v峄玜 qua m峄檛 s峄 t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g cho vay kh谩ch h脿ng c谩 nh芒n v峄沬 m峄 膽铆ch ti锚u d霉ng, sinh ho岷 li锚n quan 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 v峄沬 s峄 ti峄乶 l峄沶, ti峄乵 岷﹏ r峄 ro n岷縰 x岷 ra bi岷縩 膽峄檔g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷.

Ng瓢峄漣 mua, s峄璦 nh脿 峄 c农ng ph岷 l岷璸 ph瓢啤ng 谩n khi vay v峄憂: C贸 l脿m kh贸 B膼S? - 1

Theo chuy锚n gia, vi峄嘽 s峄 d峄g t峄 “ki峄僲 so谩t” vi峄嘽 cho vay mua, kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 v脿 ki峄僲 so谩t vi峄嘽 cho vay c谩c nhu c岷 v峄憂 ph峄 v峄 膽峄漣 s峄憂g c贸 gi谩 tr峄 l峄沶 d岷玭 膽岷縩 lu峄搉g d瓢 lu岷璶 cho l脿 Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 c贸 膽峄媙h h瓢峄沶g “th岷痶 ch岷穞” (岷h: H岷 Long).

C峄 th峄? n岷縰 峄 膽i峄僲 c kho岷 6 膼i峄乽 2 Th么ng t瓢 39 ch峄 quy 膽峄媙h l岷璸 ph瓢啤ng 谩n, d峄 谩n khi th峄眂 hi峄噉 ho岷 膽峄檔g kinh doanh (tr峄 nhu c岷 v峄憂 ph峄 v峄 膽峄漣 s峄憂g) th矛 峄 d峄 th岷, s峄璦 膽峄昳 theo h瓢峄沶g l岷璸 ph瓢啤ng 谩n, d峄 谩n c岷 膽峄慽 v峄沬 nhu c岷 mua nh脿 峄? x芒y d峄眓g, c岷 t岷 nh脿 峄?#8230;

Ngo脿i ra, t岷 膼i峄僲 b kho岷 7 膼i峄乽 1 D峄 th岷 quy 膽峄媙h: “Ki峄僲 so谩t vi峄嘽 cho vay 膽峄 膽岷 t瓢 kinh doanh ch峄﹏g kho谩n; cho vay mua, kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷; cho vay cho c谩c d峄 谩n 膽岷 t瓢 theo h矛nh th峄ヽ 膽峄慽 t谩c c么ng t瓢; cho vay c谩c nhu c岷 v峄憂 ph峄 v峄 膽峄漣 s峄憂g c贸 gi谩 tr峄 l峄沶 theo x谩c 膽峄媙h c峄 t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g”.

C岷 hai n峄檌 dung 膽峄 xu岷 s峄璦 膽峄昳 tr锚n ngay l岷璸 t峄ヽ nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 媒 ki岷縩 tr谩i chi峄乽. Trong v膬n b岷 g贸p 媒 m峄沬 膽芒y g峄璱 Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜, l茫nh 膽岷 Hi峄噋 h峄檌 B岷 膽峄檔g s岷 TPHCM (HoREA) c农ng lo ng岷, quy 膽峄媙h n脿y n岷縰 膽瓢a v脿o th峄眂 thi s岷 t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 膽岷縩 s峄 ph谩t tri峄僴 l脿nh m岷h, 峄昻 膽峄媙h, b峄乶 v峄痭g c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷.

C农ng theo HoREA, d峄 th岷 s峄 d峄g t峄 “ki峄僲 so谩t” vi峄嘽 cho vay mua, kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 v脿 ki峄僲 so谩t vi峄嘽 cho vay c谩c nhu c岷 v峄憂 ph峄 v峄 膽峄漣 s峄憂g c贸 gi谩 tr峄 l峄沶, n锚n 膽茫 d岷玭 膽岷縩 lu峄搉g d瓢 lu岷璶 cho l脿 Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 膽峄媙h h瓢峄沶g “th岷痶 ch岷穞” t铆n d峄g 膽峄慽 v峄沬 l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷, bao g峄搈 c岷 “th岷痶 ch岷穞” cho vay 膽峄 mua b岷 膽峄檔g s岷 cao c岷 do 膽芒y l脿 kho岷 vay “c贸 gi谩 tr峄 l峄沶”.

H峄 qu岷? theo HoREA, l脿 c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g “ng岷” ho岷穋 “kh么ng d谩m” cho vay 膽峄慽 v峄沬 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 膽岷 t瓢 th峄 c岷 v脿 k峄 c岷 c谩 nh芒n, h峄 gia 膽矛nh vay 膽峄 mua, thu锚 mua b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 峄? ho岷穋 vay 膽峄 x芒y nh脿, s峄璦 ch峄痑 nh脿, m脿 膽i峄乽 n脿y s岷 t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 膽岷縩 s峄 ph谩t tri峄僴 l脿nh m岷h, 峄昻 膽峄媙h, b峄乶 v峄痭g c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷.

Trao 膽峄昳 v峄沬 D芒n tr铆, 么ng Nguy峄卬 V膬n 膼铆nh – Ch峄 t峄媍h H峄檌 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam – cho bi岷縯 d峄 th岷 Th么ng t瓢 s峄璦 膽峄昳 Th么ng t瓢 39 c贸 m峄檛 s峄 膽i峄僲 s峄璦 膽峄昳 theo h瓢峄沶g t铆ch c峄眂, nh瓢ng c农ng c贸 nhi峄乽 膽i峄僲 n锚n xem x茅t l岷.

Th峄 nh岷, theo 么ng 膼铆nh, vi峄嘽 ki峄僲 so谩t c谩c kho岷 vay “c贸 gi谩 tr峄 l峄沶” nh瓢ng 膽瓢峄 quy 膽峄媙h m峄檛 c谩ch chung chung r岷 c贸 th峄 s岷 “b贸p ngh岷箃” th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷. 脭ng gi岷 th铆ch, vi峄嘽 kh么ng gi峄沬 h岷 gi谩 tr峄 kho岷 vay d岷玭 膽岷縩 t矛nh tr岷g nhi峄乽 c谩ch hi峄僽 kh谩c nhau, g芒y kh贸 cho ng瓢峄漣 vay mua b岷 膽峄檔g s岷.

“C岷 ph岷 quy 膽峄媙h r玫 gi谩 tr峄 l峄沶 th矛 l峄沶 峄 膽芒y l脿 bao nhi锚u. Mua c膬n h峄?/a> gi峄 t岷 trung c农ng 3-4 t峄 膽峄搉g r峄搃. Ngay c岷 nhi峄乽 ng瓢峄漣 mua nh峄痭g b岷 膽峄檔g s岷 gi谩 tr峄 v脿i ch峄 t峄 膽峄搉g, nh瓢ng h峄 mua 膽峄 l脿m c啤 s峄 s岷 xu岷 kinh doanh th矛 sao? Nhu c岷 mua nh脿 峄 hay kinh doanh 膽峄乽 l脿 nhu c岷 b峄ヽ thi岷縯, ch铆nh 膽谩ng, c岷 xem x茅t th岷璶 tr峄峮g 膽峄 tr谩nh t矛nh tr岷g l脿m kh贸 cho ng瓢峄漣 mua nh脿 v峄沬 nhu c岷 th岷璽, l脿m th峄 tr瓢峄漬g 谩ch t岷痗”, 么ng 膼铆nh 膽峄 xu岷. 脭ng lo ng岷 t矛nh tr岷g kh么ng r玫 r脿ng 峄 quy 膽峄媙h n脿y c贸 th峄 khi岷縩 c岷 ng瓢峄漣 mua nh脿 v脿 c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g g岷穚 kh贸.

膼峄慽 v峄沬 quy 膽峄媙h “l岷璸 ph瓢啤ng 谩n, d峄 谩n c岷 膽峄慽 v峄沬 nhu c岷 mua nh脿 峄? x芒y d峄眓g, c岷 t岷 nh脿 峄?#8221;, 么ng 膼铆nh c农ng cho r岷眓g kh么ng h峄 l媒, c岷 b茫i b峄? “H峄 ch峄 c贸 nhu c岷 mua nh脿 峄? s峄璦 ch峄痑 x芒y d峄眓g nh脿, v矛 sao ph岷 l岷璸 ph瓢啤ng 谩n ch岷穞 ch岷 nh瓢 th岷? 膼峄慽 v峄沬 nh峄痭g ai 膽岷 c啤 m峄沬 c岷 c贸 ph瓢啤ng 谩n c峄 th峄?#8221;, 么ng 膼铆nh nh岷 m岷h.

膼峄玭g t瓢 duy kh么ng qu岷 膽瓢峄 th矛 c岷

T岷 b谩o c谩o ph峄 v峄 ch岷 v岷 g峄璱 Qu峄慶 h峄檌 t岷 k峄 h峄峱 v峄玜 di峄卬 ra, l茫nh 膽岷 Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 kh岷硁g 膽峄媙h vi峄嘽 mua nh脿 峄 t峄 s峄 d峄g, ti锚u d霉ng, hay nhu c岷 vay mua nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 cho c么ng nh芒n hay nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 gi谩 r岷?#8230; s岷 膽瓢峄 t岷 膽i峄乽 ki峄噉.

Tuy nhi锚n, v峄沬 nh峄痭g 膽峄 xu岷 m峄沬 膽瓢a ra t岷 d峄 th岷, kh么ng 铆t ng瓢峄漣 mua nh脿 c岷 th岷 lo l岷痭g.

Ch峄 Minh (H脿 膼么ng, H脿 N峄檌) d峄 膽峄媙h vay th锚m ng芒n h脿ng 膽峄 mua m峄檛 c膬n h峄 chung c瓢 c贸 gi谩 kho岷g h啤n 3 t峄 膽峄搉g. Ch峄 lo ng岷 th峄漣 gian t峄沬 vi峄嘽 vay mua c贸 th峄 kh贸 kh膬n h啤n, 瓢峄沜 m啤 s峄 h峄痷 m峄檛 c膬n nh脿 l岷 c脿ng tr峄 n锚n xa v峄漣 khi ngu峄搉 l峄眂 t脿i ch铆nh c貌n kh贸 kh膬n.

“T么i c农ng mu峄憂 kh么ng ph岷 vay m瓢峄 g矛, nh瓢ng hi峄噉 t岷 ngu峄搉 cung c膬n h峄 d瓢峄沬 2 t峄 膽峄搉g c峄眂 k峄 khan hi岷縨. T么i t矛m m峄廼 m岷痶 kh么ng th岷, 膽脿nh l锚n k岷 ho岷h vay ng芒n h脿ng”, ch峄 Minh t芒m s峄?

M峄檛 chuy锚n gia trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 nh岷璶 x茅t, quy 膽峄媙h t岷 d峄 th岷 s峄璦 膽峄昳 Th么ng t瓢 39 s峄 d峄g t峄 “ki峄僲 so谩t” vi峄嘽 “cho vay mua, kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷” v脿 “ki峄僲 so谩t” vi峄嘽 “cho vay c谩c nhu c岷 v峄憂 ph峄 v峄 膽峄漣 s峄憂g c贸 gi谩 tr峄 l峄沶” kh谩 chung chung. 膼i峄乽 n脿y c贸 th峄 d岷玭 膽岷縩 h峄 qu岷 l脿 c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g “ng岷” ho岷穋 “kh么ng d谩m” cho vay 膽峄慽 v峄沬 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 膽岷 t瓢 th峄 c岷 v脿 k峄 c岷 c谩 nh芒n, h峄 gia 膽矛nh vay 膽峄 mua, thu锚 mua b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 峄 ho岷穋 vay 膽峄 x芒y nh脿, s峄璦 ch峄痑 nh脿.

V峄 chuy锚n gia c农ng cho r岷眓g, nhi峄乽 ng芒n h脿ng th瓢啤ng m岷 th岷璵 ch铆 膽ang “th峄玜 ti峄乶” m脿 kh么ng th峄 cho d貌ng ti峄乶 l瓢u chuy峄僴, d霉 b岷 膽峄檔g s岷 v峄憂 l脿 l末nh v峄眂 mang l岷 t峄 su岷 l峄 nhu岷璶 cao cho ng芒n h脿ng. 峄 m峄檛 g贸c 膽峄 kh谩c, vi峄嘽 ng芒n h脿ng 峄 膽峄峮g v峄憂, trong khi b岷 膽峄檔g s岷 v脿 h脿ng ch峄 ng脿nh ngh峄 s岷 xu岷 膽i theo ph岷 ch峄媢 c岷h n岷眒 im ch峄媢 tr岷璶 l脿 m峄檛 ngh峄媍h l媒 kh贸 hi峄僽.

“Giai 膽o岷 2019 -2021, 膽贸ng g贸p c峄 ri锚ng b岷 膽峄檔g s岷 trong GDP 膽茫 l脿 14% nh瓢ng gi峄 l岷 ch峄媢 ki峄乵 ch岷 b峄焛 m峄檛 quy 膽峄媙h r岷 “gi岷 t峄?#8221; nh瓢 v岷瓂, theo t么i l脿 nh矛n nh岷璶 ch瓢a 膽岷 膽峄 v峄 vai tr貌 c峄 l末nh v峄眂 n脿y. 峄 g贸c 膽峄 th峄 tr瓢峄漬g, 膽i峄乽 n脿y c农ng 膽i ng瓢峄 quy lu岷璽”, v峄 n脿y nh岷 m岷h.

Theo 么ng Nguy峄卬 V膬n 膼铆nh – Ch峄 t峄媍h H峄檌 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷, 膽瓢a ra c谩c 膽峄 xu岷 膽峄 ki峄僲 so谩t n锚u tr锚n, Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 l岷 l媒 do b峄焛 th峄漣 gian qua “m峄檛 s峄 TCTD cho vay kh谩ch h脿ng c谩 nh芒n v峄沬 m峄 膽铆ch ti锚u d霉ng, sinh ho岷 li锚n quan 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 v峄沬 s峄 ti峄乶 l峄沶, ti峄乵 岷﹏ r峄 ro n岷縰 x岷 ra bi岷縩 膽峄檔g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷”. 脭ng 膼铆nh cho r岷眓g, 膽芒y l脿 t瓢 duy “kh么ng qu岷 膽瓢峄 th矛 c岷”, v么 t矛nh khi岷縩 cho nhu c岷 ch铆nh 膽谩ng c峄 ng瓢峄漣 d芒n trong vi峄嘽 ti岷縫 c岷璶 b岷 膽峄檔g s岷 b峄 c岷 tr峄? nhu c岷 ti岷縫 c岷璶 v峄憂 c峄 doanh nghi峄噋 kh贸 kh膬n.

脭ng 膼铆nh nh岷痗 l岷 b脿i h峄峜 h啤n 10 n膬m tr瓢峄沜 膽芒y, vi峄嘽 b贸p ngh岷箃 van t铆n d峄g cho ng瓢峄漣 vay mua nh脿, 膽岷 t瓢 mua b谩n b岷 膽峄檔g s岷 l脿m th峄 tr瓢峄漬g kh贸 kh膬n. Th峄 tr瓢峄漬g ph岷 m岷 r岷 nhi峄乽 th峄漣 gian sau 膽贸 膽峄 h峄搃 ph峄. 脭ng lo ng岷 n岷縰 b芒y gi峄 t铆nh to谩n kh么ng c岷﹏ th岷璶 th矛 th峄 tr瓢峄漬g c贸 th峄 r啤i v脿o c岷h “膽贸ng b膬ng”. 膼芒y c农ng l脿 nh岷璶 膽峄媙h c峄 nhi峄乽 chuy锚n gia v峄 岷h h瓢峄焠g ti锚u c峄眂 膽岷縩 c岷 n峄乶 kinh t岷 v峄沬 nguy c啤 l岷 ph谩t hi峄噉 h峄痷.

“Nhu c岷 mua nh脿 膽峄 峄? mua b岷 膽峄檔g s岷 膽峄 膽岷 t瓢, x芒y d峄眓g c啤 s峄 s岷 xu岷 kinh doanh鈥 膽峄乽 l脿 ch铆nh 膽谩ng. N岷縰 kh么ng ti岷縫 c岷璶 膽瓢峄 v峄憂, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽峄搉g ngh末a v峄沬 vi峄嘽 b峄 ngh岷絥 膽岷 ra. Ngay c岷 ng芒n h脿ng c农ng kh贸 kh膬n, nh峄痭g d峄 谩n cho vay r峄搃 m脿 膽峄﹏g y锚n th矛 c农ng n峄 x岷”, 么ng 膼铆nh ph芒n t铆ch. Thay v矛 quy 膽峄媙h “si岷縯 ch岷穞” nh瓢 v岷瓂, 么ng cho r岷眓g c岷 c贸 膽峄媙h h瓢峄沶g 膽峄 n芒ng cao n膬ng l峄眂 c峄 t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g, t膬ng c瓢峄漬g n膬ng l峄眂 gi谩m s谩t s峄 d峄g ngu峄搉 v峄憂 vay, 膽岷 b岷 thu h峄搃 n峄b€?/p>

“膼峄搉g 媒 l脿 c岷 ki峄僲 so谩t m峄檛 s峄 膽峄慽 t瓢峄g nh瓢ng c农ng c贸 nh峄痭g 膽i峄乽 c岷 khuy岷縩 kh铆ch. Theo 膽贸 c谩i g矛 c贸 l峄 cho th峄 tr瓢峄漬g, cho n峄乶 kinh t岷 th矛 c岷 膽瓢峄 khuy岷縩 kh铆ch ch峄 膽峄玭g b贸p ngh岷箃”, 么ng 膼铆nh n锚u quan 膽i峄僲.

Exit mobile version