Icon Collap

Ng芒n h脿ng “kh么ng gh茅t” b岷 膽峄檔g s岷

Ng脿y 膽膬ng: 20/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – T峄昻g Th瓢 k媒 Hi峄噋 h峄檌 Ng芒n h脿ng cho r岷眓g n岷縰 nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 c贸 膽峄 th峄 t峄 ph谩p l媒, 膽岷 b岷 v峄憂, v峄憂 t铆n d峄g v脿o 膽峄 b峄 sung th矛 ng芒n h脿ng s岷祅 s脿ng cho vay, th岷璵 ch铆 c貌n tranh nhau cho vay.

S谩ng 16/6, b谩o D芒n tr铆 t峄 ch峄ヽ t峄峚 膽脿m tr峄眂 tuy岷縩 “Qu岷 t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷 th岷 n脿o cho 膽煤ng, tr煤ng?”. S峄 ki峄噉 di峄卬 ra trong b峄慽 c岷h c芒u chuy峄噉 si岷縯, qu岷 t铆n d峄g v脿o b岷 膽峄檔g s岷 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 quan t芒m c峄 d瓢 lu岷璶.

V矛 sao 膽岷穞 v岷 膽峄 qu岷 l媒 b岷 膽峄檔g s岷?

Tr瓢峄沜 c芒u h峄廼 d貌ng v峄憂 v脿o b岷 膽峄檔g s岷 膽茫 “n贸ng” t峄沬 m峄ヽ ph岷 si岷縯 l岷 hay ch瓢a, 么ng Nguy峄卬 Qu峄慶 H霉ng, T峄昻g Th瓢 k媒 Hi峄噋 h峄檌 Ng芒n h脿ng, nguy锚n V峄 tr瓢峄焠g V峄 T铆n d峄g (Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜) kh岷硁g 膽峄媙h th峄漣 gian v峄玜 qua, Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 (NHNN) ch瓢a c贸 v膬n b岷 n脿o ch峄 膽岷 si岷縯 t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷.

D貌ng ti峄乶 t铆n d峄g v岷玭 膽岷 t瓢 v脿o b岷 膽峄檔g s岷, tuy nhi锚n, t峄慶 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g kh么ng cao b岷眓g t峄慶 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g t铆n d峄g chung. “膼i峄僴 h矛nh n膬m 2021, t峄慶 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g t铆n d峄g chung l脿 14%, c貌n c峄 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 12%. 膼芒y l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽峄媙h h瓢峄沶g c峄 Ch铆nh ph峄 v脿 NHNN”, 膽岷 di峄噉 Hi峄噋 h峄檌 Ng芒n h脿ng n贸i.

脭ng H霉ng ph芒n t铆ch khi n贸i 膽岷縩 t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷, ph岷 膽岷穞 v岷 膽峄 膽芒y l脿 ng脿nh ngh峄 h岷縯 s峄ヽ quan tr峄峮g, li锚n quan 膽岷縩 r岷 nhi峄乽 l末nh v峄眂 ph峄 tr峄? v矛 v岷瓂 vi峄嘽 膽岷 t瓢 cho l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 lu么n 膽瓢峄 quan t芒m. NHNN c农ng 膽茫 “b啤m” v峄憂 cho l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷.

Ng芒n h脿ng kh么ng gh茅t b岷 膽峄檔g s岷  - 1

脭ng H霉ng th么ng tin t峄慶 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷 kh么ng cao b岷眓g t峄慶 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g t铆n d峄g chung, 12% so v峄沬 14% (岷h: H峄痷 Ngh峄?.

Theo quan 膽i峄僲 c峄 NHNN, d貌ng ti峄乶 ng岷痭 h岷 膽岷 t瓢 trung d脿i h岷 t峄沬 膽芒y c岷 ph岷 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h cho ph霉 h峄. NHNN v岷玭 ch峄 膽岷 c谩c ng芒n h脿ng th瓢啤ng m岷 膽岷 t瓢 v脿o l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷, tuy nhi锚n, xem x茅t ch峄峮 l峄峜 膽峄慽 t瓢峄g ph霉 h峄, 膽岷 b岷 an to脿n h峄 th峄憂g, c贸 ch铆nh s谩ch ph霉 h峄 v脿 瓢u ti锚n 膽岷 t瓢 v脿o s岷 xu岷.

Hi峄噉 nay, Ch铆nh ph峄? NHNN nh矛n nh岷璶 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 m峄檛 l末nh v峄眂 r峄 ro, gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 bi岷縩 膽峄檔g l峄沶. V铆 d峄? tr瓢峄沜 膽芒y 膽岷 gi谩 100 tri峄噓 膽峄搉g/m2 v脿 ng芒n h脿ng cho vay 50% gi谩 tr峄 t脿i s岷 膽岷 b岷, t峄ヽ cho vay 50 tri峄噓 膽峄搉g/m2, nh瓢ng gi谩 th峄漣 膽i峄僲 n脿y c贸 th峄 l锚n 膽岷縩 300 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Nh瓢 v岷瓂, v岷玭 t脿i s岷 膽岷 m脿 ng芒n h脿ng cho vay t峄沬 150 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

“N岷縰 kh么ng ph岷 l脿 gi谩 tr峄 th岷璽, khi c贸 s峄 bi岷縩 膽峄檔g khi岷縩 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 gi岷 xu峄憂g th矛 r峄 ro r岷 l峄沶. V矛 v岷瓂, kh么ng 膽岷穞 v岷 膽峄 si岷縯 t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷, nh瓢ng c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g ph岷 xem x茅t nh峄痭g d峄 谩n n脿o hi峄噓 qu岷? 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 nhu c岷 c峄 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng 膽峄 膽岷 b岷 an to脿n h峄 th峄憂g v脿 c贸 th峄 thu h峄搃 膽瓢峄 g峄慶 v脿 l茫i”, 么ng H霉ng nh岷 m岷h.

C农ng theo v峄 chuy锚n gia n脿y, n岷縰 nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 ho脿n t岷 th峄 t峄 ph谩p l媒, v峄憂 t峄 c贸 膽岷 b岷 膽峄 theo quy 膽峄媙h, nhu c岷 v峄憂 t铆n d峄g ch峄 l脿 b峄 sung th矛 ng芒n h脿ng s岷祅 s脿ng cho vay v脿 th岷璵 ch铆 c貌n tranh nhau 膽峄 cho vay.

Ng芒n h脿ng kh么ng bao gi峄 mu峄憂 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 chao 膽岷

Tr瓢峄沜 ph岷 谩nh c峄 doanh nghi峄噋 v峄 vi峄嘽 kh贸 ti岷縫 c岷璶 v峄憂 vay b岷 膽峄檔g s岷, 么ng Nguy峄卬 Qu峄慶 H霉ng cho r岷眓g v岷 膽峄 膽岷穞 ra l脿 doanh nghi峄噋 c贸 bao nhi锚u d峄 谩n 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 nh瓢ng v岷玭 ch瓢a tri峄僴 khai, bao nhi锚u d峄 谩n 膽茫 ho脿n thi峄噉 th峄 t峄 ph谩p l媒 r峄搃.

T峄昻g th瓢 k媒 Hi峄噋 h峄檌 Ng芒n h脿ng chia s岷 v峄沬 doanh nghi峄噋 l脿m 膬n ch芒n ch铆nh, ho岷穋 ng瓢峄漣 th峄眂 s峄 vay mua nh脿 膽峄 峄 m脿 ti岷縫 c岷璶 v峄憂 kh贸 kh膬n, c貌n l岷 vi峄嘽 vay v峄憂 膽峄 膽岷 c啤, kinh doanh th矛 c岷 ph岷 ki峄僲 so谩t.

Ng芒n h脿ng kh么ng gh茅t b岷 膽峄檔g s岷  - 2

C谩c chuy锚n gia 膽瓢a ra c谩c gi岷 ph谩p kh啤i th么ng, 膽岷 b岷 cho d貌ng v峄憂 t铆n d峄g ch岷 v脿o b岷 膽峄檔g s岷 膽煤ng m峄 膽铆ch, hi峄噓 qu岷? gi岷 thi峄僽 nguy c啤 r峄 ro (岷h: H峄痷 Ngh峄?.

“C贸 nh峄痭g 膽峄慽 t瓢峄g mua 50 c膬n chung c瓢, mua 5 bi峄噒 th峄?/a> th矛 kh么ng th峄 k锚u 膽瓢峄. Anh mua xong b谩n v峄沬 gi谩 h峄 l媒 ch峄 kh么ng ph岷 anh mua v脿o l煤c th峄 tr瓢峄漬g khan hi岷縨, anh 膽岷﹜ ra xong y锚u c岷 v峄憂 ng芒n h脿ng b啤m v脿o cho anh, kh么ng c贸 chuy峄噉 膽贸. Ng瓢峄漣 d芒n khi 膽贸 ti岷縫 c岷璶 c谩c s岷 ph岷﹎ nh瓢 th岷 n脿o?”, 么ng H霉ng 膽岷穞 v岷 膽峄?

V峄 chuy锚n gia t谩i kh岷硁g 膽峄媙h ng脿nh ng芒n h脿ng lu么n quan t芒m 膽岷縩 l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 v脿 kh么ng bao gi峄 mong mu峄憂 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 c贸 nh峄痭g “chao 膽岷” b峄焛 70% t脿i s岷 膽岷 b岷 m脿 c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g 膽ang n岷痬 gi峄 c峄 doanh nghi峄噋 l脿 b岷 膽峄檔g s岷.

N岷縰 b岷 膽峄檔g s岷 膽i xu峄憂g, t峄ヽ kh谩ch h脿ng kh贸 kh膬n kh么ng tr岷 膽瓢峄 n峄? th矛 ng芒n h脿ng c农ng g岷穚 kh贸 trong ph谩t m岷 t脿i s岷 膽岷 b岷. Do 膽贸, c岷 膽岷穞 v岷 膽峄 ph岷 ki峄僲 so谩t l脿m sao cho th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g.

V峄 ti锚u ch铆 qu岷 l媒 t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷 cho 膽煤ng v脿 tr煤ng, 么ng H霉ng cho r岷眓g ch峄 膽岷 t瓢 ph岷 ho脿n t岷 c谩c th峄 t峄, 膽岷 b岷 膽峄 v峄憂, c贸 k岷 ho岷h s岷 xu岷 kinh doanh c贸 hi峄噓 qu岷? 膽峄慽 t瓢峄g kh谩ch h脿ng, c贸 膽谩p 峄﹏g y锚u c岷, th峄眂 ti峄卬 hay kh么ng鈥 Doanh nghi峄噋 th矛 ph岷 x谩c 膽峄媙h v峄憂 ng芒n h脿ng ch峄 l脿 v峄憂 b峄 sung, kh么ng ph岷 c峄 kh贸 kh膬n l脿 vay t铆n d峄g.

Exit mobile version