Icon Collap

M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 th脿nh c么ng c贸 ph岷 ch峄 nh峄 may m岷痭?

Ng脿y 膽膬ng: 29/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼峄 c贸 膽瓢峄 m峄檛 giao d峄媍h th脿nh c么ng, ng瓢峄漣 m么i gi峄沬 ph岷 hi峄僽 th峄 tr瓢峄漬g, nhu c岷 kh谩ch h脿ng, t瓢 v岷 kh茅o l茅o trong m峄峣 t矛nh hu峄憂g, t铆ch l农y kinh nghi峄噈 t峄 c谩c sai l岷, ch峄 kh么ng ch峄 nh峄 may m岷痭.

Sau nhi峄乽 n膬m g岷痭 b贸 v峄沬 c么ng vi峄嘽 thi岷縯 k岷 膽峄 h峄峚, anh T岷 Duy Kh瓢啤ng quy岷縯 膽峄媙h chuy峄僴 sang l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 v矛 “duy锚n” 膽茫 膽岷縩.

D瓢峄沬 膽芒y l脿 chia s岷 c峄 anh Kh瓢啤ng v峄 ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 trong b脿i d峄 thi “T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷” do Nhaphonet.vn t峄 ch峄ヽ.

M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 th脿nh c么ng c贸 ph岷 ch峄 nh峄 may m岷痭? - 1

Anh Kh瓢啤ng t峄玭g l脿 k峄 s瓢 thi岷縯 k岷 膽峄 h峄峚 tr瓢峄沜 khi l脿m m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 (岷h: Nhaphonet.vn).

膼岷縩 v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 v矛 “c谩i duy锚n”

“C谩i duy锚n” 膽茫 膽瓢a t么i 膽岷縩 v峄沬 c么ng vi峄嘽 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 m峄檛 c谩ch r岷 t矛nh c峄 v脿 c贸 c岷 s峄 may m岷痭. Trong m峄檛 l岷 ng瓢峄漣 th芒n mu峄憂 t矛m nh脿 v脿 膽茫 qua r岷 nhi峄乽 m么i gi峄沬 t瓢 v岷 nh瓢ng v岷玭 kh么ng t矛m 膽瓢峄 c膬n nh脿 ph霉 h峄, t么i t峄 m矛nh 膽i t矛m 膽峄 mua cho ng瓢峄漣 nh脿.

L岷 膽岷 ti锚n ti岷縫 x煤c v峄沬 c么ng vi峄嘽 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 v脿 ch峄憈 膽瓢峄 giao d峄媍h th脿nh c么ng, t么i c岷 th岷 vui v脿 th煤 v峄 v矛 gi煤p 膽瓢峄 ng瓢峄漣 th芒n c峄 m矛nh t矛m 膽瓢峄 c膬n nh脿 瓢ng 媒 l脿m t峄 岷, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 m峄ヽ hoa h峄搉g t峄 c么ng vi峄嘽 m么i gi峄沬 kh谩 h岷 d岷玭. 膼岷 n膬m 2020, qua l峄漣 gi峄沬 thi峄噓 c峄 m峄檛 ng瓢峄漣 quen v峄 c么ng ty m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 anh 膽ang l脿m vi峄嘽, t么i 膽茫 quy岷縯 膽峄媙h th峄 s峄ヽ v峄沬 c么ng vi峄嘽 n脿y.

T峄玭g b瓢峄沜 chuy峄僴 m矛nh 膽峄 tr峄 th脿nh nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷

Th峄漣 gian 膽岷, t么i l脿m song song c岷 thi岷縯 k岷 膽峄 h峄峚 v脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷. Qua c谩c bu峄昳 膽脿o t岷 v峄 c谩ch 膽膬ng tin, t矛m ki岷縨 kh谩ch h脿ng, c霉ng v峄沬 kh岷 n膬ng s峄 d峄g m谩y t铆nh th脿nh th岷, t么i bi岷縯 c谩ch 膽膬ng tin 膽峄 nhanh ch贸ng v脿 hi峄噓 qu岷 膽峄 t矛m ki岷縨 膽瓢峄 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng.

T么i ph芒n b峄 th峄漣 gian cho c么ng vi峄嘽 thi岷縯 k岷 v脿 d脿nh ri锚ng 1-2 ti岷縩g 膽峄 膽膬ng tin b谩n nh脿 膽峄乽 膽岷穘 h脿ng ng脿y tr锚n c谩c s脿n giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷. Kh谩ch c峄 t么i ch峄 y岷縰 l脿m gi峄 h脿nh ch铆nh n锚n t么i tranh th峄 d岷玭 h峄 膽i xem nh脿 v脿o bu峄昳 t峄慽 ho岷穋 bu峄昳 tr瓢a. S峄 c峄 g岷痭g c峄 t么i 膽瓢峄 膽峄乶 膽谩p, t么i ti岷縫 t峄 ch峄憈 th脿nh c么ng m峄檛 giao d峄媍h nh脿 th峄 c瓢. Nh岷璶 th岷 c么ng vi峄嘽 膽岷縩 v峄沬 m矛nh thu岷璶 l峄, c贸 c啤 duy锚n v脿 膽瓢峄 s峄 峄g h峄 t峄 gia 膽矛nh, t么i quy岷縯 膽峄媙h t岷 d峄玭g c么ng vi峄嘽 thi岷縯 k岷 膽峄 h峄峚 膽峄 t岷璸 trung v脿o m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷.

M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 th脿nh c么ng c贸 ph岷 ch峄 nh峄 may m岷痭? - 2
Anh Kh瓢啤ng ch铆nh th峄ヽ chuy峄僴 sang l脿m m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 sau giao d峄媍h th脿nh c么ng th峄 hai (岷h: Nhaphonet.vn)

Nh峄痭g 膽i峄乽 t么i h峄峜 膽瓢峄 t峄 ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷

T么i tay ngang chuy峄僴 sang l脿m m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷, m峄檛 l末nh v峄眂 膽貌i h峄廼 v峄憂 ki岷縩 th峄ヽ ph岷 r峄檔g, k峄 n膬ng thu岷 th峄. T么i x谩c 膽峄媙h th峄漣 gian 膽岷 s岷 t岷璸 trung v脿o h峄峜 h峄廼, trau d峄搃 c谩c k峄 n膬ng giao ti岷縫, 膽脿m ph谩n… T么i th瓢峄漬g xuy锚n tham gia c谩c bu峄昳 膽脿o t岷 t岷 c么ng ty v峄 k峄 n膬ng 膽膬ng tin, b谩n nh脿 tri峄噓 膽么. 膼峄搉g th峄漣, qua vi峄嘽 giao l瓢u v脿 l岷痭g nghe chia s岷 t峄 膽峄搉g nghi峄噋, c谩c anh ch峄 膽i tr瓢峄沜 trong ngh峄 v峄 nh峄痭g th瓢啤ng v峄 ch峄憈 nh脿, nh峄痭g t矛nh hu峄憂g x岷 ra khi giao d峄媍h nh脿, t么i th岷 m矛nh th锚m hi峄僽, th锚m y锚u c么ng vi峄嘽 m矛nh 膽ang theo 膽u峄昳.

Ngo脿i h峄峜 h峄廼 t峄 膽峄搉g nghi峄噋, t么i c貌n h峄峜 h峄廼 t峄 ch铆nh kh谩ch h脿ng c峄 m矛nh. Giao ti岷縫 v峄沬 nhi峄乽 ng瓢峄漣 峄 nhi峄乽 t岷g l峄沺 tri th峄ヽ kh谩c nhau, nh峄痭g doanh nh芒n, nh峄痭g ng瓢峄漣 t脿i gi峄廼, nh峄痭g con ng瓢峄漣 s峄 h峄痷 kh峄慽 t脿i s岷 h脿ng tri峄噓 膽么 la, t么i h峄峜 h峄廼 膽瓢峄 h峄 phong th谩i l脿m vi峄嘽, s峄 膽i峄乵 t末nh, chu岷﹏ ch峄塶h trong t峄玭g l峄漣 n贸i.

V峄沬 t么i, c么ng vi峄嘽 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 l脿m t峄憈 nh岷 khi c贸 s峄 chu岷﹏ b峄 t峄憈 nh岷. 膼峄 tr峄 th脿nh m峄檛 nh脿 m么i gi峄沬 tri峄噓 膽么 (chuy锚n giao d峄媍h nh峄痭g c膬n nh脿 c贸 gi谩 tr峄 tr锚n 20 t峄 膽峄搉g), hi峄噉 t岷, t么i t岷璸 trung v脿o ph芒n kh煤c nh脿 th峄 c瓢 nh峄 膽峄 t铆ch l农y th锚m kinh nghi峄噈, trau d峄搃 c谩c ki岷縩 th峄ヽ, k峄 n膬ng thu岷 th峄.

M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 th脿nh c么ng c贸 ph岷 ch峄 nh峄 may m岷痭? - 3
Tay ngang chuy峄僴 sang l脿m b岷 膽峄檔g s岷, anh Kh瓢啤ng c峄 g岷痭g h峄峜 h峄廼 t峄 膽峄搉g nghi峄噋, kh谩ch h脿ng 膽峄 hi峄僽 th锚m v峄 ngh峄 (岷h: Nhaphonet.vn)

C谩ch t么i duy tr矛 c岷 h峄﹏g v脿 t矛nh y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷

V峄沬 t么i, duy tr矛 t矛nh y锚u ngh峄 v脿 c岷 h峄﹏g gi煤p t么i c贸 th锚m 膽峄檔g l峄眂 膽峄 ph岷 膽岷 v脿 c峄 g岷痭g h啤n n峄痑. T么i th瓢峄漬g giao l瓢u, tr貌 chuy峄噉 c霉ng c谩c anh ch峄 膽峄搉g nghi峄噋, nh峄痭g ng瓢峄漣 d脿y d岷穘 kinh nghi峄噈 v脿 r岷 t芒m huy岷縯, g岷痭 b贸 v峄沬 ngh峄 m么i gi峄沬, t么i nh瓢 膽瓢峄 truy峄乶 th锚m c岷 h峄﹏g v脿 t矛nh y锚u v峄沬 c么ng vi峄嘽 m矛nh 膽ang l脿m.

T么i th瓢峄漬g ch岷 xe d峄峜 c谩c khu ph峄 v脿o bu峄昳 t峄慽, ng岷痬 nh峄痭g ng么i nh脿 m岷穞 ph峄 cao t岷g 膽岷筽, lung linh 谩nh 膽i峄噉, v峄玜 l脿 c谩ch 膽峄 th瓢 gi茫n v脿 t岷 c岷 h峄﹏g cho b岷 th芒n. Nhi峄乽 l煤c ch峄 v矛 th岷 th铆ch th煤 v峄沬 m峄檛 ng么i nh脿 m峄沬 膽瓢峄 膽岷﹜ l锚n kho h脿ng c峄 c么ng ty, t么i c农ng x谩ch xe v脿 膽岷縩 t岷璶 n啤i 膽峄 xem.

Th脿nh c么ng v峄沬 ngh峄 m么i gi峄沬 c贸 ph岷 ch峄 nh峄 may m岷痭?

T么i kh么ng 膽峄搉g t矛nh v峄沬 quan 膽i峄僲 ngh峄 m么i gi峄沬 th脿nh c么ng ch峄 nh峄 v脿o s峄 may m岷痭. 膼峄 c贸 膽瓢峄 m峄檛 giao d峄媍h th脿nh c么ng, ng瓢峄漣 m么i gi峄沬 ph岷 hi峄僽 bi岷縯 v峄 th峄 tr瓢峄漬g, nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng, t瓢 v岷 kh茅o l茅o, nhanh nh岷 trong m峄峣 t矛nh hu峄憂g v脿 c贸 kinh nghi峄噈 trong giao ti岷縫 v脿 ch膬m s贸c kh谩ch h脿ng. M峄檛 giao d峄媍h th脿nh c么ng l脿 s峄 t铆ch l农y c峄 ki岷縩 th峄ヽ, k峄 n膬ng, tr岷 nghi峄噈 t峄 nh峄痭g sai l岷 v脿 th岷 b岷 v矛 ch峄 c岷 m峄檛 ch煤t s啤 su岷 c农ng c贸 th峄 膽谩nh m岷 膽i c啤 h峄檌 t峄憈 c峄 m矛nh v脿 “tr瓢峄 m岷” giao d峄媍h trong t岷 tay.

Sau hai giao d峄媍h thu岷璶 l峄 膽岷 ti锚n, c农ng kh么ng 铆t l岷, t么i ch峄憈 “tr瓢峄” giao d峄媍h v脿o ph煤t ch贸t, nh瓢ng quan tr峄峮g, sau m峄梚 th岷 b岷 膽贸, t么i r煤t ra 膽瓢峄 b脿i h峄峜 v脿 kinh nghi峄噈 膽峄 kh么ng l岷穚 l岷 sau n脿y.

M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 膽峄 th脿nh c么ng c貌n c岷 膽岷縩 s峄 ki锚n tr矛, b峄乶 b峄? T么i 膽茫 t峄玭g ch峄﹏g ki岷縩 nhi峄乽 膽峄搉g nghi峄噋 c峄 m矛nh l煤c m峄沬 v脿o ngh峄 膽峄乽 r岷 quy岷縯 t芒m nh瓢ng r峄搃 l岷 b峄 ngh峄 ch峄 sau ch瓢a 膽岷 m峄檛 n膬m g岷痭 b贸 v矛 kh么ng ch峄憈 膽瓢峄 giao d峄媍h.

V矛 v岷瓂, n岷縰 n贸i ngh峄 m么i gi峄沬 th脿nh c么ng ch峄 c贸 m峄檛 ph岷 r岷 nh峄 l脿 b峄焛 s峄 may m岷痭, m脿 c岷 ph岷 y锚u ngh峄? t芒m huy岷縯 v峄沬 c么ng vi峄嘽 m矛nh l脿m, ki锚n tr矛, n峄 l峄眂 th矛 m峄沬 膽岷 膽瓢峄 th脿nh c么ng. V脿 t么i lu么n mong mu峄憂 m峄峣 ng瓢峄漣 膽峄乽 l脿m vi峄嘽 b岷眓g s峄 t芒m huy岷縯, b岷眓g l貌ng y锚u ngh峄 b岷 膽峄檔g s岷 膽峄 x芒y d峄眓g m峄檛 x茫 h峄檌 ng脿y m峄檛 v峄痭g m岷h h啤n.

M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 th脿nh c么ng c贸 ph岷 ch峄 nh峄 may m岷痭? - 4
Anh Kh瓢啤ng cho r岷眓g, b岷 膽峄檔g s岷 th脿nh c么ng ch峄 do may m岷痭 m峄檛 ph岷, c貌n l岷 ph岷 ph峄 thu峄檆 v脿o s峄 n峄 l峄眂, ki锚n tr矛 (岷h: Nhaphonet.vn)

Cu峄檆 thi “T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷” do Nhaphonet.vn t峄 ch峄ヽ v峄沬 m峄 膽铆ch lan t峄廰 t矛nh y锚u ngh峄? n芒ng cao nhi峄噒 huy岷縯 v脿 膽am m锚 v峄沬 ngh峄 c峄 c谩c nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 tr锚n to脿n qu峄慶 v峄沬 t峄昻g gi谩 tr峄 gi岷 th瓢峄焠g l锚n t峄沬 1 t峄 膽峄搉g.

Th么ng tin cu峄檆 thi, 膽峄檆 gi岷 c贸 th峄 xem t岷 膽芒y: https://cuocthiviet.nhaphonet.vn/

Hotline: 093.6343.388

Theo: Nhaphonet.vn

Exit mobile version