Icon Collap

M岷筼 ch峄峮 th岷 gi煤p c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n

Ng脿y 膽膬ng: 20/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Nh峄痭g t岷 th岷 tr岷 s脿n ch铆nh l脿 tr峄 th峄 膽岷痗 l峄眂 gi煤p c膬n ph貌ng 岷 t瓢峄g h啤n. Tuy nhi锚n, v峄沬 kh么ng gian khi锚m t峄憂, b岷 膽茫 bi岷縯 c谩ch ch峄峮 th岷 ph霉 h峄 膽峄 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g r茫i h啤n ch瓢a?

H岷 nh瓢 ai c农ng 膽峄乽 c贸 铆t nh岷 m峄檛 c膬n ph貌ng nh峄 ho岷穋 kh么ng gian trong nh脿 mu峄憂 tr么ng c贸 v岷 l峄沶 h啤n. Kh么ng th峄 ph贸ng to kh么ng gian v峄 m岷穞 v岷璽 l媒, song b岷 c贸 nhi峄乽 m岷筼 膽峄 l脿m cho n贸 tr么ng l峄沶 h啤n th么ng qua vi峄嘽 s峄 d峄g c谩c y岷縰 t峄 trang tr铆 膽煤ng c谩ch. Th岷 tr岷 s脿n l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 膽贸.

M岷筼 ch峄峮 th岷 gi煤p c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 1

Th岷 l脿 m峄檛 y岷縰 t峄 trang tr铆 quan tr峄峮g cho c膬n ph貌ng (岷h: The Spruce).

Vi峄嘽 ch峄峮 lo岷 th岷 ph霉 h峄 c贸 th峄 gi煤p kh么ng gian c峄 b岷 c贸 c岷 gi谩c r峄檔g h啤n. D瓢峄沬 膽芒y l脿 m峄檛 s峄 m岷筼 膽峄 bi岷縩 膽i峄乽 膽贸 th脿nh hi峄噉 th峄眂.

Th岷 kh峄 l峄沶

S峄 d峄g m峄檛 t岷 th岷 kh峄 l峄沶 tr岷 k铆n s脿n trong c膬n ph貌ng c贸 th峄 khi岷縩 kh么ng gian c贸 c岷 gi谩c r峄檔g h啤n.

M岷筼 ch峄峮 th岷 gi煤p c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 2

Tr岷 s脿n v峄沬 m峄檛 t岷 th岷 kh峄 l峄沶 s岷 t岷 s峄 li锚n t峄, kh么ng l脿m c岷 tr峄 t岷 m岷痶 (岷h: Victoria Carpets).

N岷縰 b岷 d霉ng nhi峄乽 mi岷縩g th岷 nh峄 kh谩c nhau, m岷痶 b岷 s岷 “va ph岷” c谩c 膽i峄僲 d峄玭g v脿 g芒y b铆 b谩ch v峄 m岷穞 tr峄眂 quan. Ng瓢峄 l岷, khi s峄 d峄g m峄檛 t岷 th岷 tr岷 d脿i t峄 t瓢峄漬g n脿y sang t瓢峄漬g kia trong c膬n ph貌ng, s岷 kh么ng c贸 g矛 ng膬n c岷 t岷 m岷痶, do 膽贸 t岷 c岷 gi谩c kh么ng gian r峄檔g h啤n so v峄沬 th峄眂 t岷?

Th岷 cho t峄玭g khu v峄眂

Ch矛a kh贸a 膽峄 s峄 d峄g m峄檛 t岷 th岷 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n l脿 s峄 d峄g 膽煤ng k铆ch th瓢峄沜 t岷 th岷. M峄檛 l峄梚 trang tr铆 ph峄 bi岷縩 m脿 m峄峣 ng瓢峄漣 th瓢峄漬g m岷痗 ph岷 l脿 ch峄峮 m峄檛 t岷 th岷 qu谩 nh峄? khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng ch岷璽 ch峄檌 v脿 r峄漣 r岷, do 膽贸 l脿m cho c膬n ph貌ng tr么ng nh峄 h啤n.

M岷筼 ch峄峮 th岷 gi煤p c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 3

S峄 d峄g th岷 v峄沬 k铆ch th瓢峄沜 ph霉 h峄 l脿 b铆 quy岷縯 h脿ng 膽岷 膽峄 t岷 kh么ng gian r峄檔g, tho谩ng h啤n (岷h: Furnish).

K铆ch th瓢峄沜 ch铆nh x谩c c峄 t岷 th岷 t峄慽 瓢u cho c膬n ph貌ng s岷 ph峄 thu峄檆 v脿o m峄檛 s峄 y岷縰 t峄? bao g峄搈 c岷 v峄 tr铆 膽岷穞 膽峄 膽岷. M峄檛 膽i峄乽 b岷 c岷 l瓢u 媒 l脿 t岷 c岷 膽峄 膽岷 trong ph貌ng ph岷 膽瓢峄 膽岷穞 tr锚n t岷 th岷, ho岷穋 kh么ng th矛 铆t nh岷 ch芒n tr瓢峄沜 c峄 c谩c 膽峄 v岷璽 c贸 k铆ch th瓢峄沜 l峄沶 ph岷 膽岷穞 tr锚n t岷 th岷.

M脿u s岷痗

H岷 h岷縯 m峄峣 ng瓢峄漣 膽峄乽 c贸 quan ni峄噈 r岷眓g m脿u s谩ng s岷 gi煤p t岷 c岷 gi谩c c膬n ph貌ng r峄檔g h啤n so v峄沬 m脿u t峄慽. Tuy nhi锚n, 膽i峄乽 膽贸 kh么ng c贸 ngh末a l脿 b岷 ph岷 s峄 d峄g th岷 m脿u tr岷痭g ho岷穋 tr岷痭g nh岷 trong c膬n ph貌ng. B岷 c贸 th峄 d霉ng c谩c t么ng m脿u s谩ng h啤n c峄 m脿u m脿 b岷 y锚u th铆ch cho to脿n b峄 kh么ng gian 膽峄 gi煤p m峄 r峄檔g kh么ng gian v峄 m岷穞 th峄 gi谩c.

M岷筼 ch峄峮 th岷 gi煤p c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 4

T么ng m脿u s谩ng gi煤p m峄 r峄檔g kh么ng gian (岷h: The Spruce).

Ngo脿i ra, m脿u s谩ng ph岷 chi岷縰 nhi峄乽 谩nh s谩ng m岷穞 tr峄漣 (ho岷穋 谩nh s谩ng nh芒n t岷) h啤n m脿u t峄慽. Do 膽贸, 谩nh s谩ng t膬ng l锚n trong kh么ng gian g贸p ph岷 t岷 c岷 gi谩c tho谩ng h啤n.

H峄峚 ti岷縯

N岷縰 b岷 mu峄憂 m峄檛 t岷 th岷 c贸 hoa v膬n, h茫y 膽岷 b岷 k铆ch th瓢峄沜 c峄 hoa v膬n 膽瓢峄 chia t峄 l峄 ph霉 h峄 v峄沬 di峄噉 t铆ch c峄 c膬n ph貌ng. Theo quy t岷痗 ng贸n tay c谩i 膽i峄僴 h矛nh, c谩c hoa v膬n l峄沶 h啤n th瓢峄漬g 膽瓢峄 s峄 d峄g cho c谩c ph貌ng l峄沶 h啤n.

Tuy nhi锚n, quy t岷痗 n脿y c贸 th峄 thay 膽峄昳 linh ho岷, t霉y thu峄檆 v脿o s峄 l瓢峄g kh么ng gian s脿n c贸 th峄 nh矛n th岷. V铆 d峄? v峄沬 m峄檛 c膬n ph貌ng nh峄 kh么ng c贸 nhi峄乽 膽峄 膽岷, b岷 c贸 th峄 d霉ng th岷 v峄沬 hoa v膬n l峄沶, trong khi m峄檛 kh么ng gian l峄沶 nh瓢ng ch峄゛ qu谩 nhi峄乽 膽峄 膽岷 th矛 n锚n s峄 d峄g c谩c h峄峚 ti岷縯 nh峄 h啤n.

M岷筼 ch峄峮 th岷 gi煤p c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 5

Th么ng th瓢峄漬g, k铆ch th瓢峄沜 c峄 hoa v膬n t峄 l峄 thu岷璶 v峄沬 di峄噉 t铆ch c峄 c膬n ph貌ng (岷h: The Spruce)

Th岷 tr岷 s脿n l脿 m峄檛 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g trong trang tr铆 n峄檌 th岷 v脿 c贸 t谩c 膽峄檔g l峄沶 膽岷縩 c岷 gi谩c chung c峄 to脿n b峄 c膬n ph貌ng. M峄檛 t岷 th岷 ph霉 h峄 s岷 mang 膽岷縩 c岷 gi谩c r峄檔g v脿 tho谩ng h啤n cho kh么ng gian nh峄 trong ng么i nh脿 c峄 b岷.

Exit mobile version