Icon Collap

M脿u s啤n n锚n d霉ng v脿 n锚n tr谩nh cho t峄玭g kh么ng gian trong nh脿

Ng脿y 膽膬ng: 04/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Chuy锚n gia thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 chia s岷 nh峄痭g m脿u s啤n n锚n d霉ng v脿 kh么ng n锚n d霉ng cho b岷縫, ph貌ng ng峄 v脿 nh脿 t岷痬.

Ch峄峮 m脿u s啤n cho c谩c ph貌ng trong ng么i nh脿 t瓢峄焠g d峄 m脿 l岷 r岷 kh贸 v矛 c贸 th峄 m岷 r岷 nhi峄乽 th峄漣 gian v脿 t峄憂 nhi峄乽 ti峄乶.

M岷穋 d霉 膽a s峄 m峄峣 ng瓢峄漣 th瓢峄漬g ch峄峮 m脿u s啤n theo s峄 th铆ch c谩 nh芒n, nh瓢ng m峄檛 s峄 m脿u s啤n c贸 th峄 l脿m cho c谩c khu v峄眂 trong nh脿 c贸 c岷 gi谩c nh峄 h啤n. Theo chuy锚n gia, s峄 d峄g m脿u s岷痗 膽煤ng c谩ch c贸 th峄 mang l岷 c岷 gi谩c th瓢 gi茫n h啤n.

M脿u s啤n n锚n d霉ng v脿 n锚n tr谩nh cho t峄玭g kh么ng gian trong nh脿 - 1

Th么ng th瓢峄漬g 膽a s峄 m峄峣 ng瓢峄漣 ch峄峮 m脿u s啤n theo s峄 th铆ch (岷h: Getty).

Juliette Thomas, s谩ng l岷璸 ki锚m Gi谩m 膽峄慶 c么ng ty n峄檌 th岷 Juliettes (Anh), cho bi岷縯: “B岷縫 l脿 m峄檛 kh么ng gian chung v脿 lu么n b岷璶 r峄檔 trong nh脿, n锚n c贸 th峄 r岷 kh贸 膽峄 ch峄峮 m脿u ph霉 h峄. T峄憈 nh岷 b岷 n锚n xem x茅t 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n c峄 c膬n ph貌ng tr瓢峄沜 khi 膽瓢a ra quy岷縯 膽峄媙h. N岷縰 n贸 c贸 nhi峄乽 谩nh s谩ng, b岷 h茫y tr谩nh s峄 d峄g to脿n m脿u tr岷痭g v矛 膽i峄乽 n脿y c贸 th峄 khi岷縩 b岷 c岷 th岷 l岷h l岷給. N岷縰 c膬n ph貌ng 铆t 谩nh s谩ng, tuy峄噒 膽峄慽 kh么ng s峄 d峄g m脿u 膽岷璵, t峄慽 v矛 n贸 c贸 th峄 l脿m cho c膬n ph貌ng tr么ng nh峄 v脿 ch岷璽 h啤n”.

Thay v脿o 膽贸, chuy锚n gia khuy岷縩 ngh峄 ch峄峮 m脿u xanh l谩 c芒y, m峄檛 m脿u c峄眂 k峄 ph峄 bi岷縩 trong n膬m nay.

M脿u s啤n n锚n d霉ng v脿 n锚n tr谩nh cho t峄玭g kh么ng gian trong nh脿 - 2

Xanh l谩 c芒y l脿 m脿u th峄媙h h脿nh cho c膬n b岷縫 trong n膬m nay (岷h: deVOL).

“L峄盿 ch峄峮 t峄 b岷縫 m脿u xanh l谩 c芒y k岷縯 h峄 v峄沬 c谩c b峄ヽ t瓢峄漬g s谩ng h啤n 膽峄 t膬ng th锚m 膽峄 t瓢啤ng ph岷”, Juliette n贸i v脿 cho bi岷縯 th锚m: “膼峄慽 v峄沬 m峄檛 c膬n ph貌ng c贸 nhi峄乽 谩nh s谩ng, h茫y m岷h d岷 ch峄峮 nh峄痭g chi岷縞 t峄 m脿u xanh l谩 c芒y s岷玬 k岷縯 h峄 v峄沬 nh峄痭g gam m脿u 岷 h啤n”.

N岷縰 c膬n ph貌ng t峄慽 h啤n, chuy锚n gia khuy锚n b岷 n锚n ch峄峮 t么ng m脿u xanh s谩ng h啤n.

C霉ng v峄沬 b岷縫, ph貌ng ng峄 膽瓢峄 coi l脿 m峄檛 trong nh峄痭g khu v峄眂 quan tr峄峮g nh岷 trong ng么i nh脿. Theo chuy锚n gia, b岷 n锚n s峄 d峄g m脿u s岷痗 nh岷 nh脿ng h啤n cho khu v峄眂 ri锚ng t瓢 n脿y v矛 ch煤ng gi煤p b岷 ng峄 ngon v脿 th瓢 gi茫n.

M脿u s啤n n锚n d霉ng v脿 n锚n tr谩nh cho t峄玭g kh么ng gian trong nh脿 - 3

Tr谩nh s峄 d峄g gam m脿u nhi峄乽 n膬ng l瓢峄g nh瓢 膽峄? cam trong ph貌ng ng峄? thay v脿o 膽贸 m脿u xanh d瓢啤ng mang 膽岷縩 c岷 gi谩c th瓢 gi茫n (岷h: The Spruce).

Juliette gi岷 th铆ch: “H茫y tr谩nh nh峄痭g m脿u n脿o qu谩 k铆ch th铆ch nh瓢 膽峄? cam ho岷穋 v脿ng. 膼芒y l脿 nh峄痭g m脿u s岷痗 tr脿n 膽岷 n膬ng l瓢峄g, v矛 v岷瓂 kh么ng h峄 v峄沬 m峄檛 n啤i c岷 s峄 th瓢 gi茫n nh瓢 ph貌ng ng峄? M脿u xanh lam mang l岷 c岷 gi谩c y锚n t末nh, 锚m d峄媢 v脿 do 膽贸 r岷 h峄 ph貌ng ng峄? Tuy nhi锚n, m峄檛 c膬n ph貌ng ho脿n to脿n m脿u xanh lam c贸 th峄 g芒y c岷 gi谩c l岷h l岷給. V矛 v岷瓂 b岷 n锚n k岷縯 h峄 v峄沬 c谩c m脿u 岷 h啤n ho岷穋 m脿u trung t铆nh nh岷 nh脿ng hay ph岷 m脿u 膽峄 t岷 c岷 gi谩c d峄 ch峄媢 h啤n”.

C貌n 膽峄慽 v峄沬 ph貌ng t岷痬, chuy锚n gia n峄檌 th岷 khuy锚n b岷 n锚n s谩ng t岷 tuy nhi锚n tr谩nh s峄 d峄g to脿n b峄 m脿u tr岷痭g.

M脿u s啤n n锚n d霉ng v脿 n锚n tr谩nh cho t峄玭g kh么ng gian trong nh脿 - 4

N峄檌 th岷 to脿n m脿u tr岷痭g trong nh脿 t岷痬 t岷 c岷 gi谩c l岷h l岷給 (岷h: Cheviot).

“B岷 s岷 ph岷 v峄 sinh li锚n t峄 v矛 gam m脿u n脿y r岷 d峄 膽峄 l峄 c谩c v岷縯 b岷﹏”, Juliette gi岷 th铆ch.聽

C么 n贸i th锚m: “Thay v脿o 膽贸, m脿u xanh lam nh岷 trong ph貌ng t岷痬 c贸 th峄 t岷 c岷 gi谩c sang tr峄峮g h啤n v脿 d峄 nh矛n h啤n khi ch煤ng ta th峄ヽ d岷瓂 v脿o bu峄昳 s谩ng ho岷穋 膽i ng峄? K岷縯 h峄 m脿u xanh lam v峄沬 c谩c kim lo岷 膽峄搉g 膽峄 t岷 ra m峄檛 b岷 kh么ng kh铆 tr岷, 岷 膽ang l脿 xu h瓢峄沶g”.

Exit mobile version