Icon Collap

Masterise Group h峄 tr峄 x芒y d峄眓g 400 c膬n nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 cho c谩c h峄 ngh猫o

Ng脿y 膽膬ng: 20/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – H么m 11/7, T岷璸 膽o脿n Masterise Group v脿 峄 Ban Trung 漂啤ng M岷穞 Tr岷璶 T峄 Qu峄慶 Vi峄噒 Nam 膽茫 k媒 k岷縯 h峄 t谩c tri峄僴 khai k岷 ho岷h x芒y d峄眓g 400 c膬n nh脿 膼岷 膼o脿n K岷縯 cho c谩c h峄 gia 膽矛nh ngh猫o t岷 9 t峄塶h th脿nh.

C谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng bao g峄搈: Ngh峄 An, Thanh H贸a, Qu岷g Tr峄? Y锚n B谩i, H脿 Giang, Kon Tum, Tuy锚n Quang, T芒y Ninh, Qu岷g B矛nh. L峄 k媒 k岷縯 bi锚n b岷 th峄廰 thu岷璶 t脿i tr峄 膽瓢峄 di峄卬 ra t岷 tr峄 s峄 峄 ban Trung 瓢啤ng M岷穞 tr岷璶 T峄 qu峄慶 (UBT漂 MTTQ Vi峄噒 Nam) t岷 H脿 N峄檌 v峄沬 s峄 ch峄﹏g ki岷縩 c峄 么ng 膼峄 V膬n Chi岷縩 – B铆 th瓢 Trung 瓢啤ng 膼岷g, Ch峄 t峄媍h UBT漂 MTTQ Vi峄噒 Nam v脿 膽岷 di峄噉 Ban Th瓢峄漬g tr峄眂, v膬n ph貌ng UBT漂 MTTQ Vi峄噒 Nam c霉ng 膽岷 di峄噉 c谩c 膽啤n v峄 truy峄乶 th么ng.

Masterise Group h峄 tr峄 x芒y d峄眓g 400 c膬n nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 cho c谩c h峄 ngh猫o - 1

膼岷 di峄噉 Masterise Group k媒 k岷縯 h峄 t谩c 膽峄搉g h脿nh c霉ng UBT漂 MTTQ Vi峄噒 Nam (岷h: Masterise Group).

H瓢峄焠g 峄﹏g l峄漣 k锚u g峄峣 c峄 (UBT漂 MTTQ) Vi峄噒 Nam v脿 th岷 hi峄僽 s峄 quan tr峄峮g c峄 m峄檛 “t峄 岷” 膽岷縩 cu峄檆 s峄憂g c峄 ng瓢峄漣 d芒n n贸i ri锚ng v脿 膽岷 b岷 an sinh x茫 h峄檌 n贸i chung, Masterise Group 膽峄搉g h脿nh c霉ng ch瓢啤ng tr矛nh x芒y d峄眓g nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 do UBT漂 MTTQ Vi峄噒 Nam t峄 ch峄ヽ. Ch瓢啤ng tr矛nh nh岷眒 g贸p ph岷 ho脿n thi峄噉 n啤i 峄 ki锚n c峄 gi煤p ng瓢峄漣 d芒n ngh猫o an c瓢 l岷 nghi峄噋, y锚n t芒m ph谩t tri峄僴 kinh t岷 膽峄 s峄沵 峄昻 膽峄媙h cu峄檆 s峄憂g, v瓢啤n l锚n tho谩t ngh猫o b峄乶 v峄痭g, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 khi m霉a m瓢a b茫o s岷痯 膽岷縩.

Masterise Group h峄 tr峄 x芒y d峄眓g 400 c膬n nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 cho c谩c h峄 ngh猫o - 2
膼岷 di峄噉 Masterise Group trao b岷g t瓢峄g tr瓢ng s峄 ti峄乶 h峄 tr峄 20 t峄 膽峄搉g cho UBT漂 MTTQ Vi峄噒 Nam (岷h: Masterise Group).

Theo k岷 ho岷h, Ngh峄 An, Thanh H贸a, Qu岷g Tr峄? Y锚n B谩i l脿 4 膽峄媋 膽i峄僲 膽岷 ti锚n ti岷縫 nh岷璶 200 c膬n nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 do Masterise Group t脿i tr峄? M峄梚 t峄塶h s岷 c贸 50 h峄 ngh猫o s峄沵 ch脿o 膽贸n ng么i nh脿 m峄沬 岷 谩p v脿 ch岷痗 ch岷痭 trong n膬m nay. Song song 膽贸, H脿 Giang, Kon Tum, Tuy锚n Quang, T芒y Ninh, Qu岷g B矛nh m峄梚 t峄塶h th脿nh d峄 ki岷縩 th锚m 40 h峄 ngh猫o 膽瓢峄 h峄 tr峄? 膼芒y l脿 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng thu峄檆 khu v峄眂 th瓢峄漬g xuy锚n ph岷 ch峄媢 岷h h瓢峄焠g n岷穘g n峄 c峄 b茫o l农, thi锚n tai hay 膽峄漣 s峄憂g ng瓢峄漣 d芒n c貌n g岷穚 nhi峄乽 kh贸 kh膬n, trong 膽贸 nhi峄乽 ng瓢峄漣 g岷穚 ho脿n c岷h 茅o le, b岷 h岷h, nh脿 峄 x岷璸 x峄 k茅o d脿i.

Ph谩t bi峄僽 trong bu峄昳 l峄 k媒 k岷縯 bi锚n b岷 th峄廰 thu岷璶 t脿i tr峄? 么ng 膼峄 V膬n Chi岷縩 – B铆 th瓢 Trung 漂啤ng 膼岷g, Ch峄 t峄媍h UBT漂 MTTQ Vi峄噒 Nam, kh岷硁g 膽峄媙h: “S峄 膽峄搉g h脿nh t峄 T岷璸 膽o脿n Masterise Group trong c么ng t谩c tri峄僴 khai ch瓢啤ng tr矛nh x芒y d峄眓g nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 n膬m 2022 膽岷縩 nh峄痭g ng瓢峄漣 d芒n ngh猫o h岷縯 s峄ヽ c贸 媒 ngh末a, c峄g c峄 th锚m ngu峄搉 l峄眂 gi煤p 峄 Ban Trung 漂啤ng M岷穞 Tr岷璶 T峄 Qu峄慶 Vi峄噒 Nam v脿 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng t峄玭g b瓢峄沜 x贸a b峄 nh脿 峄 t岷 b峄 cho ng瓢峄漣 d芒n c貌n nhi峄乽 kh贸 kh膬n. Ch煤ng t么i s岷 nhanh ch贸ng ch峄 膽岷 vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 x芒y nh脿 cho h峄 ngh猫o 膽煤ng 膽峄慽 t瓢峄g, 膽煤ng m峄 膽铆ch, 膽岷 b岷 th峄漣 gian tri峄僴 khai nhanh, ch岷 l瓢峄g 膽峄 ng瓢峄漣 ngh猫o s峄沵 c贸 nh脿 膽峄 峄? 峄昻 膽峄媙h cu峄檆 s峄憂g”.

Masterise Group h峄 tr峄 x芒y d峄眓g 400 c膬n nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 cho c谩c h峄 ngh猫o - 3
脭ng 膼峄 V膬n Chi岷縩 (th峄 3 t峄 ph岷 sang) trao th瓢 c岷 啤n cho 膽岷 di峄噉 Masterise Group (岷h: Masterise Group).

脭ng Tr岷 Qu峄慶 Ho脿i, Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 ki锚m Gi谩m 膽峄慶 Kh峄慽 Ph谩p ch岷 v脿 Tu芒n Th峄 Masterise Homes (th脿nh vi锚n c峄 t岷璸 膽o脿n Masterise Group), chia s岷? “L脿 m峄檛 doanh nghi峄噋 膽ang ho岷 膽峄檔g t岷 Vi峄噒 Nam, Masterise Group lu么n mong mu峄憂 g贸p s峄ヽ v脿o c么ng cu峄檆 n芒ng cao ch岷 l瓢峄g cu峄檆 s峄憂g c峄 ng瓢峄漣 d芒n Vi峄噒 Nam c霉ng c谩c c啤 quan ban ng脿nh, nh峄痭g ng瓢峄漣 d岷玭 膽岷 trong c谩c c么ng t谩c x茫 h峄檌 nhi峄乽 n膬m qua. Ch煤ng t么i hy v峄峮g th么ng qua nh峄痭g s峄 ki峄噉 媒 ngh末a nh瓢 ch瓢啤ng tr矛nh x芒y d峄眓g nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 h么m nay s岷 gi煤p nhi峄乽 gia 膽矛nh Vi峄噒 Nam gi岷 g谩nh n岷穘g cu峄檆 s峄憂g, cha m岷 y锚n t芒m l脿m vi峄嘽, con tr岷 v峄痭g b瓢峄沜 膽岷縩 tr瓢峄漬g. T峄 膽贸, g贸p ph岷 ki岷縩 t岷 m峄檛 Vi峄噒 Nam ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g trong t瓢啤ng lai”.

M霉a m瓢a b茫o g岷 k峄? nh峄痭g c膬n nh脿 膼岷 膽o脿n k岷縯 ki锚n c峄 s岷 tr峄 th脿nh 膽峄檔g l峄眂 膽峄 c谩c h峄 ngh猫o th锚m ni峄乵 tin v峄 t瓢啤ng lai, v瓢啤n l锚n tho谩t ngh猫o v脿 x芒y d峄眓g cu峄檆 s峄憂g t峄憈 膽岷筽 h啤n. Theo d峄 ki岷縩, qu谩 tr矛nh tri峄僴 khai s岷 ho脿n th脿nh v脿o th谩ng 12/2022 v峄沬 t峄昻g kinh ph铆 l脿 20 t峄 膽峄搉g. 膼芒y l脿 ho岷 膽峄檔g tr峄峮g t芒m thu峄檆 3 m农i nh峄峮 chi岷縩 l瓢峄 “m么i tr瓢峄漬g s峄憂g – gi谩o d峄 – c峄﹗ tr峄 nh芒n 膽岷” n岷眒 trong ch瓢啤ng tr矛nh d脿i h岷 v矛 c峄檔g 膽峄搉g “Build a Better Future – Ki岷縩 t岷 t瓢啤ng lai” c峄 Masterise Group.

Th么ng tin chi ti岷縯 truy c岷璸 website: https://masterisehomes.com/trach-nhiem-xa-hoi

Exit mobile version