Icon Collap

Kh么ng gian s峄憂g ch岷 l瓢峄g t岷 nh脿 li峄乶 k峄 T&T Ph峄 N峄慽

Ng脿y 膽膬ng: 26/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g ch岷 l瓢峄g v峄沬 v峄 tr峄 膽岷痶 gi谩 t铆ch h峄 h峄 ti峄噉 铆ch hi峄噉 膽岷, nh脿 li峄乶 k峄 T&T Ph峄 N峄慽 – t峄 岷 an c瓢 gi峄痑 t芒m 膽i峄僲 s岷 u岷 Ph峄 N峄慽 – H瓢ng Y锚n.

Kh么ng gian s峄憂g ch岷 l瓢峄g t岷 nh脿 li峄乶 k峄 TT Ph峄 N峄慽 - 1
Ph峄慽 c岷h d峄 谩n.

“V峄 tr铆 v脿ng an c瓢” ngay t芒m 膽i峄僲 s岷 u岷 Ph峄 N峄慽

Trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷, v峄 tr铆 lu么n 膽瓢峄 xem l脿 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g nh岷 trong 膽岷 t瓢 v脿 s峄 h峄痷. Tr锚n th峄眂 t岷? nh峄痭g b岷 膽峄檔g s岷 s峄 h峄痷 v峄 tr铆 膽岷筽, k岷縯 n峄慽 thu岷璶 ti峄噉 膽岷縩 c谩c ti峄噉 铆ch thi岷縯 th峄眂 nh瓢 n啤i l脿m vi峄嘽, tr瓢峄漬g h峄峜, b峄噉h vi锚n鈥 t岷 c谩c khu v峄眂 d芒n c瓢 s岷 u岷 lu么n c贸 m峄ヽ gi谩 cao h啤n c谩c s岷 ph岷﹎ c霉ng ph芒n kh煤c.

Kh么ng ch峄 t岷 ra gi谩 tr峄 sinh l峄漣 cho c谩c nh脿 膽岷 t瓢, b岷 膽峄檔g s岷 c贸 v峄 tr铆 膽岷痶 gi谩 c貌n l脿 n啤i an c瓢 l岷 nghi峄噋 b峄乶 v峄痭g cho c瓢 d芒n, cho ph茅p gia ch峄 c贸 nhi峄乽 th峄漣 gian 膽峄 t岷璶 h瓢峄焠g c霉ng gia 膽矛nh, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian 膽i l岷 v脿 c贸 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 s峄憂g t峄憈 nh岷. 膼芒y c农ng l脿 l媒 do c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 l峄沶 t峄 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 t锚n tu峄昳 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g lu么n s峄 h峄痷 cho m矛nh nh峄痭g qu峄 膽岷 “v脿ng” ti峄乵 n膬ng, t岷 ra nh峄痭g gi谩 tr峄 thi岷縯 th峄眂 thu h煤t kh谩ch h脿ng – nh脿 膽岷 t瓢.

T岷 t芒m 膽i峄僲 s岷 u岷 Ph峄 N峄慽 – H瓢ng Y锚n, T&T Ph峄 N峄慽 c峄 ch峄 膽岷 t瓢 C么ng ty TNHH Ph谩t tri峄僴 C么ng ngh峄 v脿 膼么 th峄 T&T, 膽瓢峄 t瓢 v岷 ph谩t tri峄僴 b峄焛 T&T Homes – th脿nh vi锚n t岷璸 膽o脿n T&T Group, l脿 m峄檛 trong nh峄痭g s岷 ph岷﹎ t岷 膽瓢峄 ti岷縩g vang v峄沬 v峄 tr铆 膽岷痶 gi谩, ch峄 c谩ch c峄璦 ng玫 Th峄 膽么 H脿 N峄檌 kho岷g 10km.

Kh么ng gian s峄憂g ch岷 l瓢峄g t岷 nh脿 li峄乶 k峄 TT Ph峄 N峄慽 - 2
H峄 ti峄噉 铆ch 膽岷硁g c岷 n芒ng t岷 ch岷 l瓢峄g s峄憂g t岷 nh脿 li峄乶 k峄 T&T Ph峄 N峄慽

Nh脿 li峄乶 k峄 T&T Ph峄 N峄慽 – T峄 岷 膽a ti峄噉 铆ch n芒ng t岷 ch岷 l瓢峄g s峄憂g

T&T Ph峄 N峄慽 s峄 h峄痷 hai m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g 膽岷痶 gi谩 l脿 Qu峄慶 l峄 5 – tuy岷縩 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h k岷縯 n峄慽 li锚n t峄塶h H脿 N峄檌 – H瓢ng Y锚n – H岷 D瓢啤ng – H岷 Ph貌ng v脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g D34, trong 膽贸 膽o岷 qua d峄 谩n r峄檔g kho岷g 40m. Nh峄 v岷瓂, c瓢 d芒n c贸 th峄 d峄 d脿ng k岷縯 n峄慽 膽岷縩 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶 v脿 h峄 ti峄噉 铆ch ngo岷 khu 膽a d岷g trong khu v峄眂: b峄噉h vi峄噉, trung t芒m h脿nh ch铆nh, tr瓢峄漬g h峄峜 c谩c c岷, ng芒n h脿ng, trung t芒m th瓢啤ng m岷, ch峄? khu vui ch啤i – gi岷 tr铆,鈥?ch峄 trong v脿i ph煤t k岷縯 n峄慽.

B锚n c岷h 膽贸, d峄 谩n c貌n t峄峚 l岷 t岷 trung t芒m Ph峄 N峄慽 – “th峄 ph峄 c么ng nghi峄噋” c峄 H瓢ng Y锚n v峄沬 nhi峄乽 khu c么ng nghi峄噋 l峄沶, 膽i峄僲 “膽贸ng qu芒n” c峄 h脿ng tr膬m doanh nghi峄噋 trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜 v峄沬 h脿ng ch峄 ngh矛n lao 膽峄檔g v脿 c谩c chuy锚n gia n瓢峄沜 ngo脿i. Nh瓢 v岷瓂, c瓢 d芒n T&T Ph峄 N峄慽 c贸 th峄 d峄 d脿ng di chuy峄僴 膽岷縩 n啤i l脿m vi峄嘽 l脿 c谩c khu c么ng nghi峄噋 hay c谩c trung t芒m h脿nh ch铆nh trong khu v峄眂 m脿 kh么ng m岷 nhi峄乽 th峄漣 gian 膽i l岷. B锚n c岷h 膽贸, c谩c c瓢 d芒n nh铆 c农ng c贸 th峄 an t芒m h峄峜 h脿nh v峄沬 h峄 th峄憂g gi谩o d峄 k峄 c岷璶: tr瓢峄漬g c岷 3 M峄 H脿o, Tr瓢峄漬g c岷 1,2,3 H峄搉g 膼峄ヽ, Tr瓢峄漬g Cao 膽岷硁g B谩ch Khoa H瓢ng Y锚n, Tr瓢峄漬g THPT M峄 H脿o,鈥?/p>

B锚n c岷h v峄 tr铆 膽岷痶 gi谩, nh脿 li峄乶 k峄 T&T Ph峄 N峄慽 c貌n mang l岷 h峄 ti峄噉 铆ch x峄﹏g t岷 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g ch岷 l瓢峄g, 膽谩p 峄﹏g tr峄峮 v岷筺 m峄峣 nhu c岷 c峄 c瓢 d芒n.

M峄梚 s岷 ph岷﹎ 膽峄乽 膽瓢峄 ch峄 膽岷 t瓢 ch膬m ch煤t trong t峄玭g chi ti岷縯 v峄沬 ng么n ng峄 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷, 膽岷 岷 t瓢峄g, ngh峄 thu岷璽 s岷痯 膽岷穞 tinh t岷? kh么ng gian s峄憂g 膽岷 膽峄 ti峄噉 nghi, tho岷 m谩i v脿 tr脿n 膽岷 c岷 h峄﹏g. Nh脿 li峄乶 k峄 T&T Ph峄 N峄慽 膽峄乽 s峄 h峄痷 m岷穞 ti峄乶 r峄檔g, di峄噉 t铆ch linh ho岷 t峄 74-119m2, thi岷縯 k岷 4 t岷g 1 tum, kh么ng gian tho谩ng 膽茫ng cho c谩c th脿nh vi锚n trong gia 膽矛nh nh瓢ng v岷玭 膽岷 b岷 s峄 ri锚ng t瓢, t么n vinh c谩 t铆nh ri锚ng c峄 t峄玭g gia ch峄?

S峄 h峄痷 nh脿 li峄乶 k峄 T&T Ph峄 N峄慽, c瓢 d芒n c貌n an t芒m v峄沬 h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch n峄檌 khu v瓢峄 tr峄檌, hi峄噉 膽岷 h瓢峄沶g t峄沬 m峄檛 cu峄檆 s峄憂g an c瓢 vi锚n m茫n: c么ng vi锚n x芒y xanh, khu th峄 thao ngo脿i tr峄漣, s芒n ch啤i tr岷 em, s芒n tennis,鈥? c霉ng h脿ng lo岷 c谩c ti峄噉 铆ch ngo岷 khu 膽a d岷g gi煤p c瓢 d芒n c贸 cu峄檆 s峄憂g 膽a tr岷 nghi峄噈, an c瓢 tr峄峮 v岷筺.

Ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯, T&T Ph峄 N峄慽 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄 谩n trong khu v峄眂 c贸 ph谩p l媒 ho脿n thi峄噉, s峄 h峄痷 trong th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷. D峄 谩n 膽ang 膽瓢峄 ti岷縫 th峄 v脿 ph芒n ph峄慽 b峄焛 T岷璸 膽o脿n Kh岷 Ho脿n Land (HOSE: KHG) v脿 膽岷 l媒 ph芒n ph峄慽 H岷 Ph谩t Land.

Kh谩ch h脿ng mua c谩c s岷 ph岷﹎ T&T Ph峄 N峄慽 trong giai 膽o岷 hi峄噉 nay s岷 膽瓢峄 h瓢峄焠g nhi峄乽 ch铆nh s谩ch h峄 tr峄 t脿i ch铆nh t峄 ch峄 膽岷 t瓢 nh瓢: h峄 tr峄 l茫i su岷 0% v脿 芒n h岷 n峄 g峄慶 l锚n 膽岷縩 12 th谩ng, mi峄卬 ph铆 tr岷 n峄 tr瓢峄沜 h岷 trong th峄漣 gian h峄 tr峄 l茫i su岷. Ngo脿i ra, c貌n c贸 nhi峄乽 qu脿 t岷穘g h岷 d岷玭 nh瓢: t岷穘g 1 ch峄 v脿ng khi giao d峄媍h th脿nh c么ng, chi岷縯 kh岷 l锚n 膽岷縩 9% khi thanh to谩n nhanh, chi岷縯 kh岷 t峄 30- 50 tri峄噓 膽峄搉g t霉y s岷 ph岷﹎,鈥︹€?/p>

Tham kh岷 th么ng tin d峄 谩n t岷 website: https://ttphonoi.khaihoanland.vn/

Exit mobile version