Icon Collap

H峄峜 4 xu h瓢峄沶g tr锚n TikTok 膽峄 t膬ng gi谩 tr峄 cho ng么i nh脿 c峄 b岷

Ng脿y 膽膬ng: 07/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – M岷g x茫 h峄檌 TikTok kh么ng ch峄 l脿 m峄檛 n啤i 膽峄 gi岷 tr铆, m脿 c貌n l脿 kho 媒 t瓢峄焠g 膽岷 s谩ng t岷 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 theo tr脿o l瓢u DIY (Do It Yourself) 膽峄 膽瓢a ng么i nh脿 l锚n m峄檛 t岷 cao m峄沬.

H峄峜 4 xu h瓢峄沶g tr锚n TikTok 膽峄 t膬ng gi谩 tr峄 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 - 1

TikTok l脿 kho 媒 t瓢峄焠g 膽岷 s谩ng t岷 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 theo tr脿o l瓢u DIY 膽峄 膽瓢a ng么i nh脿 l锚n m峄檛 t岷 cao m峄沬 (岷h: Freepik).

Trong m峄檛 nghi锚n c峄﹗ m峄沬, Rated People 膽茫 ph芒n t铆ch h啤n 800.000 c么ng vi峄嘽 c岷 t岷 nh脿 膽峄 kh谩m ph谩 20 xu h瓢峄沶g c岷 thi峄噉 nh脿 ph峄 bi岷縩 nh岷 v脿o n膬m 2022. Sau 膽贸, c谩c nh脿 nghi锚n c峄﹗ ph峄弉g v岷 h啤n 2.000 ng瓢峄漣 mua b岷 膽峄檔g s岷 ti峄乵 n膬ng 膽峄 t矛m hi峄僽 xem h峄 s岷 tr岷 th锚m bao nhi锚u ti峄乶 cho m峄檛 ng么i nh脿 v峄沬 m峄檛 trong nh峄痭g xu h瓢峄沶g h脿ng 膽岷 膽贸.

B岷縫 ngo脿i tr峄漣

B岷縫 ngo脿i tr峄漣 l脿 m峄檛 xu h瓢峄沶g ph峄 bi岷縩 trong m霉a h猫 n脿y. N贸 kh么ng nh岷 thi岷縯 ph岷 l脿 m峄檛 nh脿 b岷縫 l峄沶 m脿 ch峄 c岷 m峄檛 khu v峄眂 ban c么ng nh峄 c贸 膽峄 ch峄 cho m峄檛 b岷縫 n瓢峄沶g. Theo k岷縯 qu岷 kh岷 s谩t, b岷縫 ngo脿i tr峄漣 c贸 th峄 t膬ng th锚m 6.800 USD v脿o gi谩 tr峄 c峄 ng么i nh脿.

H峄峜 4 xu h瓢峄沶g tr锚n TikTok 膽峄 t膬ng gi谩 tr峄 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 - 2

B岷縫 ngo脿i tr峄漣 c贸 th峄 t膬ng th锚m 6.800 USD v脿o gi谩 tr峄 c峄 m峄檛 ng么i nh脿 (岷h: The Spruce).

Ashley Moore, ng瓢峄漣 s谩ng l岷璸 Moore House Interiors cho bi岷縯: “T么i hi峄僽 r岷眓g 膽峄 n峄檌 th岷 ngo脿i tr峄漣 c贸 th峄 膽岷痶 m峄檛 ch煤t, nh瓢ng n岷縰 b岷 c贸 膽峄 kh岷 n膬ng chi ti锚u nhi峄乽 h啤n cho nh峄痭g m贸n 膽峄 c贸 tu峄昳 th峄 20 n膬m, th矛 膽贸 l脿 kho岷 膽岷 t瓢 x峄﹏g 膽谩ng”.

B岷縫 ngo脿i tr峄漣 c农ng l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 ph峄 bi岷縩 trong s峄 c谩c TikTokers, v峄沬 th岷 #outdoorkitchen thu h煤t h啤n 125 tri峄噓 l瓢峄 xem cho 膽岷縩 th峄漣 膽i峄僲 n脿y.

S脿n x瓢啤ng c谩

V峄沬 h啤n 5 tri峄噓 l瓢峄 xem tr锚n TikTok, s脿n ki峄僽 x瓢啤ng c谩 l脿 m峄檛 phong c谩ch t岷 th锚m n茅t quy岷縩 r农 c峄 膽i峄僴 cho b岷 k峄 kh么ng gian n脿o. D霉 膽瓢峄 l脿m b岷眓g ch岷 li峄噓 g峄 hay g岷h, h峄峚 ti岷縯 ziczac mang l岷 c岷 gi谩c chuy峄僴 膽峄檔g v脿 k岷縯 c岷, l脿m cho s脿n nh脿 tr峄 th脿nh m峄檛 t谩c ph岷﹎ n峄昳 b岷璽 theo 膽煤ng ngh末a 膽en.

Cu峄檆 kh岷 s谩t cho th岷 ng瓢峄漣 mua s岷祅 s脿ng tr岷 th锚m kho岷g 6.600 USD cho m峄檛 ng么i nh脿 c贸 s脿n l谩t ki峄僽 x瓢啤ng c谩. 膼芒y c贸 th峄 膽瓢峄 coi l脿 m峄檛 trong nh峄痭g xu h瓢峄沶g c岷 thi峄噉 nh脿 c贸 l峄 nh岷.

H峄峜 4 xu h瓢峄沶g tr锚n TikTok 膽峄 t膬ng gi谩 tr峄 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 - 3

Ki峄僽 l谩t x瓢啤ng c谩 l脿m cho s脿n nh脿 tr峄 th脿nh m峄檛 t谩c ph岷﹎ n峄昳 b岷璽, qua 膽贸 l脿m t膬ng gi谩 tr峄 ng么i nh脿 (岷h: Leader Floors).

Nh脿 thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 Amanda Katherine gi岷 th铆ch: “B岷 c贸 th峄 ph岷 tr岷 th锚m kho岷g 30% cho ng么i nh脿 c贸 s脿n g峄 x瓢啤ng c谩 so v峄沬 s脿n g峄 truy峄乶 th峄憂g v矛 n贸 膽貌i h峄廼 nhi峄乽 lao 膽峄檔g v脿 th峄漣 gian l岷痯 膽岷穞 h啤n”. C么 c农ng ti岷縯 l峄 m峄檛 b铆 quy岷縯 nh峄 r岷眓g b岷 kh么ng c岷 ph岷 l谩t ki峄僽 x瓢啤ng c谩 cho to脿n b峄 s脿n c峄 ng么i nh脿. “Tr锚n th峄眂 t岷? ki峄僽 d谩ng n脿y tr么ng 膽岷筽 nh岷 khi ch峄 膽瓢峄 s峄 d峄g trong m峄檛 s峄 kh么ng gian nh岷 膽峄媙h,” Katherine n贸i th锚m.

B峄ヽ t瓢峄漬g c芒y xanh

Theo nghi锚n c峄﹗, nh峄痭g b峄ヽ t瓢峄漬g c芒y xanh c贸 th峄 l脿m t膬ng gi谩 tr峄 c峄 m峄檛 ng么i nh脿 l锚n trung b矛nh 6.308 USD. Ng瓢峄漣 s谩ng t岷 n峄檌 dung DIY c贸 t脿i kho岷 @lexi.diy 膽茫 chia s岷 m峄檛 m岷筼 tuy峄噒 v峄漣 膽峄 t岷 ra m峄檛 b峄ヽ t瓢峄漬g c芒y gi岷 v峄沬 ng芒n s谩ch ti岷縯 ki峄噈 (ch峄 d瓢峄沬 100 USD), trong khi 膽贸, t脿i kho岷 @benmakesbits g峄 媒 th锚m m峄檛 khung c芒y v脿o g瓢啤ng treo t瓢峄漬g.

H峄峜 4 xu h瓢峄沶g tr锚n TikTok 膽峄 t膬ng gi谩 tr峄 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 - 4

Nh峄痭g m岷g xanh 膽ang l脿 xu h瓢峄沶g ph峄 bi岷縩 trong trang tr铆 n峄檌 th岷 (岷h: Ideal Home).

C膬n b岷縫 m脿u xanh l谩 c芒y

Cu峄慽 c霉ng l脿 m峄檛 xu h瓢峄沶g kh么ng c贸 g矛 膽谩ng ng岷 nhi锚n: c膬n b岷縫 m脿u xanh l谩 c芒y. C峄 t峄 g岷痭 th岷 #greenkitchen hi峄噉 thu h煤t 55 tri峄噓 l瓢峄 xem tr锚n TikTok v脿 theo nh峄痭g ng瓢峄漣 tr岷 l峄漣 kh岷 s谩t, th锚m m峄檛 ch煤t s啤n xanh v脿o kh么ng gian b岷縫 c贸 th峄 l脿m t膬ng gi谩 tr峄 ng么i nh脿 c峄 b岷 th锚m 6.406 USD.

H峄峜 4 xu h瓢峄沶g tr锚n TikTok 膽峄 t膬ng gi谩 tr峄 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 - 5

C膬n b岷縫 m脿u xanh l谩 c芒y c贸 th峄 l脿m t膬ng gi谩 tr峄 ng么i nh脿 th锚m 6.406 USD (岷h: Ideal Home).

Sue Wadden, gi谩m 膽峄慶 ti岷縫 th峄 m脿u s岷痗 c峄 Sherwin-Williams cho bi岷縯: “M脿u xanh l谩 hi峄噉 膽瓢峄 d霉ng cho m峄峣 th峄? v脿 c贸 nhi峄乽 t么ng m脿u, t峄 xanh x谩m 膽岷縩 xanh b岷 h脿, m脿u xanh c峄 r峄玭g nhi峄噒 膽峄沬, xanh qu芒n 膽峄檌 ho岷穋 xanh l谩 c峄?#8221;.

Exit mobile version