Icon Collap

G峄 媒 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g t峄憈 theo phong th峄

Ng脿y 膽膬ng: 18/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Gi瓢峄漬g l脿 m贸n 膽峄 n峄檌 th岷 quan tr峄峮g nh岷 trong ng么i nh脿, v矛 v岷瓂 b岷 n锚n s岷痯 x岷縫 gi瓢峄漬g 峄 v峄 tr铆 ph霉 h峄 v峄沬 l峄漣 khuy锚n t峄 chuy锚n gia phong th峄.

H峄峜 c谩ch 膽岷穞 gi瓢峄漬g theo phong th峄 膽瓢峄 cho l脿 c贸 th峄 c岷 thi峄噉 t芒m tr岷g, s峄ヽ kh峄廵 v脿 tinh th岷. Ngh峄 ng啤i kh么ng 膽峄 s岷 khi岷縩 c啤 th峄 s岷 sinh ra nhi峄乽 n峄搉g 膽峄 hormone c膬ng th岷硁g cortisol, v矛 v岷瓂, c贸 m峄檛 gi岷 ng峄 ngon nh峄 vi峄嘽 膽岷穞 gi瓢峄漬g 膽煤ng c谩ch c贸 th峄 c岷 thi峄噉 kh岷 n膬ng gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 v脿 t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵 tinh th岷.

G峄 媒 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g t峄憈 theo phong th峄 - 1

V峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g theo phong th峄 r岷 quan tr峄峮g trong vi峄嘽 t岷 ra n膬ng l瓢峄g t峄憈 cho ph貌ng ng峄 (岷h: Future).

H啤n b岷 k峄 kh么ng gian n脿o kh谩c trong nh脿, ph貌ng ng峄 l脿 n啤i mang 膽岷縩 cho b岷 c岷 gi谩c th瓢 gi茫n, tho岷 m谩i v脿 ngh峄 ng啤i. M峄檛 khi b岷 膽茫 n岷痬 膽瓢峄 nh峄痭g ki岷縩 th峄ヽ c啤 b岷 v峄 phong th峄 ph貌ng ng峄? vi峄嘽 quy岷縯 膽峄媙h nh峄痭g 媒 t瓢峄焠g gi瓢峄漬g ng峄 t峄憈 nh岷 s岷 r岷 d峄 d脿ng.

Tuy nhi锚n, b岷 kh么ng c岷 lo l岷痭g n岷縰 gi瓢峄漬g c峄 b岷 膽瓢峄 膽岷穞 峄 v峄 tr铆 c贸 phong th峄 x岷 v矛 lu么n c贸 c谩ch 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h b峄 c峄 ph貌ng ng峄 hi峄噉 t岷 hi峄噓 qu岷 v峄沬 nh峄痭g g矛 b岷 膽茫 c贸.

膼岷穞 gi瓢峄漬g 峄 v峄 tr铆 ch峄 huy

膼岷穞 gi瓢峄漬g 峄 v峄 tr铆 n脿o l脿 quy岷縯 膽峄媙h quan tr峄峮g nh岷 khi l锚n k岷 ho岷h cho m峄檛 ph貌ng ng峄 tu芒n theo c谩c nguy锚n t岷痗 c峄 phong th峄. Gi瓢峄漬g l脿 m贸n 膽峄 n峄檌 th岷 l峄沶 nh岷 trong ph貌ng ng峄? n锚n v峄 tr铆 c峄 n贸 s岷 c贸 t谩c 膽峄檔g l峄沶 膽岷縩 kh么ng gian ho岷 膽峄檔g, tr么ng v脿 c岷 nh岷璶. Ngo脿i ra, gi瓢峄漬g c貌n 膽岷 di峄噉 cho s峄ヽ kh峄廵 v脿 s峄 sung t煤c, n锚n ch岷痗 ch岷痭 膽芒y l脿 m贸n 膽峄 n峄檌 th岷 quan tr峄峮g nh岷 trong to脿n b峄 ng么i nh脿.

V峄 tr铆 t峄憈 nh岷 膽峄 膽岷穞 gi瓢峄漬g l脿 v峄 tr铆 ch峄 huy, t峄ヽ l脿 v峄 tr铆 khi b岷 n岷眒 m岷穞 h瓢峄沶g ra ph铆a c峄璦 nh瓢ng kh么ng 膽峄慽 di峄噉 c峄璦 ra v脿o.

G峄 媒 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g t峄憈 theo phong th峄 - 2

V峄 tr铆 t峄憈 nh岷 膽峄 膽岷穞 gi瓢峄漬g l脿 v峄 tr铆 ch峄 huy (岷h: Future).

Ngo脿i ra, b岷 kh么ng n锚n k锚 gi瓢峄漬g s谩t t瓢峄漬g ph貌ng t岷痬. N岷縰 kh么ng th峄 tr谩nh v峄 tr铆 n脿y do h岷 ch岷 v峄 k铆ch th瓢峄沜, b岷 c贸 th峄 膽岷穞 m峄檛 chi岷縞 g瓢啤ng tr锚n b峄ヽ t瓢峄漬g ph铆a tr锚n ho岷穋 ph铆a sau gi瓢峄漬g 膽峄 m峄 r峄檔g t岷 nh矛n ra b锚n ngo脿i ph貌ng ng峄? 膼i峄乽 n脿y s岷 gi煤p x贸a b峄 n膬ng l瓢峄g x岷 ho岷穋 ti锚u c峄眂 t峄 ph貌ng t岷痬.

Tr谩nh “v峄 tr铆 quan t脿i”

Theo tri岷縯 l媒 phong th峄, b岷 n锚n tr谩nh 膽岷穞 gi瓢峄漬g 峄 “v峄 tr铆 quan t脿i” 膽谩ng s峄? t峄ヽ l脿 b脿n ch芒n c峄 b岷 h瓢峄沶g ra ph铆a c峄璦 khi n岷眒, b峄焛 膽i峄乽 n脿y s岷 l脿m gi谩n 膽o岷 gi岷 ng峄? g芒y ra c膬ng th岷硁g v脿 b岷 an.

G峄 媒 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g t峄憈 theo phong th峄 - 3

V峄 tr铆 quan t脿i 膽瓢峄 cho l脿 s岷 l脿m gi谩n 膽o岷 gi岷 ng峄? g芒y ra c膬ng th岷硁g v脿 b岷 an (岷h: Davide Lovatti).

Tuy nhi锚n, n岷縰 ph貌ng ng峄 qu谩 nh峄 v脿 kh么ng th峄 di chuy峄僴 gi瓢峄漬g, b岷 c贸 th峄 s峄 d峄g g瓢啤ng 膽峄 “膽峄媙h v峄 l岷” gi瓢峄漬g m峄檛 c谩ch tr峄眂 quan. M峄檛 chi岷縞 g瓢啤ng 膽岷穞 ph铆a tr锚n ho岷穋 ph铆a sau gi瓢峄漬g s岷 gi煤p b岷 nh矛n th岷 h矛nh 岷h ph岷 chi岷縰 c峄 c峄璦 t峄 gi瓢峄漬g. 膼i峄乽 n脿y 膽瓢峄 cho l脿 s岷 l脿m ph芒n t谩n n膬ng l瓢峄g x岷 v脿 ti锚u c峄眂, do 膽贸 mang 膽岷縩 cho b岷 m峄檛 gi岷 ng峄 tho岷 m谩i h啤n.

膼岷 gi瓢峄漬g 膽岷穞 s谩t t瓢峄漬g

Nh峄痭g 媒 t瓢峄焠g v峄 膽岷 gi瓢峄漬g ho脿n to脿n c贸 th峄 thay 膽峄昳 m峄檛 ph貌ng ng峄? Trong phong th峄, 膽岷 gi瓢峄漬g 膽岷 di峄噉 cho s峄 峄昻 膽峄媙h, h峄 tr峄 v脿 an to脿n trong cu峄檆 s峄憂g, v脿 膽岷穋 bi峄噒 l脿 trong c谩c m峄慽 quan h峄 l茫ng m岷.

膼岷 gi瓢峄漬g t峄憈 nh岷 theo phong th峄 l脿 膽岷穋 v脿 kh么ng c贸 l峄 th峄g. M峄檛 b峄ヽ t瓢峄漬g v峄痭g ch岷痗 膽岷眓g sau 膽岷 gi瓢峄漬g s岷 mang l岷 cho b岷 s峄 峄昻 膽峄媙h c岷 thi岷縯 膽峄 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 cu峄檆 s峄憂g.

G峄 媒 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g t峄憈 theo phong th峄 - 4

M峄檛 chi岷縞 gi瓢峄漬g v峄沬 ph岷 膽岷 k锚 s谩t t瓢峄漬g s岷 mang l岷 cho b岷 c岷 gi谩c an to脿n v脿 峄昻 膽峄媙h (岷h: Future).

Kit Kemp, nh脿 thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 v脿 ng瓢峄漣 s谩ng l岷璸 Firmdale Hotels cho bi岷縯: “膼岷 gi瓢峄漬g r岷 quan tr峄峮g v矛 l媒 do th岷﹎ m峄? Ch煤ng t岷 m峄檛 膽i峄僲 nh岷, v峄沬 m脿u s岷痗, hoa v膬n v脿 k岷縯 c岷, 膽峄搉g th峄漣 c贸 th峄 gi煤p 膽i峄乽 ch峄塶h v脿 c岷 thi峄噉 t峄 l峄 c农ng nh瓢 t谩c 膽峄檔g tr峄眂 quan c峄 c膬n ph貌ng”.

Ngo脿i ra, b岷 n锚n tr谩nh k锚 gi瓢峄漬g tr瓢峄沜 c峄璦 s峄? 膼i峄乽 n脿y 膽岷穋 bi峄噒 quan tr峄峮g n岷縰 b岷 膽ang 峄 t岷g tr峄噒 ho岷穋 c贸 v岷 膽峄 v峄 m岷痶.

Kh么ng gian tho谩ng 2 b锚n

膼峄慽 v峄沬 ph貌ng c峄 c谩c c岷穚 膽么i, theo chuy锚n gia phong th峄, t峄憈 nh岷 n锚n c贸 膽峄 kh么ng gian m峄 峄 hai b锚n tr谩i v脿 ph岷 c峄 gi瓢峄漬g. Kh么ng gian hai b锚n cho ph茅p c芒n b岷眓g 芒m d瓢啤ng, c农ng nh瓢 t岷 kh么ng gian ri锚ng cho m峄梚 ng瓢峄漣.

N岷縰 gi瓢峄漬g d峄盿 s谩t v脿o t瓢峄漬g, theo phong th峄, “kh铆” c峄 b岷 s岷 va 膽岷璸 v脿o t瓢峄漬g v脿 r啤i xu峄憂g tr锚n v脿 xung quanh gi瓢峄漬g. B岷 s岷 mu峄憂 tr谩nh b岷 c峄 th峄 g矛 qu谩 k铆ch th铆ch trong ph貌ng ng峄?

G峄 媒 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g t峄憈 theo phong th峄 - 5

Kh么ng gian tho谩ng 2 b锚n gi瓢峄漬g gi煤p c芒n b岷眓g 芒m d瓢啤ng v脿 t岷 s峄 ri锚ng t瓢 cho m峄梚 ng瓢峄漣 (岷h: Irene Gunter).

B峄 tr铆 膽峄慽 x峄﹏g l脿 m峄檛 th峄 thu岷璽 thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 kh谩c 膽瓢峄 c谩c chuy锚n gia phong th峄 y锚u th铆ch v脿 膽岷穋 bi峄噒 ph霉 h峄 cho ph貌ng ng峄? Trong phong th峄, c谩c c岷穚 膽峄慽 x峄﹏g 膽瓢峄 cho l脿 th煤c 膽岷﹜ n膬ng l瓢峄g h貌a h峄.

Liv Wallers t峄 studio thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 Yellow London (Anh) cho bi岷縯: “2 chi岷縞 t峄 峄 2 b锚n 膽岷 gi瓢峄漬g s岷 t岷 ra h矛nh 岷h ph岷 chi岷縰 ho脿n h岷. Ph貌ng ng峄 n锚n 膽瓢峄 t岷璸 trung 膽峄慽 x峄﹏g xung quanh gi瓢峄漬g v峄沬 s峄 ph芒n b峄 膽峄搉g 膽峄乽 c谩c 膽峄 膽岷 xung quanh”.

Tuy nhi锚n, n岷縰 ph貌ng ng峄 c贸 di峄噉 t铆ch nh峄 v脿 kh么ng c贸 l峄盿 ch峄峮 n脿o kh谩c ngo脿i vi峄嘽 k锚 gi瓢峄漬g d峄盿 v脿o t瓢峄漬g, b岷 c贸 th峄 xem x茅t treo m峄檛 chi岷縞 g瓢啤ng tr锚n t瓢峄漬g. 膼i峄乽 n脿y s岷 gi煤p m峄 r峄檔g kh么ng gian m峄檛 c谩ch tr峄眂 quan v脿 chuy峄僴 h瓢峄沶g n膬ng l瓢峄g trong ph貌ng.

Tr谩nh 膽岷穞 gi瓢峄漬g trong ph貌ng c贸 d岷, x脿 ho岷穋 tr岷 d峄慶

膼峄 膽岷穞 gi瓢峄漬g theo phong th峄, t峄憈 nh岷 khu v峄眂 ph铆a tr锚n gi瓢峄漬g kh么ng n锚n c贸 d岷, x脿 ho岷穋 tr岷 d峄慶. V矛 膽i峄乽 膽贸 s岷 t岷 ra 谩p l峄眂 v脿 c膬ng th岷硁g kh么ng c岷 thi岷縯.

G峄 媒 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g t峄憈 theo phong th峄 - 6

Tr岷 ph貌ng ng峄 v峄沬 d岷 d峄慶 ho岷穋 nghi锚ng s岷 t岷 ra 谩p l峄眂 v脿 c膬ng th岷硁g kh么ng c岷 thi岷縯 (岷h: Future).

N岷縰 kh么ng th峄 tr谩nh, h茫y ng膬n chia ph貌ng 膽峄 ng膬n c谩ch kh么ng gian ho岷穋 che b峄泃 tr岷 nh脿. B岷 c贸 th峄 “ph芒n v霉ng” ph貌ng ng峄 l峄沶 b岷眓g nh峄痭g t岷 b矛nh phong ho岷穋 r猫m v岷 膽峄 t岷 ra m峄檛 kho岷g d峄玭g tuy峄噒 膽岷筽, v脿 th锚m m脿u s岷痗 c农ng nh瓢 k岷縯 c岷 cho c膬n ph貌ng.

Ngo脿i ra, b岷 c农ng c贸 th峄 s啤n c谩c d岷, x脿 c霉ng m脿u v峄沬 tr岷 nh脿 膽峄 che 膽i n茅t ki岷縩 tr煤c ph谩 c谩ch n脿y, gi煤p gi岷 c岷 gi谩c ng峄檛 ng岷.

Exit mobile version