Icon Collap

Giao d峄媍h nh脿 膽岷 t岷 Qu岷g Ng茫i t膬ng m岷h

Ng脿y 膽膬ng: 15/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Theo S峄 X芒y d峄眓g Qu岷g Ng茫i, t铆nh t峄 qu媒 II/2021 膽岷縩 nay, s峄 l瓢峄g giao d峄媍h nh脿 膽岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h 膽茫 li锚n t峄 t膬ng theo t峄玭g qu媒 trong n膬m.

S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h Qu岷g Ng茫i cho bi岷縯, trong qu媒 III/2021, to脿n t峄塶h c贸 h啤n 3.300 giao d峄媍h nh脿 膽岷 th脿nh c么ng th矛 膽岷縩 qu媒 IV/2021 con s峄 膽贸 膽茫 t膬ng l锚n g岷 6.000.

B瓢峄沜 sang qu媒 I n膬m nay, l瓢峄g giao d峄媍h nh脿 膽岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h ti岷縫 t峄 t膬ng l锚n g岷 7.000 giao d峄媍h. Trong qu媒 II, l瓢峄g giao d峄媍h 膽岷 n峄乶 v脿 nh脿 峄 ri锚ng l岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h 膽茫 t膬ng l锚n m峄ヽ h啤n 9.500 giao d峄媍h.

H岷 h岷縯 giao d峄媍h trong th峄漣 gian qua ch峄 y岷縰 l脿 mua b谩n 膽岷 th峄 c瓢, h脿ng t峄搉 kho c峄 c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 c貌n nhi峄乽 nh瓢ng v岷玭 neo 峄 gi谩 cao, d岷玭 膽岷縩 vi峄嘽 ng瓢峄漣 d芒n c贸 nhu c岷 mua 膽岷 kh贸 gi岷 ng芒n.

Giao d峄媍h nh脿 膽岷 t岷 Qu岷g Ng茫i t膬ng m岷h - 1

L瓢峄g giao d峄媍h nh脿 膽岷 t岷 Qu岷g Ng茫i 膽ang t膬ng m岷h.

Hi峄噉 m峄ヽ gi谩 b谩n 膽岷 n峄乶 t岷 t峄塶h dao 膽峄檔g 峄 m峄ヽ trung b矛nh 5,5-25 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Gi谩 b谩n nh脿 峄 ri锚ng l岷 dao 膽峄檔g 10-50 tri峄噓 膽峄搉g/m2; gi谩 m岷穞 b岷眓g cho thu锚 400.000-800.000 膽峄搉g/m2.

B锚n c岷h s峄 l瓢峄g giao d峄媍h nh脿 膽岷 li锚n t峄 t膬ng, ho岷 膽峄檔g 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h n脿y c农ng 膽茫 di峄卬 ra s么i 膽峄檔g tr峄 l岷. Hi峄噉 UBND t峄塶h Qu岷g Ng茫i 膽ang tri峄僴 khai c谩c th峄 t峄 c贸 li锚n quan 膽峄 t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 h脿ng lo岷 khu 膽岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h.

Theo S峄 X芒y d峄眓g Qu岷g Ng茫i, sau m峄檛 giai 膽o岷 tr岷 l岷痭g do ch峄媢 岷h h瓢峄焠g t峄 d峄媍h b峄噉h Covid-19, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Qu岷g Ng茫i 膽ang c贸 d岷 hi峄噓 ph峄 h峄搃. 聽Gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 trong th峄漣 gian 膽岷縩 c贸 d岷 hi峄噓 t膬ng. 膼i峄乽 n脿y xu岷 ph谩t t峄 chi ph铆 b峄搃 th瓢峄漬g gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g t膬ng cao; v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g v脿 c谩c y岷縰 t峄 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g 膽峄乽 t膬ng; khung gi谩 膽岷 trong n膬m nay c农ng 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h t膬ng.

Exit mobile version