Icon Collap

G岷 200 c膬n bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 ti峄乶 t峄 膽瓢峄 “ch峄憈 膽啤n” ch峄 trong m峄檛 ng脿y

Ng脿y 膽膬ng: 16/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 198 trong s峄 202 c膬n nh脿 峄 th岷 t岷g h矛nh th脿nh trong t瓢啤ng lai thu峄檆 D峄 谩n Khu 膽么 th峄 m峄沬 Thanh L芒m – 膼岷 Th峄媙h 2 (H脿 N峄檌) 膽茫 膽瓢峄 b谩n th脿nh c么ng. C贸 c膬n ch锚nh c岷 v脿i t峄 膽峄搉g.

Ng脿y 2/6, T峄昻g c么ng ty 膼岷 t瓢 ph谩t tri峄僴 nh脿 v脿 膽么 th峄 (HUD) 膽茫 t峄 ch峄ヽ b谩n 202 c膬n bi峄噒 th峄?/a> thu峄檆 d峄 谩n Khu 膽么 th峄 m峄沬 Thanh L芒m – 膼岷 Th峄媙h 2, huy峄噉 M锚 Linh, b岷眓g h矛nh th峄ヽ tr岷 gi谩 c岷h tranh. Theo th么ng tin t峄 ph铆a doanh nghi峄噋, 202 c膬n nh脿 峄 th岷 t岷g x芒y th么 ho脿n thi峄噉 m岷穞 ngo脿i h矛nh th脿nh trong t瓢啤ng lai g岷痭 li峄乶 v峄沬 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 峄 膽茫 c贸 h岷 t岷g.

C峄 th峄? lo岷 h矛nh nh脿 v瓢峄漬 di峄噉 t铆ch 102 – 159 m2, gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 dao 膽峄檔g t峄 4,2 膽岷縩 8,3 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 40,7 – 51,1 tri峄噓 膽峄搉g/m2; bi峄噒 th峄 song l岷璸 di峄噉 t铆ch 210 – 305,5 m2, gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 dao 膽峄檔g t峄 7,7 – 13,1 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 36,7 – 47,4 tri峄噓 膽峄搉g/m2; bi峄噒 th峄 膽啤n l岷璸 di峄噉 t铆ch 362 – 410 m2, gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 dao 膽峄檔g 12 – 18,9 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 39,5 – 50,3 tri峄噓 膽峄搉g/m2.聽

G岷 200 c膬n bi峄噒 th峄? li峄乶 k峄 ti峄乶 t峄 膽瓢峄 ch峄憈 膽啤n ch峄 trong m峄檛 ng脿y  - 1

Khu 膽么 th峄 m峄沬 Thanh L芒m – 膼岷 Th峄媙h 2 c贸 t锚n th瓢啤ng m岷 HUD Me Linh Central, d峄 谩n c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch 55,38 ha v峄沬 v峄 tr铆 n岷眒 ngay g岷 trung t芒m h脿nh ch铆nh huy峄噉 M锚 Linh, Qu峄慶 l峄 23 (岷h: Ng么 Tu岷).

Trong bu峄昳 tr岷 gi谩 c岷h tranh 202 c膬n nh脿 th岷 t岷g tr锚n, c贸 225 c谩 nh芒n, t峄 ch峄ヽ tham gia v峄沬 s峄 ti峄乶 c峄峜 t峄 500 tri峄噓 膽峄搉g 膽岷縩 1 t峄 膽峄搉g. K岷縯 th煤c bu峄昳 tr岷 gi谩 c岷h tranh, nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 chia s岷 th么ng tin, t岷 c岷 c谩c c膬n 膽茫 膽瓢峄 “ch峄憈” th脿nh c么ng 膽峄乽 cao h啤n gi谩 kh峄焛 膽i峄僲, c谩 bi峄噒, c贸 c膬n ch锚nh t峄沬 v脿i t峄 膽峄搉g.

膼啤n c峄? 峄 lo岷 h矛nh bi峄噒 th峄 song l岷璸, m峄檛 c膬n bi峄噒 th峄 c贸 di峄噉 t铆ch 膽岷 250 m2, gi谩p 2 m岷穞 膽瓢峄漬g 10,5 m v脿 7,5 m, gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 8,59 t峄 膽峄搉g, gi谩 mua 8,67 t峄 膽峄搉g, ch锚nh kho岷g 80 tri峄噓 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 34,7 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Nh瓢ng, m峄檛 c膬n bi峄噒 th峄 kh谩c c贸 di峄噉 t铆ch 302,5 m2, gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 12,62 t峄 膽峄搉g, gi谩 mua 14,73 t峄 膽峄搉g, ch锚nh 2,11 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 48,78 tri峄噓 膽峄搉g/m2, do n岷眒 峄 v峄 tr铆 l么 g贸c n锚n c贸 m峄ヽ gi谩 cao h啤n h岷硁.

膼谩ng ch煤 媒, 峄 c谩c c膬n bi峄噒 th峄 膽啤n l岷璸, nhi峄乽 m峄ヽ gi谩 ch锚nh cao 膽茫 膽瓢峄 thi岷縯 l岷璸. M峄檛 c膬n bi峄噒 th峄 c贸 di峄噉 t铆ch 410 m2, 峄 v峄 tr铆 l么 g贸c, gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 l脿 18,9 t峄 膽峄搉g, gi谩 mua kho岷g 23,17 t峄 膽峄搉g, ch锚nh g岷 4,3 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 56,5 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Hai c膬n bi峄噒 th峄 kh谩c c贸 c霉ng di峄噉 t铆ch 362 m2 n岷眒, 峄 v峄 tr铆 l么 g贸c, gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 kho岷g 18,2 t峄 膽峄搉g, gi谩 mua 21,1 t峄 膽峄搉g, ch锚nh 2,9 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 58,3 tri峄噓 膽峄搉g/m2. 聽

膼瓢峄 bi岷縯, sau 5 ng脿y bu峄昳 tr岷 gi谩 c岷h tranh k岷縯 th煤c, ch峄 膽岷 t瓢 s岷 ra quy岷縯 膽峄媙h v脿 m峄漣 nh脿 膽岷 t瓢 tr岷 gi谩 th脿nh c么ng th峄眂 hi峄噉 c谩c th峄 t峄 ti岷縫 theo. Ti岷縩 膽峄 b脿n giao nh脿 c农ng 膽瓢峄 ch峄 膽岷 t瓢 th峄眂 hi峄噉 theo quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 v脿 h峄 膽峄搉g k媒 k岷縯 v峄沬 kh谩ch h脿ng.聽

Exit mobile version