Icon Collap

膼i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h l脿 c么ng c峄 膽峄 v岷珁 v霉ng bi岷縩 c峄 chung th脿nh c峄 ri锚ng

Ng脿y 膽膬ng: 05/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trung t芒m H脿 N峄檌 ch峄媢 nhi峄乽 谩p l峄眂 v峄 qu谩 t岷 h岷 t岷g, 霉n t岷痗, ng岷璸 n瓢峄沜… Ch峄 tr瓢啤ng di d峄漣 m峄檛 s峄 c啤 s峄 ra kh峄廼 n峄檌 膽么 lu么n coi l脿 tr峄峮g 膽i峄僲. Sau di d峄漣, 膽岷 d霉ng l脿m g矛 c农ng c岷 膽瓢峄 t铆nh to谩n…

Trao 膽峄昳 v峄沬 D芒n tr铆, GS. 膼岷穘g H霉ng V玫 – nguy锚n Th峄 tr瓢峄焠g B峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g – cho bi岷縯, vi峄嘽 t峄 ch峄ヽ tri峄僴 khai 膽峄 谩n di d峄漣 cho 膽岷縩 nay v岷玭 c貌n ch岷璵, n岷縰 kh么ng mu峄憂 n贸i l脿 r岷 ch岷璵.

V矛 sao ch岷璵 di d峄漣?

R玫 r脿ng vi峄嘽 di d峄漣 c谩c nh脿 m谩y, x铆 nghi峄噋, tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜, b峄噉h vi峄噉 t峄 khu v峄眂 n峄檌 th脿nh H脿 N峄檌 ra ngo岷 th脿nh r岷 c岷 thi岷縯 nh瓢ng tri峄僴 khai ch岷璵 tr峄? theo 么ng nguy锚n nh芒n t峄 膽芒u?

– Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 膽茫 c贸 Quy岷縯 膽峄媙h s峄 130 v峄 bi峄噉 ph谩p, l峄 tr矛nh di d峄漣 v脿 vi峄嘽 s峄 d峄g qu峄 膽岷 sau khi di d峄漣 c啤 s峄 s岷 xu岷 c么ng nghi峄噋, b峄噉h vi峄噉, c啤 s峄 gi谩o d峄 膽岷 h峄峜, c啤 s峄 gi谩o d峄 ngh峄 nghi峄噋 v脿 c谩c c啤 quan, 膽啤n v峄 trong n峄檌 th脿nh H脿 N峄檌.

膼岷縩 nay, Ch铆nh ph峄 c农ng 膽茫 ban h脿nh Ngh峄 膽峄媙h 167/2017, 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳, b峄 sung t岷 Ngh峄 膽峄媙h 67/2021 quy 膽峄媙h vi峄嘽 s岷痯 x岷縫 l岷, x峄 l媒 t脿i s岷 c么ng, trong 膽贸 c贸 vi峄嘽 di d峄漣 c谩c c啤 s峄 nh脿 膽岷, 膽啤n v峄 s峄 nghi峄噋 c么ng kh峄廼 khu v峄眂 膽么 th峄 l峄沶, th峄眂 hi峄噉 s岷痯 x岷縫 l岷 vi峄嘽 s峄 d峄g 膽岷 cho ph霉 h峄 h啤n.

Sau g岷 ch峄 n膬m, 膽岷縩 hi峄噉 nay, hi峄噓 qu岷 ch瓢a 膽瓢峄 bao nhi锚u, c貌n ch岷璵. T么i cho r岷眓g, v岷 膽峄 l峄 铆ch l脿 nguy锚n nh芒n ch峄 y岷縰 khi岷縩 vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 di d峄漣 c貌n ch岷璵.

Sau khi di d峄漣, tr峄 s峄 c农 膽贸 膽峄 l脿m g矛? Nhi峄乽 膽啤n v峄 mu峄憂 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n nh脿 峄 t岷 膽贸. Nhi峄乽 膽啤n v峄 膽谩ng l岷 ph岷 di d峄漣 t峄 l芒u r峄搃 nh瓢ng c峄 n岷 n谩 v峄沬 b脿i to谩n l峄 铆ch cho m矛nh. Vi峄嘽 chia s岷 l峄 铆ch c农ng kh么ng h峄 d峄 d脿ng g矛 khi nh峄痭g v峄 tr铆 n脿y 膽峄乽 l脿 膽岷 “v脿ng”, th岷璵 ch铆 膽岷 “kim c瓢啤ng”鈥?/p>

R峄搃 nhi峄乽 b峄? ng脿nh, c啤 quan s峄 nghi峄噋 c么ng di d峄漣 r峄搃, c贸 膽峄媋 膽i峄僲 m峄沬 r峄搃 nh瓢ng v岷玭 gi峄 l岷 tr峄 s峄 c农 v峄沬 l媒 do bi锚n ch岷 “ph矛nh” ra. Th峄 h峄廼 m岷 n啤i 膽茫 trao l岷 tr峄 s峄 c农? C贸 nh峄痭g n啤i c貌n gi峄 l岷 cho thu锚 nh瓢ng c贸 th峄 l岷 膽瓢a ra l媒 do gi峄 l岷 cho 膽啤n v峄 c峄 m矛nh v岷玭 thi岷縰 ch峄 ho岷 膽峄檔g. Ngay nhi峄乽 tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜, c农ng thu峄檆 di峄噉 di d峄漣 nh瓢ng 膽茫 膽i 膽芒u鈥?/p>

膼i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h l脿 c么ng c峄 膽峄 v岷珁 v霉ng bi岷縩 c峄 chung th脿nh c峄 ri锚ng - 1

GS. 膼岷穘g H霉ng V玫 – nguy锚n Th峄 tr瓢峄焠g B峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g ch峄 ra nhi峄乽 b岷 c岷璸 trong vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 di d峄漣 m峄檛 s峄 tr峄 s峄? c啤 s峄? nh脿 m谩y th峄漣 gian qua (岷h: H峄痷 Ngh峄?.

V岷瓂 theo 么ng, c岷 gi岷 b脿i to谩n n脿y nh瓢 th岷 n脿o?

– Vi峄嘽 s岷痯 x岷縫 l岷 s峄 d峄g 膽岷 c么ng s岷 nh瓢 th岷 n脿o th矛 c贸 c谩c Ngh峄 膽峄媙h 167, Ngh峄 膽峄媙h 67 c峄 Ch铆nh ph峄 quy 膽峄媙h cho t峄玭g tr瓢峄漬g h峄 c峄 th峄? kh谩 膽岷 膽峄?

Tr瓢峄漬g h峄 n脿o bu峄檆 ph岷 trao l岷 cho ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng, tr瓢峄漬g h峄 n脿o c贸 th峄 chuy峄僴 nh瓢峄g 膽峄 c贸 kinh ph铆 th峄眂 hi峄噉 di d峄漣, th峄眂 hi峄噉 x芒y d峄眓g c啤 s峄 t岷 膽峄媋 膽i峄僲 m峄沬… C谩c Ngh峄 膽峄媙h n脿y c农ng quy 膽峄媙h chi ti岷縯 v峄 x峄 l媒 膽岷 膽ai do doanh nghi峄噋 Nh脿 n瓢峄沜 s峄 d峄g, 膽茫 qua c峄 ph岷 h贸a ho岷穋 ch瓢a qua c峄 ph岷 h贸a. C谩c tr瓢峄漬g h峄 膽峄乽 c贸 膽岷 膽峄 v脿 chi ti岷縯.

Tuy nhi锚n, v岷 膽峄 m岷 ch峄憈 l脿 c谩ch n脿o 膽峄 chia s岷 l峄 铆ch h峄 l媒 th矛 ch瓢a r玫. Khi l峄 铆ch ch瓢a r玫 th矛 ch岷痗 ch岷痭 nh峄痭g ng瓢峄漣 th峄眂 hi峄噉 s岷 kh么ng mu峄憂 th峄眂 hi峄噉 cho 膽岷 膽峄? thay v脿o 膽贸 h峄 c贸 th峄 v岷玭 mu峄憂 n铆u k茅o l峄 铆ch cho m矛nh. Vi峄嘽 d脿n x岷縫 l峄 铆ch khi th峄眂 hi峄噉 ch铆nh s谩ch di d峄漣 l脿 v岷 膽峄 l峄沶 m脿 t么i cho r岷眓g 膽贸 l脿 nguy锚n nh芒n c岷 tr峄 vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 ch峄 tr瓢啤ng 膽煤ng 膽岷痭, c岷 thi岷縯 n脿y.

Ngo脿i ra, b谩o c谩o c农ng c贸 th岷 m峄檛 s峄 nguy锚n nh芒n kh谩c 膽瓢峄 膽峄 c岷璸 t峄沬 nh瓢 vi峄嘽 膽岷 t瓢 c啤 s峄 h岷 t岷g c峄 膽峄媋 ph瓢啤ng t岷 v峄 tr铆 m峄沬 ch瓢a 膽谩p 峄﹏g k峄媝 th峄漣 d岷玭 膽岷縩 kh贸 kh膬n cho c谩c c啤 s峄 khi di d峄漣 膽岷縩 n啤i m峄沬; ch瓢a th峄眂 s峄 khuy岷縩 kh铆ch 膽瓢峄 c谩c c啤 s峄 trong vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 di d峄漣; ch瓢a c贸 ch岷 t脿i x峄 l媒 “m岷h tay” 膽峄慽 v峄沬 vi峄嘽 ch岷璵 th峄眂 hi峄噉 di d峄漣鈥?/p>

Ngo脿i ra c农ng c贸 m峄檛 s峄 nguy锚n nh芒n 膽瓢峄 膽峄 c岷璸 t峄沬 nh瓢 c贸 s峄 s峄璦 膽峄昳, b峄 sung c谩c quy 膽峄媙h v峄 ch铆nh s谩ch, ph谩p lu岷璽 li锚n quan, 岷h h瓢峄焠g t峄沬 ti岷縩 膽峄 l岷璸 quy ho岷h, 膽峄 谩n di d峄漣; qu谩 tr矛nh tri峄僴 khai g岷穚 nhi峄乽 kh贸 kh膬n trong huy 膽峄檔g ngu峄搉 l峄眂, b峄 tr铆 ngu峄搉 v峄憂 th峄眂 hi峄噉 trong khi c么ng t谩c di d峄漣 膽貌i h峄廼 nhu c岷 v峄憂 ng芒n s谩ch r岷 l峄沶; s峄 ch峄 膽峄檔g, ph峄慽 h峄 th峄眂 hi峄噉 c峄 c谩c c啤 quan c贸 li锚n quan ch瓢a cao鈥?/p>

V岷 膽峄 ph峄ヽ t岷 v矛 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h 峄 Vi峄噒 Nam qu谩 d峄 d脿ng聽

Kh么ng 铆t 媒 ki岷縩 cho r岷眓g c貌n ch瓢a r玫 r脿ng v峄 c啤 ch岷 x峄 l媒 膽峄慽 v峄沬 ph岷 膽岷 tr峄 s峄 c农 do c啤 quan s峄 d峄g tr瓢峄沜 膽贸, theo 么ng n锚n x峄 l媒 nh瓢 th岷 n脿o 膽峄 ph霉 h峄?

– R玫 r脿ng, gi峄 ai ph岷 di d峄漣 c农ng 膽峄乽 d峄盿 v脿o quy ho岷h. V峄 tr铆 膽岷 c农 s岷 l脿m g矛 l脿 do quy ho岷h 膽么 th峄 膽茫 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 quy岷縯 膽峄媙h. Th峄璦 膽岷 c农 n岷眒 峄 khu d芒n c瓢 th矛 cho ph茅p th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n nh脿 峄? th峄璦 膽岷 c农 n岷眒 v脿o n啤i x芒y d峄眓g h岷 t岷g x茫 h峄檌, k峄 thu岷璽 hay m么i tr瓢峄漬g th矛 th峄眂 hi峄噉 c谩c d峄 谩n ph谩t tri峄僴 h岷 t岷g.

N贸i nh瓢 v岷瓂 c农ng mang t铆nh l媒 thuy岷縯 l脿 ch铆nh. V岷 膽峄 tr峄 n锚n ph峄ヽ t岷 v矛 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h 峄 Vi峄噒 Nam kh谩 d峄 d脿ng. C贸 khi theo quy ho岷h 膽瓢峄 duy峄噒 th矛 v峄 tr铆 膽贸 s岷 l脿 h岷 t岷g x茫 h峄檌. S峄 n铆u k茅o l峄 铆ch c峄 t峄 ch峄ヽ s峄 d峄g 膽岷 c农 s岷 c峄 “ch岷” 膽峄 quy ho岷h 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h th脿nh khu d芒n c瓢. Nh矛n l岷 H脿 N峄檌, th脿nh ph峄 v岷玭 c峄 “c啤i n峄沬” c谩c khu d芒n c瓢 kh谩 d峄 d茫i, th岷 l脿 c谩c h岷g m峄 h岷 t岷g 膽峄乽 b峄 “co r煤t” l岷.

V岷 膽峄 l峄 铆ch kh么ng ch峄 l脿m kh贸 vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 s岷痯 x岷縫 l岷 s峄 d峄g 膽岷 c么ng s岷 m脿 膽ang l脿m kh贸 cho ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 theo h瓢峄沶g hi峄噉 膽岷 峄 n瓢峄沜 ta.

Vi峄嘽 ch岷璵 di d峄漣 l脿 nguy锚n nh芒n g贸p ph岷 khi岷縩 膽么 th峄 H脿 N峄檌 ng脿y c脿ng m茅o m贸 v矛 霉n t岷痗, qu谩 t岷, ng岷璸 l峄, th瓢a 么ng?

– 膼煤ng v岷瓂! T岷 nhi锚n, vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 H脿 N峄檌 kh么ng t峄憈, b峄 m茅o m贸, 霉n t岷痗, qu谩 t岷, ng岷璸 l峄… l脿 do quy ho岷h ho岷穋 ch瓢a chu岷﹏ ho岷穋 b峄 膽i峄乽 ch峄塶h sai l脿m l峄嘽h chu岷﹏.

Khi suy lu岷璶 theo chi峄乽 s芒u, c贸 th峄 th岷 vi峄嘽 ch岷璵 th峄眂 hi峄噉 di d峄漣 c谩c c啤 s峄 ph岷 di d峄漣 theo quy ho岷h c农ng l脿m cho quy ho岷h 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 nh瓢ng kh么ng th峄眂 hi峄噉, c农ng l脿 cho c谩c quy ho岷h kh谩c kh么ng th峄 th峄眂 hi峄噉 ho岷穋 c峄 th峄眂 hi峄噉 th矛 ph岷 b峄泃 x茅n c谩c h岷g m峄 c岷 thi岷縯.

N贸i聽chung, vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 theo h瓢峄沶g 膽峄搉g b峄? h脿i h貌a, to脿n di峄噉 ph岷 d峄盿 v脿o quy ho岷h 膽煤ng ti锚u chu岷﹏. B岷 k峄 c么ng 膽o岷 n脿o c峄 quy ho岷h kh么ng th峄眂 hi峄噉 ho岷穋 ch岷璵 th峄眂 hi峄噉 c农ng g芒y ra t矛nh tr岷g 膽峄﹖ 膽o岷 trong chu峄梚 ph谩t tri峄僴. Vi峄嘽 kh么ng ho岷穋 ch岷璵 di d峄漣 c谩c c啤 s峄 ph岷 di d峄漣 theo quy ho岷h c农ng l脿 t矛nh tr岷g m峄檛 m岷痶 x铆ch trong chu峄梚 ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 b峄 ph谩 v峄? 岷h h瓢峄焠g t峄沬 to脿n b峄 qu谩 tr矛nh ph谩t tri峄僴 膽么 th峄?

S岷痯 t峄沬, r岷 c岷 thi岷縯 l脿m m岷h, quy岷縯 li峄噒 ch峄 tr瓢啤ng di d峄漣 n脿y, 膽峄玭g 膽峄 “tinh th岷 vui v岷 c岷?#8221; gi峄痑 nh贸m ng瓢峄漣 c贸 th岷﹎ quy峄乶 v脿 nh贸m ng瓢峄漣 ham l峄 铆ch l脿m cho quy峄乶 l峄 c峄 nh芒n d芒n b峄 thi峄噒 h岷.

T峄 g贸c nh矛n th峄眂 t岷? c贸 th峄 th岷 m峄檛 v瓢峄沶g m岷痗 kh谩 l峄沶 c岷 膽瓢峄 kh啤i th么ng. Ch铆nh s谩ch s岷痯 x岷縫 l岷 vi峄嘽 s峄 d峄g 膽岷 膽ai thu峄檆 c么ng s岷 do c谩c c啤 quan Nh脿 n瓢峄沜 v脿 c谩c t峄 ch峄ヽ 膽瓢峄 Nh脿 n瓢峄沜 cho ph茅p s峄 d峄g 膽ang g岷穚 ph岷 t矛nh tr岷g ng瓢峄漣 c贸 th岷﹎ quy峄乶 qu岷 l媒 l脿 c岷 t峄塶h, c貌n ng瓢峄漣 s峄 d峄g nh脿 膽岷 c么ng s岷 l岷 l脿 c谩c c啤 quan trung 瓢啤ng.

Ch铆nh v矛 v岷瓂 m脿 c谩c c啤 quan c贸 th岷﹎ quy峄乶 qu岷 l媒 膽岷 膽ai c岷 t峄塶h kh贸 th峄 hi峄噉 quy峄乶 l峄眂 b岷痶 bu峄檆 di d峄漣, b岷痶 bu峄檆 b脿n giao c啤 s峄 c农 膽峄慽 v峄沬 c谩c c啤 quan quy峄乶 l峄眂 c岷 tr锚n c峄 m矛nh. T瓢啤ng lai ch岷痗 v岷玭 kh贸 kh膬n trong th峄眂 hi峄噉 ch峄 tr瓢啤ng di d峄漣 n脿y. Ch瓢峄沶g ng岷 v岷璽 n脿y ch峄 c贸 th峄 v瓢峄 qua khi nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 th岷﹎ quy峄乶 qu岷 l媒 媒 th峄ヽ 膽瓢峄 ph岷 vi th峄眂 hi峄噉 th岷﹎ quy峄乶.

Ph谩t lu岷璽 h脿nh ch铆nh c峄 ta c农ng 膽茫 quy 膽峄媙h c峄 th峄 v峄 c啤 ch岷 c瓢峄g ch岷 h脿nh ch铆nh khi kh么ng th峄眂 hi峄噉 quy岷縯 膽峄媙h h脿nh ch铆nh. Nh瓢 tr锚n 膽茫 n贸i, khi ng瓢峄漣 ban h脿nh quy岷縯 膽峄媙h h脿nh ch铆nh v峄 di d峄漣 l脿 c啤 quan h脿nh ch铆nh c岷 d瓢峄沬 (c岷 t峄塶h), c貌n ng瓢峄漣 c贸 tr谩ch nhi峄噈 th峄眂 hi峄噉 quy岷縯 膽峄媙h h脿nh ch铆nh v峄 di d峄漣 l岷 l脿 c啤 quan h脿nh ch铆nh c岷 tr锚n (c岷 trung 瓢啤ng) th矛 c啤 quan h脿nh ch铆nh c岷 d瓢峄沬 c农ng qu谩 kh贸 th峄眂 hi峄噉 c瓢峄g ch岷 h脿nh ch铆nh v脿 c农ng kh贸 x峄 ph岷. S峄 th峄眂, 膽芒y l脿 v岷 膽峄 谩ch t岷痗 l峄沶 mang t铆nh th峄眂 ti峄卬 c岷 v瓢峄 qua.

Nguy锚n t岷痗 ph谩t tri峄僴 l脿 ph岷 d峄盿 tr锚n b岷 quy ho岷h t岷 n锚n l峄 铆ch c么ng cao nh岷

Nh瓢ng th峄眂 t岷 v峄玜 qua, quy ho岷h v脿 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h 膽瓢峄 nh岷痗 t峄沬 khi m峄檛 tuy岷縩 膽瓢峄漬g m脿 h脿ng lo岷 d峄 谩n 膽峄檌 t岷g, qu谩 t岷, 霉n 峄?

– T么i cho r岷眓g quy 膽峄媙h v峄 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h trong ph谩p lu岷璽 n瓢峄沜 ta c貌n th峄 hi峄噉 t铆nh l峄弉g l岷籵, vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 quy ho岷h l岷 hay n峄 nang. 膼芒y l脿 nh瓢峄 膽i峄僲 bao tr霉m trong 膽么 th峄 h贸a 峄 n瓢峄沜 ta.

V峄 nguy锚n t岷痗, ph谩t tri峄僴 ph岷 d峄盿 tr锚n b岷 quy ho岷h t岷 n锚n l峄 铆ch c么ng cao nh岷, l峄 铆ch c岷 v峄 kinh t岷? x茫 h峄檌 v脿 m么i tr瓢峄漬g. Quy ho岷h ho岷穋 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h th瓢峄漬g b峄 bi岷縩 d岷g do 媒 膽峄媙h c峄 ng瓢峄漣 c贸 th岷﹎ quy峄乶 mu峄憂 chuy峄僴 l峄 铆ch c么ng th脿nh l峄 铆ch t瓢. Nh瓢聽v岷瓂, bu峄檆 ph岷 h矛nh th脿nh nh贸m l峄 铆ch 膽峄 c霉ng nhau h瓢峄焠g l峄 铆ch t瓢聽chuy峄僴 t峄 l峄 铆ch c么ng sang do l脿m m茅o quy ho岷h.

Ch煤ng ta l岷 v铆 d峄 nh瓢 峄 Trung Qu峄慶, ng瓢峄漣 ta c贸 th峄 c农ng c貌n nh峄痭g nh瓢峄 膽i峄僲 qu岷 l媒 nh岷 膽峄媙h, nh瓢 h峄 r岷 coi tr峄峮g c么ng t谩c quy ho岷h v脿 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h. 峄 膽贸, c啤 quan c贸 th岷﹎ quy峄乶 ph锚 duy峄噒 quy ho岷h kh么ng 膽瓢峄 quy岷縯 膽峄媙h 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h m脿 ph岷 l脿 c啤 quan c岷 tr锚n. 膼i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h c农ng kh么ng d峄 d脿ng g矛, ph岷 th峄廰 m茫n r岷 nhi峄乽 膽i峄乽 ki峄噉, tr矛nh t峄 th峄 t峄 ph锚 duy峄噒 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h c农ng c峄眂 k峄 ph峄ヽ t岷. C峄眂 ch岷硁g 膽茫, nh脿 膽岷 t瓢 d峄 谩n m峄沬 膽峄 xu岷 v脿 c啤 quan Nh脿 n瓢峄沜 c贸 th岷﹎ quy峄乶 m峄沬 cho ph茅p.

峄 Vi峄噒 Nam, ng瓢峄漣 ph锚 duy峄噒 quy ho岷h 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h l脿m ra quy tr矛nh 膽i峄乽 r岷 膽啤n gi岷, nh贸m l峄 铆ch c农ng d峄 h矛nh th脿nh. 膼i峄乽 ch峄塶h ch峄 y岷縰 l脿 gi岷 b峄泃 h岷 t岷g, c岷 h岷 t岷g k峄孤爐hu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, h岷 t岷g m么i tr瓢峄漬g v脿 t膬ng kh么ng gian nh脿 峄? t峄ヽ l脿 gi岷 b峄泃 ti峄乶 膽岷 t瓢 kh么ng thu l峄 v脿 t膬ng l峄 nhu岷璶 t峄 b谩n nh脿 峄? Ch铆nh v矛 v岷瓂, nhi峄乽 d峄 谩n cu峄慽 c霉ng tr锚n th峄眂 膽峄媋 kh谩c xa v峄漣 v峄 so v峄沬 b岷 quy ho岷h 膽岷 ti锚n 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒, kh谩c xa “m峄檛 tr峄漣 m峄檛 v峄眂”.

T峄 th峄眂 t岷 c贸 th峄 th岷 quy ho岷h v脿 d峄 谩n l岷 膽岷 ti锚n 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 th瓢峄漬g kh谩 膽煤ng v峄沬 quy chu岷﹏ k峄 thu岷璽 v峄 quy ho岷h, 膽瓢峄 t铆nh to谩n d峄盿 tr锚n 膽岷 膽峄 c谩c y岷縰 t峄 膽茫 quy 膽峄媙h.

Nh瓢ng v矛 quy tr矛nh 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h kh谩 d峄 d脿ng n锚n quy ho岷h b峄 thay 膽峄昳 r岷 膽谩ng k峄? th岷璵 ch铆 c贸 quy ho岷h 膽i峄乽 ch峄塶h cho 膽岷縩 khi 膽岷 膽瓢峄 t瓢 l峄 膽峄 l峄沶. C贸 th峄 th岷 r玫 “膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h” 膽ang 膽贸ng vai m峄檛 c么ng c峄 h峄痷 hi峄噓 膽峄 “v岷珁 v霉ng bi岷縩 c峄 chung th脿nh c峄 ri锚ng”.

N贸i cho 膽岷 膽岷穘 th矛 c农ng c贸 tr瓢峄漬g h峄 th峄眂 s峄 c岷 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h 膽茫 膽瓢峄 duy峄噒, nh瓢ng t峄 tr峄峮g kh么ng cao. Nh矛n tr锚n th峄眂 t岷 c峄 膽么 th峄 H脿 N峄檌 th矛 膽a s峄 膽i峄乽 ch峄塶h l脿m m茅o quy ho岷h 膽瓢峄 duy峄噒 v矛 l峄 铆ch t瓢 nh芒n c峄 ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n.

C芒u h峄廼 膽瓢峄 膽岷穞 ra l脿 c岷 膽i峄乽 tra xem ng瓢峄漣 ph锚 duy峄噒 膽i峄乽 ch峄塶h c贸 nh煤ng ta v脿o l峄 铆ch n脿y kh么ng 膽峄 x峄 l媒. V岷 膽峄 l峄沶 nh岷 c岷 l脿m l脿 膽峄昳 m峄沬 to脿n di峄噉 khung ph谩p lu岷璽 v峄 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h.

Xin c谩m 啤n 么ng v峄 cu峄檆 tr貌 chuy峄噉 n脿y!

Exit mobile version