Icon Collap

膼峄 xu岷 c谩ch h岷 ch岷 mua 膽i, b谩n l岷 nhi峄乽 l岷 b岷 膽峄檔g s岷, gi岷 膽岷 c啤

Ng脿y 膽膬ng: 24/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – B峄 X芒y d峄眓g 膽峄 ngh峄 nghi锚n c峄﹗ 膽峄 ban h脿nh quy 膽峄媙h v峄 thu岷 膽峄慽 v峄沬 vi峄嘽 s峄 d峄g, giao d峄媍h, kinh doanh b岷 膽峄檔g nh岷眒 h岷 ch岷 t矛nh tr岷g mua 膽i, b谩n l岷 nhi峄乽 l岷, 膽岷 c啤, g膬m gi峄 b岷 膽峄檔g s岷.

Trong b谩o c谩o 膽谩nh gi谩 to脿n di峄噉 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 n膬m 2021 v脿 n峄璦 膽岷 n膬m nay g峄璱 Th峄 t瓢峄沶g, B峄 X芒y d峄眓g ch峄 ra b岷 c岷璸 c峄 ch铆nh s谩ch thu岷 膽峄慽 v峄沬 vi峄嘽 s峄 d峄g b岷 膽峄檔g s岷, ho岷 膽峄檔g giao d峄媍h, kinh doanh b岷 膽峄檔g khi ch瓢a ph芒n bi峄噒 膽瓢峄 gi峄痑 ng瓢峄漣 s峄 d峄g v脿 膽峄慽 t瓢峄g 膽岷 t瓢, kinh doanh, mua 膽i, b谩n l岷 nhi峄乽 l岷 d岷玭 膽岷縩 hi峄噉 t瓢峄g 膽岷 c啤, g膬m gi峄 b岷 膽峄檔g s岷.

N锚u ki岷縩 ngh峄? B峄 X芒y d峄眓g cho r岷眓g c岷 nghi锚n c峄﹗, 膽峄 xu岷 膽峄 ban h脿nh quy 膽峄媙h v峄 thu岷 膽峄慽 v峄沬 vi峄嘽 s峄 d峄g b岷 膽峄檔g s岷, 膽峄慽 v峄沬 ho岷 膽峄檔g giao d峄媍h, kinh doanh b岷 膽峄檔g h岷 ch岷 t矛nh tr岷g mua 膽i, b谩n l岷 nhi峄乽 l岷, h岷 ch岷 t矛nh tr岷g 膽岷 c啤, g膬m gi峄 b岷 膽峄檔g s岷.

膼峄 xu岷 c谩ch h岷 ch岷 mua 膽i, b谩n l岷 nhi峄乽 l岷 b岷 膽峄檔g s岷, gi岷 膽岷 c啤 - 1

B峄 T脿i ch铆nh 膽ang 膽峄 ngh峄 c谩c b峄 ng脿nh, 膽峄媋 ph瓢啤ng, t峄 ch峄ヽ c贸 li锚n quan t峄昻g k岷縯, 膽谩nh gi谩 th峄眂 hi峄噉 c谩c lu岷璽 thu岷? trong 膽贸 c贸 thu岷 li锚n quan 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 (岷h: IT).

Theo b峄 n脿y, nhi峄乽 qu峄慶 gia v脿 v霉ng l茫nh th峄 膽茫 谩p d峄g ch铆nh s谩ch thu岷 膽峄 x峄 l媒 t矛nh tr岷g ph谩t tri峄僴 n贸ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g, ch峄憂g 膽岷 c啤 b岷 膽峄檔g s岷, th峄眂 hi峄噉 膽i峄乽 ti岷縯 膽峄 th峄 tr瓢峄漬g ph谩t tri峄僴 峄昻 膽峄媙h l脿nh m岷h.

C峄 th峄? t岷 M峄? Anh, Hong Kong 谩p d峄g h矛nh th峄ヽ thu岷 l农y ti岷縩 trong mua, b谩n b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 峄? 谩p thu岷 giao d峄媍h 膽岷穋 bi峄噒 trong tr瓢峄漬g h峄 mua b谩n trong th峄漣 gian ng岷痭 (d瓢峄沬 3 n膬m, v峄沬 m峄ヽ 20% gi谩 tr峄 t脿i s岷); ph峄 ph铆 膽峄慽 v峄沬 膽峄慽 t瓢峄g mua b谩n b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 峄 l脿 ph谩p nh芒n n瓢峄沜 ngo脿i.

C貌n t岷 Canada, giai 膽o岷 t峄 n膬m 2013, d貌ng ti峄乶 膽岷 t瓢 n瓢峄沜 ngo脿i 膽峄 v脿o th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 t岷 c谩c th脿nh ph峄 l峄沶 c峄 Canada t膬ng v峄峵, k茅o theo ngu峄搉 c岷 t膬ng theo, trong khi ngu峄搉 cung b岷 膽峄檔g s岷 l岷 膽ang h岷 ch岷 v矛 kh么ng c贸 nhi峄乽 qu峄 膽岷 ph谩t tri峄僴.

Tr瓢峄沜 t矛nh tr岷g n脿y, Ch铆nh ph峄 Canada 膽茫 膽瓢a ra m峄檛 s峄 ch铆nh s谩ch nh瓢 khuy岷縩 kh铆ch ng瓢峄漣 d芒n b谩n nh脿 (d瓢 th峄玜, kh么ng s峄 d峄g) 膽峄 t膬ng ngu峄搉 cung; 膽谩nh thu岷 cao h啤n 膽峄慽 v峄沬 tr瓢峄漬g h峄 s峄 h峄痷 nh脿 峄 nh瓢ng kh么ng s峄 d峄g 膽峄 峄 m脿 膽峄 kinh doanh nh岷眒 h岷 ch岷 ng瓢峄漣 mua nh脿 膽峄 膽岷 c啤.

峄 Trung Qu峄慶, giai 膽o岷 2004-2010, l瓢峄g v峄憂 膽岷 t瓢 kh峄昻g l峄 膽峄 v脿o b岷 膽峄檔g s岷 khi岷縩 gi谩 nh脿 膽岷 峄 Trung Qu峄慶 t膬ng r岷 cao. Tr瓢峄沜 t矛nh tr岷g n脿y, Nh脿 n瓢峄沜 膽茫 ban h脿nh v脿 s峄璦 膽峄昳 ch铆nh s谩ch thu岷 m峄沬 v峄 b谩n b岷 膽峄檔g s岷 膽峄 h岷 ch岷 膽岷 c啤 v脿o b岷 膽峄檔g s岷; ng芒n h脿ng n芒ng l茫i su岷 膽峄慽 v峄沬 c谩c kho岷 vay mua nh脿 nh岷眒 h岷 ch岷 ng瓢峄漣 mua nh脿 膽峄 膽岷 c啤.

T岷 H脿n Qu峄慶, n瓢峄沜 n脿y 谩p d峄g 膽谩nh thu岷 l农y ti岷縩 (thu岷 t脿i s岷, thu岷 s峄 d峄g 膽岷) 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 c贸 nhi峄乽 nh脿 膽岷. H脿ng n膬m Nh脿 n瓢峄沜 膽谩nh gi谩 gi谩 tr峄 膽岷 v脿 gi谩 nh脿 l脿m c啤 s峄 thu thu岷 v脿 膽谩nh gi谩 th峄 tr瓢峄漬g.

Ch铆nh ph峄 n瓢峄沜 n脿y c农ng 谩p d峄g Lu岷璽 Thu岷 ch峄憂g 膽岷 c啤, s岷痗 thu岷 n脿y 膽谩nh r岷 cao v脿o giao d峄媍h trong th峄漣 gian ng岷痭 (mua b谩n nh脿 trong v貌ng 1 n膬m thu岷 b岷眓g 50% l峄 nhu岷璶, trong v貌ng 2 n膬m b岷眓g 40% l峄 nhu岷璶, b岷 膽峄檔g s岷 ch瓢a c贸 膽膬ng k媒 m脿 b谩n th矛 thu岷 l脿 70%).

T岷 Vi峄噒 Nam, ng脿y 16/11/2021, Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 膽茫 c贸 Quy岷縯 膽峄媙h 2114 ban h脿nh K岷 ho岷h th峄眂 hi峄噉 K岷縯 lu岷璶 s峄 19 c峄 B峄 Ch铆nh tr峄 v脿 膼峄 谩n 膼峄媙h h瓢峄沶g ch瓢啤ng tr矛nh x芒y d峄眓g ph谩p lu岷璽 nhi峄噈 k峄 Qu峄慶 h峄檌 kh贸a XV. Theo 膽贸, giao B峄 T脿i ch铆nh ch峄 tr矛, th峄眂 hi峄噉 nhi峄噈 v峄 nghi锚n c峄﹗, r脿 so谩t c谩c Lu岷璽 thu岷 膽峄 ki岷縩 ngh峄? s峄璦 膽峄昳, b峄 sung ho岷穋 nghi锚n c峄﹗, 膽峄 xu岷 x芒y d峄眓g m峄沬.

Hi峄噉 B峄 T脿i ch铆nh 膽ang 膽峄 ngh峄 c谩c b峄 ng脿nh, 膽峄媋 ph瓢啤ng, t峄 ch峄ヽ c贸 li锚n quan t峄昻g k岷縯, 膽谩nh gi谩 th峄眂 hi峄噉 c谩c lu岷璽 thu岷? trong 膽贸 c贸 thu岷 li锚n quan 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷. Tr锚n c啤 s峄 t峄昻g h峄 v瓢峄沶g m岷痗, b岷 c岷璸, B峄 T脿i ch铆nh s岷 膽峄 xu岷 ho脿n thi峄噉 c谩c gi岷 ph谩p ho脿n thi峄噉 ch铆nh s谩ch thu岷 li锚n quan 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 v脿 t峄昻g h峄 nghi锚n c峄﹗ kinh nghi峄噈 qu峄慶 t岷?

Exit mobile version