Icon Collap

Cu峄檆 s峄憂g “t岷 c岷 trong m峄檛” t岷 An Ph煤 Eco City

Ng脿y 膽膬ng: 27/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – An Ph煤 Eco City l脿 m峄檛 trong hai khu 膽么 th峄 kh茅p k铆n 膽瓢峄 膽岷 t瓢 v脿 ph谩t tri峄僴 b峄焛 ch峄 膽岷 t瓢 An Ph煤 C岷 Th啤. D峄 谩n t峄峚 l岷 tr锚n 膽瓢峄漬g Tr瓢啤ng V末nh Nguy锚n thu峄檆 ph瓢峄漬g Th瓢峄漬g Th岷h, qu岷璶 C谩i R膬ng.

Theo b谩o c谩o t峄 nghi锚n c峄﹗ c峄 McKinsey, con ng瓢峄漣 ng脿y c脿ng 膽岷穞 ra nhi峄乽 ti锚u chu岷﹏ h啤n cho cu峄檆 s峄憂g. M峄檛 ph岷 v矛 cu峄檆 s峄憂g hi峄噉 膽岷, m峄檛 ph岷 v矛 nhu c岷 tr岷 nghi峄噈 膽岷硁g c岷 ng脿y c脿ng cao. N岷痬 b岷痶 t芒m l媒 膽贸, An Ph煤 Land 膽岷 t瓢 v脿o d峄 谩n cao c岷 v峄沬 膽岷 膽峄 nh峄痭g ti峄噉 nghi v脿 sang tr峄峮g b锚n trong m峄檛 th脿nh ph峄 thu nh峄? An Ph煤 Eco City.

膼i峄僲 nh岷 c峄 khu 膽么 th峄 n脿y l脿 c谩c khu nh脿 v峄沬 thi岷縯 k岷 sang tr峄峮g, ti峄噉 nghi. Tr谩i ng瓢峄 v峄沬 d峄 谩n Ph煤 Center Point 膽岷璵 n茅t ch芒u 脗u gi峄痑 l貌ng th脿nh ph峄 C岷 Th啤; ch峄 膽岷 t瓢 An Ph煤 Land kho谩c l锚n An Ph煤 EcoCity di峄噉 m岷 c峄 h啤i h瓢峄沶g 膼峄媋 Trung H岷, k岷縯 h峄 t芒n c峄 膽i峄僴. V峄沬 ki岷縩 tr煤c n脿y, d峄 谩n 膽茫 t岷 n锚n n茅t ri锚ng bi峄噒 n峄昳 b岷璽 khi岷縩 b岷 c峄 ai c农ng mu峄憂 tr岷 nghi峄噈.

Cu峄檆 s峄憂g t岷 c岷 trong m峄檛 t岷 An Ph煤 Eco City - 1
Ph峄慽 c岷h An Ph煤 EcoCity.

An Ph煤 EcoCity t岷璸 trung v脿o 2 khu nh脿 cao c岷 nh岷 l脿 Diamond v脿 Sapphire v峄沬 nh峄痭g ti峄噉 铆ch n峄檌 khu hi峄噉 膽岷. Khu Diamond d脿nh cho c瓢 d芒n cao c岷 di峄噉 t铆ch l峄沶. Thi岷縯 k岷 膽a n膬ng v峄玜 kinh doanh t岷 t岷g tr峄噒 m脿 gia 膽矛nh v岷玭 sinh ho岷 t峄 t岷g 2 tr峄 l锚n. V峄沬 phong c谩ch 膼峄媋 Trung H岷, kh谩ch h脿ng c贸 th峄 th岷 thi岷縯 k岷 m峄 r岷 th么ng tho谩ng, c峄璦 s峄 bao quanh, nh峄痭g m谩i v貌m m峄乵 m岷 v脿 ban c么ng r峄檔g. Khu Diamond n岷眒 峄 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋, ngay m岷穞 s么ng, d芒n c瓢 th瓢a, s谩t b岷縩 thuy峄乶 v脿 khu nh脿 h脿ng cao c岷 t岷 n锚n kh么ng gian sang tr峄峮g v脿 膽岷硁g c岷.

Kh么ng k茅m ph岷 n峄昳 b岷璽, Khu Sapphire 膽瓢峄 v铆 l脿 tr谩i tim c峄 An Ph煤 EcoCity. 膼芒y l脿 khu duy nh岷 trong d峄 谩n c贸 b谩n 膽岷 bi峄噒 th峄 ri锚ng v峄沬 to脿n b峄 c谩c c膬n h峄?/a> c贸 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 (ph铆a tr瓢峄沜 l脿 m岷穞 l峄? ph铆a sau l脿 s么ng).

Cu峄檆 s峄憂g t岷 c岷 trong m峄檛 t岷 An Ph煤 Eco City - 2
Khu Sapphire 峄 An Ph煤 EcoCity.

D貌ng s么ng t峄 nhi锚n u峄憂 l瓢峄 bao quanh nh峄痭g khu bi峄噒 th峄 cao聽c岷 cho c岷 gi谩c nh瓢 膽ang 峄 khung tr峄漣 脻 l茫ng m岷. C岷h 膽贸, khu Sapphire s峄 h峄痷 b峄 b啤i ngo脿i tr峄漣, s芒n b贸ng, b岷縩 thuy峄乶…, k岷縯 n峄慽 thu岷璶 ti峄噉 v峄沬 c谩c ti峄噉 铆ch kh谩c trong 膽么 th峄? D芒n c瓢 c贸 th峄 tr岷 nghi峄噈 ch猫o thuy峄乶 tr锚n s么ng, ng岷痬 nh矛n nh峄痭g con 膽瓢峄漬g 膽岷 hoa v脿 c芒y xanh trong khu c么ng vi锚n, h脿nh lang 膽i b峄?

Cu峄檆 s峄憂g t岷 c岷 trong m峄檛 t岷 An Ph煤 Eco City - 3
C岷 v脿 h脿nh lang 膽i b峄 峄 An Ph煤 EcoCity.

Ngo脿i ra, tr岷 nghi峄噈 cu峄檆 s峄憂g “T岷 c岷 trong m峄檛” t岷 An Ph煤 EcoCity kh么ng th峄 thi岷縰 khu Smart Homes s峄 h峄痷 di峄噉 t铆ch r峄檔g nh岷 trong d峄 谩n v峄沬 c瓢 d芒n s岷 u岷 nh岷. Ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯, ti峄噉 铆ch n峄檌 khu 膽岷 chu岷﹏ v峄沬 c么ng vi锚n trung t芒m, shophouse, b茫i 膽峄 xe, tr瓢峄漬g h峄峜, trung t芒m th瓢啤ng m岷, di chuy峄僴 v脿i b瓢峄沜 ch芒n l脿 t峄沬 b岷縩 du thuy峄乶. Ki岷縩 tr煤c c峄 khu nh脿 theo phong c谩ch 膼峄媋 Trung H岷, t芒n c峄 膽i峄僴, m峄檛 s峄 d茫y nh脿 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 theo ph貌ng c谩ch nh脿 ph峄?/a> NewYork hi峄噉 膽岷. C霉ng v峄沬 膽贸 l脿 Khu Ruby bao g峄搈 c谩c c膬n h峄 li峄乶 k峄 c贸 di峄噉 t铆ch v峄玜, n岷眒 theo tuy岷縩 膽瓢峄漬g 膽茫 膽瓢峄 quy ho岷h c峄 th脿nh ph峄 C岷 Th啤, c瓢 d芒n d峄 d脿ng di chuy峄僴. C谩c c膬n nh脿 t岷 d峄 谩n 膽谩p 峄﹏g 膽a ph岷 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng hi峄噉 nay.

L脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽么 th峄 膽ang v瓢啤n l锚n top nh峄痭g th脿nh ph峄 膽谩ng s峄憂g 峄 Vi峄噒 Nam, ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯 mu峄憂 x芒y d峄眓g m峄檛 An Ph煤 EcoCity mang 膽岷硁g c岷 cu峄檆 s峄憂g ch芒u 脗u ngay t岷 th脿nh ph峄 C岷 Th啤. An Ph煤 Land ki岷縩 thi岷縯 v脿o ti峄噉 铆ch n峄檌 khu v峄沬 t岷 c岷 nh峄痭g d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷 ti峄噉 l峄 v脿 hi峄噉 膽岷 nh岷眒 膽谩p 峄﹏g cu峄檆 s峄憂g “t岷 c岷 trong m峄檛”.

D峄 谩n s峄 h峄痷 7.000 m2 c芒y xanh m岷穞 n瓢峄沜, c么ng vi锚n c芒y xanh sinh th谩i t峄昻g th峄 r峄檔g h啤n 9.000 m2, nh脿 h脿ng 脕 脗u quy m么 h啤n 1.000m2, h峄 b啤i ngo脿i tr峄漣 900 m2, b茫i gi峄 xe n峄檌 khu h啤n 5.000 m2, c谩c kh么ng gian t峄 h峄峱 gia 膽矛nh, picnic, v瓢峄漬 n瓢峄沶g BBQ,鈥 C霉ng v峄沬 膽贸 l脿 ti峄噉 铆ch n峄檌 khu 膽a d岷g nh瓢 c么ng vi锚n 膽i b峄? khu vui ch啤i tr岷 em, trung t芒m h峄檌 ngh峄? nh脿 h脿ng, caf茅, shophouse,鈥?/p>

膼i峄僲 膽峄檆 膽谩o l脿 thi岷縯 k岷 th么ng minh v脿 ki岷縩 tr煤c 膽a n膬ng c峄 shophouse. V峄沬 thang m谩y v脿 thang b峄 c贸 th峄 膽i ri锚ng, gia ch峄 v峄玜 s峄 h峄痷 kh么ng gian an c瓢 ch岷 l瓢峄g v峄玜 c贸 c啤 h峄檌 gia t膬ng thu nh岷璸.

An ninh t岷 An Ph煤 Ecocity 膽瓢峄 x芒y d峄眓g theo ti锚u chu岷﹏ khu d芒n c瓢 kh茅p k铆n, v岷璶 h脿nh th么ng minh, b岷 v峄 24/7 nh岷眒 mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g 膽岷穋 quy峄乶, an to脿n cho c峄檔g 膽峄搉g d芒n c瓢.

Theo 膽岷 di峄噉 ch峄 膽岷 t瓢, hi峄噉 An Ph煤 Ecocity ho脿n thi峄噉 c谩c y岷縰 t峄 ph谩p l媒. D峄 谩n 膽瓢峄 ph芒n ph峄慽 b峄焛 C么ng ty c峄 ph岷 b岷 膽峄檔g s岷 Cen S脿i G貌n, C么ng ty c峄 ph岷 d峄媍h v峄 v脿 膽峄媋 峄慶 膼岷 Xanh Mi峄乶 B岷痗, C么ng ty c峄 ph岷 d峄媍h v峄 b岷 膽峄檔g s岷 Broland, C么ng ty c峄 ph岷 膽岷 t瓢 v脿 d峄媍h v峄 Ario Mi峄乶 T芒y.

Exit mobile version