Icon Collap

Chuy锚n gia ch峄 ra lo岷 v岷 膽峄 l峄沶 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 TPHCM

Ng脿y 膽膬ng: 28/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Qu峄 膽岷 h岷 ch岷? ngu峄搉 cung kh谩 th岷, gi谩 b谩n cao v脿 quy tr矛nh c岷 ph茅p d峄 谩n c貌n 膽ang b峄 si岷縯 ch岷穞鈥 l脿 lo岷 v岷 膽峄 l峄沶 膽谩ng l瓢u 媒 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 TPHCM.

Theo ph芒n t铆ch t峄 b谩o c谩o m峄沬 ph谩t h脿nh c峄 b峄 ph岷璶 nghi锚n c峄﹗ Savills Vi峄噒 Nam, ngu峄搉 cung m峄沬 trong 6 th谩ng cu峄慽 n膬m s岷 ti岷縫 t峄 duy tr矛 nh瓢 giai 膽o岷 n峄璦 膽岷 n膬m nay. 膼岷穋 bi峄噒, ho岷 膽峄檔g si岷縯 ch岷穞 ngu峄搉 t铆n d峄g v脿o b岷 膽峄檔g s岷 trong th峄漣 gian qua 膽瓢峄 d峄 b谩o s岷 gi煤p thanh l峄峜 th峄 tr瓢峄漬g m岷h m岷?

Chuy锚n gia ch峄 ra lo岷 v岷 膽峄 l峄沶 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 TPHCM - 1

Chuy锚n gia 膽茫 ch峄 ra lo岷 v岷 膽峄 l峄沶 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 TPHCM nh瓢 qu峄 膽岷 h岷 ch岷? ngu峄搉 cung kh谩 th岷, gi谩 b谩n cao v脿 quy tr矛nh c岷 ph茅p d峄 谩n c貌n 膽ang b峄 si岷縯 ch岷穞 (岷h: C.Q).

C峄 th峄 li锚n quan 膽岷縩 v岷 膽峄 si岷縯 t铆n d峄g v脿o b岷 膽峄檔g s岷, b脿 V玫 Th峄 Kh谩nh Trang, Ph贸 Gi谩m 膽峄慶 B峄 ph岷璶 nghi锚n c峄﹗ Savills Vi峄噒 Nam, nh矛n nh岷璶 峄 g贸c 膽峄 l岷 quan khi cho r岷眓g 膽贸 l脿 t铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂. B峄焛 膽i峄乽 n脿y cho th岷 th峄 tr瓢峄漬g 膽ang c贸 s峄 thanh l峄峜 m岷h m岷 theo h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g v脿 l脿nh m岷h h啤n.

Theo 膽贸, ch峄 nh峄痭g ch峄 膽岷 t瓢 th岷璽 s峄 c贸 ngu峄搉 l峄眂 v峄 t脿i ch铆nh v脿 ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g th矛 h峄 s岷 ti岷縫 t峄 t峄搉 t岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. Trong khi, ch峄 膽岷 t瓢 ph峄 thu峄檆 v脿o v峄憂 vay v脿 kh么ng c贸 quy tr矛nh ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g th矛 s岷 g岷穚 nhi峄乽 kh贸 kh膬n.

V峄 kh铆a c岷h ng瓢峄漣 mua nh脿, b脿 Trang cho bi岷縯 vi峄嘽 si岷縯 t铆n d峄g c贸 th峄 l脿m gi岷 nh贸m ng瓢峄漣 mua 膽岷 c啤, l瓢峄泃 s贸ng v脿 kh么ng c贸 nhu c岷 峄 th峄眂, t峄 膽贸 gi煤p ng瓢峄漣 mua nh脿 c贸 nhu c岷 th峄眂 膽岷縩 g岷 v峄沬 c啤 h峄檌 s峄 h峄痷 nh脿 h啤n.

“Tuy nhi锚n, ch峄 膽岷 t瓢 ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 vi峄嘽 chi ph铆 s峄 d峄g 膽岷 v脿 gi谩 nguy锚n v岷璽 li峄噓 ti岷縫 t峄 t膬ng. 膼i峄乽 n脿y c农ng l脿 m峄檛 kh贸 kh膬n cho ch峄 膽岷 t瓢 v脿 t谩c 膽峄檔g 膽岷縩 gi谩 b谩n cu峄慽 c霉ng c峄 s岷 ph岷﹎. V矛 v岷瓂, ph芒n kh煤c nh脿 峄 b矛nh d芒n hay x茫 h峄檌 v岷玭 l脿 m峄檛 c谩nh c峄璦 cho c谩c ch峄 膽岷 t瓢 c贸 th峄 tham gia v脿o v脿 g贸p ph岷 cho s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 x茫 h峄檌”, b脿 Trang khuy岷縩 ngh峄?

Chuy锚n gia n脿y c农ng khuy岷縩 ngh峄 c谩c doanh nghi峄噋 c岷 ch峄 膽峄檔g 膽a d岷g h贸a ngu峄搉 v峄憂, ti岷縫 c岷璶 c谩c k锚nh thay th岷 nh瓢 qu峄 膽岷 t瓢, M&A, li锚n doanh trong b峄慽 c岷h t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷 b峄 si岷縯 ch岷穞. Vi峄嘽 膽a d岷g h贸a c谩c ngu峄搉 v峄憂 s岷 gi煤p 峄昻 膽峄媙h th峄 tr瓢峄漬g v脿 gi岷 c谩c r峄 ro h峄 th峄憂g.

Ngo脿i ra, b脿 Trang c农ng 膽茫 ch峄 ra lo岷 v岷 膽峄 l峄沶 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 TPHCM nh瓢 qu峄 膽岷 h岷 ch岷? ngu峄搉 cung kh谩 th岷, gi谩 b谩n cao v脿 quy tr矛nh c岷 ph茅p d峄 谩n c貌n 膽ang b峄 si岷縯 ch岷穞.

脭ng L锚 Ho脿ng Ch芒u – Ch峄 t峄媍h HoREA – c农ng ch峄 ra r岷眓g, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 v岷玭 ch瓢a ph谩t tri峄僴 峄昻 膽峄媙h, b峄乶 v峄痭g bi峄僽 hi峄噉 r岷 r玫 n茅t qua 5 v岷 膽峄 t峄搉 t岷.

Th峄 nh岷, t矛nh tr岷g “l峄嘽h pha cung – c岷” d岷玭 膽岷縩 r岷 thi岷縰 ngu峄搉 cung d峄 谩n, r岷 thi岷縰 ngu峄搉 cung nh脿 峄? nh岷 l脿 nh脿 峄 c贸 gi谩 v峄玜 t煤i ti峄乶 v脿 nh脿 峄 x茫 h峄檌; th峄 hai, t矛nh tr岷g “l峄嘽h pha ph芒n kh煤c th峄 tr瓢峄漬g” v峄 ph芒n kh煤c nh脿 峄 cao c岷, nh瓢 t岷 TPHCM th矛 nh脿 峄 c贸 gi谩 v峄玜 t煤i ti峄乶 n膬m 2020 ch峄 chi岷縨 1% t峄昻g s峄 nh脿 峄 v脿 n膬m 2021 th矛 kh么ng c貌n lo岷 nh脿 峄 c贸 gi谩 v峄玜 t煤i ti峄乶 (0%), trong khi 74% s岷 ph岷﹎ nh脿 峄 thu峄檆 ph芒n kh煤c cao c岷, c貌n l岷 26% thu峄檆 ph芒n kh煤c trung c岷;

Th峄 ba, t矛nh tr岷g khan hi岷縨 nh脿 峄 膽茫 膽岷﹜ gi谩 nh脿 t膬ng cao li锚n t峄 trong 5 n膬m qua v瓢峄 qu谩 kh岷 n膬ng thu nh岷璸 c峄 膽a s峄 ng瓢峄漣 d芒n v脿 膽茫 xu岷 hi峄噉 t矛nh tr岷g “ph芒n l么 b谩n n峄乶” tr脿n lan, “s峄憈 岷” gi谩 膽岷;

Th峄 t瓢, m么i tr瓢峄漬g 膽岷 t瓢 kinh doanh trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 v岷玭 ch瓢a th峄眂 s峄 minh b岷h, c么ng b岷眓g, l脿nh m岷h; th峄 n膬m, c贸 kh么ng 铆t doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷 y岷縰 k茅m n膬ng l峄眂 v脿 thi岷縰 t铆nh chuy锚n nghi峄噋.

“Trong 膽贸, v岷 膽峄 n峄昳 l锚n l脿 c岷 ph岷 ki峄僲 so谩t v脿 x峄 l媒 hi峄噓 qu岷 m峄慽 quan h峄 h峄痷 c啤 gi峄痑 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 v脿 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂 膽峄 c岷 hai th峄 tr瓢峄漬g n脿y ph谩t tri峄僴 l脿nh m岷h, h峄 tr峄 l岷玭 nhau, do hi峄噉 nay v岷玭 膽ang ti峄乵 岷﹏ m峄檛 s峄 r峄 ro, nguy c啤 g芒y b岷 峄昻 kinh t岷 v末 m么”, 么ng Ch芒u lo ng岷. B峄焛 l岷 theo v峄 n脿y, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ph谩t tri峄僴 l脿nh m岷h, 峄昻 膽峄媙h s岷 k茅o theo s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂 v脿 n峄乶 kinh t岷? nh瓢ng ng瓢峄 l岷 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 b岷 峄昻 s岷 k茅o theo s峄 b岷 峄昻 c峄 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂 v脿 n峄乶 kinh t岷?

脭ng Ch芒u ch峄 ra r岷眓g, th峄眂 tr岷g t矛nh h矛nh tr锚n 膽芒y c贸 nguy锚n nh芒n kh谩ch quan do d峄媍h Covid-19, do xung 膽峄檛 膽峄媋 ch铆nh tr峄 ho岷穋 do 膽峄﹖ g茫y chu峄梚 cung 峄﹏g to脿n c岷; nh瓢ng ch峄 y岷縰 l脿 do c谩c nguy锚n nh芒n ch峄 quan, tr瓢峄沜 h岷縯 l脿 “v瓢峄沶g m岷痗” v峄 “th峄 ch岷 ph谩p lu岷璽” v脿 c么ng t谩c “th峄眂 thi ph谩p lu岷璽” c峄 m峄檛 s峄 c啤 quan Nh脿 n瓢峄沜 c贸 th岷﹎ quy峄乶.

Exit mobile version