Icon Collap

Ch峄峮 c膬n h峄 th岷 n脿o 膽峄 tr峄 th脿nh t脿i s岷 m脿 kh么ng ph岷 “ti锚u s岷”?

Ng脿y 膽膬ng: 22/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – C膬n h峄 c贸 th峄 tr峄 th脿nh t脿i s岷 gi煤p sinh l峄 nh峄 g岷痭 li峄乶 v峄沬 vi峄嘽 t岷 d峄眓g gi谩 tr峄 s峄憂g. V峄沬 nh峄痭g d峄 谩n 膽瓢峄 膽岷 t瓢 v峄 ch岷 l瓢峄g x芒y d峄眓g, ti峄噉 铆ch hay c贸 v峄 tr铆 t峄憈 s岷 l脿 t脿i s岷 sinh l峄 b峄乶 v峄痭g, 膽谩ng 膽峄 s峄 h峄痷, 膽岷 t瓢.

膼岷 di峄噉 nh脿 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n BCG Land – thu峄檆 Qu峄 膽岷 t瓢 Bamboo Capital chia s岷 nh峄痭g 瓢u ti锚n h脿ng 膽岷 khi ch峄峮 l峄盿 m峄檛 d峄 谩n c膬n h峄?/a> 膽峄 ch煤ng c贸 th峄 tr峄 th脿nh t脿i s岷 峄 v脿 膽岷 t瓢 x峄﹏g 膽谩ng.

V峄 tr铆: ch峄峮 nh峄痭g d峄 谩n n岷眒 峄 n峄檌 膽么, c贸 h岷 t岷g ho脿n ch峄塶h s岷 gi煤p t脿i s岷 t膬ng gi谩

Kh谩c v峄沬 膽岷 n峄乶 th瓢峄漬g 膽瓢峄 瓢u ti锚n l峄盿 ch峄峮 t岷 c谩c khu v峄眂 mang t铆nh 膽么 th峄 v峄 tinh hay c谩c v霉ng kinh t岷 m峄沬 n峄昳, 膽峄 m峄檛 d峄 谩n c膬n h峄 膽谩p 峄﹏g t铆nh n膬ng 峄 t峄憈 hay 膽岷 t瓢 sinh l峄, c岷 瓢u ti锚n ch峄峮 l峄盿 t岷 c谩c v峄 tr铆 n峄檌 膽么, s峄 h峄痷 h岷 t岷g 膽峄搉g b峄? Vi峄嘽 n脿y s岷 gi煤p gi谩 tr峄 t脿i s岷 t膬ng m脿 kh么ng c貌n n岷眒 trong hai ch峄 “ti峄乵 n膬ng”.

Ch峄 c贸 峄 c谩c khu v峄眂 n峄檌 膽么, h岷 t岷g m峄沬 膽瓢峄 膽岷 t瓢 chu岷﹏ ch峄塶h nh岷眒 th煤c 膽岷﹜ s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 khu v峄眂. Ngo脿i ra, n峄檌 膽么 c农ng l脿 n啤i c贸 l瓢峄g d芒n c瓢 c啤 h峄痷 膽么ng 膽煤c, gi煤p gi岷 谩p l峄眂 膽岷 ra n岷縰 cho thu锚 v脿 ho脿n ch峄塶h b峄 m岷穞 th瓢啤ng m岷 ngo岷 khu s岷 u岷 cho d峄 谩n, t峄 膽贸 gi煤p s岷 ph岷﹎ gia t膬ng gi谩 tr峄?

Ch峄峮 c膬n h峄 th岷 n脿o 膽峄 tr峄 th脿nh t脿i s岷 m脿 kh么ng ph岷 ti锚u s岷? - 1
V峄 tr铆 huy岷縯 m岷h s岷 gi煤p c膬n h峄 kh么ng ng峄玭g gia t膬ng gi谩 tr峄 (岷h: BCG Land).

V峄 h岷 t岷g, m峄檛 chuy锚n gia 膽岷 ng脿nh v峄 quy ho岷h 膽么 th峄 膽茫 t峄玭g c贸 nh岷璶 膽峄媙h: h岷 t岷g l脿 膽峄檔g l峄眂 t膬ng gi谩 cho b岷 膽峄檔g s岷. N啤i n脿o c贸 膽瓢峄漬g s谩 膽i l岷 thu岷璶 ti峄噉, k猫m theo 膽贸 l脿 c谩c ti峄噉 铆ch c么ng c峄檔g th矛 n啤i 膽贸 thu h煤t ng瓢峄漣 d芒n 膽岷縩 sinh s峄憂g, k茅o theo vi峄嘽 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 khu v峄眂 膽贸 c农ng s岷 t膬ng gi谩.

膼岷 di峄噉 膽岷縩 t峄 BCG Land c农ng l瓢u 媒 th锚m, v峄沬 nh贸m kh谩ch mua 膽峄 膽岷 t瓢 cho thu锚, c岷 瓢u ti锚n ch峄峮 d峄 谩n n岷眒 g岷 c谩c trung t芒m kinh t岷 – t脿i ch铆nh, khu c么ng ngh峄 cao, khu c么ng nghi峄噋-ch岷 xu岷 – n啤i gi煤p 膽岷 b岷 “膽岷 ra” cho c膬n h峄 v峄沬 l峄眂 l瓢峄g k峄 s瓢, nh脿 t瓢 v岷, chuy锚n gia c岷 cao l脿m vi峄嘽.

Nh脿 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n BCG Land c农ng cho hay, trong qu谩 tr矛nh ch峄峮 l峄盿 qu峄 膽岷 膽峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n, h峄 r岷 kh岷痶 khe 峄 n啤i 膽岷穞 膽峄 v脿 King Crown Infinity l脿 m峄檛 minh ch峄﹏g.

King Crown Infinity do BCG Land ph谩t tri峄僴 膽瓢峄聽x芒y d峄眓g聽tr锚n khu 膽岷 12.652 m2 t岷 v峄 tr铆 trung t芒m TP Th峄 膼峄ヽ, ngay trong khu c瓢 d芒n hi峄噉 h峄痷, tr锚n m岷穞 ti峄乶 tr峄 膽瓢峄漬g l峄沶 V玫 V膬n Ng芒n.

T峄 d峄 谩n, c瓢 d芒n King Crown Infinity d峄 d脿ng k岷縯 n峄慽 膽岷縩 c谩c tr峄 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h Xa l峄 H脿 N峄檌, Ph岷 V膬n 膼峄搉g, Kha V岷 C芒n 膽峄 di chuy峄僴 膽岷縩 c谩c 膽峄媋 膽i峄僲 quan tr峄峮g nh瓢 Khu c么ng ngh峄 cao, Trung t芒m t脿i ch铆nh Th峄 Thi锚m, Khu 膽么 th峄 膽岷 h峄峜 qu峄慶 gia, qu岷璶 1, qu岷璶 3,鈥 N岷眒 trong khu d芒n c瓢 hi峄噉 h峄痷 l芒u 膽峄漣, n锚n h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch ngo岷 khu v矛 th岷 c农ng 膽a d岷g v脿 s岷祅 c贸 nh瓢 ch峄 Th峄 膼峄ヽ, Giga Mall, B峄噉h vi峄噉 TP Th峄 膼峄ヽ, Vincom Th峄 膼峄ヽ, h峄 th峄憂g tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 Qu峄慶 gia TPHCM.

Vi峄嘽 li峄乶 k峄 tuy岷縩 Metro s峄 1, c谩ch depot ch峄 1 ph煤t di chuy峄僴 c貌n t岷 n锚n 瓢u th岷 v峄 kh岷 n膬ng k岷縯 n峄慽 giao th么ng m瓢峄 m脿, cho ph茅p nh脿 膽岷 t瓢 t峄 tin v脿o vi峄嘽 t膬ng gi谩 trong t瓢啤ng lai c峄 d峄 谩n.

Ch岷 l瓢峄g x芒y d峄眓g, ho脿n thi峄噉 v脿 vi峄嘽 b岷 tr矛 c膬n h峄?/strong>

M峄檛 trong nh峄痭g v岷 膽峄 c峄 c谩c d峄 谩n c膬n h峄 th瓢峄漬g khi岷縩 kh谩ch 峄 hay gi峄沬 膽岷 t瓢 e ng岷 ch铆nh l脿 ch岷 l瓢峄g x芒y d峄眓g. C贸 tr峄 th脿nh “ti锚u s岷” hay kh么ng n岷眒 峄 y岷縰 t峄 n脿y.

Kh么ng 铆t d峄 谩n c膬n h峄 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g hi峄噉 nay g岷穚 c谩c v岷 膽峄 v峄 bong tr贸c, n峄﹖, xu峄憂g c岷 theo th峄漣 gian v矛 x芒y d峄眓g, ho脿n thi峄噉 k茅m ch岷 l瓢峄g. Vi峄嘽 c谩c c膬n h峄 膽瓢峄 膽岷 t瓢 cao v峄 ch岷 l瓢峄g x芒y d峄眓g th瓢峄漬g c贸 m峄ヽ gi谩 cao h啤n, nh瓢ng 膽峄昳 l岷 v貌ng 膽峄漣 s峄憂g s岷 l芒u h啤n, gi煤p b岷 to脿n gi谩 tr峄 t脿i s岷, an to脿n cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g.

Ch峄峮 c膬n h峄 th岷 n脿o 膽峄 tr峄 th脿nh t脿i s岷 m脿 kh么ng ph岷 ti锚u s岷? - 2
Ch岷 l瓢峄g x芒y d峄眓g 膽贸ng vai tr貌 tr峄峮g y岷縰 gi煤p c膬n h峄 tr峄 th脿nh t脿i s岷 m脿 kh么ng ph岷 “ti锚u s岷” (岷h: BCG Land).

Chuy锚n gia v峄 ki岷縩 tr煤c – x芒y d峄眓g 膽岷縩 t峄 BCG Land cho bi岷縯, King Crown Infinity l脿 d峄 谩n ti锚n phong t岷 TPHCM s峄 d峄g v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g b峄乶 v峄痭g GFRC – b锚 t么ng c峄憈 s峄 th峄 tinh 膽峄 x芒y d峄眓g d峄 谩n. V峄沬 th脿nh ph岷 l脿 n瓢峄沜, xi m膬ng, c谩t, c峄憈 li峄噓 tinh ch岷? ph峄 gia h贸a d岷籵 v脿 膽岷穋 bi峄噒 l脿 s峄 th峄 tinh ch峄憂g ki峄乵, v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g GFRC kh么ng ch峄 c贸 ch岷 l瓢峄g t峄憈, b峄乶 b峄 v峄沬 th峄漣 gian m脿 c貌n t岷 th岷﹎ m峄 cao cho h矛nh th谩i c么ng tr矛nh.

V岷璽 li峄噓 GFRC kh么ng ch峄 l脿m t膬ng tu峄昳 th峄 cho c么ng tr矛nh m脿 c貌n c谩ch 芒m, c谩ch nhi峄噒 t峄憈 v脿 gi煤p ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian thi c么ng. C谩c t铆nh n膬ng 膽岷穋 bi峄噒 n脿y khi岷縩 GFRC c贸 gi谩 b谩n cao h啤n so v峄沬 v岷璽 li峄噓 b锚 t么ng truy峄乶 th峄憂g. 膼贸 l脿 l媒 do tr锚n th峄 tr瓢峄漬g hi峄噉 ch瓢a c贸 nhi峄乽 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 谩p d峄g GFRC.

BCG Land c貌n m岷h d岷 trang b峄 h峄 th峄憂g b岷 tr矛 t貌a nh脿 BMU (Building Maintenance Unit) hi峄噉 膽岷 膽峄 gia t膬ng tu峄昳 th峄 cho King Crown Infinity. BMU l脿 m峄檛 thi岷縯 b峄 膽岷穋 bi峄噒 chuy锚n d峄g 膽峄 l脿m s岷h v脿 b岷 tr矛 c谩c t貌a nh脿 cao t岷g. Thi岷縯 b峄 n脿y s岷 gi煤p t貌a nh脿 lu么n s谩ng 膽岷筽 v脿 h岷 ch岷 t峄慽 膽a qu谩 tr矛nh xu峄憂g c岷 do m么i tr瓢峄漬g t峄 nhi锚n.

GFRC v脿 c么ng ngh峄 BMU s岷 gi煤p m峄梚 c膬n h峄 King Crown Infinity tr峄 th脿nh m峄檛 t脿i s岷, h峄゛ h岷筺 t膬ng gi谩 theo th峄漣 gian.

Qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh t貌a nh脿

N岷縰 ch岷 l瓢峄g x芒y d峄眓g 膽贸ng vai tr貌 l脿 “y岷縰 t峄 c岷” th矛 膽啤n v峄 qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh t貌a nh脿 s岷 s岷痬 vai “膽i峄乽 ki峄噉 膽峄?#8221;. B峄焛 m峄檛 t脿i s岷 c贸 膽瓢峄 膽岷 t瓢 cao c岷 膽岷縩 膽芒u m脿 kh么ng 膽瓢峄 b岷 qu岷, gi峄 g矛n c农ng s岷 kh么ng b峄乶 v峄痭g theo th峄漣 gian.

V峄沬 lo岷 h矛nh c膬n h峄? 膽啤n v峄 qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh 膽贸ng vai tr貌 m岷璽 thi岷縯 quan tr峄峮g khi 膽峄搉g h脿nh c霉ng c瓢 d芒n trong vi峄嘽 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g s峄憂g v脿 b岷 v峄 gi谩 tr峄 t脿i s岷 c峄 h峄?

Ch峄峮 c膬n h峄 th岷 n脿o 膽峄 tr峄 th脿nh t脿i s岷 m脿 kh么ng ph岷 ti锚u s岷? - 3
膼瓢峄 qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh b峄焛 m峄檛 膽啤n v峄 chu岷﹏ qu峄慶 t岷 s岷 gi煤p c膬n h峄 b岷 to脿n gi谩 tr峄 v脿 t膬ng gi谩 trong t瓢啤ng lai (岷h: BCG Land).

膼岷 di峄噉 Colliers Vi峄噒 Nam – th脿nh vi锚n c峄 Colliers International, 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 trong l末nh v峄眂 d峄媍h v峄 b岷 膽峄檔g s岷 cho r岷眓g, ng瓢峄漣 mua nh脿, nh岷 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 mua c膬n h峄 cao c岷 v峄沬 m峄 膽铆ch t岷璶 h瓢峄焠g cu峄檆 s峄憂g, hi峄僽 r岷眓g ch岷 l瓢峄g hay ki岷縩 tr煤c ch瓢a 膽峄 膽岷 b岷 vi峄嘽 h峄 c贸 膽瓢峄 tr岷 nghi峄噈 s峄憂g tho岷 m谩i m脿 qu谩 tr矛nh qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh 膽贸ng vai tr貌 l脿 “linh h峄搉” trong vi峄嘽 ki岷縩 t岷 膽i峄乽 ki峄噉 s峄憂g t峄憈 nh岷 cho h峄?

膼啤n v峄 qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh c貌n 岷h h瓢峄焠g l峄沶 膽岷縩 t铆nh thanh kho岷 c峄 chung c瓢, trong m峄檛 s峄 tr瓢峄漬g h峄 kh谩ch h脿ng quy岷縯 膽峄媙h “xu峄憂g ti峄乶” hay kh么ng nh峄 v脿o 膽啤n v峄 v岷璶 h脿nh, 膽岷 di峄噉 BCG Land nh岷 m岷h th锚m.

D峄 谩n King Crown Infinity do BCG Land ph谩t tri峄僴 膽瓢峄 qu岷 l媒, v岷璶 h脿nh b峄焛 The Ascott Limited (Ascott) – m峄檛 trong nh峄痭g nh脿 膽i峄乽 h脿nh v脿 s峄 h峄痷 c膬n h峄 d峄媍h v峄 qu峄慶 t岷 膽岷縩 t峄 Singapore. C谩c d峄 谩n c峄 Ascott tr岷 d脿i tr锚n h啤n 180 th脿nh ph峄 t岷 h啤n 30 qu峄慶 gia tr锚n to脿n th岷 gi峄沬.

T岷 Vi峄噒 Nam, th瓢啤ng hi峄噓 n脿y gi峄 v峄痭g v峄 tr铆 nh脿 膽i峄乽 h脿nh c膬n h峄 d峄媍h v峄 l峄沶 峄 Vi峄噒 Nam v峄沬 h啤n 9.399 c膬n t岷 35 t貌a nh脿 tr岷 d脿i 12 t峄塶h, th脿nh ph峄? Trong 膽贸, quen thu峄檆 v脿 n峄昳 ti岷縩g nh岷 l脿 2 th瓢啤ng hi峄噓 Somerset Serviced Residence v脿 Citadines Apart’Hotel.

Theo 膽岷 di峄噉 BCG Land, nh脿 ph谩t tri峄僴 n脿y ch峄峮 Ascott l脿 th瓢啤ng hi峄噓 qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh King Crown Infinity nh岷眒 膽em nh峄痭g gi谩 tr峄 s峄憂g chu岷﹏ qu峄慶 t岷? tr脿n 膽岷 c岷 h峄﹏g cho c瓢 d芒n c峄 h峄? 膽峄搉g th峄漣 v峄沬 nh峄痭g thi岷縯 b峄 c么ng ngh峄 hi峄噉 膽岷, c霉ng quy tr矛nh qu岷 l媒 nghi锚m ng岷穞, kh茅p k铆n s岷 gi煤p m峄梚 c膬n h峄 t岷 d峄 谩n 膽瓢峄 b岷 v峄 峄 m峄ヽ t峄慽 膽a v脿 t膬ng gi谩 tr峄 trong t瓢啤ng lai.

膼峄 s峄 h峄痷 c膬n h峄 cao c岷 King Crown Infinity, kh谩ch h脿ng d峄 ki岷縩 thanh to谩n 530 tri峄噓 (t瓢啤ng 膽瓢啤ng 10% gi谩 tr峄 c膬n h峄? trong 膽峄 膽岷, ph岷 c貌n l岷 s岷 c贸 th峄 膽瓢峄 ng芒n h脿ng h峄 tr峄 cho vay. D峄 谩n 膽瓢峄 li锚n k岷縯 v峄沬 c谩c ng芒n h脿ng l峄沶 nh瓢 BIDV, VPBank, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank鈥 膽i k猫m c谩c 瓢u 膽茫i nh瓢 h峄 tr峄 vay v峄憂 l锚n 膽岷縩 80%, 瓢u 膽茫i l茫i su岷 v脿 芒n h岷 n峄 g峄慶 膽岷縩 24 th谩ng.

Theo nh脿 ph谩t tri峄僴 BCG, v脿o s峄 ki峄噉 c么ng b峄 d峄 谩n 膽瓢峄 t峄 ch峄ヽ v脿o ng脿y 25/6/2022, kh谩ch h脿ng c貌n c贸 th峄 膽瓢峄 chi岷縯 kh岷 th锚m 2% gi谩 tr峄 c膬n h峄? mi峄卬 ph铆 1 n膬m ph铆 qu岷 l媒. Ngo脿i ra, kh谩ch c貌n c贸 c啤 h峄檌 b峄慶 th膬m tr煤ng th瓢峄焠g c谩c ph岷 qu脿 膽岷穋 bi峄噒 nh瓢 xe sang Mercedes Benz E 300, Smart TV 4K, Iphone 13 Promax.

Exit mobile version