Icon Collap

Cao t峄慶 Bi锚n H貌a- V农ng T脿u d峄 ki岷縩 ho脿n th脿nh n膬m 2025

Ng脿y 膽膬ng: 23/10/2020 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

Ng脿y 21-10, UBND t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u cho bi岷縯 膽茫 c贸 t峄 tr矛nh ki岷縩 ngh峄嬄燭h峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄爌h锚 duy峄噒聽B谩o c谩o nghi锚n c峄﹗聽ti峄乶 kh岷 thi d峄 谩n 膽瓢峄漬g聽cao t峄慶 Bi锚n H貌a- V农ng T脿u聽(giai 膽o岷 I) qua 膽峄媋 b脿n t峄塶h 膼峄搉g Nai v脿 B脿 R峄媋- V农ng T脿u theo h矛nh th峄ヽ PPP (h峄 膽峄搉g BOT).

Theo 膽贸, d峄 谩n c贸 chi峄乽 d脿i tuy岷縩 qua 膽峄媋 b脿n t峄塶h 膼峄搉g Nai kho岷g 34,2 km; qua 膽峄媋 b脿n t峄塶h聽B脿 R峄媋- V农ng T脿u聽kho岷g 19,5 km. 膼i峄僲 膽岷 n峄慽 v峄沬 tuy岷縩 tr谩nh QL1A 膽o岷 tr谩nh TP Bi锚n H貌a, 膽i峄僲 cu峄慽 giao v峄沬 膽瓢峄漬g v脿nh 膽ai TP B脿 R峄媋 (Qu峄慶 l峄 56).

D峄 谩n 膽岷 t瓢 theo h矛nh th峄ヽ 膽峄慽 t谩c c么ng t瓢 (PPP), h峄 膽峄搉g BOT. T峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 d峄 谩n h啤n 19.000 t峄 膽峄搉g t峄 ngu峄搉 v峄憂 ng芒n s谩ch trung 瓢啤ng giai 膽o岷 2021-2025 v脿 v峄憂 huy 膽峄檔g (kho岷g h啤n 12.000 t峄 膽峄搉g).

D峄 谩n x芒y d峄眓g b岷 n煤t giao li锚n th么ng, 13 c岷 v瓢峄 d貌ng ch岷, b峄憂 c岷 v瓢峄 膽瓢峄漬g ngang v脿 19 c岷 膽瓢峄漬g ngang v瓢峄 膽瓢峄漬g cao t峄慶.

V峄 ph瓢啤ng 谩n gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g, theo UBND t峄塶h B脿 R峄媋- V农ng T脿u, sau khi 膽瓢峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 ph锚 duy峄噒 ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢, c啤 quan nh脿 n瓢峄沜 c贸 th岷﹎ quy峄乶 ph峄慽 h峄 膽峄媋 ph瓢啤ng hai t峄塶h l岷璸 khung ch铆nh s谩ch b峄搃 th瓢峄漬g gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g. Sau 膽贸, tr矛nh Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 ph锚 duy峄噒 tri峄僴 khai th峄眂 hi峄噉.

T峄昻g di峄噉 t铆ch 膽岷 s峄 d峄g 膽峄 x芒y d峄眓g d峄 谩n kho岷g 588,5 ha. Kinh ph铆 s啤 b峄 b峄搃 th瓢峄漬g gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g, h峄 tr峄? t谩i 膽峄媙h c瓢 g岷 6.000 t峄 膽峄搉g.

T峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u n锚u r玫 v峄 ph瓢啤ng 谩n t脿i ch铆nh thanh to谩n v峄憂 cho聽nh脿 膽岷 t瓢. Theo 膽贸, nh脿 膽岷 t瓢 thanh to谩n to脿n b峄 chi ph铆 膽岷 t瓢, th峄眂 hi峄噉 膽岷 t瓢, duy tu b岷 d瓢峄g c么ng tr矛nh, chi ph铆 ho岷 膽峄檔g trong su峄憈 th峄漣 gian khai th谩c d峄 谩n.

Nh脿 膽岷 t瓢 thu h峄搃 v峄憂 th么ng qua thu ph铆, m峄ヽ thu ph铆 theo bi峄僽 gi谩 quy 膽峄媙h c峄 Nh脿 n瓢峄沜. Tr岷 thu ph铆 膽岷穞 tr锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g m峄 m峄沬 ph岷 膽岷 b岷 l峄 铆ch cho ng瓢峄漣 d芒n khi tham gia giao th么ng.

Doanh thu thu ph铆 膽峄 t铆nh to谩n ho脿n v峄憂 cho d峄 谩n 膽瓢峄 x谩c 膽峄媙h tr锚n c啤 s峄 d峄 b谩o l瓢u l瓢峄g xe; th峄漣 gian d峄 ki岷縩聽thu ph铆聽t峄 n膬m 2025. Th峄漣 gian khai th谩c (thu ph铆) c峄 nh脿 膽岷 t瓢 d峄 ki岷縩 24 n膬m 6 th谩ng (s岷 膽瓢峄 x谩c 膽峄媙h c峄 th峄 trong b瓢峄沜 膽脿m ph谩n; k媒 k岷縯 h峄 膽峄搉g d峄 谩n). H岷縯 th峄漣 h岷, nh脿 膽岷 t瓢 chuy峄僴 giao c么ng tr矛nh cho c啤 quan nh脿 n瓢峄沜 c贸 th岷﹎ quy峄乶 qu岷 l媒.

D峄 ki岷縩 sau khi ho脿n t岷 c谩c th峄 t峄 ph谩p l媒, qu媒 I-2023 d峄 谩n s岷 tri峄僴 khai x芒y d峄眓g, b脿n giao v脿 膽瓢a v脿o khai th谩c n膬m 2025.

TR脵NG KH脕NH (www.plo.vn)
Exit mobile version