Icon Collap

C谩c ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 nguy c啤 l峄 350 t峄 USD v矛 d铆nh 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷

Ng脿y 膽膬ng: 10/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Theo Bloomberg, c谩c ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 膽ang ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 kho岷 l峄 th岷 ch岷 tr峄 gi谩 350 t峄 USD do cu峄檆 kh峄g ho岷g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 n瓢峄沜 n脿y ng脿y c脿ng tr岷 tr峄峮g.

Cu峄檆 kh峄g ho岷g b岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶 膽ang ng脿y c脿ng t峄搃 t峄 h啤n khi c谩c d峄 谩n b峄 膽矛nh tr峄 l脿m ni峄乵 tin c峄 h脿ng tr膬m ngh矛n ng瓢峄漣 mua nh脿 gi岷 s煤t, g芒y ra cu峄檆 t岷﹜ chay th岷 ch岷 t岷 h啤n 90 th脿nh ph峄 tr锚n to脿n Trung Qu峄慶.

膼i峄乽 n脿y 膽瓢峄 c谩c chuy锚n gia c岷h b谩o c贸 th峄 g芒y r峄 ro cho h峄 th峄憂g r峄檔g l峄沶 h啤n. C芒u h峄廼 膽岷穞 ra l脿 v岷 膽峄 n脿y s岷 t谩c 膽峄檔g 膽岷縩 h峄 th峄憂g ng芒n h脿ng tr峄 gi谩 56.000 t峄 USD c峄 Trung Qu峄慶 ra sao.

C谩c ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 nguy c啤 l峄 350 t峄 USD v矛 d铆nh 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 - 1

Cu峄檆 kh峄g ho岷g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶 膽瓢峄 c谩c chuy锚n gia c岷h b谩o c贸 th峄 g芒y r峄 ro cho l末nh v峄眂 ng芒n h脿ng n瓢峄沜 n脿y (岷h: Getty).

Trong m峄檛 k峄媍h b岷 t峄搃 t峄 nh岷, S&P Global Ratings 瓢峄沜 t铆nh r岷眓g c贸 2.400 t峄 nh芒n d芒n t峄 (356 t峄 USD), t瓢啤ng 膽瓢啤ng 6,4% c谩c kho岷 vay th岷 ch岷, 膽ang g岷穚 r峄 ro. Trong khi 膽贸, Deutsche Bank AG c农ng c岷h b谩o c贸 铆t nh岷 7% c谩c kho岷 vay th岷 ch岷 nh脿 峄 膽ang g岷穚 nguy hi峄僲. Theo Bloomberg, cho 膽岷縩 nay, c谩c ng芒n h脿ng ni锚m y岷縯 b谩o c谩o ch峄 c贸 2.100 t峄 nh芒n d芒n t峄 trong c谩c kho岷 vay th岷 ch岷 b峄 qu谩 h岷 thanh to谩n do t谩c 膽峄檔g tr峄眂 ti岷縫 c峄 cu峄檆 t岷﹜ chay.

Zhiwu Chen, gi谩o s瓢 t脿i ch铆nh t岷 Khoa Kinh doanh c峄 膼岷 h峄峜 H峄搉g K么ng, cho r岷眓g: “C谩c ng芒n h脿ng 膽ang b峄 m岷痗 k岷箃 峄 gi峄痑. N岷縰 h峄 kh么ng gi煤p c谩c nh脿 ph谩t tri峄僴 ho脿n thi峄噉 d峄 谩n th矛 h峄 s岷 m岷 nhi峄乽 h啤n th岷? N岷縰 h峄 l脿m v岷瓂, t岷 nhi锚n ch铆nh ph峄 s岷 h脿i l貌ng, nh瓢ng h峄 s岷 ph岷 d铆nh s芒u h啤n v脿o nh峄痭g d峄 谩n 膽ang b峄 膽矛nh tr峄?#8221;.

Tr瓢峄沜 s峄 gi岷 t峄慶 c峄 n峄乶 kinh t岷? s峄 gi谩n 膽o岷 do d峄媍h Covid-19 v脿 t峄 l峄 th岷 nghi峄噋 峄 thanh ni锚n cao, B岷痗 Kinh 膽ang 膽岷穞 瓢u ti锚n 峄昻 膽峄媙h t脿i ch铆nh v脿 x茫 h峄檌 l锚n h脿ng 膽岷. Nh峄痭g n峄 l峄眂 膽ang 膽瓢峄 xem x茅t bao g峄搈 芒n h岷 c谩c kho岷 vay th岷 ch岷, c岷 v峄憂 cho c谩c nh脿 ph谩t tri峄僴. Nh瓢ng d霉 b岷眓g c谩ch n脿o, ng芒n h脿ng c农ng 膽瓢峄 k峄 v峄峮g s岷 膽贸ng vai tr貌 t铆ch c峄眂 trong c谩c g贸i c峄﹗ tr峄 b岷 膽峄檔g s岷 c峄 nh脿 n瓢峄沜.

M峄ヽ 膽峄 ti岷縫 x煤c c峄 c谩c ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 膽峄慽 v峄沬 l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 膽ang cao nh岷 so v峄沬 b岷 k峄 ng脿nh n脿o kh谩c. Theo d峄 li峄噓 t峄 Ng芒n h脿ng Nh芒n d芒n Trung Qu峄慶, t铆nh 膽岷縩 cu峄慽 th谩ng 3, c贸 39.000 t峄 nh芒n d芒n t峄 d瓢 n峄 cho vay th岷 ch岷 v脿 13.000 t峄 nh芒n d芒n t峄 d瓢 n峄 cho vay kh谩c cho c谩c nh脿 ph谩t tri峄僴.

C谩c ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 nguy c啤 l峄 350 t峄 USD v矛 d铆nh 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 - 2

Cho vay 膽峄慽 v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 c峄 c谩c ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 膽茫 b霉ng n峄 trong n膬m qua (Bi峄僽 膽峄? Bloomberg).

Khi c谩c nh脿 ch峄ヽ tr谩ch Trung Qu峄慶 chuy峄僴 h瓢峄沶g sang ki峄僲 so谩t r峄 ro, c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g c贸 ti岷縫 x煤c cao h啤n v峄沬 l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 s岷 ch峄媢 s峄 gi谩m s谩t ch岷穞 ch岷 h啤n. T铆nh 膽岷縩 cu峄慽 n膬m 2021, c谩c kho岷 vay th岷 ch岷 chi岷縨 kho岷g 34% t峄昻g c谩c kho岷 vay c峄 Ng芒n h脿ng Ti岷縯 ki峄噈 B瓢u 膽i峄噉 Trung Qu峄慶 v脿 Ng芒n h脿ng X芒y d峄眓g Trung Qu峄慶, cao h啤n so v峄沬 m峄ヽ gi峄沬 h岷 quy 膽峄媙h 32,5% d脿nh cho c谩c ng芒n h脿ng l峄沶 nh岷 峄 n瓢峄沜 n脿y.

Theo nh脿 ph芒n t铆ch Lucia Kwong c峄 Deutsche Bank, kho岷g 7% d瓢 n峄 cho vay c岷 c峄 c贸 th峄 b峄 t谩c 膽峄檔g n岷縰 c谩c v峄 v峄 n峄 lan r峄檔g. 漂峄沜 t铆nh 膽贸 v岷玭 膽瓢峄 cho l脿 th岷璶 tr峄峮g do b脿 Kwong v岷玭 ch瓢a th峄 ti岷縫 c岷璶 膽瓢峄 th么ng tin v峄 c谩c d峄 谩n ch瓢a ho脿n thi峄噉.

膼峄 ng膬n ng峄玜 s峄 s峄 gi岷, theo m峄檛 b谩o c谩o c峄 Francis Chan v脿 Kristy Hung – c谩c nh脿 ph芒n t铆ch t岷 Bloomberg Intelligence – Trung Qu峄慶 c贸 th峄 s峄 d峄g v峄憂 d瓢 th峄玜 v脿 c谩c 膽i峄乽 kho岷 cho vay th岷穘g d瓢 t岷 10 t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g l峄沶 nh岷 n瓢峄沜 n脿y, v峄沬 t峄昻g s峄 ti峄乶 4.800 t峄 nh芒n d芒n t峄?

Tuy nhi锚n, c谩c kho岷 n峄 x岷, l锚n 膽岷縩 2.900 t峄 nh芒n d芒n t峄 t铆nh 膽岷縩 cu峄慽 th谩ng 3, 膽ang ng岷 ngh茅 m峄ヽ k峄 l峄 m峄沬 v脿 g芒y c膬ng th岷硁g h啤n cho n峄乶 kinh t岷 v峄憂 膽ang ph峄 h峄搃 峄 m峄ヽ ch岷璵 nh岷 k峄 t峄 khi 膽岷 d峄媍h ho脿nh h脿nh.

Trong khi t峄昻g n峄 tr锚n GDP 膽瓢峄 d峄 b谩o s岷 t膬ng l锚n m峄ヽ k峄 l峄 trong n膬m nay th矛 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng tr锚n to脿n Trung Qu峄慶 膽ang mi峄卬 c瓢峄g s峄 d峄g nhi峄乽 膽貌n b岷﹜ h啤n. 膼i峄乽 膽贸 l脿m d岷 l锚n lo ng岷 Trung Qu峄慶 c贸 th峄 膽ang r啤i v脿o “s峄 suy tho谩i v峄 b岷g c芒n 膽峄慽 k岷 to谩n”, v峄沬 vi峄嘽 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng v脿 doanh nghi峄噋 c岷痶 gi岷 chi ti锚u v脿 膽岷 t瓢.

T膬ng tr瓢峄焠g thu nh岷璸 kh岷 d峄g c农ng 膽ang ch岷璵 l岷, l脿m 岷h h瓢峄焠g h啤n 膽岷縩 kh岷 n膬ng tr岷 n峄 c峄 ng瓢峄漣 mua nh脿. Trong khi 膽贸, s峄 s峄 gi岷 v峄 gi谩 nh脿 峄 t岷 Trung Qu峄慶 膽茫 lan r峄檔g 膽岷縩 48 trong t峄昻g s峄 70 th脿nh ph峄 峄 n瓢峄沜 n脿y, so v峄沬 m峄ヽ 20 th脿nh ph峄 h峄搃 th谩ng 1.

S&P d峄 b谩o, doanh s峄 b谩n nh脿 c贸 th峄 gi岷 33% trong n膬m nay trong b峄慽 c岷h phong tr脿o t岷﹜ chay th岷 ch岷 v脿 thanh kho岷 ti岷縫 t峄 c膬ng th岷硁g d岷玭 膽岷縩 nhi峄乽 v峄 v峄 n峄 h啤n. Theo Teneo, kho岷g 28 trong s峄 100 nh脿 ph谩t tri峄僴 膽茫 kh么ng tr岷 膽瓢峄 n峄 tr谩i phi岷縰 ho岷穋 kh么ng th瓢啤ng l瓢峄g gia h岷 n峄 v峄沬 c谩c ch峄 n峄 trong n膬m qua.

膼岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷, l末nh v峄眂 th煤c 膽岷﹜ nhu c岷 h脿ng h贸a v脿 d峄媍h v峄? chi岷縨 kho岷g 20% GDP Trung Qu峄慶, c农ng 膽茫 gi岷 9,4% trong th谩ng 6.

Thu nh岷璸 c峄 c谩c ng芒n h脿ng c农ng 膽ang b峄 膽e d峄峚. Sau khi ghi nh岷璶 m峄ヽ t膬ng l峄 nhu岷璶 nhanh nh岷 trong g岷 m峄檛 th岷璸 k峄 v脿o n膬m ngo谩i, c谩c t峄 ch峄ヽ cho vay c峄 Trung Qu峄慶 膽ang 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 m峄檛 n膬m 2022 膽岷 th谩ch th峄ヽ khi ch铆nh ph峄 g芒y s峄ヽ 茅p ph岷 hy sinh l峄 nhu岷璶 膽峄 h峄 tr峄 n峄乶 kinh t岷?

Exit mobile version