Icon Collap

Bu峄檆 thu h峄搃 nh脿 x茫 h峄檌 b谩n, cho thu锚 kh么ng 膽煤ng 膽峄慽 t瓢峄g

Ng脿y 膽膬ng: 18/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – B锚n c岷h vi峄嘽 膽岷﹜ m岷h thanh, ki峄僲 tra, B峄 X芒y d峄眓g c农ng b峄 sung bi峄噉 ph谩p bu峄檆 thu h峄搃 nh脿 峄 x茫 h峄檌 v脿 ho脿n tr岷 b锚n mua 膽峄慽 v峄沬 c谩c tr瓢峄漬g h峄 b谩n, cho thu锚 kh么ng 膽煤ng 膽峄慽 t瓢峄g.

H啤n tr膬m t峄 膽峄搉g 膽瓢峄 gi岷 ng芒n trong g贸i h峄 tr峄 ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 x茫 h峄檌

B峄 X芒y d峄眓g m峄沬 膽芒y 膽茫 c贸 v膬n b岷 tr岷 l峄漣 ph岷 ch岷 v岷 c峄 膽岷 bi峄僽 Qu峄慶 h峄檌 Nguy峄卬 (膽o脿n L芒m 膼峄搉g) v峄 n峄檌 dung li锚n quan 膽岷縩 t矛nh tr岷g thi岷縰 nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 cho c么ng nh芒n c霉ng nh峄痭g b岷 c岷璸, t峄搉 t岷 c貌n k茅o d脿i.

Theo 膽岷 bi峄僽, quy 膽峄媙h d峄 谩n 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g nh脿 峄 th瓢啤ng m岷, khu 膽么 th峄 c贸 di峄噉 t铆ch t峄 2 ha 膽岷縩 5 ha (tr瓢峄沜 kia l脿 10 ha) tr峄 l锚n ph岷 d脿nh 20% t峄昻g di峄噉 t铆ch 膽岷 峄 膽峄 x芒y d峄眓g nh脿 峄 x茫 h峄檌. Song quy 膽峄媙h n脿y d岷玭 膽岷縩 kh贸 kh膬n cho c岷 ch峄 膽岷 t瓢 v脿 ng瓢峄漣 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌. 膼岷 bi峄僽 n脿y 膽岷穞 c芒u h峄廼 gi岷 ph谩p c峄 B峄 l脿 g矛 膽峄 tham m瓢u cho Ch铆nh ph峄 trong th峄漣 gian t峄沬 nh岷眒 kh岷痗 ph峄 t矛nh tr岷g thi岷縰 ngu峄搉 v峄憂 瓢u 膽茫i; c啤 ch岷 khuy岷縩 kh铆ch ch峄 膽岷 t瓢 膽峄 m岷h 膽峄 膽岷 t瓢 nh脿 峄 x茫 h峄檌 v脿 x峄 l媒 t矛nh tr岷g 膽峄慽 t瓢峄g 膽瓢峄 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌 ch瓢a 膽煤ng quy 膽峄媙h, 膽岷 bi峄僽 ch岷 v岷 t岷 k峄 h峄峱 h峄搃 th谩ng 5 v峄玜 qua.

Bu峄檆 thu h峄搃 nh脿 x茫 h峄檌 b谩n, cho thu锚 kh么ng 膽煤ng 膽峄慽 t瓢峄g - 1

Theo b谩o c谩o c峄 Ng芒n h脿ng ch铆nh s谩ch x茫 h峄檌, 膽岷縩 ng脿y 15/5/2022, 膽茫 gi岷 ng芒n 膽瓢峄 140 t峄 膽峄搉g cho 749 kh谩ch h脿ng trong g贸i h峄 tr峄 mua, thu锚 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 cho c么ng nh芒n (岷h: IT).

Tr岷 l峄漣 膽岷 bi峄僽, B峄 X芒y d峄眓g cho bi岷縯 quy 膽峄媙h v峄 d脿nh qu峄 膽岷 20% 膽峄 ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 x茫 h峄檌 膽茫 g贸p ph岷 t膬ng ngu峄搉 cung, gi岷 gi谩 b谩n nh脿 峄 x茫 h峄檌, t岷 膽i峄乽 ki峄噉 cho c谩c 膽峄慽 t瓢峄g l脿 ng瓢峄漣 thu nh岷璸 th岷 khu v峄眂 膽么 th峄? c么ng nh芒n khu c么ng nghi峄噋.

Li锚n quan 膽岷縩 c谩c gi岷 ph谩p kh岷痗 ph峄 t矛nh tr岷g thi岷縰 ngu峄搉 v峄憂 瓢u 膽茫i, B峄 X芒y d峄眓g cho hay, v峄玜 qua 膽茫 膽峄 xu岷 Qu峄慶 h峄檌, Ch铆nh ph峄 ban h脿nh Ch瓢啤ng tr矛nh ph峄 h峄搃 v脿 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 x茫 h峄檌. T岷 Ngh峄 quy岷縯 s峄 43, 2 g贸i h峄 tr峄 t铆n d峄g 膽峄 ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 x茫 h峄檌 膽茫 膽瓢峄 ban h脿nh.聽C峄 th峄 l脿 cho vay 瓢u 膽茫i th么ng qua Ng芒n h脿ng ch铆nh s谩ch x茫 h峄檌 膽峄慽 v峄沬 c谩 nh芒n, h峄 gia 膽矛nh 膽峄 mua, thu锚 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 cho c么ng nh芒n; x芒y d峄眓g m峄沬 ho岷穋 c岷 t岷, s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄 theo ch铆nh s谩ch v峄 nh脿 峄 x茫 h峄檌. T峄昻g ngu峄搉 v峄憂 cho vay t峄慽 膽a l脿 15.000 t峄 膽峄搉g.

Th峄 hai l脿 cho vay h峄 tr峄 l茫i su岷 2%/n膬m th么ng qua h峄 th峄憂g ng芒n h脿ng th瓢啤ng m岷 cho m峄檛 s峄 ng脿nh ngh峄? l末nh v峄眂, trong 膽贸 c贸 x芒y d峄眓g nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 cho c么ng nh芒n mua, thu锚 v脿 thu锚 mua, c岷 t岷 chung c瓢 c农. T峄昻g ngu峄搉 v峄憂 膽峄 b霉 l茫i su岷 l脿 40.000 t峄 膽峄搉g.

Theo b谩o c谩o c峄 Ng芒n h脿ng ch铆nh s谩ch x茫 h峄檌, 膽岷縩 ng脿y 15/5, 膽茫 gi岷 ng芒n 膽瓢峄 140 t峄 膽峄搉g cho 749 kh谩ch h脿ng.

C貌n 膽峄慽 v峄沬 g贸i cho vay doanh nghi峄噋 th么ng qua h峄 th峄憂g ng芒n h脿ng th瓢啤ng m岷, B峄 X芒y d峄眓g c农ng cho bi岷縯 膽茫 ph峄慽 h峄 v峄沬 Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 trong vi峄嘽 x芒y d峄眓g, tr矛nh ban h脿nh Ngh峄 膽峄媙h s峄 31.

B峄 c农ng th么ng tin 膽茫 c贸 v膬n b岷 膽么n 膽峄慶 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng l岷璸 danh m峄 v脿 nhu c岷 vay v峄憂 c峄 c谩c d峄 谩n nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 c么ng nh芒n v脿 c岷 t岷 chung c瓢 c农 tr锚n 膽峄媋 b脿n 膽峄 t峄昻g h峄, c么ng b峄 theo quy 膽峄媙h.

膼岷﹜ m岷h thanh, ki峄僲 tra

Qua t峄昻g k岷縯, 膽谩nh gi谩 thi h脿nh Lu岷璽 Nh脿 峄 n膬m 2014, B峄 X芒y d峄眓g th峄玜 nh岷璶 c谩c ch铆nh s谩ch 瓢u 膽茫i trong vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 x茫 h峄檌 v岷玭 ch瓢a th峄眂 s峄 膽峄 m岷h 膽峄 thu h煤t v脿 khuy岷縩 kh铆ch c谩c nh脿 膽岷 t瓢 tham gia 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g nh脿 峄 x茫 h峄檌.

B峄 n脿y 膽ang nghi锚n c峄﹗, 膽峄 xu岷 c谩c ch铆nh s谩ch m峄沬 膽峄 膽瓢a v脿o d峄 th岷 Lu岷璽 s峄璦 膽峄昳 Lu岷璽 Nh脿 峄 tr矛nh Qu峄慶 h峄檌 v脿o th谩ng 6/2023.

Li锚n quan 膽岷縩 gi岷 ph谩p x峄 l媒 t矛nh tr岷g 膽峄慽 t瓢峄g 膽瓢峄 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌 ch瓢a 膽煤ng quy 膽峄媙h, B峄 X芒y d峄眓g cho bi岷縯 膽茫 nghi锚n c峄﹗, x芒y d峄眓g v脿 tr矛nh Ch铆nh ph峄 ban h脿nh Ngh峄 膽峄媙h s峄 16 ng脿y 28/1/2022 v峄 quy 膽峄媙h x峄 ph岷 vi ph岷 h脿nh ch铆nh v峄 x芒y d峄眓g.

Theo 膽贸, t岷 膽i峄僲 b kho岷 1, 膽i峄僲 b kho岷 6 膼i峄乽 64 膽茫 b峄 sung v脿 quy 膽峄媙h c峄 th峄 h脿nh vi vi ph岷 v峄 b谩n, cho thu锚, cho thu锚 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌 kh么ng 膽煤ng 膽峄慽 t瓢峄g theo quy 膽峄媙h v脿 bi峄噉 ph谩p kh岷痗 ph峄 h岷璾 qu岷 l脿 bu峄檆 thu h峄搃 nh脿 峄 x茫 h峄檌 v脿 bu峄檆 ho脿n tr岷 b锚n mua, b锚n thu锚 mua s峄 ti峄乶 mua, thu锚, thu锚 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌.

B峄 cho bi岷縯 膽茫 c贸 c谩c v膬n b岷 膽么n 膽峄慶 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽岷﹜ m岷h c么ng t谩c thanh tra, ki峄僲 tra c谩c h脿nh vi vi ph岷 trong vi峄嘽 b谩n, cho thu锚, cho thu锚 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌 v脿 x峄 l媒 nghi锚m theo quy 膽峄媙h.

B锚n c岷h 膽贸, B峄 nghi锚n c峄﹗, ph芒n t铆ch, 膽谩nh gi谩 m峄檛 s峄 t峄搉 t岷, b岷 c岷璸 trong vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 c谩c ch铆nh s谩ch ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 x茫 h峄檌, trong 膽贸 c贸 quy 膽峄媙h v峄 vi峄嘽 d脿nh qu峄 膽岷 20% 膽峄 ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 x茫 h峄檌 theo 膼i峄乽 5 Ngh峄 膽峄媙h s峄 100 l脿m c啤 s峄 nghi锚n c峄﹗, x芒y d峄眓g v脿 tr矛nh Ch铆nh ph峄 ban h脿nh Ngh峄 膽峄媙h s峄 49.

Tuy nhi锚n, b锚n c岷h nh峄痭g t峄搉 t岷, v瓢峄沶g m岷痗 trong quy 膽峄媙h 膽茫 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳, b峄 sung trong Ngh峄 膽峄媙h thu峄檆 ph岷 vi th岷﹎ quy峄乶 c峄 Ch铆nh ph峄 th矛 c貌n c贸 nh峄痭g n峄檌 dung t峄搉 t岷, v瓢峄沶g m岷痗 thu峄檆 th岷﹎ quy峄乶 c峄 Qu峄慶 h峄檌 v脿 c岷 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳 trong Lu岷璽 Nh脿 峄 n膬m 2014.

Exit mobile version