Icon Collap

B岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 h峄 t谩c Nhaphonet.vn n芒ng v峄 th岷 t岷 Tuy锚n Quang

Ng脿y 膽膬ng: 10/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Tuy锚n Quang h瓢峄焠g l峄 nh峄 h岷 t岷g ho脿n thi峄噉 d岷. N岷痬 b岷痶 c啤 h峄檌, b岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 膽茫 song h脿nh trong h峄 sinh th谩i c峄 c峄 Nhaphonet.vn v峄沬 nh峄痭g m峄 ti锚u c峄 th峄?

B岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 h峄 t谩c Nhaphonet.vn n芒ng v峄 th岷 t岷 Tuy锚n Quang - 1

B岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 song h脿nh trong h峄 sinh th谩i c峄 Nhaphonet.vn 聽(岷h: Nhaphonet.vn).

Chuy锚n nghi峄噋 h贸a ho岷 膽峄檔g m么i gi峄沬

C么ng ty C峄 ph岷 b岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 v脿o n膬m 2017 do 么ng Tr岷 Ng峄峜 H脿 膽i峄乽 h脿nh (ti峄乶 th芒n l脿 C么ng ty B岷 膽峄檔g s岷 膽茫 ho岷 膽峄檔g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g 5 n膬m), 膽ang ho岷 膽峄檔g t岷 t峄塶h Tuy锚n Quang.

5 n膬m h矛nh th脿nh v脿 ph谩t tri峄僴, b岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 膽茫 c贸 s峄 t膬ng tr瓢峄焠g m岷h, t岷 d峄眓g ni峄乵 tin, uy t铆n trong l貌ng ng瓢峄漣 d芒n tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h. C么ng ty ph芒n ph峄慽 v脿 cung c岷 nhi峄乽 s岷 ph岷﹎ nh瓢: Nh脿 ph峄? nh脿 m岷穞 ph峄?/a>, 膽岷 n峄乶,… cho th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Tuy锚n Quang.

Hi峄噉 nay doanh nghi峄噋 l脿 膽岷 l媒 ph芒n ph峄慽 chi岷縩 l瓢峄 s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 cho c谩c 膽峄慽 t谩c l峄沶 nh瓢: Nhaphonet.vn. B岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 k峄 v峄峮g 膽瓢峄 h峄 tr峄 膽脿o t岷 v峄 quy tr矛nh, chi岷縩 l瓢峄 x芒y d峄眓g truy峄乶 th么ng, th瓢啤ng hi峄噓, cung c岷 d峄媍h v峄 tr锚n c谩c s脿n giao d峄媍h th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄€? t峄 膽贸 m峄 r峄檔g m么 h矛nh, chuy锚n nghi峄噋 c谩c ti锚u chu岷﹏, ph峄 v峄 cho c峄檔g 膽峄搉g.

V瓢啤n m矛nh c霉ng s峄 h峄 tr峄 c峄 Nhaphonet.vn v脿 h脿ng ngh矛n chi nh谩nh t岷 63 t峄塶h th脿nh

V峄沬 nhu c岷 mua b谩n ch茅o b岷 膽峄檔g s岷, kh谩ch h脿ng t峄 c谩c t峄塶h v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 Tuy锚n Quang, c农ng nh瓢 kh谩ch h脿ng Tuy锚n Quang 膽岷 t瓢 ra c谩c t峄塶h ngo脿i kh谩 膽a d岷g, k岷縯 h峄 v峄沬 h峄 sinh th谩i thu岷璶 l峄. B岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 k峄 v峄峮g ph峄 v峄 t峄憈 nhu c岷 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 t峄 nh脿 膽岷 t瓢 Tuy锚n Quang t峄沬 c谩c t峄塶h th脿nh v脿 ng瓢峄 l岷.

C霉ng v峄沬 膽贸 l脿 chi岷縩 l瓢峄 kinh doanh nh岷眒 t岷璸 trung 膽岷 t瓢, t膬ng c瓢峄漬g k岷縯 n峄慽, chia s岷 quy峄乶 l峄 v脿 g岷痭 k岷縯 gi峄痑 c谩c c么ng ty kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n 63 t峄塶h,聽 th脿nh ph峄? 膼峄 膽岷 膽瓢峄 chi岷縩 l瓢峄 kinh doanh 膽贸, doanh nghi峄噋 t膬ng c瓢峄漬g c么ng t谩c qu岷 tr峄? n芒ng cao n膬ng l峄眂 t峄 ch峄ヽ th峄眂 hi峄噉 v脿 tr矛nh 膽峄 chuy锚n m么n, 膽岷﹜ m岷h truy峄乶 th么ng v脿 k岷縯 n峄慽 v峄沬 doanh nghi峄噋 cung c岷 d峄媍h v峄 b岷 膽峄檔g s岷 nh瓢 Nhaphonet.vn c农ng nh瓢 c谩c doanh nghi峄噋 tr锚n to脿n qu峄慶.聽

B岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 h峄 t谩c Nhaphonet.vn n芒ng v峄 th岷 t岷 Tuy锚n Quang - 2
膼峄檌 ng农 nh芒n vi锚n gi脿u kinh nghi峄噈 v脿 chuy锚n nghi峄噋, b岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 mong mu峄憂 s岷 cung c岷 cho kh谩ch h脿ng nh峄痭g gi岷 ph谩p t瓢 v岷 b岷 膽峄檔g s岷 ph霉 h峄 (岷h: Nhaphonet.vn).

H瓢峄沶g t峄沬 m峄 ti锚u d岷玭 膽岷 v峄 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 Tuy锚n Quang

C霉ng v峄沬 vi峄嘽 tham gia h峄 sinh th谩i b岷 膽峄檔g s岷 c峄 Nhaphonet.vn, b岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 膽茫 nhanh ch贸ng m峄 r峄檔g 7 chi nh谩nh tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h Tuy锚n Quang d峄盿 tr锚n nhu c岷 chung c峄 th峄 tr瓢峄漬g v脿 nhu c岷 th峄眂 t岷 c峄 x茫 h峄檌.

M峄 ti锚u n膬m 2022 doanh thu v脿 l峄 nhu岷璶 s岷 膽岷 h脿ng ngh矛n t峄 膽峄搉g, m峄 r峄檔g th锚m c谩c chi nh谩nh kh岷痯 Tuy锚n Quang. Doanh nghi峄噋 膽岷﹜ m岷h h峄 t谩c v峄沬 nhi峄乽 膽峄慽 t谩c c贸 t岷 岷h h瓢峄焠g, nh瓢 s脿n th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 Nhaphonet.vn nh岷眒 mang l岷 k岷縯 n峄慽 c农ng nh瓢 nh峄痭g c啤 h峄檌 kinh doanh l峄沶 gi峄痑 膽么i b锚n.聽

C谩c n膬m ti岷縫 theo, b岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 m峄 r峄檔g chi nh谩nh ph峄 s贸ng kh岷痯 63 t峄塶h th脿nh. Nh峄痭g th脿nh qu岷 膽岷 膽瓢峄 trong nhi峄乽 n膬m qua l脿 n峄乶 t岷g 膽峄 doanh nghi峄噋 ng脿y c脿ng l峄沶 m岷h, ti岷縫 t峄 tri峄僴 khai v脿 cho ra m岷痶 nh峄痭g d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 膽峄檛 ph谩, ph峄 v峄 m峄峣 kh谩ch h脿ng. Ph瓢啤ng ch芒m “Lu么n n峄 l峄眂 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t峄憈 h啤n” v岷玭 s岷 l脿 kim ch峄 nam trong m峄峣 chi岷縩 l瓢峄 ph谩t tri峄僴 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 trong t瓢啤ng lai.

Chia s岷 v峄 vi峄嘽 h峄 t谩c v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿, 膽岷 di峄噉 Nhaphonet.vn, 么ng Tr岷 Xu芒n H峄痷 cho bi岷縯, Nhaphonet.vn mong mu峄憂 l脿 c岷 n峄慽, ng瓢峄漣 ti锚n phong 膽峄搉g h脿nh c霉ng doanh nghi峄噋 膽峄媋 ph瓢啤ng t岷 n锚n t岷璸 th峄 l峄沶 g岷痭 k岷縯, 膽岷 b岷 v脿 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 kh谩ch h脿ng m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng, ti峄噉 l峄.

B岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿 h峄 t谩c Nhaphonet.vn n芒ng v峄 th岷 t岷 Tuy锚n Quang - 3
脭ng Tr岷 Xu芒n H峄痷 – Gi谩m 膽峄慶 ph谩t tri峄僴 v脿 qu岷 tr峄 h峄 th峄憂g.

Hai b锚n k峄 v峄峮g g岷痭 k岷縯, h峄檌 t峄 s峄ヽ m岷h v峄沬 c谩c nh脿 膽岷 t瓢, t岷 d峄眓g c岷 n峄慽 膽峄 c霉ng nhau chia s岷 kinh nghi峄噈, thu l岷 l峄 铆ch v脿 ki岷縩 t岷 gi谩 tr峄 c峄檔g 膽峄搉g.

Nhaphonet.vn cho bi岷縯 s岷 lu么n h峄 tr峄 膽峄搉g h脿nh c霉ng doanh nghi峄噋, 膽峄媋 ph瓢啤ng v脿 膽峄慽 t谩c 峄 c谩c t峄塶h tr锚n h脿nh tr矛nh 膽贸ng g贸p, ki岷縩 t岷 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 minh b岷h, an to脿n, t岷 d峄眓g th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 uy t铆n.

Theo: Nhaphonet.vn

Exit mobile version