Icon Collap

B岷痗 Ninh x峄 ph岷 m峄檛 ch峄 膽岷 t瓢 nh脿 峄 x茫 h峄檌 640 tri峄噓 膽峄搉g

Ng脿y 膽膬ng: 06/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – C么ng ty c峄 ph岷 V岷 Kh峄焛 Th脿nh v峄玜 b峄 UBND t峄塶h B岷痗 Ninh x峄 ph岷 640 tri峄噓 膽峄搉g do c贸 nhi峄乽 h脿nh vi ph岷 t岷 d峄 谩n 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g khu nh脿 峄 x茫 h峄檌 t岷 ph瓢峄漬g 膼矛nh B岷g, th峄 x茫 T峄 S啤n.

Ph贸 ch峄 t峄媍h UBND t峄塶h B岷痗 Ninh 膼脿o Quang Kh岷 v峄玜 k媒 quy岷縯 膽峄媙h x峄 ph岷 vi ph岷 h脿nh ch铆nh 膽峄慽 v峄沬 C么ng ty c峄 ph岷 V岷 Kh峄焛 Th脿nh – ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g khu nh脿 峄 x茫 h峄檌 t岷 ph瓢峄漬g 膼矛nh B岷g. 聽

C峄 th峄? m峄ヽ ph岷 l脿 500 tri峄噓 膽峄搉g 膽峄慽 v峄沬 h脿nh vi vi ph岷 tri峄僴 khai x芒y d峄眓g d峄 谩n kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷, d峄 谩n 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g nh脿 峄 ch岷璵 ti岷縩 膽峄 膽茫 膽瓢峄 c啤 quan c贸 th岷﹎ quy峄乶 ph锚 duy峄噒.

H脿nh vi b谩o c谩o, cung c岷 th么ng tin v峄 nh脿 峄 kh么ng ch铆nh x谩c, kh么ng trung th峄眂, kh么ng 膽煤ng quy 膽峄媙h ho岷穋 kh么ng 膽煤ng y锚u c岷 c峄 c啤 quan Nh脿 n瓢峄沜 c贸 th岷﹎ quy峄乶, kh么ng b谩o t矛nh h矛nh tri峄僴 khai, k岷縯 qu岷 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n x芒y d峄眓g nh脿 峄 cho c啤 quan c贸 th岷﹎ quy峄乶 theo quy 膽峄媙h b峄 x峄 ph岷 90 tri峄噓 膽峄搉g.聽

膼啤n v峄 n脿y c农ng b峄 ph岷 50 tri峄噓 膽峄搉g v峄 h脿nh vi vi ph岷 quy 膽峄媙h v峄 qu岷 l媒 giao d峄媍h nh脿, b谩n, cho thu锚, cho thu锚 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌 kh么ng 膽煤ng 膽峄慽 t瓢峄g theo quy 膽峄媙h.

B岷痗 Ninh x峄 ph岷 m峄檛 ch峄 膽岷 t瓢 nh脿 峄 x茫 h峄檌 640 tri峄噓 膽峄搉g - 1

Ph峄慽 c岷h d峄 谩n 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g khu nh脿 峄 x茫 h峄檌 t岷 ph瓢峄漬g 膼矛nh B岷g (岷h: PVSH).

C农ng t岷 quy岷縯 膽峄媙h x峄 ph岷, UBND t峄塶h B岷痗 Ninh y锚u c岷 C么ng ty c峄 ph岷 V岷 Kh峄焛 Th脿nh ph岷 th峄眂 hi峄噉 ngay c谩c bi峄噉 ph谩p kh岷痗 ph峄 h岷璾 qu岷 t岷 d峄 谩n khu nh脿 峄 x茫 h峄檌 ph瓢峄漬g 膼矛nh B岷g, th峄 x茫 T峄 S啤n. C么ng ty ph岷 b谩o c谩o S峄 X芒y d峄眓g v峄 t矛nh h矛nh tri峄僴 khai d峄 谩n theo quy 膽峄媙h, bu峄檆 thu h峄搃 nh脿 峄 x茫 h峄檌 v脿 bu峄檆 ho脿n tr岷 b锚n mua, b锚n thu锚 mua s峄 ti峄乶 mua, thu锚, thu锚 mua nh脿 峄 x茫 h峄檌.

Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉 60 ng脿y k峄 t峄 ng脿y nh岷璶 膽瓢峄 quy岷縯 膽峄媙h聽x峄 ph岷 vi ph岷聽v脿 b谩o c谩o kh岷痗 ph峄 h岷璾 qu岷 v峄 S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h B岷痗 Ninh sau khi h岷縯 th峄漣 h岷 th峄眂 hi峄噉.

膼瓢峄 bi岷縯, d峄 谩n 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g khu nh脿 峄 x茫 h峄檌 t岷 ph瓢峄漬g 膼矛nh B岷g, th峄 x茫 T峄 S啤n do C么ng ty c峄 ph岷 膼岷 t瓢 v脿 Th瓢啤ng m岷 D岷 kh铆 S么ng H峄搉g (nay l脿 C么ng ty C峄 ph岷 V岷 Kh峄焛 Th脿nh) l脿m ch峄 膽岷 t瓢. D峄 谩n n脿y 膽茫 n岷眒 trong danh s谩ch c谩c d峄 谩n nh脿 峄 x茫 h峄檌 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 膽瓢a v脿o kinh doanh 膽岷縩 h岷縯 qu媒 I n膬m nay do S峄 X芒y d峄眓g c么ng b峄?

D峄 谩n c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch 膽岷聽g岷聽11.000聽m2, bao g峄搈 2 kh峄慽 nh脿 cao 8 t岷g, m峄梚 kh峄慽 c贸 2 膽啤n nguy锚n v脿 d茫y nh脿 峄 li峄乶 k峄 th瓢啤ng m岷 – x茫 h峄檌 th岷 t岷g v峄沬 44 c膬n; m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g l脿 65,73% 膽谩p 峄﹏g v峄 ch峄 峄 cho 1.200 ng瓢峄漣.聽

Ngo脿i d峄 谩n khu nh脿 峄 x茫 h峄檌 t岷 ph瓢峄漬g 膼矛nh B岷g, th峄 x茫 T峄 S啤n, C么ng ty c峄 ph岷 V岷 Kh峄焛 Th脿nh 膽瓢峄 bi岷縯 膽岷縩 l脿 ch峄 膽岷 t瓢 c峄 m峄檛 s峄 d峄 谩n nh瓢: T峄 h峄 Trung t芒m Th瓢啤ng m岷 Kh谩ch s岷 v脿 V膬n ph貌ng t岷 th脿nh ph峄 膼脿 N岷祅g; khu d芒n c瓢 PVSH Garden t岷 x茫 Ph煤 H峄檌, huy峄噉 Nh啤n Tr岷h, t峄塶h 膼峄搉g Nai; khu nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 T瓢啤ng B矛nh Hi峄噋 t岷 t峄塶h B矛nh D瓢啤ng.聽

Hi峄噉 C么ng ty c峄 ph岷 V岷 Kh峄焛 Th脿nh c贸 膽峄媋 ch峄 t岷 qu岷璶 T芒y H峄 (H脿 N峄檌), do 么ng B霉i Th岷 Anh l脿m Ch峄 t峄媍h H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄 c农ng l脿 ng瓢峄漣 膽岷 di峄噉 ph谩p lu岷璽.聽

Exit mobile version