Icon Collap

Aqua Pool – b峄 b啤i theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia t岷 S啤n La

Ng脿y 膽膬ng: 07/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Kh么ng ch峄 l脿 khu 膽么 th峄 cao c岷 h脿ng 膽岷 T芒y B岷痗, Picenza Riverside c貌n s峄 h峄痷 b峄 b啤i Aqua Pool 膽瓢峄 x芒y d峄眓g theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia t岷 khu v峄眂 T芒y B岷痗, h峄゛ h岷筺 l脿 膽i峄僲 check-in h岷 d岷玭 t岷 S啤n La.

Aqua Pool - b峄 b啤i theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia t岷 S啤n La - 1
B峄 b啤i Aqua Pool theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia t岷 S啤n La (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

L脿 m峄檛 trong nh峄痭g khu 膽么 th峄 h岷 d岷玭 膽岷 t瓢 t岷 T芒y B岷痗, k峄 t峄 khi ra m岷痶, Picenza Riverside S啤n La 膽茫 thu h煤t c谩c nh脿 膽岷 t瓢 b峄焛 nhi峄乽 l峄 th岷 v脿 ti峄噉 铆ch cao c岷. M峄沬 膽芒y nh岷, c么ng tr矛nh b峄 b啤i 膽瓢峄 x芒y d峄眓g theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia – Aqua Pool – s岷 mang 膽岷縩 m峄檛 s芒n ch啤i m峄沬 cho c瓢 d芒n S啤n La, m峄 ra m峄檛 cu峄檆 s峄憂g ti峄噉 nghi, gi煤p c瓢 d芒n t岷璶 h瓢峄焠g tr峄峮 v岷筺 t峄玭g ph煤t gi芒y.

Thi岷縯 k岷 tinh t岷 t岷 b峄 b啤i Aqua Pool

N岷眒 ngay t岷 khu v峄眂 ph瓢峄漬g Chi峄乶g An 2, th脿nh ph峄 S啤n La, b峄 b啤i Aqua Pool v峄沬 quy m么 7.691 m2 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g c么ng tr矛nh ti峄噉 铆ch 膽瓢峄 mong ch峄 t岷 d峄 谩n. 膼瓢峄 x芒y d峄眓g theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia v峄沬 thi岷縯 k岷 2 t岷g.

T岷g 1 l脿 khu v峄眂 s岷h ch铆nh v峄沬 c谩c kh么ng gian d峄媍h v峄 c么ng c峄檔g nh瓢 qu岷 ti岷縫 膽贸n, khu v峄眂 thay – g峄璱 膽峄? t岷痬 tr谩ng鈥 t岷 膽i峄乽 ki峄噉 thu岷璶 l峄 cho vi峄嘽 ti岷縫 c岷璶 c峄 ng瓢峄漣 s峄 d峄g d峄媍h v峄? Ph铆a b锚n ngo脿i ti岷縫 gi谩p 3 m岷穞 膽瓢峄漬g l脿 khu v峄眂 BizShop kinh doanh mang phong c谩ch nhi峄噒 膽峄沬. N啤i 膽芒y 膽瓢峄 膽峄媙h h瓢峄沶g s岷 l脿 n啤i s峄 h峄痷 h脿ng lo岷 c谩c d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng v脿 c瓢 d芒n nh瓢: Th峄漣 trang 谩o t岷痬, nh脿 h脿ng 膬n nhanh, qu谩n cafe, si锚u th峄 mini… V峄沬 瓢u 膽茫i mi峄卬 ph铆 d峄媍h v峄 cho thu锚 2 n膬m 膽岷 t峄 ch峄 膽岷 t瓢, BizShop l脿 m么 h矛nh kinh doanh m峄沬 h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 l峄 nhu岷璶 nhanh ch贸ng cho c谩c nh脿 膽岷 t瓢 c峄檔g h瓢峄焠g c霉ng ti峄乵 n膬ng b峄 b啤i theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia.

Aqua Pool - b峄 b啤i theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia t岷 S啤n La - 2
Khu v峄眂 BizShop mang phong c谩ch nhi峄噒 膽峄沬 s岷 l脿 n啤i cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng v脿 c瓢 d芒n (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

Khu v峄眂 t岷g 2 t岷 Aqua Pool v峄沬 kh么ng gian b峄 b啤i, bao g峄搈 2 b峄 ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 tr岷 em 膽瓢峄 ph芒n c谩ch r玫 r峄噒 v脿 thi岷縯 k岷 tinh t岷? B峄 ng瓢峄漣 l峄沶 v峄沬 quy m么 450 m3, s峄 h峄痷 8 l脿n b啤i r峄檔g h峄゛ h岷筺 s岷 l脿 n啤i t峄 ch峄ヽ c谩c gi岷 膽岷 b啤i l峄檌 l峄沶 c峄 t峄塶h v脿 th脿nh ph峄? B锚n c岷h 膽贸, b峄 tr岷 em v峄沬 quy m么 336 m3 s岷 bao g峄搈 c谩c khu v峄眂 vui ch啤i d脿nh cho tr岷 nh峄 nh瓢 c岷 tr瓢峄, n岷 phun n瓢峄沜 thu h煤t s峄 th铆ch th煤 c峄 con tr岷 m峄梚 khi gh茅 th膬m. M峄梚 chi ti岷縯 t岷 b峄 tr岷 em 膽峄乽 膽瓢峄 t铆nh to谩n k峄 l瓢峄g, thi岷縯 k岷 t峄 m峄 t峄 s脿n ch峄憂g tr瓢峄, h峄 th峄憂g 膽猫n led c岷h b谩o nguy hi峄僲, phao c峄﹗ h峄?#8230; gi煤p cha m岷 an t芒m h啤n khi 膽瓢a tr岷 膽岷縩 vui ch啤i t岷 膽芒y. To脿n b峄 c么ng tr矛nh s峄 d峄g v岷璽 li峄噓 cao c岷, ph霉 h峄 v峄沬 quy m么 膽岷 t瓢 v脿 t铆nh ch岷 chuy锚n nghi峄噋, an to脿n c峄 b峄 b啤i ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia.

T么ng m脿u s啤n c么ng tr矛nh v峄沬 gam ch峄 膽岷 l脿 m脿u xanh, be s谩ng nh岷眒 t岷 s峄 h脿i h貌a v峄沬 c岷h quan xung quanh. Nh峄 膽贸, kh么ng gian b峄 b啤i tinh t岷? sang tr峄峮g c霉ng khu v峄眂 check-in 3D 岷 t瓢峄g s岷 l脿 膽i峄僲 膽岷縩 cho nh峄痭g kh谩ch h脿ng 膽am m锚 “s峄憂g 岷”.

Aqua Pool - b峄 b啤i theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia t岷 S啤n La - 3
B峄 b啤i 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 tinh t岷 h峄゛ h岷筺 s岷 膽em 膽岷縩 tr岷 nghi峄噈 kh贸 qu锚n cho kh谩ch h脿ng (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

D峄 ki岷縩 ra m岷痶 v脿o th谩ng 7/2022, Aqua Pool h峄゛ h岷筺 s岷 l脿 b峄 b啤i 膽岷筽 t岷 S啤n La, tr峄 th脿nh 膽i峄僲 膽岷縩 m峄沬 thu h煤t h脿ng tr膬m l瓢峄 kh谩ch gh茅 th膬m m峄梚 ng脿y. 膼峄搉g th峄漣, 膽芒y h峄゛ h岷筺 l脿 n啤i di峄卬 ra h脿ng lo岷 gi岷 膽岷 b啤i l峄檌 c霉ng c谩c s峄 ki峄噉 s么i 膽峄檔g, mang 膽岷縩 cu峄檆 s峄憂g ng岷璸 tr脿n ni峄乵 vui cho m峄梚 c瓢 d芒n.

Ch铆nh s谩ch b谩n h脿ng h岷 d岷玭 thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢

Aqua Pool - b峄 b啤i theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia t岷 S啤n La - 4
Ch铆nh s谩ch b谩n h脿ng h岷 d岷玭 thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢.

Ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n – T岷璸 膽o脿n Picenza Vi峄噒 Nam – cho bi岷縯, kh谩ch h脿ng c贸 th峄 tr峄 th脿nh ch峄 nh芒n c峄 khu 膽么 th峄 cao c岷 Picenza Riverside S啤n La v峄沬 gi谩 膽岷 t瓢 ban 膽岷 t峄 550 tri峄噓 膽峄搉g. Ng瓢峄漣 mua c貌n c贸 c啤 h峄檌 b峄慶 th膬m may m岷痭 膽峄 tr煤ng c谩c gi岷 th瓢峄焠g nh瓢 么t么 Mazda tr峄 gi谩 800 tri峄噓 膽峄搉g, 5 Iphone 13 Promax tr峄 gi谩 35 tri峄噓 膽峄搉g m峄梚 gi岷.

M峄梚 kh谩ch h脿ng c贸 giao d峄媍h th脿nh c么ng s岷 膽瓢峄 t岷穘g ngay Voucher “Ph峄搉 hoa” tr峄 gi谩 150 tri峄噓 膽峄搉g 膽峄慽 v峄沬 s岷 ph岷﹎ 膽岷 n峄乶 v脿 voucher “G贸i n峄檌 th岷 nh岷璸 kh岷﹗” tr峄 gi谩 250 tri峄噓 膽峄搉g 膽峄慽 v峄沬 s岷 ph岷﹎ shophouse, bi峄噒 th峄?/a> x芒y th么; t岷穘g ngay “Qu脿 m峄玭g t芒n gia” l锚n t峄沬 50 tri峄噓 v脿 th岷 b啤i mi峄卬 ph铆 t岷 b峄 b啤i Aqua Pool l锚n t峄沬 2 n膬m.

B锚n c岷h 膽贸, ch峄 膽岷 t瓢 c农ng d脿nh t岷穘g kh谩ch h脿ng g贸i h峄 tr峄 t脿i ch铆nh h岷 d岷玭, gi煤p kh谩ch h脿ng d峄 d脿ng s峄 h峄痷 c谩c s岷 ph岷﹎ c峄 d峄 谩n v峄沬 ch铆nh s谩ch vay ng芒n h脿ng. Kh谩ch h脿ng ch峄 c岷 thanh to谩n 30% gi谩 tr峄 s岷 ph岷﹎, 70% c貌n l岷 s岷 膽瓢峄 ng芒n h脿ng h峄 tr峄 vay l茫i su岷 0% v脿 芒n h岷 n峄 g峄慶 trong 24 th谩ng.

Th么ng tin li锚n h峄?

Ch峄 膽岷 t瓢: T岷璸 膽o脿n Picenza Vi峄噒 Nam

膼啤n v峄 qu岷 l媒 kinh doanh v脿 marketing: Glexhomes

Hotline: 039 963 0000

Website: https://picenzariverside.vn/

Youtube: https://bit.ly/3EMCSOr

Fanpage: https://www.fb.com/picenzariverside.vn

膼岷 l媒 ph芒n ph峄慽 ch铆nh th峄ヽ d峄 谩n:

CTCP D峄媍h V峄 & 膼峄媋 峄慶 膼岷 Xanh Mi峄乶 B岷痗 – hotline: 0936 23 1919

CTCP T岷璸 膽o脿n T芒n Long – hotline: 0987 745 745

Exit mobile version