Icon Collap

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n

Ng脿y 膽膬ng: 25/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – N岷縰 mu峄憂 bi岷縩 m峄檛 kh么ng gian nh峄 tr么ng c贸 v岷 r峄檔g r茫i h啤n, b岷 h茫y xem m峄檛 s峄 m岷筼 sau 膽芒y.

Khi trang b峄 n峄檌 th岷 cho kh么ng gian nh峄? m峄峣 th峄 膽峄乽 quan tr峄峮g. V峄沬 m峄檛 v脿i v岷璽 d峄g 膽瓢峄 s岷痯 膽岷穞 h峄 l媒 v脿 l峄盿 ch峄峮 thi岷縯 k岷 th么ng minh, b岷 c贸 th峄 l脿m cho c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n. Ngo脿i ra, k峄 thu岷璽 ph峄慽 m脿u, s岷痯 x岷縫 膽峄 膽岷, 膽岷穞 g瓢啤ng v脿 s峄 d峄g 谩nh s谩ng c贸 th峄 膽谩nh l峄玜 th峄 gi谩c v脿 l脿m cho n峄檌 th岷 c贸 v岷 r峄檔g r茫i h啤n nhi峄乽 so v峄沬 th峄眂 t岷?

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 1

C膬n ph貌ng nh峄 tr么ng r峄檔g h啤n v峄沬 c谩c m岷筼 s岷痯 x岷縫 v脿 trang tr铆 (岷h: Shutterstock).

S峄 d峄g m脿u t瓢啤ng ph岷 v脿 m脿u s谩ng

Trong th岷 gi峄沬 thi岷縯 k岷? ai c农ng bi岷縯 r岷眓g m脿u s啤n s谩ng gi煤p c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g r茫i h啤n v脿 s谩ng h啤n. C谩c b峄ヽ t瓢峄漬g s谩ng m脿u ph岷 chi岷縰 nhi峄乽 谩nh s谩ng h啤n, t岷 c岷 gi谩c kh么ng gian r峄檔g v脿 tho谩ng, gi煤p t峄慽 膽a h贸a hi峄噓 峄﹏g c峄 谩nh s谩ng. Ng瓢峄 l岷, c谩c gam m脿u t峄慽 c贸 xu h瓢峄沶g h岷 th峄 谩nh s谩ng, l脿m cho ph貌ng c贸 c岷 gi谩c nh峄 h啤n.

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 2

T么ng m脿u s谩ng gi煤p c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g r茫i h啤n (岷h: Shutterstock).

B岷 c贸 th峄 l脿m n峄昳 b岷璽 c谩c b峄ヽ t瓢峄漬g 膽峄 khi岷縩 cho c膬n ph貌ng tr么ng l峄沶 h啤n b岷眓g c谩ch trang tr铆, ch岷硁g h岷 nh峄痭g b峄ヽ tranh v峄沬 m脿u s岷痗 ph霉 h峄.

C谩c t么ng m脿u nh岷 nh脿ng nh瓢 tr岷痭g nh岷, xanh lam v脿 xanh l谩 c芒y s岷 l脿m c膬n ph貌ng s谩ng h啤n, khi岷縩 b岷 c岷 th岷 r峄檔g h啤n v脿 h岷 d岷玭 h啤n.

M峄檛 m岷筼 kh谩c l脿 s啤n 膽瓢峄漬g vi峄乶 t瓢峄漬g b岷眓g m脿u s谩ng h啤n m脿u t瓢峄漬g c峄 c膬n ph貌ng. L脿m nh瓢 v岷瓂, c谩c b峄ヽ t瓢峄漬g s岷 c贸 v岷 l霉i xa h啤n, khi岷縩 kh么ng gian c峄 b岷 c贸 v岷 膽瓢峄 m峄 r峄檔g.

M峄 r峄檔g kh么ng gian c峄 b岷 v峄沬 谩nh s谩ng

脕nh s谩ng t峄 nhi锚n l脿m cho ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n. Do 膽贸 s岷 th岷璽 tuy峄噒 n岷縰 c膬n ph貌ng c峄 b岷 c贸 ngu峄搉 s谩ng t峄 nhi锚n. Tuy nhi锚n, n岷縰 kh么ng c贸, b岷 c贸 th峄 t岷 hi峄噓 峄﹏g s谩ng t岷 b岷眓g c谩ch s峄 d峄g thi岷縯 b峄 chi岷縰 s谩ng.

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 3

T岷璶 d峄g 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n cho c膬n ph貌ng tr么ng s谩ng v脿 r峄檔g h啤n (岷h: Getty).

H茫y m峄 c峄璦 s峄 膽峄 c膬n ph貌ng c峄 b岷 膽贸n 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n v脿 k岷縯 n峄慽 h啤n v峄沬 kh么ng gian b锚n ngo脿i. 膼峄玭g qu锚n k茅o r猫m 膽峄 c贸 nhi峄乽 谩nh s谩ng h啤n. N岷縰 t岷 nh矛n kh么ng 膽岷筽, b岷 c贸 th峄 h茫y 膽岷穞 c芒y ho岷穋 hoa g岷 c峄璦 s峄 v脿 s峄 d峄g 膽猫n 膽峄 l脿m s谩ng kh么ng gian.

S岷痯 x岷縫 膽峄 膽岷 g峄峮 g脿ng

H茫y lu么n gi峄 cho c膬n ph貌ng c峄 b岷 ng膬n n岷痯 v脿 c贸 t峄 ch峄ヽ. Ngo脿i vi峄嘽 kh啤i d岷瓂 ni峄乵 vui, s岷痯 x岷縫 膽峄 膽岷 g峄峮 g脿ng ho岷穋 khu岷 t岷 nh矛n s岷 khi岷縩 kh么ng gian c膬n ph貌ng tr么ng s岷 r峄檔g v脿 tho谩ng h啤n.

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 4

H岷 ch岷 c谩c 膽峄 v岷璽 kh么ng c岷 thi岷縯 l脿 t峄慽 quan tr峄峮g cho nh峄痭g kh么ng gian nh峄 (岷h: Getty).

B岷 c农ng c贸 th峄 谩p d峄g ch峄 ngh末a t峄慽 gi岷 cho c谩c b峄ヽ t瓢峄漬g. 膼峄玭g che nh峄痭g b峄ヽ t瓢峄漬g b岷眓g nhi峄乽 h矛nh 岷h; thay v脿o 膽贸, ch峄 s峄 d峄g m峄檛 b峄ヽ tranh l峄沶 膽峄 l脿m cho c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n.

Ngo脿i ra, h茫y c峄 g岷痭g gi峄 cho s脿n nh脿 c脿ng th么ng tho谩ng c脿ng t峄憈. B岷 n锚n lo岷 b峄 nh峄痭g t岷 th岷 l峄沶 膽峄 t岷 岷 gi谩c c贸 th锚m kh么ng gian s脿n.

T岷 膽i峄僲 nh岷

D霉ng m峄檛 膽i峄僲 nh岷 膽峄 thu h煤t s峄 ch煤 媒 c峄 m峄峣 ng瓢峄漣 c农ng l脿 m峄檛 m岷筼 khi岷縩 cho c膬n ph貌ng tr么ng l峄沶 h啤n, v铆 d峄? chi岷縞 b脿n trong ph貌ng 膬n ho岷穋 chi岷縞 gi瓢峄漬g trong ph貌ng ng峄?

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 5

T岷璸 trung v脿o m峄檛 膽i峄僲 trong c膬n ph貌ng trong khi ph岷 c貌n l岷 h岷 ch岷 c谩c 膽峄 trang tr铆 (Shutterstock).

B岷 h茫y s岷痯 x岷縫 膽峄 n峄檌 th岷 t岷璸 trung v脿o nh峄痭g khu v峄眂 膽贸 v脿 h岷 ch岷 trang tr铆 峄 ph岷 c貌n l岷 c峄 c膬n ph貌ng.

S峄 d峄g g瓢啤ng

“G瓢啤ng c贸 l脿m cho c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n kh么ng?” v脿 c芒u tr岷 l峄漣 l脿 “C贸”. S峄 d峄g g瓢啤ng l脿 m峄檛 m岷筼 khi岷縩 cho c膬n ph貌ng c峄 b岷 tr么ng r峄檔g v脿 tho谩ng h啤n.

Theo 膽贸, b岷 c贸 th峄 ch峄峮 m峄檛 ti锚u 膽i峄僲 v脿 膽岷穞 g瓢啤ng v峄 ph铆a 膽贸 膽峄 t岷 岷 gi谩c v峄 chi峄乽 s芒u. Ngo脿i ra, g瓢啤ng c貌n ph岷 chi岷縰 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n v脿 nh芒n t岷 膽峄 l脿m cho c膬n ph貌ng lu么n聽s谩ng. B岷 c贸 th峄 膽岷穞 g瓢啤ng g岷 c峄璦 s峄 膽峄 ph岷 chi岷縰 谩nh s谩ng v脿 quang c岷h t峄 nhi锚n.

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 6

G瓢啤ng gi煤p m峄 r峄檔g kh么ng gian c峄 c膬n ph貌ng (岷h: Getty).

G瓢啤ng treo t瓢峄漬g v脿 m岷穞 b脿n b岷眓g k铆nh c农ng s岷 mang l岷 c岷 gi谩c th么ng tho谩ng h啤n cho c膬n ph貌ng, ho岷穋 b岷 c农ng c贸 th峄 s峄 d峄g c峄璦 t峄 c贸 g瓢啤ng. L岷痯 g瓢啤ng tr锚n s脿n nh脿 c农ng l脿 m峄檛 c谩ch th么ng minh 膽峄 l脿m cho c膬n ph貌ng tr么ng l峄沶 h啤n.

S峄 d峄g 膽峄 n峄檌 th岷 th么ng minh

S峄 d峄g 膽峄 n峄檌 th岷 ph霉 h峄 l脿 m峄檛 膽i峄乽 v么 c霉ng quan tr峄峮g 膽峄 l脿m cho c膬n ph貌ng tr么ng l峄沶 h啤n. 膼岷 ti锚n, h茫y s峄 d峄g 膽峄 n峄檌 th岷 膽a ch峄ヽ n膬ng, ch岷硁g h岷 nh瓢 m峄檛 chi岷縞 r瓢啤ng c贸 th峄 膽瓢峄 s峄 d峄g nh瓢 b脿n c脿 ph锚, gi瓢峄漬g sofa ho岷穋 gi瓢峄漬g c贸 ng膬n k茅o 膽峄眓g 膽峄 hay m峄檛 chi岷縞 b脿n 膬n c贸 th峄 g岷 m峄 r峄檔g v脿 c岷 膽i khi kh么ng s峄 d峄g.

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 7

S峄 d峄g 膽峄 n峄檌 th岷 th么ng minh (岷h: Shutterstock).

Thay v矛 s峄 d峄g nh峄痭g 膽峄 n峄檌 th岷 cao v脿 c峄搉g k峄乶h chi岷縨 kh么ng gian, b岷 h茫y ch峄峮 m峄檛 chi岷縞 gh岷 sofa v脿 nh峄痭g chi岷縞 gh岷 c贸 tay v脿 ch芒n 膽峄 h峄? 膼i峄乽 n脿y cho ph茅p 谩nh s谩ng xuy锚n qua b锚n d瓢峄沬 膽峄 n峄檌 th岷, l脿m cho c膬n ph貌ng c贸 v岷 th么ng tho谩ng h啤n.

T峄慽 膽a h贸a vi峄嘽 s岷痯 x岷縫 c膬n ph貌ng

K铆ch th瓢峄沜 膽峄 n峄檌 th岷 ph岷 ph霉 h峄 v峄沬 di峄噉 t铆ch c峄 c膬n ph貌ng. V峄沬 nh峄痭g m贸n 膽峄 n峄檌 th岷 l峄沶, b岷 n锚n 膽岷穞 ch煤ng d峄盿 v脿o t瓢峄漬g 膽峄 t峄慽 膽a h贸a kh么ng gian m峄 v脿 l脿m cho c膬n ph貌ng nh峄 tr么ng l峄沶 h啤n. Ngo脿i ra, lu么n 膽峄 c谩c l峄慽 膽i th么ng tho谩ng.聽

7 m岷筼 膽谩nh l峄玜 con m岷痶 khi岷縩 c膬n ph貌ng tr么ng r峄檔g h啤n - 8

S峄 d峄g 膽峄 n峄檌 th岷 c贸 k铆ch th瓢峄沜 ph霉 h峄 v峄沬 di峄噉 t铆ch c峄 c膬n ph貌ng (岷h: Getty).

膼瓢峄漬g th岷硁g d脿i nh岷 trong m峄檛 c膬n ph貌ng l脿 膽瓢峄漬g ch茅o. Do v岷瓂, b岷 n锚n s岷痯 x岷縫 c谩c 膽峄 n峄檌 th岷 theo m峄檛 g贸c nghi锚ng 膽峄 膽谩nh l峄玜 th峄 gi谩c ng瓢峄漣 nh矛n.

B岷 c农ng c贸 th峄 t岷璶 d峄g t峄慽 膽a kh么ng gian trong c膬n ph貌ng b岷眓g c谩ch t岷 m峄檛 khu l瓢u tr峄 膽峄 d瓢峄沬 gi瓢峄漬g, gh岷 sofa ho岷穋 s峄 d峄g kh么ng gian t峄 qu岷 谩o m峄檛 c谩ch s谩ng t岷.

Exit mobile version