Icon Collap

5 l峄漣 khuy锚n phong th峄 ph貌ng ng峄 mang l岷 may m岷痭

Ng脿y 膽膬ng: 04/09/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – S岷痯 x岷縫, trang tr铆 ph貌ng ng峄 d峄盿 theo m峄檛 s峄 nguy锚n t岷痗 phong th峄 s岷 gi煤p b岷 c贸 gi岷 ng峄 ngon, n膬ng l瓢峄g v脿 may m岷痭.

5 l峄漣 khuy锚n phong th峄 ph貌ng ng峄 mang l岷 may m岷痭 - 1

Phong th峄 ng脿y c脿ng 膽瓢峄 谩p d峄g nhi峄乽 trong trang tr铆 n峄檌 th岷 (岷h: Pinterest).

Phong th峄 膽瓢峄 谩p d峄g nhi峄乽 trong trang tr铆 n峄檌 th岷 nh岷眒 t膬ng may m岷痭 v脿 th峄媙h v瓢峄g. 脻 ngh末a c峄 phong th峄 ph谩t tri峄僴 m岷h d峄盿 tr锚n nh峄痭g y岷縰 t峄 ph峄ヽ t岷 nh峄 c峄 vi峄嘽 s岷痯 x岷縫 v脿 thi岷縯 k岷 kh么ng gian. Trong phong th峄 ph貌ng ng峄? m峄檛 s峄 膽i峄乽 ch峄塶h nh峄 nh瓢 v峄 tr铆 k锚 gi瓢峄漬g v脿 ch峄峮 m脿u s岷痗 ph霉 h峄 膽瓢峄 cho l脿 c贸 t谩c 膽峄檔g 膽岷縩 s峄 th脿nh c么ng c峄 b岷.

B岷 c贸 nhi峄乽 c谩ch thi岷縯 k岷 v脿 s岷痯 x岷縫 ph貌ng ng峄 theo phong th峄. N岷縰 mu峄憂 t膬ng v岷璶 may, ngo脿i nh峄痭g c谩ch th峄ヽ b脿i tr铆 膽峄 膽岷 c啤 b岷 theo phong th峄, h茫y l脿m theo 5 l峄漣 khuy锚n d瓢峄沬 膽芒y c峄 chuy锚n gia.聽聽

Trang tr铆 ph貌ng v峄沬 t谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽

Trang tr铆 b岷眓g ngh峄 thu岷璽 l脿 m峄檛 c谩ch d峄 d脿ng 膽峄 t膬ng n膬ng l瓢峄g phong th峄 trong ng么i nh脿, 膽峄搉g th峄漣 mang 膽岷縩 v岷 c谩 t铆nh cho kh么ng gian. Tuy nhi锚n, b岷 n锚n l瓢u 媒 l脿 h茫y ch峄峮 nh峄痭g t谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽 ph霉 h峄 v脿 xem x茅t k峄 c谩c hi峄噓 峄﹏g phong th峄 m脿 ch煤ng mang l岷.

Chuy锚n gia phong th峄 Patricia Lohan cho bi岷縯: “Th峄 m脿 t么i th瓢峄漬g th岷 trong ph貌ng ng峄 l脿 nh峄痭g t谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽 kh么ng ph霉 h峄. M峄檛 l峄漣 khuy锚n ch芒n th脿nh l脿 b岷 n锚n xem l岷 t谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽 tr锚n t瓢峄漬g v脿 膽岷 b岷 r岷眓g ch煤ng ph霉 h峄 v峄沬 lo岷 m峄慽 quan h峄 m脿 b岷 mu峄憂 th煤c 膽岷﹜ may m岷痭 trong cu峄檆 s峄憂g”.

5 l峄漣 khuy锚n phong th峄 ph貌ng ng峄 mang l岷 may m岷痭 - 2

T谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽 gi煤p t膬ng n膬ng l瓢峄g phong th峄 v脿 mang 膽岷縩 v岷 c谩 t铆nh cho kh么ng gian (岷h: Neptune).

N膬ng l瓢峄g s谩ng t岷 d峄搃 d脿o t峄廰 ra t峄 c谩c t谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽 khi岷縩 ch煤ng tr峄 th脿nh m峄檛 c么ng c峄 h峄痷 hi峄噓 cho phong th峄 ph貌ng ng峄? nh岷眒 mang l岷 may m岷痭. 膼峄 tr岷 nghi峄噈 t谩c d峄g c峄 ch煤ng m峄檛 c谩ch 膽岷 膽峄 nh岷, b岷 n锚n ch峄峮 c谩c t谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽 ph岷 谩nh m峄檛 s峄 ho岷穋 t岷 c岷 c谩c y岷縰 t峄 phong th峄 nh瓢 n瓢峄沜 (mang 膽岷縩 s峄 th峄媙h v瓢峄g), g峄 (t瓢峄g tr瓢ng cho s峄 ph谩t tri峄僴) ho岷穋 l峄璦 (ni峄乵 膽am m锚) 膽峄 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 n膬ng l瓢峄g c峄 kh么ng gian.

Ngo脿i ra, k铆ch th瓢峄沜 v脿 v岷璽 li峄噓 c峄 khung 岷h c农ng c贸 t谩c 膽峄檔g nh岷 膽峄媙h 膽岷縩 膽峄檔g l峄眂 c峄 n膬ng l瓢峄g t峄憈 trong ph貌ng ng峄? V峄 tr铆 treo nh峄痭g t谩c ph岷﹎ ngh峄 thu岷璽 n脿y c贸 th峄 t岷 ra s峄 kh谩c bi峄噒. Ch岷硁g h岷, b峄ヽ tranh treo ph铆a 膽岷 gi瓢峄漬g c贸 th峄 t岷 ra n膬ng l瓢峄g 谩p ch岷? t瓢啤ng t峄 nh瓢 g瓢啤ng phong th峄 trong ph貌ng ng峄?

“M峄檛 b峄ヽ tranh trong ph貌ng ng峄 th峄 hi峄噉 mong mu峄憂 c峄 b岷 l脿 m峄檛 膽i峄乽 t峄憈 l脿nh v脿 mang l岷 may m岷痭 v峄 m岷穞 phong th峄”, Patricia n贸i.

膼瓢a c谩c y岷縰 t峄 t峄 nhi锚n v脿o kh么ng gian

Phong th峄 r岷 ch煤 tr峄峮g 膽岷縩 t岷 quan tr峄峮g c峄 c谩c v岷璽 li峄噓 t峄 nhi锚n v脿 c谩c y岷縰 t峄 s峄憂g. 膼瓢a c谩c y岷縰 t峄 t峄 nhi锚n v脿o kh么ng gian c贸 th峄 h峄 tr峄 s峄 l瓢u th么ng c峄 n膬ng l瓢峄g t铆ch c峄眂 v脿 mang l岷 s峄 c芒n b岷眓g v脿 h脿i h貌a cho kh么ng gian. N膬ng l瓢峄g t铆ch c峄眂 膽瓢峄 thu h煤t b峄焛 nh峄痭g y岷縰 t峄 n脿y c贸 th峄 l脿m t膬ng c啤 h峄檌 may m岷痭 cho b岷. Ch岷硁g h岷, c谩c lo岷 c芒y phong th峄 nh瓢 c芒y tre may m岷痭 v脿 c芒y kim ti峄乶 trong ph貌ng ng峄 膽瓢峄 cho l脿 c贸 l峄 cho s峄ヽ kh峄廵.

5 l峄漣 khuy锚n phong th峄 ph貌ng ng峄 mang l岷 may m岷痭 - 3

C芒y xanh v脿 膽峄 n峄檌 th岷 b岷眓g mang l岷 n膬ng l瓢峄g v脿 t膬ng may m岷痭 (岷h: Adam Carter).

“B岷 n锚n n芒ng c岷 b峄 ga, g峄慽”, Patricia khuy岷縩 ngh峄? “H茫y bi岷縩 ph貌ng ng峄 th脿nh n啤i tr煤 岷﹏ tuy峄噒 v峄漣, n啤i mang 膽岷縩 cho b岷 s峄 tho岷 m谩i”.

Ngo脿i c芒y xanh, b岷 n锚n th锚m c谩c y岷縰 t峄 膽岷 v脿 g峄 mang t铆nh nu么i d瓢峄g b岷眓g c谩ch s峄 d峄g 膽峄 n峄檌 th岷, 膽峄 trang tr铆 v脿 khung tranh b岷眓g g峄 ho岷穋 c谩c lo岷 v岷 d峄噒 t峄 nhi锚n sang tr峄峮g nh瓢 v岷 lanh v脿 len 膽峄 t岷 m峄檛 kh么ng gian b岷痶 m岷痶.

Th锚m m脿u s岷痗 may m岷痭

Theo c谩c chuy锚n gia, m脿u s岷痗 c贸 t谩c 膽峄檔g l峄沶 膽岷縩 ch峄ヽ n膬ng v脿 c岷 gi谩c c峄 kh么ng gian. 膼峄 c贸 th峄 qu谩 m岷h m岷? nh瓢ng trong phong th峄, m脿u n脿y 膽瓢峄 xem l脿 m脿u truy峄乶 c岷 h峄﹏g mang l岷 may m岷痭. C贸 nhi峄乽 c谩ch 膽峄 b岷 mang m脿u s岷痗 n脿y v脿o ph貌ng ng峄 nh岷眒 th峄 hi峄噉 c谩 t铆nh m峄檛 c谩ch tinh t岷? 膽峄搉g th峄漣 t膬ng v岷璶 may.

5 l峄漣 khuy锚n phong th峄 ph貌ng ng峄 mang l岷 may m岷痭 - 4

Trang tr铆 ph貌ng ng峄 v峄沬 s岷痗 膽峄 – m脿u 膽瓢峄 cho l脿 mang l岷 may m岷痭 trong phong th峄 (岷h: Paul Massey).

M峄檛 t岷 th岷, 膽峄 trang tr铆 hay h峄峚 ti岷縯 trong b峄 ga g峄慽 v峄沬 s岷痗 膽峄 m岷h m岷 s岷 gi煤p k铆ch th铆ch n膬ng l瓢峄g t铆ch c峄眂 trong ph貌ng ng峄? Tuy nhi锚n, b岷 n锚n l瓢u 媒 kh么ng n锚n s峄 d峄g qu谩 nhi峄乽 m脿u s岷痗 膽岷璵 膽峄 t岷 hi峄噓 峄﹏g t铆ch c峄眂. Thay v脿o 膽贸, h茫y k岷縯 h峄 c谩c m脿u s岷痗 m峄檛 c谩ch kh茅o l茅o 膽峄 kh么ng gian tr么ng 膽岷筽 v脿 h脿i h貌a h啤n.

Gi峄 ph貌ng ng峄 lu么n g峄峮 g脿ng

Theo chuy锚n gia, ph貌ng ng峄 l脿 n啤i b岷 ngh峄 ng啤i, t岷璶 h瓢峄焠g s峄 l茫ng m岷 v脿 th瓢 gi茫n. Nh峄痭g 膽峄 d霉ng nh瓢 m谩y t铆nh x谩ch tay, 膽i峄噉 tho岷, gi岷 t峄 l脿m vi峄嘽 v脿 m谩y t岷璸 th峄 d峄 v么 t矛nh l脿m b岷 qu锚n 膽i聽ch峄ヽ n膬ng ch铆nh c峄 c膬n ph貌ng.

“B岷 n锚n d峄峮 d岷筽 ph貌ng v脿 gi峄 kh么ng gian d瓢峄沬 gi瓢峄漬g lu么n ng膬n n岷痯. M岷穋 d霉 khu v峄眂 n脿y n啤i thu岷璶 ti峄噉 膽峄 c岷 c谩c 膽峄 d霉ng, gi煤p che gi岷 s峄 l峄檔 x峄檔 trong c膬n ph貌ng, Tuy nhi锚n, nh峄痭g th峄 l峄檔 x峄檔 n脿y c贸 th峄 ph岷 谩nh nh峄痭g c岷 x煤c kh么ng 膽瓢峄 b峄檆 l峄 v脿 nh峄痭g c岷 x煤c ti峄乵 岷﹏ c贸 th峄 khi岷縩 b岷 m岷 t岷璸 trung v脿 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 gi岷 ng峄?#8221;, Patricia cho bi岷縯.

5 l峄漣 khuy锚n phong th峄 ph貌ng ng峄 mang l岷 may m岷痭 - 5

Kh么ng gian c脿ng g峄峮 g脿ng, y锚n t末nh th矛 c脿ng mang l岷 nhi峄乽 may m岷痭 (岷h: Anna Stathaki).

Chuy锚n gia g峄 媒 m峄檛 gi岷 ph谩p gi煤p ng膬n ch岷穘 v岷 膽峄 n脿y l脿 s岷痯 x岷縫 ph貌ng ng峄 theo phong th峄 k岷縯 h峄 c谩c gi岷 ph谩p l瓢u tr峄 th么ng minh.

“Ph貌ng ng峄 g峄峮 g脿ng, ng膬n n岷痯 s岷 mang 膽岷縩 cho b岷 m峄檛 gi岷 ng峄 ngon, gi煤p b岷 c岷 th岷 tr脿n 膽岷 sinh l峄眂 膽峄 ch脿o 膽贸n nh峄痭g c啤 h峄檌 m峄沬. Kh么ng gian c脿ng y锚n t末nh th矛 b岷 c脿ng c贸 nhi峄乽 may m岷痭”, chuy锚n gia n脿y n贸i th锚m.

S峄 d峄g 谩nh s谩ng 膽煤ng c谩ch

脕nh s谩ng c贸 岷h h瓢峄焠g 膽谩ng ng岷 nhi锚n 膽岷縩 n膬ng l瓢峄g c峄 ng么i nh脿 v脿 theo phong th峄, 谩nh s谩ng l脿 ch岷 d岷玭 m岷h m岷 c峄 n膬ng l瓢峄g t铆ch c峄眂 v脿 t脿i l峄檆.

脕nh s谩ng t岷 ra m峄檛 kh么ng gian 岷 c煤ng, gi煤p b岷 c岷 th岷 th瓢 gi茫n v脿 tr脿n 膽岷 n膬ng l瓢峄g 膽峄 s岷祅 s脿ng 膽贸n nh岷璶 nh峄痭g c啤 h峄檌 m峄沬 m脿 c贸 th峄 mang l岷 may m岷痭 cho b岷 trong cu峄檆 s峄憂g.

5 l峄漣 khuy锚n phong th峄 ph貌ng ng峄 mang l岷 may m岷痭 - 6

Theo phong th峄, 谩nh s谩ng l脿 ch岷 d岷玭 m岷h m岷 c峄 n膬ng l瓢峄g t铆ch c峄眂 v脿 t脿i l峄檆 (岷h: Future).

Trong ph貌ng ng峄? b岷 n锚n tr谩nh s峄 d峄g b贸ng 膽猫n treo ngay tr锚n ph岷 膽岷 gi瓢峄漬g v矛 theo phong th峄, n贸 膽瓢峄 coi l脿 kh么ng t峄憈 v脿 c贸 th峄 g芒y ra c谩c v岷 膽峄 v峄 s峄ヽ kh峄廵. Ngo脿i ra, b岷 c农ng kh么ng n锚n s峄 d峄g 谩nh s谩ng tr岷痭g 膽峄 c贸 gi岷 ng峄 ngon h啤n.

Chuy锚n gia khuy锚n b岷 n锚n s峄 d峄g lo岷 膽猫n ng峄 c贸 c么ng t岷痗 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 c贸 th峄 ki峄僲 so谩t ho脿n to脿n b岷 kh么ng kh铆 trong ph貌ng, 膽峄搉g th峄漣 膽岷穞 膽猫n c谩ch xa 膽岷 gi瓢峄漬g m峄檛 ch煤t 膽峄 tr谩nh l脿m phi峄乶 gi岷 ng峄?

Exit mobile version