Icon Collap

4 quy t岷痗 s岷痯 膽峄 膽岷 theo phong th峄 膽峄 tr谩nh ti锚u c峄眂 v脿 xung 膽峄檛

Ng脿y 膽膬ng: 28/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – B岷 膽ang suy ngh末 v峄 c谩ch s岷痯 x岷縫 膽峄 膽岷 膽峄 c贸 n膬ng l瓢峄g t峄憈? Chuy锚n gia phong th峄 膽瓢a ra g峄 媒 v峄 nh峄痭g v峄 tr铆 v脿 b峄 c峄 b岷 n锚n tr谩nh, 膽峄搉g th峄漣 膽瓢a l峄漣 khuy锚n h峄痷 铆ch.

V峄 tr铆 膽岷穞 膽峄 n峄檌 th岷 theo phong th峄 t峄憈 l脿 膽i峄乽 c岷 thi岷縯 cho b岷 k峄 kh么ng gian n脿o, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 nh峄痭g ng么i nh脿 c贸 di峄噉 t铆ch h岷 ch岷?

Phong th峄 膽瓢峄 coi l脿 m峄檛 ngh峄 thu岷璽. V脿 vi峄嘽 n岷痬 v峄痭g ngh峄 thu岷璽 s岷痯 膽岷穞 膽峄 膽岷 trong phong th峄 s岷 l脿m ng么i nh脿 tr峄 th脿nh m峄檛 kh么ng gian h岷h ph煤c h啤n cho b岷 v脿 gia 膽矛nh, b岷 k峄 k铆ch th瓢峄沜 hay c谩ch b脿i tr铆 nh瓢 th岷 n脿o.

4 quy t岷痗 s岷痯 膽峄 膽岷 theo phong th峄 膽峄 tr谩nh ti锚u c峄眂 v脿 xung 膽峄檛 - 1

Tham kh岷 c谩ch s岷痯 x岷縫 膽峄 膽岷 theo phong th峄 膽峄 c贸 n膬ng l瓢峄g t峄憈 cho kh么ng gian (岷h: Future).

D瓢峄沬 膽芒y l脿 nh峄痭g l峄漣 khuy锚n c峄 聽chuy锚n gia v峄 c谩ch s岷痯 x岷縫 膽峄 膽岷 trong nh脿 b岷眓g c谩ch s峄 d峄g c谩c nguy锚n t岷痗 phong th峄.

V峄 tr铆 gi瓢峄漬g聽

膼峄 n峄檌 th岷 quan tr峄峮g nh岷 trong phong th峄 ph貌ng ng峄 l脿 gi瓢峄漬g ng峄 v矛 ch煤ng 膽岷 di峄噉 cho s峄ヽ kh峄廵 t峄昻g th峄 v脿 s峄 b矛nh an c峄 b岷.

Ph貌ng ng峄 l脿 c膬n ph貌ng ri锚ng t瓢, th芒n m岷璽 nh岷 trong ng么i nh脿. V矛 v岷瓂, v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g theo phong th峄 c峄 b岷 n锚n 膽瓢峄 膽岷穞 l锚n h脿ng 膽岷 khi thi岷縯 k岷 ph貌ng ng峄?

Khi l岷璸 k岷 ho岷h cho m峄檛 ph貌ng ng峄 tu芒n theo c谩c nguy锚n t岷痗 c峄 phong th峄, quy岷縯 膽峄媙h quan tr峄峮g nh岷 c岷 th峄眂 hi峄噉 l脿 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g v矛 膽芒y l脿 m贸n 膽峄 n峄檌 th岷 l峄沶 nh岷 trong ph貌ng. V矛 th岷? gi瓢峄漬g s岷 c贸 t谩c 膽峄檔g l峄沶 膽岷縩 c谩ch kh么ng gian ho岷 膽峄檔g, tr么ng v脿 c岷 nh岷璶 nh瓢 th岷 n脿o.

4 quy t岷痗 s岷痯 膽峄 膽岷 theo phong th峄 膽峄 tr谩nh ti锚u c峄眂 v脿 xung 膽峄檛 - 2

Gi瓢峄漬g l脿 膽峄 n峄檌 th岷 quan tr峄峮g nh岷 trong phong th峄 ph貌ng ng峄 (岷h: City Signal).

Trong c谩ch b峄 tr铆 ph貌ng ng峄 theo phong th峄, v峄 tr铆 t峄憈 nh岷 cho gi瓢峄漬g ng峄 c峄 b岷 l脿 峄 ch峄 ch峄 huy, c贸 ngh末a l脿 khi 峄 tr锚n gi瓢峄漬g, b岷 quay m岷穞 ra c峄璦 nh瓢ng kh么ng 膽峄慽 di峄噉 c峄璦 ra v脿o. N岷眒 峄 t瓢 th岷 ch峄 huy n脿y 膽瓢峄 cho l脿 s岷 gi煤p b岷 c岷 th岷 b矛nh t末nh, y锚n l岷穘g v脿 tho岷 m谩i.聽

Gi瓢峄漬g kh么ng n锚n 膽峄慽 di峄噉 v峄沬 c峄璦 ra v脿o v矛 theo tri岷縯 l媒 phong th峄, 膽芒y l脿 v峄 tr铆 quan t脿i 膽谩ng s峄?

Tuy nhi锚n, n岷縰 kh么ng gian c贸 h矛nh d岷g kh贸 hi峄僽 ho岷穋 qu谩 nh峄 膽峄 b岷 c贸 th峄 di chuy峄僴 gi瓢峄漬g, b岷 c贸 th峄 c芒n nh岷痗 s峄 d峄g g瓢啤ng 膽峄 膽峄媙h v峄 l岷 gi瓢峄漬g m峄檛 c谩ch tr峄眂 quan. 膼岷穞 g瓢啤ng 膽峄 b岷 c贸 th峄 nh矛n th岷 h矛nh 岷h ph岷 chi岷縰 c峄 c峄璦 t峄 gi瓢峄漬g c峄 b岷. 膼i峄乽 n脿y 膽瓢峄 cho l脿 s岷 gi煤p ph芒n t谩n ti锚u c峄眂 ho岷穋 n膬ng l瓢峄g x岷, mang l岷 cho b岷 m峄檛 gi岷 ng峄 tho岷 m谩i h啤n.

V峄 tr铆 sofa聽

Phong th峄 ph貌ng kh谩ch t峄慽 瓢u c贸 th峄 mang l岷 nh峄痭g l峄 铆ch cho ng么i nh脿 c峄 b岷. B岷 n锚n d峄盿 tr锚n c谩c nguy锚n t岷痗 c膬n ph貌ng n脿y khi thi岷縯 k岷 kh么ng gian xung quanh gh岷 sofa 膽峄 c贸 ch岷 l瓢峄g cu峄檆 s峄憂g t峄憈 h啤n.

Gh岷 sofa ho岷穋 tr瓢峄漬g k峄 th瓢峄漬g 膽瓢峄 膽岷穞 trong ph貌ng kh谩ch ho岷穋 ph貌ng sinh ho岷 chung v脿 ch煤ng 膽瓢峄 cho l脿 膽岷 di峄噉 cho s峄 h脿i h貌a trong nh脿. Sofa th瓢峄漬g l脿 m贸n 膽峄 l峄沶 nh岷, n岷縰 kh么ng mu峄憂 n贸i l脿 膽岷痶 ti峄乶 nh岷, v脿 chi岷縨 nhi峄乽 di峄噉 t铆ch nh岷 trong ph貌ng kh谩ch, v矛 v岷瓂 kh么ng c贸 g矛 ng岷 nhi锚n khi gh岷 sofa th瓢峄漬g quy 膽峄媙h phong th峄 c峄 c膬n ph貌ng.

4 quy t岷痗 s岷痯 膽峄 膽岷 theo phong th峄 膽峄 tr谩nh ti锚u c峄眂 v脿 xung 膽峄檛 - 3

Gh岷 sofa th瓢峄漬g l脿 m贸n 膽峄 l峄沶 nh岷 trong ph貌ng kh谩ch, n锚n n贸 quy 膽峄媙h phong th峄 c峄 c膬n ph貌ng (岷h: Cortney Bishop).

V峄 tr铆 膽岷穞 sofa theo phong th峄 t峄憈 nh岷 l脿 l脿m sao cho m峄梚 th脿nh vi锚n trong gia 膽矛nh c岷 th岷 tho岷 m谩i v脿 d峄 ch峄媢 nh岷. Gh岷 sofa h矛nh ch峄 L l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 tuy峄噒 v峄漣 v脿 s岷 gi煤p t膬ng c瓢峄漬g lu峄搉g tr貌 chuy峄噉.

Nh脿 thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 Nina Campbell cho bi岷縯: “B岷 n锚n lu么n xem x茅t c谩ch b峄 tr铆 c峄 c膬n ph貌ng theo quan 膽i峄僲 x茫 h峄檌 v脿 th峄眂 t岷? L岷璸 k岷 ho岷h ch峄 ng峄搃 theo nh贸m 膽峄 膽岷 b岷 cu峄檆 tr貌 chuy峄噉 di峄卬 ra khi b岷 c贸 kh谩ch v脿 c芒n nh岷痗 quy m么 v脿 c谩ch c谩c ph岷 kh谩c nhau s岷 ng峄搃 l岷 v峄沬 nhau. Chi峄乽 cao c峄 ch峄 ng峄搃 kh谩c nhau, v矛 v岷瓂 s峄 c芒n b岷眓g l脿 膽i峄乽 quan tr峄峮g, nh瓢ng h茫y 膽岷 b岷 r岷眓g m峄峣 ng瓢峄漣 ng峄搃 峄 c霉ng m峄檛 v峄 tr铆 v脿 kh么ng ai quay l瓢ng v峄 ph铆a nhau”.

V峄 tr铆 膽岷穞 tivi

膼峄慽 v峄沬 h岷 h岷縯 gia 膽矛nh, tivi trong ph貌ng kh谩ch l脿 thi岷縯 b峄 c岷 thi岷縯 膽峄 gi煤p ng瓢峄漣 l峄沶 th瓢 gi茫n v脿 gi煤p tr岷 con gi岷 tr铆. Tuy nhi锚n, 膽芒y kh么ng ph岷 l脿 thi岷縯 b峄 膽岷筽 nh岷 v脿 kh么ng ph峄 v峄 m峄 膽铆ch trong phong th峄 v矛 khi t岷痶 膽i, n贸 v峄 c啤 b岷 l脿 m峄檛 h矛nh ch峄 nh岷璽 l峄沶 m脿u 膽en.

M岷穋 d霉 tivi kh么ng ph岷 l脿 phong th峄 x岷 nh瓢ng c农ng kh么ng ph岷 l脿 t峄憈. C谩c thi岷縯 b峄 膽i峄噉 t峄 膽瓢峄 cho l脿 t峄廰 ra r岷 nhi峄乽 n膬ng l瓢峄g l峄璦, c贸 th峄 g芒y k铆ch th铆ch v脿 g芒y r峄慽. V矛 v岷瓂, b岷 n锚n 膽峄 tivi c谩ch xa ph貌ng ng峄 v脿 t岷痶 ho脿n to脿n thi岷縯 b峄 tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄 膽峄 c贸 gi岷 ng峄 ngon h啤n.

4 quy t岷痗 s岷痯 膽峄 膽岷 theo phong th峄 膽峄 tr谩nh ti锚u c峄眂 v脿 xung 膽峄檛 - 4

Tivi n锚n 膽瓢峄 膽岷穞 c谩ch xa ph貌ng ng峄 膽峄 c贸 gi岷 ng峄 ngon h啤n (岷h: Future).

V峄 tr铆 t峄憈 nh岷 膽峄 l岷痯 膽岷穞 tivi l脿 ph貌ng kh谩ch hay ph貌ng sinh ho岷 chung c峄 gia 膽矛nh. M峄檛 chi岷縞 t峄 t铆ch h峄 cho ph茅p gi岷 tivi sau c峄璦 tr瓢峄 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g l峄盿 ch峄峮 t峄憈 cho v峄 tr铆 膽岷穞 thi岷縯 b峄 n脿y. Tuy nhi锚n, b岷 n锚n nh峄 r岷眓g, nh峄痭g 媒 t瓢峄焠g 膽岷穞 tivi t峄憈 nh岷 l脿 nh峄痭g 媒 t瓢峄焠g ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 c谩 nh芒n v脿 gia 膽矛nh b岷.

V峄 tr铆 b脿n l脿m vi峄嘽聽

Phong th峄 b脿n l脿m vi峄嘽 c农ng l脿 m峄檛 kh铆a c岷h v么 c霉ng quan tr峄峮g trong ngh峄 thu岷璽 phong th峄. B脿n l脿m vi峄嘽 t岷 nh脿 膽岷 di峄噉 cho s峄 nghi峄噋 v脿 s峄 th峄媙h v瓢峄g, v脿 do 膽贸, v峄 tr铆 c峄 n贸 c岷 膽瓢峄 膽岷穋 bi峄噒 ch煤 媒.

Gi峄憂g nh瓢 v峄 tr铆 膽岷穞 gi瓢峄漬g, b脿n l脿m vi峄嘽 ph岷 峄 v峄 tr铆 ch峄 huy 膽峄 c贸 膽瓢峄 phong th峄 t峄憈 cho ph貌ng l脿m vi峄嘽. 膼i峄乽 n脿y c贸 ngh末a l脿 b岷 c贸 th峄 nh矛n th岷 l峄慽 v脿o ph貌ng khi ng峄搃 v脿o b脿n l脿m vi峄嘽 nh瓢ng kh么ng th岷硁g h脿ng v峄沬 c峄璦 ra v脿o.

4 quy t岷痗 s岷痯 膽峄 膽岷 theo phong th峄 膽峄 tr谩nh ti锚u c峄眂 v脿 xung 膽峄檛 - 5

B脿n l脿m vi峄嘽 n锚n 峄 v峄 tr铆 ch峄 huy 膽峄 c贸 膽瓢峄 phong th峄 t峄憈 (岷h: Patrick Williamson).

Chuy锚n gia phong th峄 Johanna Augusta cho bi岷縯: “M峄檛 b脿n l脿m vi峄嘽 phong th峄 膽瓢峄 膽岷穞 峄 v峄 tr铆 t峄憈 c贸 th峄 gi煤p t岷 ra m峄檛 m么i tr瓢峄漬g h脿i h貌a v脿 t铆ch c峄眂 膽峄 th煤c 膽岷﹜ n膬ng su岷, trong khi m峄檛 b脿n l脿m vi峄嘽 峄 v峄 tr铆 x岷 c贸 th峄 khi岷縩 n膬ng l瓢峄g ti锚u c峄眂 t铆ch t峄 v脿 d岷玭 膽岷縩 tr矛 tr峄?#8221;.

Tuy nhi锚n, t霉y thu峄檆 v脿o h矛nh d岷g v脿 k铆ch th瓢峄沜 c峄 ph貌ng l脿m vi峄嘽 t岷 nh脿, c谩ch b峄 tr铆 n脿y c贸 th峄 kh么ng ho脿n to脿n kh岷 thi. N岷縰 kh么ng gian qu谩 nh峄 膽峄 b岷 s岷痯 x岷縫 b脿n l脿m vi峄嘽 theo c谩ch n脿y, b岷 c贸 th峄 ch峄塶h s峄璦 ngu峄搉 n膬ng l瓢峄g b岷眓g c谩ch 膽岷穞 g瓢啤ng ph霉 h峄.

Exit mobile version